ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI Działając w

Komentarze

Transkrypt

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI Działając w
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
Działając w imieniu .............................................................................................,
bierzemy pełną odpowiedzialność za pracowników bezpośrednio bądź pośrednio
zaangażowanych przez naszą firmę oraz zatrudnionych przez nią doradców i
konsultantów, którym zostaną udostępnione informacje od firmy RWE. Ponadto
zobowiązujemy się do:
•
•
•
•
•
•
Zachowania całkowitej poufności wszystkich informacji uzyskanych w trakcie
współpracy, włączając otrzymane dokumenty Polityki Bezpieczeństwa IT
Grupy RWE.
Stosowania się do zapisów Polityki Bezpieczeństwa IT Grupy RWE
Stosowania takiego samego stopnia poufności względem informacji
uzyskanych od firmy RWE, jak względem własnych poufnych informacji.
Nieudzielania innej osobie lub firmie jakichkolwiek informacji w sprawach
dotyczących i uzyskanych od firmy RWE.
Nie rozpowszechniania poufnych informacji z wyjątkiem przypadku, gdy ich
ujawnienia zażądają stosowne władze administracyjne bądź sądowe,
działające zgodnie z obowiązującym prawem.
Zniszczenia kopii dokumentów zawierających poufne informacje wraz ze
wszystkimi notatkami, analizami i raportami sporządzonymi na ich podstawie
po zakończeniu współpracy lub gdy tylko informacje przestaną być potrzebne,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Ewentualne spory w toku realizacji niniejszego zobowiązania rozstrzygane będą w
oparciu o prawo polskie, przez sad właściwy dla RWE. Potwierdzamy i wyrażamy
zgodę na powyższe warunki:
.......................................................................................................................................
(nazwa firmy, pełny adres)
.......................................................................................................................................
(imię i nazwisko; stanowisko)
(imię i nazwisko; stanowisko)
.......................................................................................................................................
(miejscowość, data i podpis)
(miejscowość, data i podpis)

Podobne dokumenty