Program Szkolenia „Ocena oddziaływania na środowisko w

Transkrypt

Program Szkolenia „Ocena oddziaływania na środowisko w
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. (0-22) 29 52 000, fax (0-22) 698 31 44
www.mazowia.eu
e-mail: [email protected]
Program Szkolenia
„Ocena oddziaływania na środowisko w projektach podlegających współfinansowaniu
w ramach RPO WM 2007-2013”
OPIS:
1.







2.
3.
4.
5.
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów (ustawa
ooś i rozporządzenie o podziale przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
(przykłady i wzory);
Organy właściwe do wydawania i uzgadniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
Zakres wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
Raport o oddziaływaniu na środowisko;
Zakres i wymogi dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, w tym informowanie opinii publicznej;
Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem planowanych
zmian.
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000
 Omówienie ustawy o ochronie przyrody – definicje, lista obszarów Natura 2000
;
 Inwestycje na obszarach Natura 2000;
 Identyfikacja możliwości znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, kompensacja przyrodnicza.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
Oceny oddziaływania na środowisko a fundusze UE
 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów
operacyjnych, z dnia 3 czerwca 2008 r. i 9 maja 2009 r.;
 Najczęstsze błędy i problemy.
TERMIN: 03.03.2010 r.
FORMA SZKOLENIA: wykładowo-warsztatowa
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: w godzinach 9:30-15:30
TYP BENEFICJENTÓW: wszyscy beneficjenci
KOSZT SZKOLENIA: bezpłatne
SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO 2007-2013
dla rozwoju Mazowsza

Podobne dokumenty