PRZEDMIAR ROBÓT

Transkrypt

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1
Roboty rozbiórkowe
1 KNR 4-01
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filad.1 0701-03
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4,51
2
d.1
j.m.
m2
m2
60,28+21,29+4,46+6,90+27,12
m2
2
Okładziny posadzek
3 KNR-W 2- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 m2
d.2 02 1104-01 mm zatarte na ostro
92,93
m2
4 KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na m2
d.2 02 1111-01 zaprawie klejowej układane metodą regularną
92,93
m2
5 KNR-W 2- Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie
d.2 02 1111-09 klejowej - dodatek za kaŜdy 1 mm zaprawy klejowej
Krotność = 5
92,93
m2
6 KNR 2-02
d.2 1120-02
m
3
Okładziny ścian z paneli PVC
7 KNR-W 2- Panele PVC o szerokości 330 mm (łącznie z listwami montaŜowymi)
d.3 02 20203-02
13,52
m2
m
5
Roboty naprawcze i powłoki malarskie
10 KNR-W 2- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podd.5 02 0803-05 ciągach
13,52
m2
m2
Norma PRO Wersja 4.19
120,050
RAZEM
120,050
92,930
RAZEM
92,930
92,930
RAZEM
92,930
92,930
RAZEM
92,930
62,000
RAZEM
62,000
13,520
RAZEM
13,520
92,930
RAZEM
92,930
92,930
RAZEM
92,930
13,520
RAZEM
13,520
185,320
RAZEM
185,320
185,320
RAZEM
185,320
m2
m2
m2
m2
13 KNR-W 4- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2
d.5 01 1204-02 ścian
-1-
4,510
m2
11 NNRNKB
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5 202 1134-01 GRUNT"
Krotność = 2
185,32
m2
12 KNR-W 2- Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
d.5 02 2011-02 szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku
185,32
4,510
RAZEM
m2
4
Sufity podwieszane
8 KNR-W 2- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipso- m2
d.4 02 2701-01 wymi
92,93
m2
9 KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
d.4 02 0612-03 układanych na sucho - jedna warstwa
92,93
Razem
m2
Rozebranie boazerii z listew drewnianych oraz płycin i paneli
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
62
Poszcz
PRZEDMIAR ROBÓT
Lp.
Podstawa
Opis i wyliczenia
185,32
j.m.
m2
6
Instalacje elektryczne
14 KNR-W 5- Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój Ŝył do 7.5 mm2 (podłoŜe beto- m
d.6 08 0209-03 nowe) układany w tynku
40,0
m
15 KNR-W 5- MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z
d.6 08 0511-05 kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych
3
-2-
Norma PRO Wersja 4.19
Poszcz
185,320
RAZEM
Razem
185,320
40,000
RAZEM
40,000
3,000
RAZEM
3,000
kpl.
kpl.
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek połoŜony na działce nr ewidencyjny 467 w Skarbce, parterowy, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy pokryty eternitem falistym.
Powierzchnia uŜytkowa - 92,93 m2, ilość pomieszczeń - 4.
Zakrez robót do wykonania:
- rozebranie sufitów wykonanych z listew drewnianych oraz płycin,
- rozebranie boazerii wykonanej z listew drewnianych oraz płycin,
- wykonanie okładzin posadzek z płytek ceramicznych,
- wykonanie okładzin ścian z paneli PVC,
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowych z jednoczesną izolacją cieplną i przeciwdźwiękową wełną mineralną,
- wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian,
- montaŜ opraw oświetleniowych.
Szcegółowy zakres robót do wykonania na podstawie PRZEDMIARU ROBÓT.
-3-
Norma PRO Wersja 4.19

Podobne dokumenty