pobierz plik (pdf*) - CKPiR Zielonki

Komentarze

Transkrypt

pobierz plik (pdf*) - CKPiR Zielonki
1(121)/2015
BATOWICE, BIBICE, BOSUTÓW-BOLEŃ, BRZOZÓWKA, DZIEKANOWICE, GARLICA DUCHOWNA,
GARLICA MUROWANA, GARLICZKA, GRĘBYNICE, JANUSZOWICE, KORZKIEW, OS. ŁOKIETKA, OWCZARY,
PĘKOWICE, PRZYBYSŁAWICE, TROJANOWICE, WĘGRZCE, WOLA ZACHARIASZOWSKA, ZIELONKI
Spis treści
Spis treści
Budżet gminy na rok 2015.......................................... 4
Na co idą nasze pieniądze?........................................ 5
Zmiany w przepisach prawa o aktach stanu
cywilnego............................................................... 6
Nowe dowody osobiste.............................................. 6
Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjno-wodociągowych.................................................... 7
Podpisana umowa na dofinansowanie budowy
kanalizacji i wodociągów w gminie Zielonki.......... 7
Alternatywny wyjazd z os. Marszowiec...................... 8
Zimowe prace przy drogach gminnych...................... 8
Wniosek o północną obwodnicę Krakowa................. 9
Szansa na inteligentne oświetlenie
w gminie Zielonki................................................. 10
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla gminy Zielonki................................................ 10
Zajęcie pasa drogowego wymaga zezwolenia........ 10
Gmina Zielonki w metropolii..................................... 11
I sesja Rady Gminy Zielonki..................................... 12
II sesja Rady Gminy Zielonki.................................... 12
III sesja Rady Gminy Zielonki................................... 12
IV sesja Rady Gminy Zielonki................................... 13
Składy poszczególnych komisji............................... 13
Ważne telefony:......................................................... 13
Wybory sołeckie........................................................ 14
w Korzkwi............................................................. 14
w Garlicy Murowanej........................................... 14
w Pękowicach...................................................... 14
w Brzozówce........................................................ 14
Jak chronić gminę przed powodzią?....................... 15
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym
– konsultacje społeczne...................................... 15
Komunikaty, apele, wybrane przepisy...................... 16
Społecznik-milioner, czyli o Stowarzyszeniu
Rozwoju Gminy Zielonki...................................... 18
W Bibicach powstaje nowa remiza OSP.................. 19
Blisko 300 tys. zł na rozwój sportu w gminie Zielonki.... 19
Adres wydawcy:
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
ul. ks. J. Michalika 2A
32-087 Zielonki
Adres redakcji:
ul. Krakowskie Przedmieście 116
tel. 12 285 08 50 wew. 301, fax 12 285 09 50
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelna:
Małgorzata Kmita-Fugiel
[email protected]
Skład redakcji:
Iwona Opałka
[email protected]
Katarzyna Białek
[email protected]
Na okładce: Zwyczaj Pucheroków, Niedziela Palmowa
2014 (fot. IO)
Nakład: 7 tys. egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam.
Zastrzega sobie także prawo do skracania nadesłanych tekstów.
Numer zamknięto 15 marca 2015 r.
Karta Dużej Rodziny – ulgi dla rodzin wielodzietnych... 20
Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci............. 20
Już pływam – przy wsparciu województwa.............. 21
Sędzia Anna Maria Wesołowska w ZS w Zielonkach.... 21
Problem bezpańskich psów na terenie
gminy Zielonki...................................................... 22
Poradnik mieszkańca................................................ 22
Program azbestowy – nowy nabór wniosków.......... 23
Ferie zimowe w gminie Zielonki................................ 23
Zapraszamy na rajd i nie tylko.................................. 24
Mądre spędzanie czasu czyli brydżowy turniej
w gminie Zielonki................................................. 24
Niedziela pod znakiem czerwonego serduszka....... 25
Święty Mikołaj odwiedził gminę Zielonki.................. 26
Mikołajki z GOPS...................................................... 27
Niezwykłe zdjęcia – niezwykły album....................... 27
Cztery pory roku w Brzozówce................................. 28
5 lat DKK w Węgrzcach ........................................... 28
Małe Herody z Krakowa............................................ 29
Od 20 lat bawią kolędując – Herody z Zielonek....... 30
XV Przegląd Kolędniczy w Zielonkach,
a na nim 20 urodziny Herodów........................... 31
Najważniejsze inwestycje 2014 roku........................ 32
XX gala rozdania nagród samorządowych
gminy Zielonki...................................................... 34
Mędrcy świata, gdzie śpiesznie dążycie?................. 37
Węgrzeckie Jasełka 2015......................................... 38
Uwaga, nadwaga u dzieci!....................................... 38
Bajka o gąsce Zielonce............................................ 39
Orkiestra z Zielonek zagrała w Łagiewnikach.......... 39
Kolędowanie z Bel Canto w Zielonkach................... 39
Międzypokoleniowe kolędowanie Jezusowi............ 40
Kolędnicze sukcesy.................................................. 40
Spotkanie świąteczno-noworoczne
w Przybysławicach............................................... 41
Noworoczny opłatek w Brzozówce.......................... 42
Opłatkowe spotkanie w sołectwie Zielonki............... 42
Świątecznie – w Bibicach.......................................... 43
Świąteczno-noworoczne spotkanie w Owczarach.... 43
Wieczór kolęd w Woli Zachariaszowskiej................. 44
Jubileusz węgrzeckiej poetki.................................... 44
Doskonale zagrane i zaśpiewane............................. 45
Dzień Babci i Dziadka w Batowicach....................... 46
Batowicki klub dla dzieci.......................................... 46
Spotkanie autorskie w Batowicach........................... 47
Dla babć i dziadków w Dziekanowicach.................. 47
Dzień Babci i Dziadka w Węgrzcach........................ 48
Walentynkowa zabawa karnawałowa....................... 48
Korzkiew: magiczne słowo, radosne chwile............. 49
Bibickie zapusty........................................................ 50
Myślenickie kolędowanie Fermaty............................ 50
Rozśpiewany Dzień Kobiet z Centrum Kultury......... 51
Dzień kobiet w Brzozówce........................................ 51
Fotografowali krzyże i kapliczki................................ 52
Podziękowania od Fermaty...................................... 52
Recytatorzy docenieni w Mogilanach....................... 53
Gminne spotkanie z poezją...................................... 53
Warcabowe potyczki................................................. 54
Międzyszkolny Turniej Szachowy............................. 54
Dzień bezpieczeństwa w szkole w Korzkwi.............. 55
Nocna Droga Krzyżowa w intencji Światowych
Dni Młodzieży....................................................... 56
Szlak jakubowy......................................................... 56
Samorząd
Budżet gminy
na rok 2015
Dochody gminy w 2015 r. zaplanowano
w wysokości 73 453 672,61 zł, a wydatki: 75 786 503,82 zł. Wydatki na inwestycje
będą stanowiły blisko 31% tegorocznego
budżetu gminy. 29 stycznia 2015 r. radni uchwalili budżet gminy Zielonki na rok
2015. Za przyjęciem budżetu głosowało
jednomyślnie 15 radnych.
DOCHODY
Dochody gminy w 2015 roku zaplanowano w wysokości 73 453 672,61 zł, co w stosunku do
ich wykonania w roku 2014 daje wzrost o 13%. Zakładany poziom wzrostu przyszłorocznych dochodów wynika przede wszystkim z przyjęcia, w ślad
za informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów, kwoty należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości
28 012 464 zł. Kwota ta jest wyższa w stosunku do
wpływów z roku 2014 o blisko 16%. Udział gminy
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to znaczna część dochodów – aż 38% – wpływy te w 2015 roku mają wynieść 28 142 464 zł.
Wzrost liczby dzieci uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy
przekłada się również na wyższy wskaźnik wzrostu subwencji oświatowej. W roku 2015 kwota subwencji oświatowej powinna wynieść 17 000 149 zł,
czyli będzie wyższa o około 11% w stosunku do
roku 2014. W wyniku ostatecznego rozliczenia zadań rozpoczętych w latach ubiegłych do budżetu
gminy w roku 2015 powinny wpłynąć środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 463 352,61 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji rządowej stanowią, tak jak
w roku ubiegłym, 4% planowanych dochodów
gminy (2 589 945 zł). Dochody własne gminy natomiast to podatki i opłaty pobierane przez Urząd
Gminy: 13% dochodów ogółem (9 792 500 zł), dochody z majątku gminy: 3% (2 081 064 zł), podatki
i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe: 2% dochodów (1 370 000 zł), pozostałe dochody własne: 1% (902 000 zł).
WYDATKI
Projekt budżetu na 2015 rok zakłada wydatki
gminy w wysokości 75 786 503,82 zł. W stosunku do wykonania budżetu w roku 2014 zauważyć można wzrost wydatków bieżących o ponad
11%, a wydatków inwestycyjnych o 57%. Wysoki
wzrost wydatków inwestycyjnych wiąże się przede wszystkim z koniecznością zakończenia w roku
2015 realizacji i pełnego sfinansowania projektów
objętych dofinansowaniem unijnym.
Na finansowanie zadań inwestycyjnych zabezpieczono w budżecie gminy kwotę w wysokości
23 389 112,46 zł, w tym na budowę infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej realizowanej przy
udziale środków unijnych: 15 748 796,16 zł, tj. blisko 70% wszystkich wydatków zaplanowanych na
realizację inwestycji w 2015 roku.
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty wyniosą 24 263 715 zł, co stanowi ponad 46% wydatków bieżących, a 32% wydatków gminy ogółem.
Z wydatków bieżących zaplanowanych na finansowanie oświaty największą ich część pochłaniają wynagrodzenia i pochodne. W roku 2015 na
ich zapłatę zabezpieczono środki w wysokości
15 375 024 zł.
Na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej,
a zwłaszcza wypłatę świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaplanowano w budżecie kwotę 5 414 470 zł, z czego 50%
planuje się sfinansować z dotacji otrzymanych
z budżetu państwa, a pozostałą kwotę dofinansuje gmina ze środków własnych.
Dochody i wydatki budżetu gminy Zielonki w latach 2012–2015
4
Samorząd
Na finansowanie kosztów utrzymania administracji rządowej i samorządowej, obsługę urzędu oraz
funkcjonowanie rady gminy planuje się przeznaczyć kwotę 6 036 922,26 zł. W ramach tych środków realizowany jest przez urząd gminy projekt
partnerski „E-urząd – szybko, sprawnie, skutecznie.
Wsparcie elektronicznej administracji w gminach:
Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów,
Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice”, na jego realizację zaplanowano kwotę 981 039,81 zł.
Rokrocznie znaczną część środków budżetu gminy przeznacza się na zapewnienie transportu zbiorowego, czyli linie aglomeracyjne krakowskiego
MPK, na co w 2015 roku gmina wyda 2 195 500 zł,
sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego:
1 543 906 zł, modernizację i utrzymanie dróg
gminnych: 3 666 400 zł, gospodarkę odpadami:
2 137 889 zł.
Na finansowanie zadań z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. zaplanowano
1 460 630 zł, a na kulturę fizyczną 353 821,58 zł.
Wydatki inwestycyjne
Na zadania inwestycyjne w roku bieżącym przeznaczone ma zostać 31% budżetu, czyli kwota
23 389 112,46 zł.
Dzięki dochodom z podatków powstaje m.in. remiza
OSP w Bibicach
Na co idą nasze
pieniądze?
Wydatki majątkowe, związane z finansowaniem
budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie gminy Zielonki (projektu objętego wnioskiem POIiŚ) wyniosą 14 998 679,16 zł. W ramach
tych inwestycji kontynuowana jest budowa około 18,5 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bibicach, Zielonkach, Przybysławicach,
Januszowicach, Woli Zachariaszowskiej i Korzkwi w ramach kontraktu wykonawczego z firmą
budowlaną Rosa oraz budowa trzech zbiorników
wyrównawczych wody pitnej w Zielonkach, Przybysławicach i Michałowicach w ramach umowy
z firmą Maxbud.
Portal www.nacoidamojepieniadze.pl ma
na celu prezentację budżetów miast i gmin
oraz organizacji pozarządowych. – Przyjmujemy punkt widzenia mieszkańca i pokazujemy, w jakim stopniu każdy z nas
przyczynia się do rozwoju swojego miasta,
gminy płacąc w nim podatki, czy przekazując 1% na działalność NGO – deklarują
organizatorzy. Już niedługo będzie na nim
obecna i gmina Zielonki.
Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Zielonki na lata 2013–2023, którą zaktualizowano podczas tej samej sesji, przewiduje m.in. budowę
remizy dla OSP Bibice do 2016 roku oraz budowę nowej placówki oświatowej dla obwodu szkoły
w Korzkwi do 2017 roku.
Budżet gminy zostanie zaprezentowany graficznie na podstawie uchwały budżetowej gminy na
rok 2015. Prezentacja będzie zawierać strukturę
wydatkowania środków z budżetu pochodzących
z podatków od osób fizycznych (PIT) za rok 2015
oraz strukturę wpływów do budżetu w roku 2015
(CIT, PIT, dotacje unijne, pozostałe źródła).
W roku 2015 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2 332 831,21 zł, który sfinansowany ma być przychodami z pożyczki oraz
środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Doświadczenie lat ubiegłych jednak
uczy, iż rzeczywisty wynik z wykonania budżetu okazywał się zwykle korzystniejszy od planowanego. I tak dla przykładu w uchwale budżetowej na 2014 rok planowano deficyt w wysokości
(-) 1 713 089,85 zł, a w rzeczywistości rok budżetowy zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości (+) 2 691 344,26 zł.
AA, IO
Dostępny będzie kalkulator obliczający wysokość
należnego gminie podatku na podstawie podanych przez mieszkańca swoich dochodów; prezentacja pokaże, jaka część podatku trafia do
budżetu gminy; główne wybrane źródła przychodów gminy; uwzględni progi podatkowe; zobrazuje wybrane przez gminę zadania budżetowe wraz
z podaniem informacji, jaka część podatku wydawana jest na dane zadanie.
Aby zapoznać się z prezentacją trzeba będzie użyć
adresu: zielonki.nacoidamojepieniadze.pl.
Red.
5
Samorząd
Zmiany w przepisach prawa
o aktach stanu
cywilnego
Od 1 marca 2015 roku rejestracja aktów
stanu cywilnego na terenie całego kraju
jest prowadzona w jednolitym systemie teleinformatycznym. Akty stanu cywilnego
sporządzone w formie papierowej zostają zastąpione aktami elektronicznymi i sukcesywnie przepisywane do tworzonego od
podstaw centralnego rejestru stanu cywilnego przy użyciu nowej aplikacji: „ŹRÓDŁO”.
Dzięki elektronicznej rejestracji można będzie uzyskać te dokumenty w dowolnym
urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski,
również w postaci dokumentu elektronicznego – przez e-PUAP. Przenoszenie papierowych dokumentów do systemu może
spowodować dłuższy czas oczekiwania na
akt, wydanie zaświadczenia czy odpisu z archiwum USC.
Rejestracji urodzenia i zgonu – tak jak dotychczas
– dokonuje się w USC właściwym ze względu na
miejsce zdarzenia. I tak np. noworodka urodzonego w krakowskim szpitalu należy zarejestrować
w USC w Krakowie (w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, po tym terminie dziecku nadane zostanie imię przez kierownika USC),
a zgon osoby zmarłej na terenie gminy Zielonki
– w USC w Zielonkach. Akt małżeństwa sporządza urząd, na terenie działania którego nastąpiło
zawarcie małżeństwa. Po odpis aktu urodzenia,
małżeństwa, zgonu będzie można zgłosić się do
dowolnego urzędu stanu cywilnego, ale uzyskanie
jego może trwać do 10 dni. Zmienia się ilość wydawanych odpisów bezpośrednio po sporządzeniu
aktu stanu cywilnego. Do tej pory „z urzędu” wydawane były 3 egzemplarze. Teraz będzie wydawany tylko jeden. Będzie można wystąpić odrębnym
wnioskiem o wydanie kolejnych egzemplarzy płatnych. Nie ulegają zmianie opłaty skarbowe za wydanie odpisu: skróconego aktu stanu cywilnego:
22 zł, zupełnego aktu stanu cywilnego: 33 zł.
Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego następuje w wybranym przez nupturientów USC.
Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi można otrzymać w wybranym
przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo
USC. Kierownik USC może, na wniosek osoby za-
mierzającej zawrzeć małżeństwo, przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza
lokalem USC.
Red.
Nowe
dowody osobiste
1 marca 2015 roku weszło w życie rozporządzenie, które określa nowy wzór dowodu osobistego. Nie będzie już w dowodzie
informacji o wzroście, kolorze oczu, adresie
zameldowania oraz zeskanowanego podpisu właściciela dowodu osobistego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa
się w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa
się w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego, który musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. Dowód jest wydawany nieodpłatnie. Do wniosku załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiającą
osobę patrzącą na wprost (taka sama obowiązuje
i do paszportu). Dowody osobiste wydane przed
1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu
terminów w nich określonych.
Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dotychczasowego wzoru dowodu osobistego
nie stanowi podstawy do jego wymiany.
Nadal funkcjonuje obowiązek meldunkowy. Zameldowania można dokonać na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie
której znajduje się nieruchomość, w której ma nastąpić zameldowanie. Zmianie ulegają zasady
wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu. Z urzędu będą wydawane tylko zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt
stały (będzie ono ważne do chwili zmiany miejsca
zameldowania). W pozostałych przypadkach (zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie
bez zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie będzie wydawane na indywidualny wniosek
osoby, której to dotyczy. Za takie zaświadczenie
będzie pobierana opłata skarbowa w wysokości
17 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.obywatel.gov.pl lub www.msw.gov.pl
oraz w Urzędzie Gminy Zielonki pod numerem tel.
12 285 08 52 w. 102 lub 105.
Red.
Samorząd
Podpisana umowa na
dofinansowanie budowy
kanalizacji i wodociągów w gminie Zielonki
W ramach projektu budowany jest zbiornik na Komorze w Michałowicach
Kontynuacja budowy
sieci kanalizacyjno-wodociągowych
Trwają roboty budowlane w ramach projektu „Gospodarka
wodno-ściekowa w gminie Zielonki – III etap”. Zakres robót
dotyczy Przybysławic, Januszowic, Zielonek, Woli Zachariaszowskiej, Bibic i Korzkwi.
W Przybysławicach i Januszowicach zakres robót kanalizacyjnych
związanych z budową głównego kanału i sięgaczy do granicy działek
prywatnych został wykonany. W miarę poprawy pogody wykonawca przystąpi do odtworzenia dróg. O planowanych ograniczeniach
w ruchu na drogach gminnych w Januszowicach i Przybysławicach
(ulice: Widokowa, Zamkowa, Źródlana, Brzozowa, Krótka) Referat
Inwestycji Sieciowych będzie informował na bieżąco.
W Zielonkach trwają roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Na Piaski oraz ul. Malowniczej. W związku z tym
w rejonie tych ulic pojawiają się utrudnienia w ruchu pojazdów.
W miejscowości Wola Zachariaszowska w najbliższych tygodniach
wykonawca przystąpi, metodą przewiertu, do realizacji sieci wodociągowej w obrębie drogi powiatowej (ul. Słowiańskiej). Trwają
prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi
powiatowej w ul. Granicznej w miejscowościach Bibice, Wola Zachariaszowska oraz w ul. Kwiaty Polne w Bibicach.
Firma Rosa powróci też do budowy odcinka sieci kanalizacyjnej realizowanego pod koniec ubiegłego roku w ul. Na Czekaj. Sieć będzie budowana na odcinku od rejonu ul. Sosnowej do skrzyżowania
z ul. Leśną. Nie zakłada się zamknięcia ul. Na Czekaj, a jedynie jej zawężenie do jednego pasa ruchu; pojawi się właściwe oznakowanie.
W Korzkwi wykonano główny kolektor i sięgacze do granic działek prywatnych w ciągu drogi gminnej, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Prądnika Korzkiewskiego. Wykonawca
rozpocznie roboty związane z ułożeniem sieci kanalizacji sanitarnej
w ciągu drogi powiatowej (obręb miejscowości Januszowice i Korzkiew) od skrzyżowania z drogą wojewódzką.
Ściany wszystkich trzech zbiorników wody pitnej zostały już wzniesione. W Michałowicach (Komora) został wykonany strop obiektu,
trwają roboty przygotowawcze do budowy komory zasuw, a w Zielonkach i Przybysławicach – do betonowania stropów.
Ref. Inwestycji Sieciowych
5 lutego została podpisana umowa o dofinansowaniu z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko projektu pt.
„Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – III
etap”. Wysokość dofinansowania to 6 647 429,71 zł.
Umowa została podpisana
przez Małgorzatę Mrugałę,
prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, Bogusława Króla, wójta gminy
Zielonki oraz Agatę Adamczuk, skarbnik gminy.
W ramach realizowanej inwestycji powstają: 14 km sieci kanalizacji sanitarnej, 7 km
sieci wodociągowej oraz trzy
zbiorniki wyrównawcze wody
pitnej o łącznej pojemności
ponad 2 tys. m3. Inwestycja
dotyczy miejscowości: Przybysławice, Januszowice, Korzkiew, Wola Zachariaszowska,
Bibice, Zielonki, Michałowice
(Komora). Planowane zakończenie inwestycji to 30 września
2015. Dzięki realizacji projektu
1500 osób zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
Całkowity koszt projektu wynosi 13 202 278,89 zł, a wkład
własny gminy Zielonki to
6 554 849,18 zł.
KB
Po podpisaniu umowy
7
Samorząd
Zimowe prace przy
drogach gminnych
Ulica św. Barbary w planie zagospodarowania przestrzennego wpisana
jest jako droga od 2007 r.
Alternatywny wyjazd
z os. Marszowiec
W grudniu 2014 roku trwały prace drogowe polegające na utwardzeniu odcinka ul. św. Barbary w Zielonkach
nawierzchnią z destruktu. Utwardzona droga komunikuje osiedle Marszowiec z Centrum Integracji Społecznej
i parkiem w Zielonkach i pozwala na alternatywny przejazd samochodów do ulicy Galicyjskiej. Budowa drogi
spotkała się jednak ze sprzeciwem części mieszkańców
Marszowca.
Remont objął 180-metrowy odcinek ulicy, wzdłuż istniejącego odwodnienia o szerokości 3 m, w dalszym ciągu o szerokości 5 m.
Inwestycja kosztowała 34 tys. zł i sfinansowana została z budżetu
gminy Zielonki.
Droga jest zapisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 06 obejmującym obszar Zielonek rejon Marszowca
jako KDW (teren dróg wewnętrznych) o szerokości 6 m, plan został ogłoszony 29 sierpnia 2007 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwalenie planu poprzedzono pracami
planistycznymi, a do publicznego wglądu plan był wyłożony przez
21 dni. To już wtedy mieszkańcy wnioskowali o zabezpieczenie alternatywnego dojazdu do os. Parkowego ze względu na przeciążenie
ul. Kanadyjskiej. Gdy teren przedmiotowego odcinka działki drogowej, po wieloletniej procedurze stał się własnością gminy Zielonki,
pozwoliło to na realizację zadań drogowych.
Budowa drogi spotkała się jednak ze sprzeciwem części mieszkańców Marszowca, którzy nie chcą, aby droga była dopuszczona do ruchu kołowego. Odbyły się dwa spotkania
z mieszkańcami os. Parkowego, ul. Kanadyjskiej i ul. Amerykańskiej: 22 grudnia i 5 stycznia. Wypracowano zbieżne stanowisko:
na drodze ma obowiązywać ograniczenie ruchu pojazdów z wyjątkiem rowerów, pojazdów służb technicznych, ruch samochodowy będzie dopuszczony w przypadku zablokowania przejezdności
ul. Kanadyjskiej. Projekt organizacji ruchu jest w trakcie przygotowania, zostanie wprowadzone oznakowanie.
IO
8
Korzystając z dobrych warunków pogodowych i łagodnej zimy w grudniu przy
ul. Krakowskiej w Trojanowicach realizowano prace
odwodnieniowe, a w styczniu na ul. Marzycieli w Zielonkach oraz Królewskiej
w Woli Zachariaszowskiej
odtworzono nawierzchnię
z destruktu asfaltowego.
W ramach robót w Trojanowicach została wykonana studnia betonowa oraz 18-metrowy
odcinek kanału, który w przyszłości całkowicie zastąpi
dotychczasowy sposób odprowadzania wód opadowych
z ulicy Krakowskiej, realizowany obecnie poprzez rów otwarty
wzdłuż ul. Nad Strugą.
Na zlecenie gminy Zielonki prace wykonała firma „Malbud”
Usługi Drogowe Michał Malik,
która w okresie wakacyjnym
realizowała chodnik w ciągu ul. Krakowskiej. Koszt prac
w wysokości 40 tys. zł pokryty
został z budżetu gminy Zielonki.
Zły stan istniejących nawierzchni po przełomie zimowym
spowodował, że zamiast punktowych napraw, zdecydowano
się w styczniu położyć nową
nawierzchnię z destruktu na ulilach Marzycieli w Zielonkach
oraz Królewskiej w Woli Zachariaszowskiej. W Zielonkach
był to 150-metrowy odcinek,
w Woli Zachariaszowskiej
600-metrowy. Roboty wykonała
firma „Drobud” Zdzisław Banaś.
Kompleksowa naprawa odcinków kosztowała około 8 tys. zł
w przypadku ul. Marzycieli oraz
około 30 tys. zł w przypadku
ul. Królewskiej. Inwestycję sfinansowano z budżetu gminy.
IO
Samorząd
Korytarz pod północną obwodnicę Krakowa jest zarezerwowany od 50 lat
Wniosek o północną obwodnicę Krakowa
W grudniu 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło do konsultacji publicznych projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.
Do 30 stycznia za pomocą formularza można było zgłaszać uwagi do przedmiotowego projektu. Wójt gminy Zielonki zaapelował o konieczność wpisania do programu
budowy północnej obwodnicy Krakowa. Rada Gminy Zielonki 29 stycznia podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. – Postarajmy się przypomnieć osobom decydującym
w Warszawie o tej pilnej potrzebie drogowej – mówił wójt
gminy Zielonki Bogusław Król.
Północna obwodnica Krakowa to odcinek drogi krajowej, który ma
połączyć istniejący już węzeł drogi ekspresowej Modlnica z projektowanym węzłem drogi krajowej S7 Łowińskiego o długości ponad
11 km. Korytarz jest rezerwowany od 50 lat. W projekcie Programu
Budowy Dróg Krajowych projekt jednak został pominięty. Tymczasem tereny po północnej stronie Krakowa rozwijają się coraz dynamiczniej. Od lat odnotowuje się tutaj wysokie saldo migracji, w gminie
Zielonki najwyższe w województwie małopolskim, duża jest też dynamika wzrostu liczby podmiotów gospodarczych i nowych miejsc
pracy. Bariery komunikacyjne grożą stagnacją rozwoju.
– Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu programu w opublikowanej wersji do konsultacji przesądzi o finansowaniu i realizacji budowy konkretnych odcinków dróg krajowych w Polsce na najbliższe
8 lat, z pominięciem północnej obwodnicy Krakowa i brakiem wystarczającego finansowania odcinka drogi ekspresowej S7, od węzła Łowińskiego do węzła Widoma i dalej do granic województwa
świętokrzyskiego. Efektem takiej decyzji administracji rządowej może
być wzmagający się z roku na rok ruch tranzytowy drogami lokalnymi – powiatowymi i gminnymi przez Zielonki, Bibice, Węgrzce, Dziekanowice i Batowice, które już dzisiaj mają natężenie ponad 10 tys.
pojazdów na dobę. Nietrudno przewidzieć dalszy wzmożony ruch
pojazdów przez obszar gminy, gdy budowa obwodnicy Krakowa zostanie zakończona na węźle Modlnica od strony zachodniej gminy
i węźle Raciborowice-Zastów (nowy odcinek S7 od Nowej Huty) po
wschodniej stronie gminy Zielonki. Wówczas najkrótsza droga wskazywana w systemie GPS
będzie wiodła drogami powiatowymi i gminnymi opisanymi wyżej – napisano w uzasadnieniu
uchwały Rady Gminy.
Ważnym argumentem za wpisaniem na listę podstawową
tego przedsięwzięcia jest również toczące się na nowo postępowanie o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego zamierzenia realizowane przez
Województwo Małopolskie.
Połączenie to jest niezbędne dla
odciążenia centrum miasta Krakowa z ciężkiego ruchu towarowego odbywającego się dzisiaj
ul. Opolską w odległości 3 km
od rynku krakowskiego. Wjazd
do Krakowa od strony północnej i brak rozprowadzenia ruchu
tranzytowego wzdłuż granic miasta i gminy Zielonki jest kluczową
barierą rozwoju Krakowskiego
Obszaru Funkcjonalnego, co
jest potwierdzone w wielu dokumentach strategicznych powiatu krakowskiego, województwa
małopolskiego i planach zagospodarowania przestrzennego
gminy Kraków, jak również gmin
Zielonki, Wielka Wieś i Michałowice.
Red.
9
Samorząd
Szansa na inteligentne oświetlenie
w gminie Zielonki
Gmina Zielonki, na zaproszenie Akademii
Górniczo-Hutniczej, przystąpiła do współpracy przy pilotażowym projekcie wdrożeniowym dotyczącym inteligentnego,
energooszczędnego systemu oświetlenia
ulicznego i miejsc publicznych. W listopadzie 2014 r. podpisano list intencyjny w tej
sprawie. Wniosek czeka na decyzję komitetu sterującego, która umożliwiłaby podpisanie umowy.
Projekt obejmujący wymianę opraw na energooszczędne, zdalnie sterowane oświetlenie ledowe
byłby całkowicie finansowany ze środków zewnętrznych, bezpośrednio z UE, w ramach projektu KIC InnoEnergy. Jako, że przedsięwzięciu
towarzyszyć ma stworzenie informatyzowanego
systemu zarządzania tymże oświetleniem, dlatego ze strony AGH projekt koordynuje Katedra
Informatyki Stosowanej pod kierownictwem prof.
Leszka Kotulskiego. W 2014 r. tego typu system
oświetlenia został wdrożony w San Diego w USA.
Realizacja projektu na terenie gminy Zielonki zaplanowana została na 3 lata. Gdyby realizacja
projektu się powiodła to gmina Zielonki byłaby
pierwszą gminą w Polsce posiadającą inteligentne
energooszczędne oświetlenie LED.
Zajęcie pasa drogowego wymaga
zezwolenia
Aby zająć pas drogowy drogi publicznej,
na przykład w celu wykonania przyłącza,
przeprowadzenia remontu lub przebudowy
zjazdu z posesji, należy uzyskać zezwolenie właściwego zarządcy drogi. Zezwolenie jest wydawane na wniosek i wiąże się
z opłatami w zależności od wielkości zajętej
powierzchni oraz czasu wykonywania prac.
Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami. Zarządca drogi może nałożyć na
wykonawcę czy inwestora, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia, opłaty dziesięciokrotnie wyższe
od naliczanych w standardowej procedurze. Konsekwencją jest również usunięcie z pasa drogowego
obiektu umieszczonego niezgodnie z prawem. Sam
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w trzech kwartałach 2014 r. wydał 47 decyzji nałożenia podwyższonej opłaty, na łączną kwotę przeszło 56 tys. zł.
W gminie Zielonki obowiązuje uchwała Rady Gminy z 18 października 2012 r., która ustala opłaty za
zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz
umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, które
nie są związane z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z uchwałą można się
zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej.
MKF
Red.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zielonki
Od listopada 2014 r. gmina Zielonki realizuje projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej
w gminie Zielonki” finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007–2013. Mogą Państwo pomóc w jego opracowaniu wypełniając ankietę.
Realizowany projekt polega m.in. na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wskazującego
działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję zużycia energii finalnej. Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania. Zaplanowanie tych działań wymaga jednak zebrania
rzetelnych danych, stąd Urząd Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet w zakresie zużycia paliw i energii. Uzyskane dane pozwolą na oszacowanie wielkości emisji CO2 w gminie
oraz rozpoznanie możliwości w zakresie: instalacji/modernizacji nowych źródeł ciepła, instalacji OZE
oraz termomodernizacji budynków. Ankiety będą rozprowadzane wraz z tym numerem „Wiadomości
Lokalnych”, są dostępne na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy.
Prosimy o składanie wypełnionych ankiet w terminie do 13 kwietnia 2015 roku na Dzienniku Podawczym, drogą mailową, bądź w specjalnie oznaczonych punktach m.in. w szkołach. Więcej informacji na
stronie www.zielonki.pl.
10
Samorząd
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska tworzy 15 gmin
Gmina Zielonki
w metropolii
W grudniu Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przy
udziale FRDL MISTiA organizowało spotkania informacyjne dla gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu. W gminie Zielonki 9 grudnia można było dowiedzieć się więcej na temat
partnerstwa Krakowa i okolicznych gmin. Przede wszystkim przedstawiono założenia do „Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz zbierano uwagi i propozycje do strategii,
która jest podstawowym warunkiem do realizacji inwestycji
w formule ZIT.
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powstało w czerwcu 2014
roku, zrzesza Kraków i 14 gmin z jego otoczenia: Biskupice, Czernichów, Igołomię-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki,
Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne,
Wieliczkę, Wielką Wieś, Zabierzów oraz Zielonki. Dzięki związaniu
partnerstwem samorządy będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia, łącząc działania finansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nowa polityka państwa w zakresie rozwoju regionalnego to przyznawanie środków na zadania opierające się na partnerstwie.
Na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego ma być
przeznaczone ok. 236 mln euro. Środki będą wykorzystywane na
tworzenie nowych i rozbudowę istniejących stref aktywności gospodarczej; poprawę efektywności energetycznej, w tym termomodernizację infrastruktury publicznej; na gospodarkę niskoemisyjną,
czyli sukcesywną likwidację nieekologicznych źródeł ciepła; na
wzmacnianie transportu zbiorowego, w tym udogodnienia dla ruchu
rowerowego, traktowanego tutaj jako alternatywny środek transportu; a także na drogi o znaczeniu subregionalnym; inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami; na wsparcie
osób niesamodzielnych i ich
opiekunów; na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach;
na kształcenie zawodowe oraz
inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Postęp
prac związanych z opracowaniem strategii jest uzależniony
od przyjęcia przez Zarząd Województwa ostatecznej wersji
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata
2014–2020, MRPO określi podział środków na poszczególne
priorytety inwestycyjne. Wstępny projekt strategii już został
opracowany i trwają konsultacje. Obecni podczas spotkania
zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, w której można było
określić, jak potrzebne są poszczególne działania inwestycyjne w ramach ZIT – jaką maja
wagę dla gminy, a jaką dla całej
aglomeracji.
Na spotkaniu podkreślano, że
priorytetem dla gminy Zielonki są rozwiązania transportowe.
Dochodząca do ul. Opolskiej
zachodnia obwodnica Zielonek (Trasa Wolbromska) oraz
Północna obwodnica Krakowa
rozwiązałyby wiele problemów
komunikacyjnych, nie tylko gminy Zielonki, ale też wielu innych
gmin, z których tranzyt przebiega
przez naszą gminę. Wskazywano takie pomysły jak: wykorzystanie kolei i stacji w Batowicach
oraz przebiegającej niedaleko os. Łokietka linii kolejowej
jako szybkiej kolei aglomeracyjnej oraz budowę parkingów
Park&Ride. Gmina nie skorzysta
na środkach przeznaczonych na
strefy aktywności gospodarczej,
gdyż tereny na nie przeznaczone muszą liczyć co najmniej
50 ha powierzchni, a takich
w gminie nie ma. Jako bardzo
istotne wymieniano również zorganizowanie wsparcia dla osób
niesamodzielnych i ich rodzin
oraz budowę miejsc integracji
społecznej, również ze względu
na to, że podział na rdzennych
i nowych mieszkańców nadal
jest w gminie widoczny.
IO
11
Uchwały na: www.zielonki.pl
bip
rada
uchwały
Radni gminy Zielonki kadencji 2014–2018: u dołu stoją od lewej: Anna Sieńko, Mirosław Golanko (wiceprzewodniczący), Krzysztof Olawski, Renata Kosno, Helena Wiśniewska, Ryszard Krawczyk (przewodniczący), Romana Toft,
Marzena Gadzik-Wójcik (wiceprzewodnicząca), Antoni Banaś, Leszek Wojciech Basta, u góry stoją od lewej: Piotr
Calik, Władysław Orzechowski, Adam Duliński, Dariusz Wróbel, Krzysztof Lepiarczyk
I sesja Rady
Gminy Zielonki
komisje Rady Gminy Zielonki. Wójt gminy
przedstawił raport o stanie gospodarczo-finansowym gminy.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Zielonki odbyła się I sesja
Rady Gminy Zielonki kadencji 2014–2018.
Sesję otworzył radny senior Władysław
Orzechowski, w drugiej części przewodził
obradom nowo wybrany przewodniczący
Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk.
1) powołania stałych komisji Rady Gminy Zielonki, ustalenia zakresu ich działania i liczebności;
Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przebiegu prac Gminnej Komisji Wyborczej w Zielonkach
i wyników wyborów na wójta oraz radnych gminy (wyniki wyborów opublikowaliśmy w poprzednim numerze WLGZ). Nowo wybranym radnym
oraz wójtowi przewodniczący komisji wręczył zaświadczenia o uzyskaniu mandatu. Radni złożyli
uroczyste ślubowanie. Ślubowanie złożył również
wybrany na kadencję 2014–2018 wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
4) nadania nazw ulic w miejscowości Januszowice;
Na przewodniczącego rady jednogłośnie wybrano Ryszarda Krawczyka. Wiceprzewodniczącymi
zostali wybrani: Marzena Gadzik-Wójcik oraz Mirosław Golanko.
II sesja Rady
Gminy Zielonki
11 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Zielonki odbyła się II sesja
Rady Gminy Zielonki. Sesję prowadził przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard
Krawczyk. Podczas sesji powołano stałe
1
2) wyboru przewodniczących komisji Rady
Gminy Zielonki oraz ich składów osobowych
(składy komisji przedstawiamy obok);
3) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Zielonki;
5) dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym;
6) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki
na rok 2014.
III sesja Rady
Gminy Zielonki
30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Zielonki odbyła się III sesja
Rady Gminy Zielonki. Sesję prowadził przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard
Krawczyk.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Zielonki w 2015 r.:
Uchwały na: www.zielonki.pl
2) wyrażenia opinii dotyczącej wyznaczenia
aglomeracji Kraków;
3) „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków” na okres od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.;
4) zmiany uchwały nr XV/13/2012 Rady Gminy
Zielonki z 22 marca 2012 r. w sprawie emisji
obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zielonki;
6) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki
na 2014 r.;
7) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zielonki
na 2015 r.
IV sesja Rady
Gminy Zielonki
29 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Zielonki odbyła się IV sesja
Rady Gminy Zielonki. Sesję prowadził przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard
Krawczyk. Podczas sesji przyjęto budżet
gminy Zielonki na rok 2015.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zielonki;
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
3) Uchwała Budżetowa Gminy Zielonki na rok
2015 (o budżecie piszemy na str. 4);
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów
dzierżawy nieruchomości komunalnych Gminy Zielonki położonych w obrębie Bibice oraz
wyrażenia zgody na zawarcie umów na czas
nieokreślony;
5) ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki;
6) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Zielonki na 2015 r.;
7) wniosku o umieszczenie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–
–2023 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie północnej obwodnicy Miasta
Krakowa (więcej na str. 9).
bip
rada
uchwały
Składy poszczególnych komisji
Komisja Budżetowa: Helena Wiśniewska – przewodnicząca, Władysław Orzechowski – zastępca
przewodniczącej, członkowie: Mirosław Golanko,
Ryszard Krawczyk, Romana Toft
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu:
Krzysztof Lepiarczyk – przewodniczący, Renata
Kosno – zastępca przewodniczącego, członkowie: Marzena Gadzik-Wójcik, Anna Sieńko, Helena Wiśniewska
Komisja Infrastruktury Technicznej i Rozwoju
Gospodarczego: Antoni Banaś – przewodniczący, Leszek Wojciech Basta – zastępca przewodniczącego, członkowie: Piotr Calik, Adam Duliński,
Władysław Orzechowski
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Dariusz Wróbel – przewodniczący, Leszek Wojciech Basta – zastępca przewodniczącego, członkowie: Adam Duliński, Mirosław Golanko, Krzysztof
Lepiarczyk
Komisja Rewizyjna: Romana Toft – przewodnicząca, Renata Kosno – zastępca przewodniczącej,
członkowie: Antoni Banaś, Piotr Calik, Krzysztof
Olawski
Komisja Regulaminowo-Inwentaryzacyjna: Marzena Gadzik-Wójcik – przewodnicząca, Romana Toft – zastępca przewodniczącej, członkowie:
Krzysztof Olawski, Anna Sieńko, Dariusz Wróbel
Ważne telefony:
Urząd Gminy Zielonki
tel. 12 2850 850, fax 12 2850 950
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
tel. 12 285 02 61, 12 286 32 35
Komisariat Policji w Zielonkach – alarmowy 997
centrala komisariatu: tel. 12 285 01 07
Straż pożarna – alarmowy 998
Szkoły:
ZS w Zielonkach – tel. 12 285 08 66, 12 285 08 64,
www.zs-zielonki.zielonki.pl
ZS w Bibicach – tel. 12 285 88 21,
www.zs-bibice.zielonki.pl
ZS w Korzkwi – tel. 12 419 41 09,
www.zs-korzkiew.zielonki.pl
ZS w Woli Zachariaszowskiej – tel. 12 419 41 04,
www.zs-wola-zachariaszowska.zielonki.pl
SP w Owczarach – tel. 12 419 41 93,
owczary.zielonki.pl
Przedszkola Samorządowe:
w Węgrzcach (Bibice) – tel. 12 285 83 50
w Zielonkach – tel. 12 285 01 20
Lekarze Rodzinni:
(Zielonki) Tomasz Sobalski – tel. 12 285 01 12,
Lucyna Kufel – tel. 12 285 00 14
(Węgrzce) Antoni Hudzik – tel. 12 285 94 57,
Ewa Huczek-Głębocka – tel. 12 285 88 39
(Brzozówka) Rafał Kacorzyk – tel. 12 419 48 17
(Batowice) Andrzej Zając – tel. 12 285 94 17
13
Samorząd
Wybory sołeckie
wybrano nowego sołtysa i nową radę sołecką na kadencję 2015–2019.
w Korzkwi
W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 454 osób
uprawnionych do głosowania głosowało 39 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono Jerzego Buczaka, który otrzymał 36 głosów „za” i tym
samym został ponownie sołtysem sołectwa Pękowice na nową kadencję 2015–2019.
1 marca 2015 roku odbyło się wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Korzkiew, na którym wybrano nowego sołtysa i nową radę
sołecką na kadencję 2015–2019.
W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 172 osób
uprawnionych do głosowania, głosowało 56
mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono
Adama Grabowskiego, który otrzymał 10 głosów
„za” oraz Janusza Macałę-Wrześniowskiego, który
otrzymał 46 głosów „za” i został wybrany ponownie sołtysem.
Podczas zebrania ustalono także pięcioosobowy
skład rady sołeckiej na nową kadencję 2015–2019.
W wyborach na członków rady sołeckiej sołectwa
Korzkiew zgłoszono 5 kandydatów, którzy wyrazili
zgodę na kandydowanie na to stanowisko. W głosowaniu brało udział 54 mieszkańców.
Członkami rady sołeckiej nowej kadencji zostali:
Adam Grabowski, Katarzyna Miklaszewska, Gabriela Kotulska, Dominik Krzywda oraz Martyna
Różańska.
w Garlicy Murowanej
7 marca 2015 roku odbyło się wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Garlica Murowana,
na którym wybrano nowego sołtysa i nową
radę sołecką na kadencję 2015–2019.
W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 274 osób
uprawnionych do głosowania, głosowało 40 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono jednego kandydata: dotychczasową sołtys, Dorotę Król,
która otrzymała 35 głosów „za”.
Podczas zebrania ustalono czteroosobowy skład
rady sołeckiej na nową kadencję 2015–2019. Zgłoszono 7 kandydatów. W głosowaniu brało udział
40 mieszkańców.
Członkami rady sołeckiej nowej kadencji zostali:
Jacek Pietrzyk, Tadeusz Trela, Małgorzata Kawa
oraz Wiesław Chrzan.
w Pękowicach
14 marca odbyło się wyborcze zebranie
wiejskie sołectwa Pękowice, na którym
14
Podczas zebrania ustalono także ośmioosobowy skład rady sołeckiej. W wyborach na członków rady sołeckiej sołectwa Pękowice zgłoszono
9 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na to stanowisko. W głosowaniu brało
udział 39 mieszkańców. W związku z równą liczbą głosów „za”, jakie otrzymali Elżbieta Czerwiec
i Janusz Śpiewak, tj. po 28, zarządzono dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami,
którzy w kolejnym głosowaniu otrzymali następującą ilość głosów „za”: Elżbieta Czerwiec – 17,
a Janusz Śpiewak – 21.
Członkami nowej rady sołeckiej zostali: Bożena
Boryczko, Janina Górowska, Grażyna Markiewicz,
Władysław Ptak, Witold Rams, Janina Szałapak,
Romana Toft oraz Janusz Śpiewak.
w Brzozówce
15 marca odbyło się wyborcze zebranie
wiejskie sołectwa Brzozówka, na którym
wybrano nowego sołtysa i nową radę sołecką na kadencję 2015–2019.
W wyborach sołtysa na ogólną liczbę 466 osób
uprawnionych do głosowania głosowało 74 mieszkańców. Na stanowisko sołtysa zgłoszono Adama
Chludka, który otrzymał 68 głosów „za” i został ponownie sołtysem na nową kadencję 2015–2019.
Podczas zebrania ustalono dziewięcioosobowy skład rady sołeckiej. W wyborach zgłoszono 11 kandydatów, a w głosowaniu brało udział
74 mieszkańców. W związku z otrzymaniem takiej
samej liczby głosów „za”, jakie otrzymał Marek
Konik i Dariusz Suwara, tj. po 53, zarządzono dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami.
W głosowaniu Marek Konik otrzymał 38 głosów
za, a Dariusz Suwara – 24.
Członkami nowej rady sołeckiej zostali: Piotr
Ciaputa, Józef Cich, Mateusz Graboś, Marta
Jasiówka–Zelek, Stanisław Kliś, Ewa Kolarska, Magdalena Krztoń, Artur Zębala oraz Marek
Konik.
Red. KB
Samorząd
gminy podziękowali MZMiUW.
Sołtysi korzystając z możliwości
spotkania z zarządem przypominali o bieżących problemach
z ciekami w gminie, m.in. potokiem Korzkiewka.
Planowane są kolejne spotkania w sprawie konsultacji założeń projektu wielowariantowego
programu.
IO
Trwają prace nad opracowaniem programu inwestycji, które zapobiegłyby
zalewaniu gminy Zielonki
Jak chronić gminę przed
powodzią?
12 grudnia samorządowcy z gminy Zielonki spotkali się
z przedstawicielami Małopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie, instytucji odpowiedzialnej za stan cieków wodnych. Na zlecenie firmy MGGP S.A.
w trakcie opracowywania jest projekt „Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków
Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły”.
Szacując, że w najbardziej zagrożonym rejonie w centrum Zielonek,
w strefie zalewowej może się znaleźć prawie 400 budynków, specjaliści proponują budowę dwóch zbiorników retencyjnych: po jednym
na rzece Białucha (Prądnik) i rzece Garliczka. Rozwiązanie alternatywne czyli wyregulowanie Prądnika na długości 2,5 km i jego dopływu Garliczki wymagałoby regulacji ciężkiej; a ze względu na gęstą
zabudowę może nie być na nią miejsca. Zdaniem zastępcy dyrektora MZMiUW ds. planowania i przygotowania inwestycji Andrzeja
Żmigrodzkiego retencja jest nie do uniknięcia, należy się tylko zastanowić ile i jakie zbiorniki byłyby społecznie akceptowalne.
Wójt Bogusław Król polemizował z podaną na spotkaniu przez autorów koncepcją, że najbardziej optymalną jest lokalizacja jednego
dużego zbiornika pomiędzy Zielonkami i Januszowicami na rzece Białucha (Prądnik): – Zdarzenia powodziowe występują na górnym i dolnym przebiegu rzeki Prądnik i jeden zbiornik nie rozwiąże problemu.
W gminach Skała i Sułoszowa są też tereny niezabudowane, na których
można wyznaczyć suche zbiorniki retencyjne, co znacząco łagodziłoby
powstawanie fali powodziowej. Jestem zwolennikiem retencjonowania
wody opadowej w górnym biegu, gdyż tam kształtuje się najbardziej
groźna dla Zielonek fala powodziowa – argumentował wójt. Arnold
Kuźniarski, zastępca wójta gminy Zielonki, poprosił o wykazanie, jakie zbiorniki autorzy opracowania wykluczają powyżej terenu gminy.
Podczas spotkania inspektor Anna Surma zapowiedziała prace
nad uporządkowaniem brzegów Prądnika na dalszym odcinku, za
już dokonaną w roku 2013 na odcinku prawie 1,5 km wzdłuż ulic
Rzyczyska, ks. Zięby i ul. Gwizdałów w Zielonkach przedstawiciele
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym –
konsultacje społeczne
Do 22 czerwca 2015 roku
Małopolski Urząd Wojewódzki poddaje konsultacjom społecznym plany
zarządzania ryzykiem powodziowym. Zachęcamy mieszkańców gminy
Zielonki do skorzystania
z możliwości składania pisemnych uwag do ustaleń
zawartych w tych dokumentach (szczegóły na
www.powodz.gov.pl).
Pragniemy bowiem zwrócić
uwagę, że w planach cieki z terenu gminy Zielonki nie zostały
objęte realizacją zadań przeciwpowodziowych. Gmina Zielonki od 2011 roku wnioskuje
o uwzględnienie cieków na terenie gminy w programie ochrony
przed powodzią dorzecza Górnej Wisły. W listopadzie 2014
roku gmina zwróciła się z wnioskiem o uwzględnienie założeń
do „Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły”,
które określają tereny zlewni
rzek Prądnik i Dłubnia jako wymagające ochrony przed powodzią, w poddawanym obecnie
konsultacjom społecznym
Planie Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym dla Regionu
Wodnego Górnej Wisły. Gmina
również przygotowuje szeroki materiał o uwzględnieniu jej
wniosku do opracowania.
Red.
15
Samorząd
Komunikaty, apele, wybrane przepisy
Szanowni Państwo,
przekazuję Państwu do wiadomości kilka apeli, komunikatów i cytatów z obowiązujących
przepisów prawnych w istotnych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska, obowiązków mieszkańców. Proszę o zapoznanie się z nimi.
WYKASZANIE GRUNTÓW ROLNYCH, ZAKAZ WYPALANIA TRAW
Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, siedliskiem sprzyjającym
bytowaniu i intensywnemu rozmnażaniu się wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków. Obowiązek ochrony gruntów rolnych przed degradacją, spowodowaną między innymi wysiewaniem się chwastów z pól zaniedbanych, ciąży na właścicielach tych nieruchomości. Likwidację chwastów należy
przeprowadzić kilka razy w roku, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni.
Wyżej wymieniony obowiązek wynika z art. 15, ust. 1 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2013.1205).
Ponadto rolnicy korzystający z dopłat bezpośrednich, jak i płatności otrzymywanych w ramach
PROW, tj. płatności rolnośrodowiskowych, zobowiązani są do spełniania podstawowych wymogów z zakresu utrzymywania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w tak zwanej Dobrej Kulturze Rolnej
zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.
Normy Dobrej Kultury Rolnej zostały wdrożone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz.U. z 2010 r., nr 39, poz. 211).
Do minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w ww. kulturze należy:
– uprawa roślin lub ugorowanie – w przypadku gruntów ornych;
– koszenie okrywy roślinnej i jej usunięcie co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca w przypadku łąk;
– grunt orny jest ugorowany, jeśli podlega on koszeniu co najmniej raz w roku w terminie do
15 lipca lub innym zabiegom uprawowym zapobiegającym występowaniu i rozprzestrzenianiu
się chwastów.
Zabiegi te mają zapobiegać wkraczaniu na użytki zielone niepożądanej roślinności.
Ponadto informujemy, o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPALANIA TRAW! Zgodnie z ustawą
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627, art.124) zabrania się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009.178.1380) oraz ustawą o ochronie przyrody
(Dz.U. 2013.627) na właścicielach gruntów rolnych i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczania terenów zagrożonych pożarem oraz obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania wszelkich pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu lub grzywny.
Zamiast wypalać skoszoną trawę i suchą roślinność z ogrodów można je pożytecznie zagospodarować poprzez kompostowanie i pozyskanie w ten sposób nawozu organicznego, służącego do
użyźniania pól, łąk i ogrodów.
ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO
W ciągu ostatnich kilku lat gmina boryka się z problemem barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina inwazyjna, bardzo ekspansywna, którą ciężko wyplenić. Osiąga rozmiary ponad 2 m wysokości i w upalne
dni po naświetleniu słonecznym wydziela olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą mają silne działanie parzące oraz alergiczne, co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci i może nawet skutkować śmiercią. Każdego roku gmina Zielonki przeznacza kilkadziesiąt tysięcy złotych na usuwanie
barszczu Sosnowskiego. Apelujemy o wykaszanie działek prywatnych oraz walkę z tym chwastem, gdyż
tylko wspólnymi siłami możemy go zniszczyć.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI/OPIEKUNÓW ZWIERZĄT
Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2013.856) gwarantuje zwierzętom jako istotom
żyjącym, zdolnym do odczuwania cierpienia, poszanowanie, ochronę i opiekę. Człowiek ma obowiązek
zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała; odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody.
16
Samorząd
W stosunku do zwierząt domowych zabrania się trzymania ich na uwięzi w sposób stały dłużej niż
12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz bez możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
W stosunku do zwierząt gospodarskich właściciel jest zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Sposób i warunki używania zwierząt gospodarskich do pracy nie mogą
stwarzać nieuzasadnionego zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ww. ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; jeżeli zaś sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA ZWIERZĄT
Zgodnie z art. 56, ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2008.213.1342) „psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju (…) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie” oraz „posiadacze
psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia
przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii.
Zgodnie z art. 85, ust. 1a ww. ustawy: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów
przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny”.
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKÓW
Urząd Gminy Zielonki prowadzi kontrolę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na podstawie art. 84, ust. 3, pkt. 1 i ust. 4, pkt. 1 oraz art. 86 Ustawy z 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 392). Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą podmiotami zobowiązanymi do zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie są rolnicy, czyli
osoby fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne, tj. obszar
użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie pow. 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu
podatkiem rolnym; a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest
prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
OZNAKOWANIE NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 47 b, ust. 1 i 2 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 2010.193.1287) właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu
na bramie wjazdowej lub na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy.
Zgodnie z art. 64 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. 2013.482) – właściciele nieruchomości, administratorzy, dozorcy lub użytkownicy nieruchomości w przypadku niedopełnienia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlegają karze grzywny do 250 zł
albo karze nagany.
W trosce o wspólne dobro i lepszy komfort zamieszkiwania na terenie gminy Zielonki proszę o zapoznanie się z powyższymi informacjami oraz systematyczne stosowanie się do nich.
Wójt gminy Zielonki
mgr Bogusław Król
17
Samorząd
finansowanie projektów przez
beneficjenta przed ich zrefundowaniem. Od 2005 roku jako organizacja pożytku publicznego
może zachęcać do wpłacania
1 proc. podatku. Setki podatników złożyło się w ciągu dekady na 218 tys. 442 zł zebrane
z tego tytułu. 100 tys. zł zebrano
w formie darowizn od osób prywatnych. A te pieniądze, dzięki
udanym udziałom w konkursach
grantowych, pęcznieją.
Profilaktyka uzależnień odbywać się może poprzez grę planszową,
również w dużym wydaniu
Społecznik-milioner,
czyli o Stowarzyszeniu
Rozwoju Gminy Zielonki
Stowarzyszenie z Zielonek od 13 lat oddziaływuje na teren
współpracujących z gminą Zielonki sąsiednich gmin, powiatu i województwa, z racji projektów, które spodobały się
i sprawdziły nie tylko u nas. Stowarzyszenie spożytkowało
na swoje pomysły już milion złotych. – To taki mały jubileusz
– mówi prezes stowarzyszenia Arnold Kuźniarski, zastępca
wójta gminy Zielonki.
Stowarzyszenie założyła grupa pasjonatów, specjalistów z różnych
dziedzin, którzy wyszli ze swoimi pomysłami do mieszkańców. Młodzi ludzie chcieli wyrównywać szanse dzieci i młodzieży z obszarów
wiejskich. Poprzez działania edukacyjne, kulturalne, proekologiczne
stowarzyszenie przyczyniło się do tego, że szkoły w gminie Zielonki
postrzegane są jako placówki śmiało konkurujące z miejskimi, niejednokrotnie je przewyższające. Świadczą o tym oceny niezależnych
ekspertów kwalifikujące gminę, dzięki jej polityce oświatowej, jako lidera edukacji. Stowarzyszenie promuje osiągnięcia, pielęgnuje lokalną tradycję, zwyczaje, przy tym i całą gminę Zielonki, bazując na
społecznej działalności członków stowarzyszenia i wolontariuszy.
SRGZ nie posiada stałego źródła dochodu, na swoją działalność
głównie zdobywa granty. Przez lata wyspecjalizowało się w kilku obszarach: edukacji dzieci i młodzieży, edukacji ekologicznej, kulturze, ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego oraz profilaktyce
uzależnień.
Stowarzyszenie zrealizowało projekty o łącznej wartości 1 mln zł,
w tym aż 730 tys. zł pochodziło z grantów. Do takiej formy finansowania potrzebne są środki własne na tzw. wkład własny czy pre-
18
Zrealizowano szereg projektów z edukacji ekologicznej, tutaj prym wiedzie Jacek Pietrzyk,
doktorant AGH, pomysłodawca szeregu akcji ekologicznych
takich jak „Dobre rady na
plastikowe odpady”, „Błyszczę przykładem – oszczędzam
wodę”, „Azbest is not the best”.
Ostatnim projektem był wielotematyczny ECHO II dofinansowany przez WFOŚiGW w Krakowie,
zrealizowany w 156 gminach
Korony Północnego Krakowa,
o odpowiedzialności człowieka
za środowisko. Z kolei na profilaktykę uzależnień udało się pozyskać 60 tys. zł z Ministerstwa
Zdrowia na realizowany przez
Tomasza Gubałę od lat program
CUDER. Dzięki temu coraz więcej osób ma możliwość poznać niezwykłą grę promującą
zrównoważony rozwój w pięciu
sferach, alternatywny dla ryzykownych używek.
Dzięki SRGZ udało się też m.in.
przygotować kompleksowy system oznakowań do obiektów
zabytkowych w gminie, wypromować postacie Pucheroka
i Heroda, jako maskotek gminy Zielonki, wesprzeć młodych
adeptów muzyki poważnej dotując koncerty w ramach współpracy z fundacją Bogumiły
Gizbert-Studnickiej, czy promować czytelnictwo w gminie poprzez projekt „Dobra książka
czyni cuda”.
Wesprzyjcie Państwo i Wy Stowarzyszenie wpisując w odpowiednią rubrykę PIT nr KRS:
0000048345. Te pieniądze będą
pomnożone – wpływy z 1 proc.
w 2014 roku (21 tys. zł) pomnożono jedenastokrotnie!
Red. IO
Samorząd
Blisko 300 tys. zł na
rozwój sportu w gminie
Zielonki
Samorząd gminy Zielonki w roku 2015 zdecydował
o przekazaniu na rozwój
sportu 286 tys. 721 zł.
Od stowarzyszeń sportowych wpłynęło 9 wniosków
o przyznanie wsparcia finansowego na realizację
zadań z zakresu rozwoju
sportu w roku 2015. 4 lutego, powołana przez Wójta Gminy Zielonki, komisja
konkursowa dokonała ich
oceny.
Nowa remiza powstaje w miejscu budynku świetlicy „Pucherok”
W Bibicach powstaje
nowa remiza OSP
14 marca strażacy-ochotnicy, władze gminy Zielonki, reprezentanci sołectwa Bibice oraz mieszkańcy wzięli udział
w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod
nową remizę strażacką. Inwestycja rozpoczęła się jesienią
2014 r., a jej zakończenie przewidziano na listopad 2015 r.
Uroczystego poświęcenia placu budowy dokonał proboszcz ks.
Jan Przybocki. Zebranych powitał prezes OSP Franciszek Banaś.
Po odczytaniu aktu erekcyjnego oraz jego uroczystym podpisaniu
wmurowano kamień węgielny. Wśród podpisujących pamiątkowy
dokument znaleźli się: wójt Bogusław Król, przewodniczący Rady
Gminy Ryszard Krawczyk, Leszek Wojciech Basta, Antoni Banaś,
Aleksander Padlik, Franciszek Banaś, Marek Małek, Sylwester Krawczyk, Kazimierz Gazda, Andrzej Domagalski, Jacek Pachel, ks. Jan
Przybocki, Zbigniew Banaś, Magdalena Krawczyk, Anna Zabiegaj.
– Inwestycja przebiega zgodnie z planem i na 850-lecie Bibic i 90-lecie straży pożarnej w Bibicach będzie służyć strażakom – mówił
podczas uroczystości wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Koszt inwestycji to 1 mln 232 tys. zł. W przetargu na jej realizację, ogłoszonym w listopadzie 2014 r., wyłoniono firmę Budopol
S.A. W miejscu budynku świetlicy „Pucherok” w Bibicach powstaje
nowy budynek dla OSP. Będzie to obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. W budynku według koncepcji
znajdować się będzie garaż na dwa samochody, części sanitarne,
socjalne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, biuro oraz sala konferencyjna. Przewidywana powierzchnia zabudowy to około 200 m2,
a powierzchnia użytkowa około 350 m2. W ramach projektu zostanie
również wykonana przebudowa zjazdu z drogi powiatowej.
KB
Dotację przyznano zarządzeniem wójta gminy Zielonki określającym jej wysokość
dla poszczególnych wnioskodawców. Największe kluby piłkarskie w gminie otrzymały:
Ludowy Klub Sportowy Zieleńczanka: 95 tys. zł, Klub Sportowy Bibiczanka i Towarzystwo
Sportowe Węgrzce po około 82,6 tys. zł. 7 tys. zł wyniosła dotacja dla Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Korzkiew”,
a 5,5 tys. zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zachariaszek”. Po 5 tys. zł przyznano
Gminnemu Młodzieżowemu
Klubowi Sportowemu „Zielonki”
oraz UKS „Korzeniowski”,
a po 2 tys. zł – Krakowskiej
Akademii Sportu i Akademii
Piłkarskiej Profi.
Wspieranie rozwoju sportu
w gminie Zielonki ma na celu
zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej
przez organizacje sportowe
oraz poprawę warunków do
uprawiania sportu. Dzięki tej
inicjatywie dzieci i młodzież na
terenie gminy Zielonki mogą
aktywnie spędzać wolny czas
biorąc udział w różnorodnych
zajęciach takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny,
tenis stołowy, unihokej, karate
i zajęcia modelarskie.
Red.
19
Samorząd
Większa i bardziej
dostępna ulga
na dzieci
Karta Dużej Rodziny – ulgi
dla rodzin wielodzietnych
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta przysługuje osobom, które posiadają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, i wydawana
jest bezpłatnie na wniosek rodzica lub opiekuna dzieci,
bez względu na kryterium dochodowe. Mieszkańcy gminy Zielonki składają wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej. Wnioski już złożyły 132 rodziny zamieszkałe na
terenie gminy, z karty korzystają już 623 osoby.
Karta uprawnia jej posiadacza do zniżek w instytucjach państwowych i prywatnych na terenie całego kraju, m. in. na przejazdy PKP,
wstępy do instytucji kulturalnych (teatry, muzea, galerie sztuki itp.),
na usługi finansowe, artykuły przemysłowe oraz odzieżowe i in.
Lista miejsc zapewniających ulgi dla rodzin wielodzietnych systematycznie się zwiększa. Obecnie zniżki oferuje ponad 500 partnerów Karty Dużej Rodziny na terenie całej Polski. Wykaz instytucji
honorujących kartę zamieszczony został na stronie internetowej:
rodzina.gov.pl. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są
specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny i przysługuje dziecku do ukończenia 18 lub 25 r.ż., jeżeli kontynuuje naukę w szkole
lub szkole wyższej. Dzieciom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karta przyznawana jest do końca ważności orzeczenia. Rodzice otrzymują Kartę
Dużej Rodziny dożywotnio. Istotne jest, że rodzice nie muszą być
małżeństwem – o kartę mogą się starać także osoby pozostające w związkach partnerskich i rozwiedzione. W przypadku utraty
uprawnień przez członka rodziny pozostali członkowie rodziny nie
tracą uprawnień do posiadania karty.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach zachęca wszystkie rodziny wielodzietne zamieszkałe w gminie Zielonki do składania
wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wniosek oraz wykaz dokumentów, które należy przedstawić można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej www.zielonki.pl
z zakładki Pomoc Społeczna —> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej —> Karta Dużej Rodziny. Więcej informacji można również
uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, pokój nr 10 i 11 lub pod numerami telefonu: 12 627 33 13 lub 12 627 33 14.
Grażyna Hołda – kierownik GOPS
20
W 2015 roku weszły przepisy rozszerzające zasady
przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą
mogły skorzystać wszystkie
rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od
osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie
i każde kolejne dziecko.
Pełne wykorzystanie ulgi było
nieosiągalne dla wielu rodzin,
szczególnie wielodzietnych,
których podatek był niższy od
maksymalnego poziomu ulgi.
Budżet państwa zwróci teraz
kwotę niewykorzystanej ulgi,
jednak zwrot ten nie będzie
mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem
zwrotu jest zatem opodatkowana i oskładkowana praca przynajmniej jednego z rodziców.
Szacuje się, że na dodatkowe
wsparcie będzie mógł liczyć
ponad milion rodzin, w których
wychowuje się około dwa miliony dzieci. Nastąpi też podwyższenie ulgi na trzecie i każde
kolejne dziecko o 20 procent.
Stąd kwoty odliczenia na pierwsze i drugie dziecko wyniosą: 1 112,04 zł, na trzecie:
2 000,04 zł, a na każde kolejne:
2 700 zł.
Red. na podst. informacji Izby
Skarbowej w Krakowie
Samorząd
Już pływam – przy
wsparciu województwa
Gmina Zielonki zapewni naukę pływania 238 uczniom
z 5 gminnych szkół podstawowych. Projekt wart
prawie 150 tys. zł wsparł
dotacją w wysokości prawie 44 tys. zł samorząd
województwa małopolskiego w ramach realizowanego od 2007 roku programu
„Już pływam”, gmina Zielonki otrzymała najwyższą
dotację w województwie.
Ogółem w Małopolsce samorząd wojewódzki zdecydował
o przekazaniu w 2015 roku ponad miliona złotych na dofinansowanie projektu „Już pływam”.
Skorzysta około 11 tys. uczniów z 86 małopolskich gmin.
W gminie Zielonki dotacja z województwa wystarczy na sfinansowanie około 30 proc. wartości
projektu. Całkowita wartość
projektu w gminie to 146 731 zł,
z czego ponad 79 tys. zł zapłaci gmina ze swojego budżetu,
a 23 tys. zł rodzice uczestników.
Program skierowany jest do
uczniów nie umiejących pływać.
W gminie Zielonki zakwalifikowano dzieci, które jeszcze nie
potrafią pływać oraz ze wskazaniem zdrowotnym do uprawiania
tego sportu, głównie ze względu na wady postawy. Najwięcej dzieci skorzysta w Bibicach
– 79, w Zielonkach – 60, w Woli
Zachariaszowskiej – 39, a w Owczarach i Korzkwi – po 30.
Zajęcia będą się odbywać na
basenach w Krakowie (Kolna
i Park Wodny) oraz w Zabierzowie. Pierwszy cykl zajęć zacznie
się w marcu i potrwa do końca czerwca, a drugi od początku września do połowy grudnia
2015 roku.
IO
Na pamiątkę spotkania sędzia Anna Maria Wesołowska otrzymała
maskotkę gminy – króla Heroda
Sędzia Anna Maria Wesołowska w ZS w Zielonkach
14 stycznia gościem honorowym Zespołu Szkół w Zielonkach była Anna Maria Wesołowska, sędzia Wydziału
Karnego, m.in. prekursorka programu przyjaznego pokoju przesłuchań dla dzieci – świadków i ofiar przestępstw
oraz inicjatorka edukacji prawnej młodzieży. Uczniom i dorosłym znana jest przede wszystkim z popularnego programu TVN.
Podczas spotkań z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami oraz rodzicami poruszane były kwestie związane z przestępczością nieletnich
i odpowiedzialnością prawną za czyny karalne.
Sędzia zwróciła uwagę na zjawisko wszechobecnej przemocy.
Mówiła nie tylko o rozbojach i bójkach, ale o coraz częściej spotykanym zjawisku cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, czym
jest stalking (nękanie) i grooming (uwodzenie dzieci przez Internet)
oraz jakie grożą za to kary. Na spotkaniu Anna Maria Wesołowska
opowiedziała o swojej wieloletniej praktyce zawodowej i przytoczyła
kilka przykładów popełnionych przez nieletnich przestępstw i wykroczeń, z którymi miała do czynienia i które drastycznie zmieniły życie
młodych ludzi.
Sędzia podkreśliła, że w dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do Internetu jest powszechny, należy odpowiednio edukować dzieci
i młodzież, jak bezpiecznie wykorzystywać jego zasoby i nawiązywać nowe znajomości. Zwracała uwagę również na rolę i znaczenie
placówek oświatowych w procesie ochrony najmłodszych uczestników komunikacji internetowej.
Zachęcała młodzież, by dzieliła się swoimi problemami z rodzicami,
nauczycielami, przyjaciółmi, a także nie ulegała zmowie milczenia,
kiedy jest świadkiem lub ofiarą przestępstwa.
Spotkania z uczniami zakończyły się wspólnymi zdjęciami z Anną
Marią Wesołowską i podziękowaniem za wiedzę przekazaną w ciekawy i przystępny dla słuchaczy sposób.
Grzegorz Kowalik, Agata Wodka
1
Samorząd
Problem bezpańskich
psów na terenie gminy
Zielonki
W ostatnich latach zintensyfikował się problem bezpańskich psów w naszej gminie, dlatego też apelujemy o rozwagę do wszystkich mieszkańców gminy.
Należy mieć na względzie, że zwierzęta w większości przypadków
mają swoich właścicieli lub opiekunów, a pojawiające się tzw. „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane
przez właścicieli (opiekunów) lub faktycznie porzucone przez dotychczasowych opiekunów. Bywa czasem tak, że psy oddalają się
od swoich domów z winy swoich właścicieli, którzy nienależycie zabezpieczyli swoją posesję.
W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany lub jesteśmy naocznymi świadkami „porzucania” psa, należy
o takim zdarzeniu bezzwłocznie poinformować policję. Policja ma
prawo nałożyć mandat karny na nieodpowiedzialnego właściciela
zwierzęcia. W sytuacji natomiast, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, należy to zgłosić telefonicznie lub
osobiście w Urzędzie Gminy Zielonki lub na Komisariat Policji w Zielonkach. Dopiero wówczas zostanie podjęta decyzja o ewentualnym
wyłapaniu zwierzęcia i przewiezieniu go do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Uprasza się zatem mieszkańców gminy Zielonki o rozwagę i skuteczne zabezpieczanie bram, furtek i ogrodzeń swoich posesji,
tak by zwierzęta, szczególnie psy, nie mogły opuszczać posesji
ani na nią wchodzić bez wiedzy właściciela. Przypominamy, że
właściciele i opiekunowie psów zobowiązani są do zachowania
środków ostrożności i stałego nadzoru polegającego na trzymaniu zwierzęcia na odpowiedniej uwięzi lub w kojcu na terenie
posesji. Zgodnie bowiem z art. 77 Kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych, albo karze
nagany (…)”.
Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia bezdomnego od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej nieruchomości, nie będą
przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do
swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się
jego właścicielem. Ważne, aby sami właściciele zwierząt poczuwali
się nie tylko do korzyści z faktu posiadania zwierzęcia, ale również
do ciążących na nich obowiązków.
Mając na względzie dobro społeczne wszystkich mieszkańców gminy Zielonki pamiętajmy, iż zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
22
Poradnik mieszkańca
Udzielanie informacji o wywozie odpadów, wydawanie zezwoleń na usuwanie
drzew i krzewów, opiniowanie programów gospodarki
odpadami niebezpiecznymi
dla podmiotów gospodarczych – m.in. tymi sprawami zajmuje się Referat
Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Gminy Zielonki.
W tymże referacie można uzyskać informacje dotyczące harmonogramu wywozu odpadów
komunalnych i segregowanych,
terminów zbiórki wiosennych
odpadów wielkogabarytowych.
Na bieżąco ważne informacje
są publikowane na stronie
www.zielonki.pl, jak również
www.eko.zielonki.pl. W razie
potrzeby w tym referacie można uzyskać zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów. Wzór
wniosku i karta usług jest dostępna w urzędzie lub na stronie zielonki.pl. Referat GK
zajmuje się także sprawami
lokalowymi w budynkach będących w gminnych zasobach
mieszkalnych oraz opiniowaniem programów gospodarki
odpadami niebezpiecznymi dla
podmiotów gospodarczych.
Po złożeniu odpowiedniego
wniosku można tu także otrzymać: zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy,
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
zgłosić eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków.
Referat Gospodarki Komunalnej
mieści się w III budynku Urzędu
Gminy (wejście od ul. ks. A. Zięby). Telefon: 12 285 08 50
w. 310–316.
KB
Samorząd
Program azbestowy –
nowy nabór wniosków
W związku z realizacją
projektu pn. „Demontaż
i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających
azbest z obszaru województwa małopolskiego”
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy, wójt gminy
Zielonki ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie
wyrobów zawierających
azbest w 2015 roku na terenie gminy Zielonki oraz
pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych
z terenu gminy uczestniczących w projekcie
w 2015 roku.
Nabór wniosków trwa, o kolejności realizacji usuwania wyrobów
zawierających azbest decyduje
data złożenia wniosku. O dofinansowanie mogą się ubiegać
osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane
z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem
odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów
niebezpiecznych. W przypadku udzielenia pomocy rzeczowej refundacją objęte zostaną
koszty związane z zakupem
nowego pokrycia dachowego
dla najuboższych mieszkańców
oraz dostarczenie do beneficjenta blachy stalowej. Formularze wniosków oraz załączników
można również pobrać w Urzędzie Gminy Zielonki, 32-087
Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, Referat Gospodarki
Komunalnej, budynek nr III, tam
też u koordynatora projektu
Małgorzaty Fordymackiej, kierownik referatu, można uzyskać
informacje, również pod nr. tel.
12 285 08 50 w. 313.
Red.
Trudno uwierzyć, ale podczas warsztatów nikomu nic się nie stało
Ferie zimowe w gminie
Zielonki
Wolne od zajęć szkolnych dwa tygodnie w środku roku
szkolnego to możliwość odpoczynku, naładowania akumulatorów na kolejne miesiące nauki. Często się zdarza,
że wolny czas to wyzwanie organizacyjne dla rodziców.
Jaką ofertę przygotowano w gminie Zielonki, by uczniowie
mogli spędzić czas interesująco i w gronie rówieśników?
Od 19 do 27 lutego trwały zajęcia w Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach (hala sportowa) dla dzieci w wieku szkolnym aż
do gimnazjum. Oprócz zajęć sportowych, rekreacyjnych, gier i zabaw świetlicowych zaproponowano uczestnikom dwa dni warsztatów. 23 lutego odbyły się warsztaty malowania zabawek ludowych.
Technik ozdabiania drewnianych cudeniek uczyli artyści z beskidzkiej Stryszawy. Malowano drewniane ptaszki i koniki na biegunach,
instruktor zachęcał do utrwalenia dzieł w domu bezbarwnym lakierem do paznokci, niejedna mam pewnie się go pozbyła. Prócz
uczniów z tych samych warsztatów skorzystali też seniorzy z Klubu
50+. Z kolei 25 lutego halę sportową opanowały roboty. Organizatorzy warsztatów z robotyki, automatyki i chemii przygotowali stanowiska, na których można było oglądać doświadczenia chemiczne,
fizyczne, budować roboty.
Biblioteka Publiczna w Zielonkach zapewniła dzieciom zajęcia połączone ze zwiedzaniem Izby Regionalnej. Czytano z dziećmi książki,
w godzinach otwarcia biblioteki można było korzystać z internetu
i grać w gry planszowe. W filii biblioteki w Węgrzcach poznawanie
baśni Andersena połączono z zajęciami plastycznymi. Podobnie
w filii w Przybysławicach, zapewniono również zajęcia z języka angielskiego i odbyła się kolejna „Noc w Bibliotece”.
Trzy szkoły w gminie: Zespoły Szkół w Bibicach i Korzkwi oraz szkoła
podstawowa w Owczarach zorganizowały dzieciom zajęcia w pierwszym tygodniu ferii: artystyczne, plastyczne, origami, filmowe i sportowe. Uczniowie z Owczar i Korzkwi pojechali też na lodowisko.
Red.
Wydarzenia
Zapraszamy na rajd
i nie tylko
I w tym sezonie nie damy
Państwu zapomnieć o
atrakcyjności szlaków turystycznych w gminie Zielonki.
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji zaprasza na
rajd rowerowy 7 czerwca.
W najbliższym czasie czeka
nas kilka interesujących wydarzeń, na bieżąco prosimy
zaglądać na zielonki.pl,
ckpir.zielonki.pl oraz profile gminy i CKPiR na
Facebook’u.
W rajdzie rowerowym będą
mogli wziąć udział rowerzyści
w każdym wieku, będzie przewidziana trasa trudniejsza oraz
druga dla rodziców z dziećmi. Informacje o zapisach oraz
szczegółowy program ukażą się
na ckpir.zielonki.pl. Niewątpliwą
atrakcją rajdu będzie wieczorny
koncert zespołu Pectus. Przypominamy: niedziela, 7 czerwca!
Planowana jest również druga edycja Rodzinnego Biegu
w Zielonkach 30 maja na dystansie 5 i 10 km, również dla
miłośników nordic walking. Informacje organizacyjne będą
dostępne wkrótce w internecie
(adresy stron poniżej).
31 maja Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji organizuje
koncert smyczkowy na zamku
w Korzkwi, a 28 czerwca – Festiwal Zespołów Ludowych
w Parku Wiejskim w Zielonkach
– w zupełnie nowej odsłonie
– prezentować się będą Koła
Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z gminy Zielonki.
Pamiętajmy: jeśli chcesz dowiedzieć się co ciekawego dzieje
się w gminie Zielonki odwiedź
strony www: zielonki.pl
i ckpir.zielonki.pl. Zapraszamy
również na Facebook’a: na
facebook.com/zielonki oraz
facebook.com/ckpir.
Red.
4
Puchar wójta gminy powędrował do Bogusława Kisielnickiego i Wiesława
Plaskoty
Mądre spędzanie czasu
czyli brydżowy turniej
w gminie Zielonki
W Bibicach w sobotę 7 marca miał miejsce I Turniej Brydża
Sportowego o Puchar Wójta Gminy Zielonki. Rywalizowało 14 par. I miejsce zdobyli Bogusław Kisielnicki i Wiesław Plaskota, II miejsce: Antoni Leszczyński i Józef Sołek,
a III miejsce: Barbara Konik i Stanisław Gorzula. Brydżyści
pochodzili nie tylko z naszej gminy, wiele osób gra na co
dzień w krakowskich klubach brydżowych.
Od półtora roku odbywają się w naszej gminie wtorki brydżowe
– najpierw w Zielonkach, ostatecznie brydżyści znaleźli przystań
w budynku sołeckim w Bibicach za sprawą byłego radnego gminy
Zielonki Stefana Łyska, promotora sportu. W konsekwencji pan Stefan doprowadził do zorganizowania pierwszego w gminie Turnieju
Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Zielonki.
– Brydż kojarzy się laikom z ciupaniem w karty, a jest to bardziej gra
i zabawa logiczna i strategiczna, oparta też na rachunku prawdopodobieństwa – tłumaczy Andrzej Chlebowski, uczestnik zawodów
i propagator tego sportu również poprzez fotografię.
Wśród zawodników turnieju znalazł się arcymistrz brydżowy Andrzej
Żurek, który w sporcie brydżowym zdobył wszystko, a od 10 lat zajmuje się wychowaniem młodych brydżystów. – Brydż uczy myśleć,
dokonywać właściwych wyborów – przekonuje. Pytany o predyspozycje do brydża mówi, że trzeba być po prostu człowiekiem rozgarniętym. – Brydżyści to wyselekcjonowana grupa mądrych ludzi
– mówi.
W sobotnich zawodach rozegrano trzynaście rund, każda para zagrała z każdą. Główną nagrodą był Puchar Wójta Gminy Zielonki
dla zdobywców I miejsca. Dekoracji zwycięzców dokonał wójt gminy Bogusław Król. Organizację spotkania wspomagały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich i sołtys Bibic Magdalena Krawczyk.
IO
Wydarzenia
z wodzirejem, którą prowadził
zespół muzyczny Ex Corde.
W Zielonkach podczas finału WOŚP królował taniec, śpiew, ale i sztuki walki
Niedziela pod znakiem
czerwonego serduszka
23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 stycznia 2015 roku miał również swoją odsłonę w naszej
gminie. Bogaty w występy artystyczne dzień zakończył się w hali sportowej w Zielonkach zebraniem kwoty 14 942,39 zł. W Korzkwi zebrano 15 596,05 zł. Łączna
suma świadczy o rekordowym wyniku w gminie, który wyniósł 30 538,44 tys. zł.
Uczniowie Zespołu Szkół w Zielonkach, który był organizatorem finału w hali sportowej, kwestowali w Zielonkach, Toniach, Witkowicach, Giebułtowie, Smardzowicach. Podczas finału oklaskiwano
m.in. chór Nutki oraz laureatki konkursu Mini Playback Show. Pokazy taneczne przedstawili uczniowie klas 0 i I ze Skalski Dance School
oraz zespół Cheerleaders i uczestnicy mini warsztatów tanecznych
z CKPiR w Zielonkach. Zaprezentowali się gimnazjaliści z zespołów
„Overdrive” i „Be blue” oraz soliści grający na gitarze i saksofonie.
Podziwiano także pokazy kung-fu, akrobatyczne i taneczne przygotowane przez Szkołę Sztuk Walki Irbis. Pięknie tańczyły, jako śnieżynki,
i grały na instrumentach przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Zielonkach. Po koncercie odbyła się zabawa karnawałowa
Korzkiew stawiała na fanty i kwestę, również w Krakowie
Zabawie towarzyszyły dodatkowe atrakcje: kawiarenka z ciastami upieczonymi przez rodziców,
malowanie twarzy i… koszulek,
warsztaty origami. Sprzedawano również biżuterię. Dochód
przeznaczano na rzecz orkiestry
czyli dla podtrzymania wysokich
standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej
opieki medycznej seniorów. Finał wspierali niezawodni strażacy z OSP w Zielonkach. Uczyli jak
udzielać pierwszej pomocy, używając do szkolenia nowoczesnego sprzętu, i jak zachowywać się
w zadymionym pomieszczeniu.
Podczas koncertu prowadzono
licytacje przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców. Zespół
Szkół w Woli Zachariaszowskiej
podarował piłkę z podpisami reprezentacji Polski oraz Bogusława Króla, wójta gminy Zielonki.
Wójt gminy ofiarował na licytację piękny album z artystycznymi
zdjęciami gminy autorstwa znanego fotografa Adama Golca. Mistrz
świata karate Dominik Rzepka ofiarował worek do treningu.
Ewa i Edward Bar przekazali na
rzecz orkiestry unikatowe bańki
z kryształami Swarowskiego i piłkę z podpisem Jerzego Dudka.
Sztab w Zespole Szkół w Korzkwi działał już od połowy grudnia. 18 grudnia zorganizowano
licytację, podczas której zebrano 2390 zł. Największą popularnością wśród fantów cieszyła się
piłka z podpisami szkolnych zawodników i ich trenerów. Ponadto licytowano wypieki, wyroby
z domowej spiżarni, rękodzieło, w tym dekoracyjne stroiki
i zabawki. Sztab szkolny organizujący dyskotekę i sprzedaż
pieczonych przez młodzież ciasteczek zebrał 352,29 zł. Aby
osiągnąć ponad 15 tys. zł zebranych datków w finałową niedzielę
kwestowało 30 uczniów, w Krakowie, ale również w Korzkwi
i okolicach. W zbiórkę pieniędzy
na rzecz Wielkiej Orkiestry zaangażowany był działający w szkole Klub Wolontariatu oraz osoby,
które od lat co roku przyłączają
się do ogólnopolskiego grania
w dobrej sprawie.
Alicja Boczar, IO
5
Wydarzenia
w Trojanowicach
Święty Mikołaj z wizytą w Zielonkach…
Święty Mikołaj
odwiedził gminę
Zielonki
To już tradycja, że święty Mikołaj spotyka się
z dziećmi, które cały rok cierpliwie czekały
na jego przybycie i ... oczywiście prezenty.
Mikołajkowe spotkania miały miejsce m.in.
w Dziekanowicach, Januszowicach, Trojanowicach i Zielonkach.
w Januszowicach
Święty Mikołaj z anielskim wsparciem pojawił się
w Dziekanowicach. Ze spotkania z nim cieszyły
się zarówno te małe, jak i większe dzieci. Milusińscy cierpliwie czekali na swój prezent, a spotkanie
z brodatym jegomościem sprawiło im mnóstwo
radości.
Z niecierpliwością wyczekiwano także świętego
Mikołaja w Trojanowicach. Wyjątkowy gość przybył w asyście anioła, diabła oraz elfy – tacy pomocnicy z uśmiechem pomagali rozdać przygotowane
dla milusińskich prezenty. Dzieci brały także udział
w zabawie i grach przygotowanych specjalnie na
to wydarzenie.
Już tradycyjnie, bo po raz czwarty, a tego roku
w niedzielę 15 grudnia, do pensjonatu Polesie
w Januszowicach przybył Święty Mikołaj wraz ze
swoją anielską świtą na spotkanie dzieci z sołectwa. Spotkanie to było możliwe dzięki zaangażowaniu pani sołtys Marty Sadzik, rady sołeckiej,
Koła Przyjaciół Januszowic oraz współpracy
z właścicielem pensjonatu Polesie. Dzieci oczekując niecierpliwie na Mikołaja bawiły się wspólnie,
a rodzice i opiekunowie mieli okazję do rozmów.
w Dziekanowicach
Do Zielonek święty Mikołaj przybył wraz z gąską
Zielonką, bohaterką książki wydanej przez bibliotekę, na zaproszenie sołtysa Zielonek Władysława Orzechowskiego. Długo wyczekiwany gość na
spotkaniu zjawił się z workiem pełnym zielonych
i gęgających prezentów oraz słodyczy. Wszystkie maluchy wraz z bliskimi uczestniczyły w rozmaitych grach i zabawach, miały również okazję
dać się ostemplować gęsim znakiem przyjaciela
książki.
Na podstawie informacji z sołectw
(aut. KB, Zofia Kucab,
Biblioteka Publiczna w Zielonkach)
Wydarzenia
Niezwykłe zdjęcia –
niezwykły album
O tym, jak piękna jest gmina Zielonki, można się
przekonać oglądając niedawno wydany album fotograficzny pt. „Miejsce
niezwykłe. Gmina Zielonki”,
do którego zdjęcia wykonał znany i ceniony fotograf
Adam Golec.
Mikołajkowe spotkanie przyniosło dzieciom mnóstwo radości
Mikołajki z GOPS
5 grudnia po raz kolejny zostało zorganizowane spotkanie
ze Świętym Mikołajem. Dzieci z rodzin, którymi opiekuje się
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zostały zaproszone
do Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.
Święty Mikołaj spotkał się z 53 rodzinami. Na dzieci i ich rodziny
czekał słodki poczęstunek na stole. Zgromadzonych odwiedził Bogusław Król, wójt gminy Zielonki. Uczestnicy imprezy mogli poznać
twórczość swoich rówieśników z Zespołu Szkół w Zielonkach, gdyż,
pod przewodnictwem pani Agaty Wodki, dzieci i młodzież z kl. VIb
i VIc szkoły podstawowej oraz z kl. Ib i IIIb gimnazjum zaprezentowały przedstawienie.
Wszystkie zaproszone dzieci i ich rodziny otrzymały paczki z prezentami. W przygotowaniu tych upominków dla rodzin pomogli sponsorzy o wielkich i ciepłych sercach: Karolina Bystroń-Kapusta z firmy
„Merkadona” w Zielonkach, Anna Bystroń-Nowak, Daniel Nowak –
sklep monopolowy Euro z Zielonek, Hurtownia Warzyw i Owoców
„Albert”, państwo Krystyna i Bogdan Nowak, firma „Kacperek”, Stefan Łysek z Bibic, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, firma Krakowiak z Węgrzc (państwo Machnik).
Urząd Gminy Zielonki przy
współpracy z Działem Promocji,
Informacji i Współpracy CKPiR
wydał album ilustrujący piękno krajobrazu gminy Zielonki.
Rozległe panoramy widokowe,
w kierunku Krakowa i leżących
dalej na południu gór, charakterystyczna szachownica pół na
pagórkowatym terenie, dolinki,
wąwozy – to wszystko zawarł
w swych fotografiach Adam
Golec. Autor zdjęć jest absolwentem Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej i Teatralnej
w Łodzi. W wyniku jego pracy
powstają kompletne reportaże,
portrety znanych i mniej znanych postaci, nietuzinkowe fotografie miejsc i pejzaży. Jest
laureatem konkursów fotograficznych takich jak: Grand Press
Foto, Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej. Precyzja, niezwykła
wrażliwość i ukazanie znanych
mieszkańcom miejsc z nowej
perspektywy – tego można zaznać oglądając tę unikatową
publikację. Zdjęcia i prace nad
albumem wykonano w latach
2011–2014. Fotografie te są
swoistą wizytówką tej pięknej
ziemi – gminy Zielonki.
Red.
Bezpłatnie jak co roku Krystyn Mielnik – niezawodny pomocnik Świętego Mikołaja – dowiózł dzieci na imprezę mikołajową.
Dzieci wraz z rodzicami i dziadkami do domu wracały z uśmiechami na twarzach i nadzieją, że zapewne w przyszłym roku także będą
mogły spotkać się z rówieśnikami i ze Świętym Mikołajem.
GOPS
7
Wydarzenia
5 lat DKK w Węgrzcach
Wdzięczną modelką Marka Jusięgi jest jego żona, na zdjęciu z prawej
Cztery pory roku
w Brzozówce
„Cztery pory roku” to tytuł wystawy akwarel autorstwa Marka Jusięgi. Wernisaż odbył się 7 grudnia w budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce. Wystawę można było obejrzeć
jeszcze 14 i 21 grudnia. Towarzyszył jej kiermasz rękodzieła
wykonanego przez panie z Koła Przyjaciół Brzozówki, podczas którego zbierano cegiełki na organizację ferii dla dzieci.
Na wystawie można było obejrzeć dwanaście akwarel Marka Jusięgi przedstawiających okolicę, namalowanych specjalnie na tę okazję, i kilka portretów ze zbiorów prywatnych.
Marek Jusięga mieszkańcem Brzozówki jest od 9 lat. Jak sam wspomina, jako krakusowi od pokoleń i plastykowi, dla którego ważny
jest bezpośredni kontakt z klientem, wydawało mu się, że wyprowadzka za miasto to zły pomysł, jednak teraz nie wyobraża sobie,
że mógłby mieszkać gdzie indziej.
– Akwarela jest najlepsza do ukazania piękna przyrody, a jeśli ma
się do czynienia z taką okolicą to hulaj dusza! – w ten sposób Marek Jusięga zachęcał do obejrzenia swoich prac podczas wernisażu,
równocześnie dziękując Marii Pahl, przewodniczącej Koła Przyjaciół
Brzozówki i organizatorce wystawy, za to, że „zmusiła go delikatną
perswazją” do zaprezentowania swoich prac. Na akwarelach podziwiać można było m.in. zamek w Korzkwi w jesiennej scenerii, księżycową listopadową noc, zaprzężone w konie sanie sunące ulicą
Krzemionki, korowód dożynkowy (w którym wytrawne oko dostrzeże syna artysty) oraz „młodą dziewczynę z okolic Krakowa w stroju
ludowym”, czyli żonę artysty. Wystawie towarzyszył też pokaz slajdów, prezentujący pozostałe dokonania plastyka, bowiem Marek
Jusięga specjalizuje się w malarstwie aerografem, wraz ze wspólnikiem Jackiem Gąsiorem wykonują malarstwo ścienne i użytkowe.
Pan Marek szczególnie dumny jest z efektów swojej pracy widocznych w kościele św. Barbary w Krakowie i w zamku Książ, ale jego
dzieła podziwiać można też w lokalach gastronomicznych, supermarketach, domach prywatnych, jak również na… samochodach,
motocyklach, kaskach i kurtkach motocyklowych.
MKF
8
Już od pięciu lat w gminie
Zielonki spotykają się osoby, które łączy pasja czytania i poznawania nowej
literatury. Dyskusyjny Klub
Książki to wspólny projekt
Instytutu Książki i bibliotek
wojewódzkich pod hasłem
„Tu czytamy”. W założeniu adresowany do czytelników, niebędących
krytykami a czerpiących
przyjemność z dyskutowania o książkach z powodzeniem rozwija się
w bibliotece w Węgrzcach
i Zielonkach.
12 lutego w bibliotece w Węgrzcach odbyło się jubileuszowe
spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki. Była to okazja do wspomnień i podsumowania comiesięcznych spotkań. Wśród
rozmów nie zabrakło nawiązań
do przeczytanych książek, które najbardziej utkwiły wszystkim w pamięci. A było ich wiele,
bo aż 53 tytuły, które omówiono
podczas 50 spotkań.
Dyrektor Biblioteki w Zielonkach
Mariusz Zieliński złożył klubowiczom życzenia i gratulacje,
uświetniając jubileusz przepysznym tortem z okolicznościową
dedykacją. Gratulacje przesłał
również wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Słowa skierowane
do klubowiczów w jego imieniu
przeczytała radna gminy Renata Kosno.
Na zakończenie spotkania klubowicze życzyli sobie wielu dobrych tytułów do przeczytania
i nowych pięknych rocznic, a moderator Anna Gzyl
serdecznie podziękowała
wszystkim za dotychczasową
współpracę
Anna Gzyl
Wydarzenia
Herody spodobały się w Teatrze Groteska
Małe Herody z Krakowa
Grupom kolędniczym z gminy Zielonki rośnie w Krakowie konkurencja. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 130
im. Jana Brzechwy w Krakowie wystawili 14 stycznia w teatrze Groteska przedstawienie „Małe Herody z Krakowa”.
Przedstawieniu patronował wójt gminy Zielonki Bogusław
Król, a przewodniczący Rady Gminy Ryszard Krawczyk,
kierownik grupy kolędniczej Herody z Owczar, wsparł
przedsięwzięcie przekazując teksty wykorzystywane przez
kolędników „z dziada pradziada”.
Szkoła realizuje innowację pedagogiczną pt. „Wszystko po krakowsku”. Już kilka lat temu grupa uczniów szkoły przygotowana przez
nauczycielkę Annę Korzeniowską wystąpiła podczas przeglądu Pucheroków w Bibicach prezentując czapki z motywem pawich piór.
W tym roku zaplanowali wystawić przedstawienie herodowe, czyli
inscenizację wydarzeń na dworze króla Heroda, po tym jak otrzymuje on wiadomość o Narodzeniu Dzieciątka Jezus. Dla tego typu
kolędowania charakterystyczne są ciężkie, zdobne nakrycia głowy
i kolorowe, błyszczące stroje. I tutaj w przedstawieniu, w którym grają dzieci, w świcie Heroda nie zabrakło Marszałka, Hetmana, Ułana.
Występował i Turek, dwóch Żydów, Diabeł i Śmierć. Do przyśpiewek
i pastorałek akompaniował Muzyk w stroju krakowskim, w tej roli wystąpił kierownik muzyczny przedstawienia Paweł Szafarski.
Wraz z panem Pawłem przygotowaniem grupy zajęła się Anna Korzeniowska, nauczycielka z tejże szkoły, a prywatnie mieszkanka
Owczar. Do współpracy zaprosiła swoją gminę i przede wszystkim Ryszarda Krawczyka, przewodniczącego rady gminy, sołtysa
Owczar i kierownika grupy kolędniczej Herody z Owczar (w której
odtwarza też rolę króla Heroda). Teksty wykorzystywane przez dorosłych kolędników trzeba było specjalnie przygotować dla młodszych
dzieci, co uczynili pan Ryszard i pani Anna, ale przedstawienie nic
na tym nie straciło, nadal bawi i wzrusza. Jest oddana zbrojna świta
Heroda, mądrości Żydów, figle Diabła, budząca grozę Śmierć z kosą
– nie zabrakło żadnego elementu tego tak popularnego w okolicach
Krakowa zwyczaju.
Wiele pracy włożono, by przygotować kostiumy i maski. Wśród
zaangażowanych w to zadanie
osób byli również artyści ludowi Janina i Bogusław Ziółkowie
z Modlnicy, twórcy strojów dla
Herodów z Owczar, Zielonek
i wielu innych: tworzący też eksponaty dla muzeów etnograficznych w kraju i zagranicą.
Państwo Ziółkowie opowiedzieli
dzieciom o Herodach podczas
zajęć, ale i podarowali koronę i strój dla odtwórcy głównej
roli, który szczególnie zapadł im
w serca.
– Przyznałbym wam złotą spinkę
karnawału góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej, najważniejszym konkursie dla kolędników
w Polsce – chwalił dzieci wójt
Bogusław Król i wraz z przewodniczącym Ryszardem Krawczykiem rozdali młodym kolędnikom
figurki Heroda. Lalka Heroda dołączyła tym samym do Pucheroka, który od wspomnianego
wyżej przeglądu jest już w szkole.
Podczas przedstawienia w Grotesce efekt prac mogli podziwiać
rodzice i rodzeństwo, a wydarzenie miało również cel charytatywny – zbierano wolne datki na
potrzeby uczniów SP130 w trudnej sytuacji życiowej.
IO
9
Wydarzenia
Zbroja, Łukasz Krawczyk i Radosław Słaby. Dziś to nadal młodzi
mężczyźni, tylko już z rodzinami
i własnymi biznesami, nie mający już tyle czasu co kiedyś, żeby
chodzić po kolędzie.
Stąd skład Herodów musiał się
zmienić, nieco „odmłodzić”.
Obecnie króla Heroda gra Mateusz Kurzdym, Marszałka –
Marcin Karwat, Feldmarszałka
– Piotr Nowakowski, Gardehetmana – Tomasz Krzak, Ułana –
Adrian Baran, Turka – Jan Bulak,
Diabła – Dariusz Krzak, Śmierć –
Michał Karwat, Żyda – Szymon
Sadzik.
Bywa, że to nie kolędnicy chodzą po domach, ale przychodzi się
„na nich, jak na gwiazdy”
Od 20 lat bawią kolędując
– Herody z Zielonek
Grupa kolędnicza Herody z Zielonek właśnie skończyła 20
lat. Kontynuuje tradycję znaną z dawien dawna w powiecie krakowskim, a sama już doczekała się własnej historii,
pełnej sukcesów. Zaczęło się w 1995 roku. Już w pierwszym bożonarodzeniowym okresie w historii grupy zdobyła ona pierwsze miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie
Grup Kolędniczych w Krzeszowicach. Zaprowadziło ono
grupę na najważniejszy konkurs grup kolędniczych w kraju – Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej – w 1996
roku na XXIV Karnawał, gdzie od razu zdobyli srebrną
spinkę.
Od tego czasu ilość wyróżnień jest imponująca – pięć złotych spinek, siedem srebrnych i jedna brązowa. Pamiętać należy, że według
regulaminu zdobycie najwyższej nagrody eliminuje grupę z konkursu w roku następnym. Dlatego w roku dla siebie jubileuszowym nie
mogli wystąpić w Bukowinie.
Opiekunem grupy od początku jest Wojciech Karwat, zawodowo
związany z Centrum Kultury w Zielonkach, jako instruktor muzyczny
oraz kapelmistrz orkiestry dętej. – Moja historia kolędowania zaczęła
się dużo wcześniej, gdyż byłem muzykantem, który przygrywał grupie kolędniczej z Trojanowic, o co mnie poprosił śp. Edward Kremer
– wspomina swoją przygodę z Herodami Wojciech Karwat.
Opiekunem duchowym był nieżyjący już regionalista Stanisław Siwek z Trojanowic. W pierwszym składzie Herodów występowali: Marek Gołda, Paweł Orzechowski, Roman Seweryn, Sławomir Barasz,
Krzysztof Chachlowski, Robert Pietryka, Paweł Młodawski, Łukasz
0
Zmieniał się nie tylko skład.
Kolorowe stroje również przeszły lifting i grupa kilka lat temu
wzbogaciła się o nowe – tak jak
poprzednie – autorstwa państwa
Janiny i Bogusława Ziółków
z Modlnicy. Muzyk, czyli Wojciech Karwat, wprowadził również tradycyjny instrument, który
zastąpił akordeon – heligonkę,
preferowany przez jurorów kolędniczych przeglądów.
Konkursy formują grupę, przyznaje to kierownik, jednak najważniejsze jest chodzenie po
domach, od świąt Bożego Narodzenia do 2 lutego, które starają
się pielęgnować. – To ciekawa
odskocznia od codzienności –
mówią. Hobby, motywacja do
rozwijania swoich umiejętności,
każdy występ dający wiele energii i radości – leżą u podstaw ich
zapału do kolędowania. Często mają występy w przedszkolach, dla przedszkolaków są jak
gwiazdy i mogą się poczuć wyjątkowo. Kłopotliwe są ciężkie
stroje i mróz podczas wędrówki, ale w Zielonkach chętnie ich
przyjmują, co rekompensuje
trudy.
– Takim najbardziej emocjonującym był występ, może nie cały,
ale odśpiewanie kilku kolęd, dla
Jana Pawła II w Auli Pawła VI –
wspomina Łukasz Zbroja, który w Herodach zaczynał 20 lat
temu jako Diabeł.
Red. IO
Wydarzenia
XV Przegląd Kolędniczy
w Zielonkach, a na nim
20 urodziny Herodów
Herody z Modlnicy, Gawędziarze i Śpiewacy z Grębynic,
Teatr po Latach ze Świątnik Górnych, Grupa Obrzędowa
przy Kole Gospodyń Wiejskich z Laskowej z kapelą Laskowiocy oraz „dwudziestolatki” czyli Herody z Zielonek
obchodzące swój jubileusz, bawiły publiczność podczas
XV już Powiatowego Przeglądu w Zielonkach 18 stycznia.
Do Herodów-Jubilatów powędrowało też niecodzienne
wyróżnienie – Pierścień Powiatu Krakowskiego.
Pierścień powiatu, anioł artystyczny … – jubilaci zostali obdarowani
Teatr po Latach – jeden z trzech goszczących w Zielonkach zespołów
spoza gminy
Wizyta teściowej w interpretacji Grębyniczan
Festiwal w Centrum Integracji
Społecznej rozpoczęła grupa
herodowa z niedalekiej Modlnicy w gminie Wielka Wieś. Grupą kieruje Stanisław Krzęciasz.
Jako że zwyczajem grup herodowych jest okolędowanie
wybranych osób z widowni, Herody z Modlnicy ośpiewały tym
razem… kierownika grupy Herody z Zielonek Wojciecha Karwata. Herody z Modlnicy słyną
z mocnych, pięknych głosów;
panowie, a wśród nich wielu
strażaków-ochotników z OSP
w Modlnicy, udzielają się charytatywnie odwiedzając z kolędą
Domy Pomocy Społecznej.
Gawędziarze i Śpiewacy z Grębynic kolędują z pastorałkami, ale
również przedstawiają gawędę
w „godce” krakowskiej. W niedzielę na przeglądzie pokazali świąteczną scenkę domową:
wizytę teściowej w towarzystwie
ochrony. Kierownik grupy Cecylia
Gajecka wystąpiła w roli Diabła.
Jako następna zachęciła publiczność do kolędowania grupa
ze Świątnik Górnych – Teatr po
Latach, którą kieruje Natalia Wojtala, a oprawę muzyczną zapewnia Wojciech Knaś. Przedstawili
program pt. „Kolędować się zawsze będzie!”. Święta Rodzina
z Dzieciątkiem, Trzej Królowie,
Aniołowie, ale i okrutny Herod,
Śmierć i Diabeł to niektóre postacie z tej grupy, w której grają
artyści w różnym wieku. Dla jubilatów – Herodów z Zielonek –
mieli namalowanego na drewnie
anioła nazwanego artystycznym.
Tradycyjny obrzęd z okolic górskich przedstawiła grupa obrzędowa przy KGW z Laskowej,
kierowana przez Michalinę Piechurę, grupie towarzyszyła kapela Laskowiocy. W izbie do Wigilii
przygotowuje się rodzina, którą
odwiedzają kolędnicy – a wśród
nich Dziad i Baba, Cygan i Cyganka, Żyd z Turoniem. Grupa
odśpiewała też „Sto lat” dla Herodów z Zielonek. Publiczność
jak co roku dopisała, odwiedził
przegląd nawet Robert Garstka
z Regionalnego Ośrodka Kultury
w Katowicach, rejestrujący zwyczaje kolędnicze różnych regionów Polski.
...dokończenie na str. 37
1
Inwestycje
Najważniejsze inwestycje 2014 roku
DROGI I SZLAKI ROWEROWE
Na remonty i modernizację dróg z budżetu gminy wydano blisko 5,4 mln zł. Na 19 odcinkach dróg
gminnych o długości 3,5 km pojawił się nowy asfalt za 1 mln złotych. Po zakupach terenu oraz rozbiórce dwóch budynków gospodarczych poszerzono ul. Na Czekaj w Bibicach pomiędzy ul. Źródlaną
a ul. Rezerwistów, powstało 200 m chodnika, koszt remontu wyniósł około 1 mln zł. Gmina dofinansowała w wysokości ponad 400 tys. zł modernizację dróg powiatowych w Zielonkach, Węgrzcach, Dziekanowicach i Owczarach. Przy drodze wojewódzkiej 794 w Trojanowicach, Januszowicach i Przybysławicach
wybudowano 740 m chodników za około 813 tys. złotych. Inwestycję tę współfinansowały po połowie
gmina i województwo małopolskie.
W latach 2013–2014 zostały urządzone i zmodernizowane drogi o statusie szlaków rowerowych o łącznej długości prawie 17 km, oznakowano też 84 km tras turystycznych na terenie gminy. W ramach
projektu „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki” utworzono także 24 punkty spoczynkowe i siłownię zewnętrzną w Parku Wiejskim w Zielonkach. Uruchomiona została strona internetowa
www.roweremprzezzielonki.pl i Punkt Informacji Turystycznej w CIS w Zielonkach, wydano też mapę
szlaków turystycznych i przewodnik po szlakach. Wartość projektu to 4 mln 477 tys. zł (dofinansowanie
z MRPO: 3 mln 155 tys. zł, z czego na drogi wydatkowano około 3 mln 967 tys. zł).
Na czerwonym szlaku rowerowym gminy Zielonki
Poszerzona ul. na Czekaj w Bibicach
KANALIZACJA
Kontynuowano projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskie Przedmieście w Zielonkach od punktu G4
(zrzutu ścieków do Krakowa) do ul. Paryskiej
w miejscowości Zielonki”. Do punktu przepięte
zostaną miejscowości gminy Zielonki ze zlewni rzeki Prądnik. Kolektor główny będzie miał
2,5 km długości, co umożliwi przyłączenie 80
gospodarstw domowych. Koszt to 5,4 mln zł.
Od września 2014 roku realizowana jest budowa sieci wodociągowej (4,61 km) i kanalizacyjnej (13,92 km) w ramach projektu „Gospodarka
wodno-ściekowa w gminie Zielonki – III etap”
w miejscowościach: Bibice, Wola Zachariaszowska, Korzkiew, Januszowice, Przybysławice, Zielonki. Zadanie obejmuje budowę wodociągu
w Woli Zachariaszowskiej i Bibicach. Cały projekt ma wartość 13 202 278 zł (dofinansowanie
z Funduszu Spójności to 6 647 429 zł). W ramach projektu w 2014 roku rozpoczęto budowę
trzech zbiorników wyrównawczych wody pitnej
w Przybysławicach, Zielonkach i na Komorze
w Michałowicach.
Budowa kanalizacji przy ul. Widokowej
w Przybysławicach
Inwestycje
CENTRUM MEDYCZNE W BATOWICACH
W 2014 roku powstało nowe Centrum Medyczne w Batowicach. Budynek ma 482 m2 powierzchni użytkowej parteru, gdzie mieszczą się: gabinet lekarza rodzinnego, pediatryczny, pielęgniarski, stomatologiczny, ginekologiczny oraz dwa gabinety specjalistyczne. Nowy budynek jest całkowicie przystosowany dla
potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony m.in. w klimatyzację, wentylację, system
alarmowy, monitoring wizyjny, wewnętrzny system przywoływania. Ośrodek został skomunikowany
z drogą powiatową i gminną. Koszt budowy: około 3,4 mln zł, plus koszt zakupu działki: 900 tys. zł.
Centrum Medyczne w Batowicach
TERENY SPORTU I REKREACJI, PLACE ZABAW
Powstało zaplecze socjalne dla KS Bibiczanka, którego powierzchnia wynosi 172 m2. W budynku znajdują się szatnie z zapleczem sanitarnym, sala konferencyjna, pomieszczenia socjalne, magazynowe.
Koszt budowy wyniósł 430 tys. zł. Przy Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej powstały dwa boiska
sportowe: asfaltowe i trawiaste, plac do ćwiczeń i plac zabaw dla dzieci za kwotę 270 tys. zł. Gmina
pozyskała na to środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, dystrybuowanych poprzez LGD Korona Północnego Krakowa.
Z tego samego programu dofinansowany jest kompleks rekreacyjny w Dziekanowicach. Tutaj powstało boisko asfaltowe z piłkochwytami, plac zabaw wraz z ławkami, również za około 270 tys. zł.
Powstały nowe place zabaw. Przy ul. Lawendowej na osiedlu Łokietka dzieci mogą korzystać z zabawek, a dorośli nawet zagrać w szachy, siatkówkę. Projekt, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu kosztowało około 100 tys. zł. Kolejny plac, za około 38 tys. zł, powstał w Garlicy Duchownej, na działce
gminnej na terenie nad Garliczką. W tym miejscu usytuowano altanę wraz ze stołem i ławami, a obok
przygotowano zestaw do zabawy, huśtawkę, bujak konik oraz ławki.
Plac zabaw przy terenie rekreacyjnym
w Dziekanowicach
Plac zabaw przy ul. Lawendowej na os. Łokietka
Wydarzenia
XX gala
rozdania
nagród
samorządowych gminy
Zielonki
Laureaci tegorocznej jubileuszowej gali zostali docenieni za swoje
pomysły i sukcesy (fot. A. Chlebowski)
Za inicjatywę stworzenia Izby Regionalnej w Bibicach i kultywowanie
tradycji Pucheroków uhonorowano Henryka Banasia (fot. A. Chlebowski)
Dla zaproszonych gości zagrała Orkiestra Korzkiew pod batutą Michała
Kwiatkowskiego
4
17 lutego w Zielonkach uroczyście wręczono nagrody
samorządowe gminy Zielonki. Trafiły one w ręce osób
i instytucji, którym chciano
podziękować za zaangażowanie i działania na rzecz
gminy, a także inicjatywy,
pomysły lub sukcesy, które
przyczyniły się do rozwoju
bądź promocji gminy. Spotkanie nazywane „Śledzikiem
u wójta” odbyło się już po
raz dwudziesty, tradycyjnie
w ostatni wieczór karnawału. Co roku zapraszani są na
nie liderzy, osoby szczególnie zasłużone dla lokalnej
społeczności, reprezentujące stowarzyszenia i organizacje; przedstawiciele gminy, kół gospodyń,
ochotniczych straży pożarnych oraz przyjaciele gminy
spoza jej granic: z administracji państwowej, samorządowcy różnych szczebli,
współpracujące z gminą instytucje i firmy. Spotkanie
ma na celu podsumowanie
roku, wspomnienie najważniejszych wydarzeń oraz integrację różnych środowisk
w trakcie rozmów na temat
gminy i jej przyszłości.
Wydarzenia
Statuetki wręczane podczas gali to okazja, by
w uroczystej atmosferze, podsumować ubiegły
rok. Dlatego zgromadzeni goście obejrzeli przygotowany specjalnie na ten wieczór krótki film
podsumowujący najważniejsze inwestycje i wydarzenia ubiegłego roku w gminie Zielonki.
Nagrodę samorządową gminy Zielonki za rok
2014 wraz ze statuetką „ Śledzika” i pamiątkowym dyplomem z rąk wójta gminy Bogusława
Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki
Ryszarda Krawczyka otrzymali:
1. Zofia Kot, przewodnicząca Koła Emerytów
w Węgrzcach – nominowana w 2014 roku do
tytułu „Poza stereotypem – senior roku 2013”
w plebiscycie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, za działalność na
rzecz aktywizacji mieszkańców Węgrzc będących na emeryturze;
2. Jacek Pietrzyk – pomysłodawca i realizator
wielu edukacyjnych programów ekologicznych (realizowanych w gminie Zielonki i na terenie gmin Korony Północnego Krakowa), na
których realizację sam zdobywa pieniądze;
entuzjasta zastosowania ekologii w życiu codziennym; w podziękowaniu za współtworzenie ekologicznych sukcesów Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Zielonki;
3. Dariusz Dreżewski (Manufaktura Sportu)
oraz Zbigniew Leś (Centrum Rodzinki) i Zespół Szkół w Zielonkach na ręce dyrektor
Bożeny Nowak – za inicjatywę i organizację
pierwszego Biegu Rodzinnego w Zielonkach,
w którym wzięło udział 120 biegaczy oraz
dzieci i młodzież w biegach sztafetowych. Celem biegu była promocja wspólnej, rodzinnej
aktywności sportowej oraz szlaków turystycznych gminy Zielonki;
4. Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie na ręce
prezesa zarządu Leszka Tytko – za pomoc
udzieloną Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji przy organizacji rajdu rowerowego odbywającego się na terenie gminy Zielonki w 2014 r.,
w którym wzięło udział ponad 800 osób;
5. Stefan Łysek – za zainicjowanie i podtrzymywanie idei spotkań brydżowych, najpierw
w Zielonkach, a obecnie w Bibicach, jako
sposobu na mądre spędzanie czasu oraz
jako wieloletni działacz sportowy za nieustanne promowanie ideałów sportowych, których wtorkowy brydż w Bibicach jest jednym
z przejawów;
6. Zarząd TS Węgrzce na ręce wiceprezesa
Piotra Adamczuka – za wzorcowe utrzymanie terenów komunalnych i realizację projektu
utworzenia placu zabaw przy pętli autobusowej w Węgrzcach;
7. Anna Korzeniowska, autorka innowacji pedagogicznej „Wszystko po krakowsku”,
nauczycielka SP nr 130 w Krakowie – za
propagowanie na terenie Krakowa zwyczajów
Pucheroków i Herodów, kultywowanych na
terenie gminy Zielonki, które zaowocowało
przygotowaniem uczniowskiej grupy kolędniczej Herodów i jej występem na deskach teatru Groteska;
8. Justyna Górzyńska, właścicielka restauracji Malinowy Anioł w Zielonkach – za zapał
i entuzjazm w wykreowaniu nowego miejsca
kulinarnych spotkań na mapie Zielonek, jakim
jest restauracja Malinowy Anioł; jak również
za patriotyzm lokalny przejawiający się promowaniem gminy i jej walorów turystycznych,
za co została wyróżniona m.in. w plebiscycie
„Wielkie Odkrywanie Małopolski 2014”;
9. Grupa Gawędziarzy i Śpiewaków z Grębynic na ręce Celiny Gajewskiej – w podziękowaniu za promocję gminy Zielonki poza
jej granicami, m.in. na Festiwalu Godki Krakowskiej w Iwanowicach, Przeglądzie Pastorałek w Krzeszowicach, za pielęgnowanie
i rozwijanie pasji oraz zarażanie nimi sąsiadów;
10. Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic na
ręce prezes Lidii Marii Jedlińskiej – za wiele
cennych inicjatyw i działań podejmowanych
na rzecz lokalnej społeczności, mających na
celu integrację mieszkańców i ochronę dziedzictwa kulturowego miejscowości, m.in.
reaktywację zapomnianych już tradycji i zwyczajów oraz organizację warsztatów rękodzieła artystycznego i szkoleń;
11. Orkiestra Korzkiew na ręce kapelmistrza
Michała Kwiatkowskiego – z okazji jubileuszu 100 lat istnienia orkiestry założonej przez
krakowskiego kompozytora, króla marszów
Edwarda Maja oraz w uznaniu za rozwój orkiestry dokonany w ostatnich latach;
12. Biblioteka Publiczna w Zielonkach na ręce
dyrektora Mariusza Zielińskiego – za realizację cennej inicjatywy powstania drugiej
już w gminie Zielonki Izby Regionalnej, która zgromadziła pamiątki ofiarowane przez
mieszkańców Zielonek dokumentujące życie
podkrakowskiej wsi: zabytkowe obrazy, figury sakralne, przedmioty codziennego użytku
i stroje krakowskie;
13. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach na ręce dyrektora Marka Płachty
– za realizację projektu „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki”: oznakowanie
szlaków rowerowych, przygotowanie miejsc
spoczynkowych dla turystów, uruchomianie strony internetowej oraz wydanie mapy
35
Wydarzenia
i przewodnika rowerowego, a przede wszystkim za organizację
największej imprezy w gminie – rajdu rowerowego, w którym
wzięło udział 800 osób.
Specjalne wyróżnienie w formie statuetki Pucheroka przyznano panu Henrykowi Banasiowi – za podjętą 50 lat temu inicjatywę utworzenia jednego z pierwszych muzeów wiejskich w Polsce
– Izby Regionalnej w Bibicach – i liczącą tyleż lat społeczną opiekę
nad Izbą Bibicką; jak również wieloletnią pracę pana Henryka, by
udokumentować dzieje i kulturę Bibic oraz pozyskanie dla Izby Regionalnej wielu cennych eksponatów z dawnych lat. Ludowe stroje,
różnorodne meble i narzędzia, a także prace miejscowych artystów
ludowych przyciągają pasjonatów folkloru i regionalizmu. Nagroda
przyznana została także w podziękowaniu za szczególne zaangażowanie w przekazywanie młodszemu pokoleniu historii zwyczajów
związanych z Bibicami. Bibickie Pucheroki zawdzięczają panu Henrykowi sławę w kraju i za granicą, a wraz z nimi zyskał wizerunek
miejscowości Bibice i gminy Zielonki.
Dyplom w podziękowaniu za 4-letnią współpracę wręczono Comite du Jumelage Hersin-Coupigny/Zielonki (Komitetowi Współpracy Hersin-Coupigny/Zielonki) na ręce przewodniczącego
komitetu Jeroma Antochewicza oraz Annie i Stana Iwinski – za
współpracę miasta Hersin-Coupigny z gminą Zielonki, promocję
gminy wśród mieszkańców regionu Nord-pas-de-Calais i francuskiej
Polonii, liczne działania na rzecz przyjaźni polsko-francuskiej i propagowania polskiego dziedzictwa kulturowego.
Przygotowano podziękowania też dla sołtysów obchodzących
jubileusz 15 lat sprawowania funkcji w sołectwach, uhonorowano:
sołtysa Zielonek Władysława Orzechowskiego oraz sołtysa osiedla Łokietka Krzysztofa Olawskiego (nieobecnego z przyczyn osobistych).
Wśród gości wieczoru dało się zauważyć: posła Andrzeja Adamczyka, radnych sejmiku województwa małopolskiego: Kazimierza
Czekaja i Łukasza Smółkę, wicestarostę powiatu krakowskiego Wojciecha Pałkę, radnych powiatu: Piotra Goraja i Wojciecha Karwata,
oraz wójtów i burmistrzów: Skały – Tadeusza Durłaka, Wielkiej Wsi
– Tadeusza Wójtowicza, Liszek – Pawła Misia, Igołomi-Wawrzeńczyc – Józefa Rysaka, Mogilan – Piotra Piotrowskiego. Europoseł
Andrzej Duda nie przybył osobiście, ale przez swego przedstawiciela przekazał pozdrowienia i… kilka słoików śledzi. Przybyli natomiast m.in.: prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Krakowie Małgorzata Mrugała, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Popławska, Komendant Powiatowy Policji Dariusz Pocięgiel i Komendant Miejski PSP
Ryszard Gaczoł.
W części artystycznej gali wystąpiła Orkiestra Korzkiew pod batutą
Michała Kwiatkowskiego, która na powitanie gości zagrała głównie
standardy muzyki rozrywkowej oraz Agnieszka Łachowska, solistka z chóru „Fermata” działającego pod kierownictwem Anny Roj.
Gwiazdą wieczoru był Jerzy Kryszak, który wystąpił w przezabawnym repertuarze kabaretowym.
MKF
36
Podczas uroczystości podziękowano też sponsorom gali
„Śledzika”, dzięki którym przygotowano poczęstunek dla gości.
Dyplomy otrzymali:
Bożena Turek – Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Kraków przy ul. Dobrego
Pasterza w Krakowie;
Edward Kuś – Zakład Usługowy WOD KAN GAZ CO w Zielonkach;
Jerzy Klimczak – Biuro Usług
Geodezyjnych w Krakowie;
Bogusław Janus i Karol Janus
– Firma „Jankop” z Janikowic;
Katarzyna Bułat – Kancelaria
Notarialna w Zielonkach;
Krzysztof Majerczak – Firma
Budowlana Majerczak z Krakowa;
Krystyna Zabiegaj – Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska w Zielonkach;
Michał Malik – Usługi Drogowe
„Malbud” z Dalewic;
Marek Pietrzyk – Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach;
Paweł Berski – Małopolskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Odpadami w Krakowie;
Piotr Zębol – Firma Handlowo-Usługowa „Wanta” z Jordanowa;
Rafał Mendocha – Firma Budowlana „Rosa” z Wielkiej Wsi;
Romualda Firek – Biuro Notarialne w Zielonkach;
Zdzisław Banaś – Firma „Drobud” z Bibic;
Marek Płonka – Ferma Drobiu
w Zielonkach;
Koła
Gospodyń
Wiejskich
w Batowicach, Bibicach, Dziekanowicach, Przybysławicach,
Węgrzcach, Owczarach, Woli
Zachariaszowskiej i Garlicy
Murowanej;
Koło Przyjaciół Brzozówki,
Koło
Miłośników
Kultury
w Grębynicach,
Koło Przyjaciół Januszowic,
Koło Regionalne „Tradycja”
z Trojanowic,
Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic.
Wydarzenia
„XV Przegląd Kolędniczy...”
...dokończenie artykułu ze str. 31
Zwieńczeniem tegorocznego przeglądu był występ Herodów z Zielonek. 20 lat temu utworzona grupa
pokazuje inscenizację wydarzeń
na dworze króla Heroda po narodzeniu Mesjasza. Wielokrotnie nagradzana na festiwalach bardzo
dba o tradycję. Kierownik grupy
Wojciech Karwat postarał się nawet o to, by akompaniować na tradycyjnej heligonce.
– Z potrzeby serca, z wewnętrznej pasji dopełniacie nasz samorządowy, gminny i powiatowy dom
niezwykle istotną humanitarną treścią. Staliście się nie tylko stałym
elementem życia mieszkańców
Zielonek, lecz również wizytówką
swojego regionu nie ulegając nieuniknionej zmianie pokoleń i trwając mimo przemian obyczajowych
XXI wieku – powiedział Józef Krzyworzeka, starosta powiatu krakowskiego, gratulując Herodom
jubileuszu i nagradzając je specjalnym wyróżnieniem powiatu
krakowskiego – Pierścieniem Powiatu. Do gratulacji dołączył się
Tadeusz Nabagło, przewodniczący Rady Powiatu. Pan starosta został okolędowany przez Herody;
a jak zapewniał Żyd: okolędowanemu będzie się darzyło, będzie
jeździł taaakimi autami, a szóstka
w lotto jest pewna.
Przeglądowi patronowali starosta Józef Krzyworzeka oraz wójt
gminy Zielonki Bogusław Król.
Grupy kolędnicze z rąk wiceprzewodniczącej Rady Gminy
Zielonki Marzeny Gadzik-Wójcik oraz Marka Płachty, dyrektora CKPiR, otrzymały nagrody
finansowe i pamiątki, w tym lalki
Heroda. Jubileusz natomiast był
okazją do podziękowania troszkę starszej młodzieży, która występowała w grupie przez 20 lat.
Do każdego z byłych i obecnych
kolędników również powędrował
tradycyjny Herod. W tych uroczystych chwilach towarzyszyli
Herodom przyjaciele, sponsorzy,
samorządowcy z gminy i powiatu.
Gratulujemy Herodom determinacji w zachowaniu pięknego
zwyczaju, humoru i radości, jakie przynoszą ludziom w każdym wieku.
IO
Orszak Trzech Króli w Zielonkach: Józef Siatko, Władysław Kućmierczyk
i Jan Sieńko
Mędrcy świata, gdzie
śpiesznie dążycie?
Pierwszy w Zielonkach Orszak Trzech Króli w uroczystość
Objawienia Pańskiego 6 stycznia wpisał się w zwyczaj
praktykowany już w ponad trzystu miastach Polski. Wydarzenie było tak udane, że organizatorzy myślą o przemarszu w kolejnym roku.
Podczas mszy świętej w kościele w Zielonkach przy szopce pełnili wartę Trzej Królowie – Władysław Kućmierczyk, Józef Siatko i Jan
Sieńko, ubrani w pełne dostojeństwa stroje. Środek kościoła wypełnili zwartym szeregiem strażacy z Bibic i Garlicy Murowanej. Orszak
– królowie w dorożce – ruszył, a w nim mieszkańcy w różnym wieku. Dla chętnych nie brakowało kartonowych koron oraz śpiewników z kolędami. Orszak prowadziła banderia konna, a za dorożką
szły Herody z Zielonek, strażacy ze sztandarami, Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek z kapelmistrzem Wojciechem Karwatem, dzieci ze szkoły w Zielonkach z flagami. Gdy orszak wkroczył
do centrum Zielonek, wysłuchano śpiewu zespołu Fermata pod batutą Anny Roj i wysłuchano krótkiego fragmentu Pisma Świętego,
następnie śpiewano z Piotrem Szczerbą, zieloneckim organistą, kolejne zwrotki kolęd.
Po wejściu z ul. Galicyjskiej do parku królowie oddali hołd Świętej
Rodzinie. Kilka słów powiedział ksiądz proboszcz zieloneckiej parafii Andrzej Olszowski, a Michał Klak poprowadził modlitwę za nienarodzone dzieci. Chór Bel Canto zaśpiewał mało znane pastorałki.
Między zgromadzonymi wolontariusze fundacji św. Brata Alberta
kwestowali na rzecz schroniska dla bezdomnych.
Jan Bulak
7
Wydarzenia
Uwaga,
nadwaga u dzieci!
Wystawiane od trzech lat Małopolskie Jasełka z roku na rok wzbogacane
są o kolejne postacie
Węgrzeckie Jasełka 2015
Amatorski zespół teatralny działający przy parafii pw. św.
Andrzeja Boboli w Węgrzcach już po raz trzeci zaprosił na
jasełka. Premierowe przestawienie „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” odbyło się 10 stycznia w węgrzeckim kościele, a dwa tygodnie później zaprezentowano je w kościele
pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie.
Archanioł Gabriel, Lucyfer, Bolesław Chrobry, Wincenty Witos, święty Jan Paweł II – to niektóre z postaci, w które wcielono się podczas
jasełek. Tekst do nich został napisany i opracowany przez Jana Chodzińskiego, a reżyserem spektaklu został ponownie Krystian Gut. Po
raz pierwszy w jasełkach wziął udział chór „Hasło” śpiewający w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Prócz wspaniale prezentujących się
na scenie aktorów uwagę widzów przyciągały pięknie uszyte stroje,
odpowiednio dopasowane do epoki, ręcznie robione kolczugi i zdobione korony, które zostały przygotowane przez lokalnych rzemieślników. Wiele osób było zaangażowanych w realizację tego pomysłu,
nie tylko aktorzy, ale także osoby zajmujące się scenografią, oświetleniem, kwestiami organizacyjnymi.
W listopadzie 2014 roku
w szkole w Zielonkach
i w styczniu 2015 roku
w Korzkwi odbyły się prelekcje na temat zdrowego
odżywiania. Akcję prowadziło centrum dietetyczne
Naturhouse z ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie.
Prelekcja w Zielonkach przeznaczona była dla rodziców
uczniów szkoły podstawowej
klas 4–6. Spotkanie odbyło się
w ramach ogólnokrajowej akcji
„Uwaga nadwaga”. Tematem
był wpływ właściwego odżywiania na zdrowie i kondycję psychiczną dzieci i uświadomienie
rodzicom ich roli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych ich pociech.
W styczniu pani dietetyk ponownie odwiedziła naszą gminę, aby spotkać się tym razem
z dziećmi z Zespołu Szkół
w Korzkwi. Podczas prelekcji
przeprowadzonej dla uczniów
klas czwartych, piątych i szóstych opowiedziała o podstawowych zdrowych nawykach
żywieniowych.
Red.
Efekt wielomiesięcznych prób i ćwiczeń można było zobaczyć podczas premiery w Węgrzcach.
– Już od października intensywnie przygotowywaliśmy się do tego
występu i mam nadzieję, że tegoroczne jasełka spodobają się publiczności – mówiła przed występem Zofia Kot, współreżyser przedstawienia.
Cały zespół pracował i pracuje charytatywnie, a podczas jasełek
zbierano datki dla chorego na SM pana Piotra z Krakowa. Przedstawienie powstało dzięki przychylności proboszcza parafii pw. św.
Andrzeja Boboli w Węgrzcach ks. Wojciecha Warzechy.
– Dziękujemy za umożliwienie realizacji planów, pomoc w przygotowaniach, opiekę duchową nad nami i naszym przedsięwzięciem,
uśmiech, cierpliwość, a także mocne, jak co roku, trzymanie kciuków
– mówiła Joanna Pasek, kierownik zespołu Małopolskich Jasełek.
Po raz drugi, 24 stycznia, jasełka zostały wystawione w parafii pw. św.
Jadwigi Królowej w Krakowie dla członków Polskiego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych z województwa małopolskiego.
KB
8
Zajęcia z dietetykiem
Wydarzenia
Bajka o gąsce Zielonce
Biblioteka Publiczna
w Zielonkach postanowiła w szczególny sposób
uczcić 60-lecie swojego
istnienia publikując z tej
okazji książkę dedykowaną
najmłodszym pt. „Przygody
gąski Zielonki”.
Autorem książki opisującej niesamowitą, pełną przygód, podróż po gminie Zielonki jest
Adam Szafraniec, a autorką
barwnych ilustracji – Magdalena Czapiga. Czytelnicy śledząc
losy małej gąski mają okazje
poznać miejsca, które odegrały ważną rolę w życiu dawnych
mieszkańców, odwiedzić najważniejsze zabytki oraz poznać
tradycje i zwyczaje, które są
wciąż kultywowane w gminie
Zielonki. Bohaterka książki odwiedza m.in. zamek w Korzkwi, kościół pw. Narodzenia
NMP w Zielonkach, wybudowany przez Jana Matejkę dwór
w Boleniu i poaustriackie forty
Twierdzy Kraków, przy okazji zachęcając do wycieczek.
Orkiestra reprezentowała nasza gminę wśród innych formacji
(fot. Anna Sieńko)
Orkiestra z Zielonek
zagrała w Łagiewnikach
25 stycznia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w auli św. Jana Pawła II, odbył się koncert kolęd w wykonaniu chórów i orkiestr dętych zrzeszonych w małopolskim oddziale
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Wśród nich wystąpiła Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek. Na zakończenie koncertu wykonana została przez wszystkich uczestników wspólnie kolęda „Bóg
się rodzi” w oparciu o opracowanie W. Siedlik, a wspólny występ został nagrodzony brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.
Kapelmistrz Wojciech Karwat wraz z członkami orkiestry pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli, aby wysłuchać
koncertu orkiestry.
Anna Sieńko
– Jako wójt gminy Zielonki serdecznie was zapraszam oraz
zachęcam do przeczytania tej
poruszającej historii. Pamiętajcie, ze gąska Zielonka pragnęła
nie tylko znaleźć mamę. Chciała
też dowiedzieć się, kim jest, a nie
mogła odpowiedzieć sobie na
pytanie nie znając historii swych
przodków – zachęca w przedmowie książki Bogusław Król.
KB
Jak w zeszłym roku zespół pożegnał czas kolędowania pięknym występem
Kolędowanie z Bel Canto
w Zielonkach
1 lutego grupa śpiewacza Bel Canto pod kierownictwem Wojciecha
Karwata wystąpiła w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach. Licznie zgromadzeni parafianie usłyszeli pastorałki takie jak „Gwiazdeczko, coś świeciła”, „Betlejemskie
pole”, „A cóż z tą Dzieciną”, „Anieli w niebie śpiewają”. Za zaproszenie i gościnę zespół dziękuje gospodarzowi parafii, księdzu kanonikowi Andrzejowi Olszowskiemu.
Red.
9
Wydarzenia
Kolędnicze sukcesy
Sala CIS pomieściła i młodszych i starszych, by wspólnie śpiewali Dzieciątku
Międzypokoleniowe
kolędowanie Jezusowi
Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach we współpracy z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji zorganizował wigilię dla osób starszych i samotnych
z naszej gminy. Dawniej w salach sołeckich Bibic i Woli Zachariaszowskiej, w tym roku po raz pierwszy w Centrum
Integracji Społecznej w Zielonkach. 19 grudnia sala pomieściła ponad 100 osób.
Gości przywitała kierownik GOPS Grażyna Hołda, życzenia złożył
wójt gminy Bogusław Król. Centrum Kultury reprezentował dyrektor
Marek Płachta, a kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Robert Kowalski wraz z terapeutami również wspierali organizację
spotkania.
Dla gości wystąpili młodzi kolędnicy z Zespołu Szkół w Zielonkach
pod opieką Agaty Wodki i siostry Łucji. Pokazali jasełka wzbogacone kolędami śpiewanymi przez scholę przy akompaniamencie pani
Agaty na gitarze.
Dopisali proboszczowie z parafii w Woli Zachariaszowskiej i Bibicach: Michał Kowalski oraz ks. Jan Przybocki. Łamano się opłatkiem i składano życzenia, a trwało to długo, bo życzących wielu,
a i życzeń dużo: zdrowia, spełnienia planów i pociechy z rodziny, z sąsiadów. Nie zabrakło stałych bywalców – m.in. pani Marii
Poznańskiej z Batowic i pani Józefy Karnat z Dziekanowic.
Po barszczu z uszkami i smażonej rybie ze staropolską gościnnością podawanych przez zespół GOPS przyszedł czas na kolędowanie
przy akompaniamencie Wojciecha Karwata na akordeonie.
Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia ofiarnych sponsorów, pośród których są: Karolina Bystroń-Kapusta z firmy „Merkadona”; Hurtownia Warzyw i Owoców „Albert”; Renata i Andrzej Prawdzic-Lewiccy z firmy „Krak-Smak”; Piekarnia Franczak; Apteka Marii
Mikulskiej; Kancelaria Notarialna Romualdy Firek oraz Iwona Knapik
i Karolina Filipowska z restauracji „Carmen”.
IO
40
Dwie grupy kolędnicze
z gminy Zielonki – Herody
z Owczar i Herody z Trojanowic zajęły pierwsze miejsca w przeglądach grup
kolędniczych w Miechowie i Chrzanowie. Sukces
w tych eliminacjach pozwolił im na występ w najważniejszym konkursie
kolędniczym w kraju – Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej, za który
oba zespoły otrzymały wyróżnienia.
6 stycznia podczas Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Chrzanowie wystąpiły
dwa zespoły z gminy Zielonki: Bibiczanie i Herody z Trojanowic. W Święto Trzech
Króli uczestnicy przeglądu przeszli kolorowym korowodem,
a w nim m.in. herody, diabły,
śmierci; by później na scenie
Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprezentować swoje talenty. Komisja powołana przez
MOKSiR, złożona z etnografów,
wyłoniła najciekawsze grupy.
W przeglądzie mogą brać udział
grupy chłopców lub mężczyzn,
którzy chodzą po domach
z kolędą. Jury brało pod uwagę: strój, tradycyjność tekstów
i melodii, rekwizyty, sposób poruszania, mówienia. Te walory
doceniono w przypadku Herodów z Trojanowic, które zdobyły
pierwsze miejsce.
18 stycznia podczas XVII Małopolskiego i XLV Miechowskiego
Przeglądu Grup Kolędniczych
w Miechowie zaprezentowała
się Grupa Kolędnicza z Owczar
oraz Bibiczanie z Bibic. Przegląd został poprzedzony uroczystym korowodem z Małego
Rynku do budynku Centrum
Kultury i Sportu w Miechowie.
Celem przeglądu jest kontynuowanie tradycji ludowego
kolędowania, pobudzanie aktywności artystycznej młodego pokolenia, dokumentowanie
Wydarzenia
Kolędników już się nikt nie boi, za to niosą radość
Spotkanie świąteczno-noworoczne
w Przybysławicach
Wieloletnią tradycją w naszej gminie są już świąteczno-noworoczne spotkania mieszkańców. W tym roku cykl rozpoczęły Przybysławice, które do wspólnego kolędowania zaprosiły seniorów 3 stycznia. Przybyło ponad 70 osób. Dla zebranych wystąpiła przyjęta
entuzjastycznie grupa „Herody z Owczar”, a na koniec nie zabrakło i tańców. Spotkanie
przygotował sołtys z radą sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich.
Rozpoczęto kolędą „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, proboszcz parafii korzkiewskiej ks. Zbigniew
Płachta odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa Chrystusa i złożył zebranym życzenia.
Do życzeń przyłączyli się wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk, przewodnicząca KGW, a zarazem radna Helena Wiśniewska i sołtys miejscowości Aleksander Tabor. Życzono głownie zdrowia i tego, by się za rok znów
w tym samym składzie spotkać. – W tym roku zaprosiliśmy 121 osób
i rejestrowanie kultury ludowej.
– opowiadał sołtys. – Ale niestety w tym roku po raz pierwszy nie doW składzie jury znaleźli się: Małpisała nam frekwencja. Ze względu na chorobę lub pogrzeby w rogorzata Oleszkiewicz, Krystydzinie nie mogło przyjść sporo osób.
na Jasińska i Marcin Durman.
Kryteria oceny to m.in. tradyZdrowie dopisało najstarszej obecnej, jak w roku ubiegłym, pani Stacyjność tekstów (dawne teksty
nisławie Pielce, 92-latce, która wyglądała tak jakby wcale nie przyprzekazywane z pokolenia na
był jej rok. Zresztą nie tylko ona – również państwo Janina i Czesław
pokolenie) i melodii (najstarsze
Jasińscy, którzy na wieczorze są kolejny już raz, tryskali humorem.
i mało znane kolędy i pastoSeniorzy pytani o receptę na tak dobre samopoczucie odpowiadali
rałki śpiewane poza kościozgodnie: – Cieszyć się z małych rzeczy, nie czekać na wielkie. Rzec
łem, okolędowania). Zwracano
tylko można – święte słowa! Pierwszy raz na spotkanie przybyli nauwagę na strój i rekwizyty – jak
tomiast Małgorzata i Włodzimierz Niewiara, jeszcze do 2008 roku
prezentują się kolędnicze szaty,
mieszkańcy Krakowa. Spotkanie bardzo im się podobało. Pan Włoich ozdoby, czapy, maski, czy
dzimierz jest nadal czynnym zawodowo projektantem, pani Małgorzawykonane zostały wg dawnych
ta, która była kierowniczką wzorcowni w spółdzielni Wyspiańskiego,
wzorów. Jury oceniło także
projektowała gobeliny, teraz jest już na emeryturze. – Rzuciła nas tu
sposób poruszania się, śpiew,
życiowa konieczność – opowiadała pani Małgorzata. – Mieszkaliśmy
mowę prezentowanych postaw Krakowie w kamienicy, którą odzyskał właściciel. Ja chciałam kuci. Spośród 11 grup kolędnipić mieszkanie w bloku, mąż z synem mnie przekonali, żeby tu kuczych Herody z Owczar zdobyły
pić działkę. Teraz nie żałuje: – Cały rok jesteśmy jak na wakacjach,
pierwsze miejsce.
a Kraków niedaleko, przystanek autobusowy prawie pod domem.
– I mamy tu dużo znajomych – dodaje pan Włodzimierz, jej mąż.
Gratulujemy.
KB
MKF
41
Wydarzenia
Opłatkowe spotkanie
w sołectwie Zielonki
20 grudnia 2014 r. na zaproszenie Władysława
Orzechowskiego, sołtysa
Zielonek oraz rady sołeckiej seniorzy, osoby starsze i ubogie spotkały się na
przedświątecznym opłatku.
Do wspólnego śpiewu zachęcał parafialny zespół z Korzkwi
Noworoczny opłatek
w Brzozówce
Zdrowia i pomyślności życzyli sobie mieszkańcy Brzozówki podczas noworocznego spotkania, które odbyło się
4 stycznia. Dla przybyłych gości zaśpiewał chór parafialny
pod przewodnictwem Michała Kwiatkowskiego wprowadzając wszystkich w świąteczną atmosferę.
Dwunaste spotkanie opłatkowe rozpoczął sołtys Brzozówki Adam
Chludek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Krawczyk
oraz proboszcz parafii korzkiewskiej Zbigniew Płachta, którzy złożyli
noworoczne życzenia.
– Zdrowia, radości w Nowym Roku, i aby Wam się w życiu dobrze
układało, bo nuty są zapisane, tylko trzeba je ładnie odczytywać – życzył ks. Zbigniew Płachta.
W części artystycznej swoje umiejętności zaprezentował chór działający przy parafii w Korzkwi, który zaśpiewał piękne kolędy i pastorałki. Mieszkańcy Brzozówki mogą się pochwalić wieloma talentami,
nie tylko wokalnymi. Panie z Koła Przyjaciół Brzozówki prócz talentu kulinarnego pokazały także swoje zdolności artystyczne oraz organizacyjne. W grudniu przygotowały Kiermasz Bożonarodzeniowy
z własnoręcznie wykonanymi m.in. świątecznymi bombkami i makaronowymi choinkami, a zebrane podczas imprezy cegiełki przekazano na organizację ferii dla dzieci.
– Dziękuję wszystkim członkom Koła Przyjaciół Brzozówki za to, że
tak pięknie przygotowali tę uroczystość, za organizację grudniowego kiermaszu i wernisażu oraz za to, że się chce paniom i panom
pracować, działać dla tej społeczności. Zapraszam do licznego
uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach, które dla Państwa
organizujemy – mówiła Maria Pahl, przewodnicząca koła.
Spotkanie zorganizowała rada sołecka oraz Koło Przyjaciół Brzozówki, a wsparli je także sponsorzy: Marek Konik (firma „Marco”),
Paweł Zasępa (sklep „Magnum”), Renata Suwara (odzież używana).
KB
4
Wśród zaproszonych gości
znaleźli się: Bogusław Król
wójt gminy Zielonki, Wojciech
Karwat radny powiatu krakowskiego, Anna Sieńko i Marzena
Gadzik-Wójcik – radne gminy Zielonki, Mariusz Zieliński
– dyrektor Biblioteki Publicznej
w Zielonkach i członek rady sołeckiej. Tradycyjnie przełamano
się opłatkiem, który poświęcił
proboszcz parafii w Zielonkach
ks. Andrzej Olszowski. Jak relacjonował członek rady sołeckiej
Mariusz Zieliński podczas spotkania mieszkańcy pogratulowali
wyników wyboru Bogusławowi
Królowi oraz Marzenie Gadzik
– Wójcik, która objęła stanowisko wiceprzewodniczącej rady
gminy Zielonki oraz ponownie
wybranym radnym Władysławowi Orzechowskiemu i Annie
Sieńko. Przy świątecznym stole
rozmawiano o mijającym roku
i planach na nowy 2015. Okres
bożonarodzeniowy to okazja,
by śpiewać piękne pastorałki i kolędy, do czego zachęcał
Wojciech Karwat, nowo wybrany radny powiatu krakowskiego, swoją grą na akordeonie.
Zieloneckie spotkanie opłatkowe odbyło się po raz pierwszy
i wszyscy jego uczestnicy życzyli sobie, aby stało się ono
nowym zwyczajem w kalendarzu sołeckim. Życzono sobie
także, aby za rok znów móc się
spotkać w tak miłej
atmosferze.
Red.
Wydarzenia
Świątecznie –
w Bibicach
Kolędy, pastorałki, życzenia
i świąteczna atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu w Bibicach.
Spotkania opłatkowe stają się
okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia
oraz obchodów Nowego Roku.
Radosna, życzliwa i rodzinna
atmosfera towarzyszyła Bibiczanom podczas spotkania wigilijnego. Uroczystość odbyła się
21 grudnia 2014 r. w budynku wielofunkcyjnym w Bibicach W uroczystości brali udział
m.in.: wiceprzewodniczący
Rady Gminy Zielonki Mirosław
Golanko, radny Leszek Wojciech Basta, członkowie rady
sołeckiej, Ochotniczej Straży
Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenie Koło
Integracji Bibic. Rolę gospodarza pełniła sołtys Bibic Magdalena Krawczyk, która wszystkim
przybyłym złożyła życzenia z
okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Słowo Boże
wygłosił ksiądz proboszcz Jan
Przybocki. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie
się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym
stole była okazja, by wymienić
poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach
związanych z nadchodzącym
Nowym Rokiem. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził
wszystkich wspólny śpiew kolęd, a także koncert pastorałek
w wykonaniu chóru Psallite Deo
i występ grupy kolędniczej Bibiczanie.
Sołtys Bibic pragnie serdecznie
podziękować wszystkim mieszkańcom za przybycie, a paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich za
wszelką pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Owczarzanie zawsze mogą liczyć na swoich rodzimych kolędników
Świąteczno-noworoczne
spotkanie w Owczarach
10 stycznia odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne mieszkańców Owczar. Tym razem było ono jubileuszowe, bo już dziesiąte. Spotkanie zorganizował sołtys
wraz z radą sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich. Po raz
pierwszy w spotkaniu mogli uczestniczyć nie tylko najstarsi mieszkańcy, ale wszyscy chętni. I oczywiście nie mogło
zabraknąć występu miejscowej grupy kolędniczej Herody
z Owczar.
– W tym roku zaproponowaliśmy nową formułę, chcieliśmy żeby było
to spotkanie starszych mieszkańców z tymi młodymi. Szczególnie
chodziło nam o integrację z nowymi mieszkańcami, których z roku na
rok w naszej miejscowości przybywa. Mam nadzieję, że w przyszłym
roku będzie nas tu więcej – mówił witając gości sołtys miejscowości,
a zarazem przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk.
W słowach powitania towarzyszyła mu Zofia Maj, przewodnicząca
KGW, która złożyła wszystkim zebranym życzenia noworoczne. Bawiło się około 70 osób, wstęp kosztował 20 zł od osoby. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks. proboszcz parafii w Naramie Jan
Jurkowski, wójt gminy Zielonki Bogusław Król, dyrektor Centrum
Kultury w Zielonkach Marek Płachta, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Owczarach Paweł Zegartowski.
– Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Gratuluję kontynuacji spotkań już od 10 lat. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia i nadziei
– mówił wójt Bogusław Król.
Ks. proboszcz nie tylko złożył życzenia zebranym, ale i miał życzenia
do wójta: – Stare nie zawsze jest złe, jeśli chce być dobrym. Gratulując wyboru wójtowi, życzę nam, kochani, abyśmy mogli bezpiecznie
chodzić po nowych chodnikach i wspólnie dążyli, aby ta nasza ojczyzna była jak najpiękniejsza.
Nie zabrakło kolęd, salwy śmiechu wzbudzał występ grupy kolędniczej z Owczar, która z każdym rokiem – jak wino – jest coraz lepsza.
A do tego zespół starał się ze wszystkich sił, bowiem występował
przez swoją publicznością.
Na koniec były i tańce. Podobno trwały aż do 3 w nocy… I to chyba najlepsza rekomendacja, gdyby ktoś jeszcze się zastanawiał, czy
warto wybrać się na spotkanie noworoczne do Owczar za rok.
MKF
4
Wydarzenia
zebrali się, by pośpiewać
razem kolędy i obejrzeć występ Herodów z Trojanowic.
W spotkaniu tym uczestniczyło blisko sześćdziesiąt
osób.
Herody z Trojanowic rozbawiły publiczność
Wieczór kolęd
w Woli Zachariaszowskiej
31 stycznia seniorzy z Woli Zachariaszowskiej, zaproszeni przez panią sołtys Lucynę Kwiecień i radę sołecką,
Ten szczególny dzień jubilatka spędzała wśród przyjaciół i miłośników
jej poezji
Jubileusz
węgrzeckiej poetki
12 listopada odbył się uroczysty jubileusz 20-lecia twórczości poetki Zofii Daszkiewicz. Patronat nad uroczystością objęła Biblioteka Publiczna w Węgrzcach.
44
Spotkanie poprzedziła Msza
święta odprawiona w kaplicy
pw. Matki Bożej Częstochowskiej przez proboszcza parafii
ks. Michała Kowalskiego. Następnie – już w budynku sołeckim – sołtys powitała zebranych
na piątym już spotkaniu świątecznym w tej miejscowości.
Wśród zaproszonych gości,
oprócz seniorów, znaleźli się
ksiądz proboszcz, radny Piotr
Calik, dyrektor Zespołu Szkół Romana Chadysz-Michalska, kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy Robert Kowalski i prezes miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej Adam
Krokosz.
Benefis poprowadził dyrektor
zieloneckiej biblioteki Mariusz
Zieliński, który powitał jubilatkę i jej gości, a wśród nich
m.in: wójta gminy Zielonki Bogusława Króla; posła Józefa
Lassotę; ks. prałata Grzegorza
Szewczyka, proboszcza parafii św. Floriana w Krakowie; ks.
Dariusza Chromego z parafii
w Węgrzcach; prof. dr. hab. Halinę Bursztyńską, wykładowcę
UP w Krakowie; dyrektora ZS
w Bibicach Jolantę Lepiarczyk;
dyrektora SP w Iwanowicach
Krystynę Miśkiewicz; sołtysa
Węgrzc Augustyna Jacha; króla
Bractwa Kurkowego w Krakowie
dr. Józefa Durbasa; radnych
gminy Zielonki.
Prof. Bursztyńska przybliżyła
zgromadzonym postać i twórczość jubilatki. Podkreśliła jej
wysoką wartość, oryginalność,
różnorodność, umiejętność dostrzegania piękna w codzienności, wyrażania pozytywnych
emocji, wiary w Boga i człowieka. Relacja była ilustrowana recytacją przez autorkę
Wydarzenia
Wieczór rozpoczęto od wspólnego śpiewu kolęd, w którym
prym wiodła – oprócz księdza
proboszcza oczywiście – pani
sołtys. Tradycji stało się zadość – seniorzy świetnie radzili
sobie nawet i bez śpiewników.
Na akordeonie akompaniował
śpiewającym Lech Wnuk – dyrygent miejscowej orkiestry.
Dla zebranych wystąpiła też grupa kolędnicza Herody z Trojanowic, która miesiąc temu zajęła
I miejsce podczas Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Chrzanowie. I tu występ
bardzo się spodobał, wzbudzał salwy śmiechu. Na koniec,
i „pod nóżkę” i do śpiewu, zagrał zespół w składzie: Artur
Nogieć (sołtys Garlicy Duchownej), Angelika Poznańska i Karol Żuchowicz, wspomagany
od czasu do czasu przez Lecha
Wnuka.
MKF
wybranych wierszy oraz wzbogacana muzyką w wykonaniu
Aleksandry Frączek i Karoliny
Janur.
Goście zapoznali się z fotografiami, dokumentującymi bogatą
działalność artystyczną poetki. Ewa Fijałkowska, Anna Gzyl
i Zofia Kot przeczytały fragmenty wypowiedzi znanych pisarzy, dziennikarzy i artystów na
temat osoby i poezji pani Zofii. Miłą niespodzianką dla jubilatki był zaprezentowany film
z życzeniami i gratulacjami od
osób z lokalnego środowiska.
Życzenia i gratulacje, pełne
uznania dla twórczości poetki,
złożyli: wójt Bogusław Król, poseł
Józef Lassota, a Danuta Mucharska
odczytała
własny
wiersz pt. „Benefis Zosi”.
Po gromkim odśpiewaniu jubilatce „Sto lat”, przy torcie z fajerwerkami, goście składali pani
Zofii serdeczne życzenia, wręczając kosze i wiązanki pięknych kwiatów.
Anna Gzyl
Pod batutą Anny Roj i orkiestra i zespół zagrały „jak z nut”
Doskonale zagrane
i zaśpiewane
O tym jak piękna jest tradycja świątecznego kolędowania
mogli się przekonać uczestnicy noworocznego koncertu, który 11 stycznia odbył się w Centrum Integracji Społecznej. Wspólnie na scenie w Zielonkach wystąpił zespół
Fermata pod dyrekcją Anny Roj z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz Orkiestra Wieniawa
z Raciborowic pod batutą Jarosława Ignaszaka.
Trąbki, puzony, saksofony, flety i wiele innych instrumentów zabrzmiało podczas instrumentalnego wykonania takich utworów jak
„Adeste fideles” czy „O holy night”. Także chór Fermata wykonał
kilka utworów a cappella tj. „Nad Betlejem w ciemną noc” i „Jezus
malusieńki”, by później wspólnie z orkiestrą pokazać swój muzyczny kunszt. Kilka pastorałek i kolęd, przy akompaniamencie orkiestry,
zaśpiewali soliści zespołu Fermata: Jagoda Wiecha, Izabela Grzyborowska, Hania Malinowska, Weronika Syc, Ola Medyńska, Maja
Sum, Klaudia Kruczek, Norbert Kociarz i Bartosz Sołga. Prócz tradycyjnych kolęd tj. „Hola, hola pasterze z pola” czy też „Paśli pasterze woły” zaśpiewano także ukraińską pieśń świąteczną „Szczedryk,
szczedryk”.
Na zakończenie orkiestra Wieniawa, zespół Fermata i zgromadzona
publiczność, pod batutą Jarosława Ignaszaka wspólnie zaśpiewali
„Bóg się rodzi”. Wspaniały koncert został nagrodzony burzą oklasków i zachętą do bisowania, dzięki temu raz jeszcze można było
usłyszeć kolędy „Jam jest dudka” i „Feliz Navidad”.
Przygotowania zespołu Fermata do występu trwały już od grudnia,
przed finałowym koncertem odbyła się tylko jedna wspólna próba,
co pokazuje jak świetnych muzyków mogliśmy oglądać podczas
tego koncertu.
KB
45
Wydarzenia
Batowicki klub
dla dzieci
W batowickiej świetlicy
miło spędzają czas młodzi
mieszkańcy naszej gminy.
Od września 2013 roku klubem opiekuje się Elżbieta
Gołąb.
Klub działa od wtorku do piątku
Babcie i dziadków z Batowic odwiedziły w tym roku i wnuczęta, i Herody
od godziny 16.30 aż do 21.30
oraz w każdy pierwszy week-
Dzień Babci i Dziadka
w Batowicach
end miesiąca i trzy niedziele.
Jak co roku w Batowicach pamięta się o mieszkańcach, którzy doczekali się już wnuków – mieszkańcy wspólnie świętują
Dzień Babci i Dzień Dziadka na spotkaniu zorganizowanym przez sołtysa i Koło Gospodyń Wiejskich. 24 stycznia
było śmiesznie i groźnie dzięki kolędnikom, ale i wzruszająco dzięki występom utalentowanych najmłodszych.
spacery, wykonujemy dużo prac
Babcie i dziadków na wspólnym spotkaniu powitał Krzysztof Król,
sołtys Batowic, który nakreślił bogaty program spotkania. Wystąpiły Herody z Trojanowic działające przy Kole Regionalnym Tradycja.
Na akordeonie i heligonce akompaniuje Herodom, jako Muzyk, Artur
Nogieć, sołtys Garlicy Duchownej. Herody przedstawiły inscenizację wydarzeń na dworze króla Heroda oraz obrzęd z Kozą. Grupa okolędowała wójta gminy Zielonki Bogusława Króla. Życzył on
mieszkańcom dużo grosiwa, które się przy wnukach bardzo przyda.
Kolędnicy zapewnili pomyślność okolędując kolejnych uczestników,
w tym pana sołtysa i jego małżonkę Ewę; Zofię Raźny, przewodniczącą Koła Gospodyń; Stanisławę Król i Danutę Zbroję oraz Jana
Bochenka.
Na występ kolędników przyszły i babcie i dziadkowie oraz wnukowie
– jak Marcel i Wiktorek; Marcel przytulony do babci Stanisławy Gajoch dzielnie zniósł wybryki Diabła, Żyda i widok Śmierci z Kosą.
Z kolei dla gości wystąpili podopieczni świetlicy w Batowicach, którą prowadzi Elżbieta Gołąb. Młodzież recytowała, śpiewała piosenki
i kolędy. W grupie były dwie młode skrzypaczki, inni instrumentaliści
grali solo na keyboardzie. Młodzi artyści zakończyli występ odśpiewaniem „Sto lat”.
Wójt Bogusław Król dziękował szczególnie organizatorom za utrzymywanie zwyczaju corocznego spotkania, na którym nie brakuje
radosnych, ale i wzniosłych chwil. Utrzymaniu tradycji sprzyja kultywowanie starych zwyczajów jak otwarcie drzwi kolędnikom, czy
śpiewanie zapomnianych pastorałek z okolic Batowic – prym w tym
wiedli panowie doświadczeni w chodzeniu po kolędzie.
IO
4
Przychodzą dzieci z Batowic
i Dziekanowic. Średnio ze świetlicy korzysta 20 osób. – Razem
śpiewamy, gramy, chodzimy na
plastycznych – opowiada pani
Elżbieta. W tym roku zorganizowano zabawę karnawałową,
dzieci były na meczu piłki ręcznej, piekły ciasteczka. Ostatnio
na zajęciach były szyte kury,
wykrój zrobiła jedna z mam
a druga przyniosła zioła, które
po wysuszeniu posłużyły do wypchania kur.
Klubowicze spotykają się także
z mieszkańcami w środowisku
lokalnym, m.in. wystąpili z programem kolędniczym w Domu Pomocy Społecznej oraz
podczas święta Babci i Dziadka w Batowicach i Dziekanowicach. – Rodzice dzieci są
bardzo zaangażowani, ale są
tacy mieszkańcy, którzy dzieci
nie mają i przynoszą nam różne przydatne do zajęć rzeczy –
mówi pani Elżbieta. W tym roku
klub wsparło również Centrum
Kultury, Promocji i Rekreacji
w Zielonkach.
Red.
Wydarzenia
Spotkanie autorskie
w Batowicach
12 marca mieszkańcy Batowic i okolicznych miejscowości spotkali się
w batowickim budynku sołeckim z autorem książki
„Najstarsza fotografia górali
tatrzańskich” Mirosławem
Mąką. Spotkanie będące interesującą rozmową
o kulturze góralskiej zorganizowała Fundacja im. Marszałka Marka Nawary.
Mirosław Mąka, etnolog, alpinista i podróżnik, interesuje się
górami również w aspekcie kulturowym. „Najstarsza fotografia
górali tatrzańskich” poświęcona jest identyfikacji najwcześniejszych fotografii tatrzańskich.
Autor opracowania zapoznał
uczestników m.in. z własnym
śledztwem, które doprowadziło do odnalezienia nieznanego,
najstarszego w Polsce, zdjęcia autorstwa W. Rzewuskiego, wykonanego w Zakopanem
w 1859 roku i zatytułowanego
„Czytanie niedzielne”. Szczegółowa analiza zdjęcia wykazała,
że znajduje się na nim portret
legendarnego Jana Krzeptowskiego-Sabały.
Z mieszkańcami Batowic spotkali się również: Monika Karlińska-Nawara, prezes fundacji,
radny gminy Krzysztof Lepiarczyk oraz sołtys Batowic
Krzysztof Król. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Batowicach przygotowały pyszny
poczęstunek. Dodatkową atrakcją było losowanie książek oraz
korali.
Elżbieta Gołąb, red. IO
Na babcie i dziadków czekały, zwiastujące wiosnę, cyklameny
Dla Babć i Dziadków
w Dziekanowicach
Święto Babć i Dziadków w Dziekanowicach upłynęło 24 stycznia pod znakiem spotkania z wnukami i kolędowania. Nie zabrakło pięknych kwiatów – cyklamenów
– wręczanych co roku przez organizatorów – sołtys miejscowości i panie z Koła Gospodyń Wiejskich – jakby na
przekór zimie. Goście dopisali, a „Sto lat” zabrzmiało ochoczo w wykonaniu miejscowej młodzieży.
Spotkanie rozpoczęły: sołtys Dziekanowic Stanisława Ryńska oraz
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach Helena Ptak w imieniu wszystkich krzątających się przy gościach i szykujących poczęstunek pań. Uczestnikom towarzyszyli wójt gminy
Zielonki Bogusław Król i reprezentujący miejscowość w Radzie Gminy Zielonki Krzysztof Lepiarczyk
Pięknie się zaprezentowały dzieci, które uczęszczają do świetlicy
w Batowicach, prowadzonej przez Elżbietę Gołąb. Recytacji wierszy
o tym, jak wspaniale mieć babcię i dziadka, towarzyszyły piosenki i kolędy – śpiewane i grane – solo na skrzypcach i keyboardzie.
Po występie dzieci pojechały ucieszyć uczestników podobnego spotkania w Batowicach, a stamtąd przybyli hałaśliwi kolędnicy. W tym
roku w tej roli wystąpiły Herody z Trojanowic. Grupa działa przy Kole
Regionalnym Tradycja, na akordeonie i heligonce akompaniuje Herodom Artur Nogieć, sołtys Garlicy Duchownej. Herody okolędowały
radnego, panią sołtys oraz jej męża Marka, szefową Koła, skarbnik
Barbarę Janiczek i wreszcie panią Józefę Karnat, najstarszą, bo urodzoną w 1921 roku, mieszkankę Dziekanowic. Pani Józefa jest stałą
bywalczynią spotkań integracyjnych i bardzo je sobie ceni.
Na tym kolędowanie się nie skończyło, do wspólnego śpiewania
akompaniował radny Krzysztof Lepiarczyk. A jak przystało na wydarzenie w karnawale, do północy trwały tańce.
– Jestem bardzo zadowolona z frekwencji na spotkaniu, ludzie przychodzą i chwalą – cieszyła się pani sołtys.
Spojrzenie z Batowic w stronę Tatr
IO
47
Wydarzenia
Walentynkowa zabawa
karnawałowa
W podziękowaniu za interesujące spotkanie prof. Bursztyńska otrzymała
monografię gminy Zielonki
Dzień Babci i Dziadka
w Węgrzcach
Jak co roku seniorzy z Węgrzc świętowali Dzień Babci
i Dziadka. 31 stycznia, w sobotnie popołudnie, przy słodkim poczęstunku, nie zabrakło życzeń i podziękowań oraz
wspólnego kolędowania.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: sołtys Węgrzc Augustyn
Jach wraz z żoną Kazimierą, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonkach Janina Franczak, przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach Maria Masłowska, węgrzecka
poetka Zofia Daszkiewicz, dyrektor biblioteki w Zielonkach Mariusz
Zieliński. Gościem specjalnym była prof. dr hab. Halina Bursztyńska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która przybliżyła historię kolędowania. Z wykładu można było dowiedzieć się jak
różnorodne i bogate tradycje wiążą się z polskimi kolędami. „Kolęda warszawska”, „Kolęda katyńska” „Kolęda powstańcza” – o tych
i innych nieznanych kolędach i pastorałkach opowiedziała prof.
Bursztyńska. Kilka swoich utworów wyrecytowała Zofia Daszkiewicz, a później wspólnie zaśpiewano kolędy. Ciekawy wykład został
nagrodzony oklaskami, a profesor na pamiątkę otrzymała monografię gminy Zielonki „W tej pięknej ziemi” i zaproszenie na kolejne
spotkanie z węgrzeckimi seniorami.
Spotkanie było okazją do złożenia życzeń i podziękowań z okazji
Dnia Babci i Dziadka, a Zofia Kot wraz z Krystyną Ulrik zadeklamowały specjalnie przygotowane wiersze.
Podziękowano także za zaangażowanie i pracę przy organizacji
Małopolskich Jasełek, które to już po raz trzeci przygotowali członkowie amatorskiego zespołu teatralnego działającego przy parafii
pw. św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach. Wśród wyróżnionych osób
doceniono m.in. sołtysa Augustyna Jacha, Koło Emerytów i Rencistów z Węgrzc oraz Rolanda Ziębę, autora ręcznie robionej kolczugi,
którą można było podziwiać podczas jasełek.
KB
48
14 lutego odbyła się zabawa karnawałowa
w Grębynicach, w której
uczestniczyło ponad siedemdziesięcioro dzieci.
Swój występ zaprezentowały biedroneczki z Przedszkola Samorządowego
w Zielonkach oraz grupa
taneczna złożona z uczniów Zespołu Szkół w Korzkwi. Po części artystycznej
wszystkie dzieci wzięły
udział w tanecznej zabawie.
Imprezę rozpoczął Adam Duliński, sołtys Grębynic, który wraz
z radą sołecką zaprosił dzieci do wspólnej zabawy. Jako
pierwsze wystąpiły przedszkolaki z grupy „Biedronki” pod
opieką Katarzyny Lutak i Pauliny
Michałowskiej. Zaprezentowały nie tylko swoje umiejętności
taneczne podczas czekoladowego tańca, ale także talent muzyczny grając na instrumentach.
Grupa taneczna ze szkoły
w Korzkwi trenująca pod okiem
Justyny Dragosz zaprezentowała szeroki wachlarz możliwości
tanecznych. Zdolna młodzież
zatańczyła m.in. brazylijską
sambę, walc angielski, poleczkę i rock and roll’a.
Po części artystycznej i przerwie
na małe słodkości przyszedł
czas na swobodne tańce i zabawę. Różnorodne gry i konkursy
prowadziła Katarzyna Michalewska, a dzieci chętnie w nich
uczestniczyły. – Najmłodszym
życzę samych szóstek i uśmiechów na twarzach, a rodzicom
i dziadkom – zdrowia, pomyślności i radości z pociech – mówił sołtys Adam Duliński.
KB
Dzieci chętnie wzięły udział
w tanecznej zabawie
Wydarzenia
Uczniowie z Korzkwi jak co roku wyczekiwali na swoich gości – podopiecznych stowarzyszenia „Bądźcie z nami”
Korzkiew: magiczne
słowo, radosne chwile
Kolejny rok w karnawale odbywa się pełne serdeczności
spotkanie integracyjne w Zespole Szkół w Korzkwi. Wraz
z prezes Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym
„Bądźcie z nami” Cecylią Chrząścik do gminy Zielonki 12
lutego przyjechały dzieci z dwóch współpracujących z organizacją ośrodków. Gimnazjaliści i uczniowie klasy czwartej
szkoły podstawowej w Korzkwi wypełnili im czas występem artystycznym, tańcem i konkurencjami sportowymi.
Słodko i walentynkowo – na odbywającym się w Tłusty Czwartek
balu nie zabrakło pysznych pączków i zapowiedzi nadchodzącego święta zakochanych. Termin sprzyjał radosnej zabawie, na którą
przyjechały dzieci z dwóch ośrodków z Krakowa: Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. Jana Pawła II dla dzieci niedosłyszących oraz
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kornela
Makuszyńskiego.
– 19 lat trwa ta integracja karnawałowa; dzieci, które przyjeżdżały
na początku są już pełnoletnie – mówiła Cecylia Chrząścik, szefowa Stowarzyszenia „Bądźcie z nami” od 23 lat wspierającego osoby
niepełnosprawne. Stowarzyszenie jest zaprzyjaźnione z gminą Zielonki od lat dzięki śp. wójtowi gminy Zielonki i marszałkowi małopolski Markowi Nawarze; stowarzyszenie nadal corocznie organizuje na
polanie pod zamkiem duże plenerowe imprezy integracyjne. Dwa
dni przed balem miała miejsce aukcja prac plastycznych podopiecznych Stowarzyszenia w hotelu Novotel, która przyniosła niemal
9 tys. złotych. Przy tej okazji uhonorowano nagrodą stowarzyszenia
– złotym słoneczkiem – Monikę Karlińską-Nawarę, małżonkę marszałka.
Uczniowie z Korzkwi: gimnazjaliści oraz uczniowie czwartych klas
przywitali gości występem artystycznym, w którym roiło się od ulubionych bohaterów bajek: smerfów z Gargamelem, Kopciuszka, Rybaka ze Złota Rybką i innych. Również goście z Krakowa świetnie
się przebrali: był policjant, pirat, dynia. Pierwszoklasista Piotruś,
pod krawatem, świetnie sobie
radził na parkiecie, a Bartek
tańczył nawet z trzema partnerkami. Uczniowie z Korzkwi
nie pozwolili dzieciom nudzić
się choćby przez chwilkę. Królowały przeboje dyskotekowe,
w przerwach
można
było
wzmocnić się smakołykami,
a także spróbować swoich sił
w rzutach do celu.
Zabawę animowały nauczycielki
z Zespołu Szkół w Korzkwi, nie
odmawiając dzieciom partnerowania w tańcu, na czele z panią
wicedyrektor Reginą Adamską.
Bawiących się odwiedził Adam
Duliński, radny gminy Zielonki.
Coroczne bale, na które obie
strony czekają i dopytują o nie,
gdy zbliża się czas, to znakomita lekcja życzliwych relacji, których i dorośli mogliby się uczyć.
– Uczniowie wszystko przygotowują sami, sami wycinali dekoracje, w tym czerwone serca, my
im tylko technicznie pomagamy
– opowiada Regina Adamska.
Spotkanie zwieńczyło wspólne
zdjęcie i podziękowania od opiekunów z obu ośrodków, podkreślających, że szkoła w Korzkwi
jest wspaniała. Nic więc dziwnego, że to właśnie tutaj powstał
pierwszy w naszej gminie ukonstytuowany Klub Wolontariatu
„Pomagamy”.
IO
49
Wydarzenia
Myślenickie
kolędowanie Fermaty
Zwyczaje ostatkowe reaktywowano z powodzeniem w Bibicach
Bibickie zapusty
W Bibicach 15 lutego reaktywowano stary, zapomniany już
zwyczaj Zapustów. Oj, działo się! Były zabawne przyśpiewki, tańce i swawole. Ale było i na poważnie – ostatkowe
szaleństwa poprzedzono przedstawieniem w wykonaniu
uczniów ZS w Bibicach i prelekcją poświęconą zwyczajom
ostatkowym. Wszystko to można było obejrzeć na kolejnym
już przygotowanym przez Koło Integracji Bibic wieczorze.
Przywrócić zapusty Bibicom postanowiła Krystyna Sikora, która wyszukała stare przyśpiewki zapustowe z Małopolski i namówiła koleżanki i kilku panów z Koła Integracji Bibic do przygotowania występu.
Józef Plewniak natomiast podzielił się wiedzą i pomógł w przygotowaniu repertuaru grupy śpiewaczej, a występujący aktorzy-amatorzy
dali z siebie wszystko. I chyba czas to rzec – w Bibicach narodziła
się grupa, lepsza niż niejeden ze znanych nam kabaretów. Świetne
teksty wyśpiewywane przez grupę nawiązywały nie tylko do tradycji,
ale i współczesności:
„Pozwólcie Państwo poruszyć na scenie
Drażliwy problem, jakim jest uzależnienie.
Pewnie bym o nim nie mówił nikomu
Gdyby nie to, że mam ten problem w domu
Mam żonę Mańkę; nie pali, nie pije,
Ale ostatnio jakby w innym świecie żyje.
A to najgorsze, że wszystko z winy mej,
Na imieniny laptopa dałem jej.
Bo moja żona, a niech to cholera
Uzależniła się od komputera.
Kiedy o drugiej w nocy zegar smętnie tyka,
Ona serfując w Internecie myszką klika. (…)”
Wcześniej można było obejrzeć ciekawe przedstawienie o Stanisławie Wyspiańskim w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Bibicach,
przygotowane pod opieką Magdaleny Badury i Elizy Emerli.
Ostatkowe harce poprzedziło jeszcze solidne przygotowanie merytoryczne – prelekcja Mariusza Zielińskiego, dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach, który opowiedział o zapustnych zwyczajach.
Na koniec nie zabrakło słodkości – harcownicy częstowali pączkami
i chrustem, wśród nich uwijała się i Lidia Maria Jedlińska, prezes stowarzyszenia. Wśród szczelnie wypełnionej co do ostatniego krzesła
widowni nie zabrakło wójta gminy Zielonki Bogusława Króla, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mirosława Golanki, radnych: Renaty Kosno, Antoniego Banasia i Leszka Wojciecha Basty.
MKF
50
Już tradycją stał się udział
chóru Fermata w Myślenickim Festiwalu Pieśni Chóralnej „Kolędy i Pastorałki”.
Młodzież chętnie występuje
na deskach sceny w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, występując
obok znakomitych chórów
z całego kraju. W tym roku
Fermata otrzymała w Myślenicach wyróżnienie.
Festiwal, poza oczywistą rywalizacją i tremą jaka towarzyszy
uczestnikom, organizowany
jest w miłej atmosferze, udzielającej się każdemu występującemu. Przynosi wiele satysfakcji
i radości ze wspólnego kolędowania. Podczas tegorocznej edycji konkursu 31 stycznia
i 1 lutego 2015 r., w festiwalu wzięło udział 26 zespołów,
w tym również chór z Węgier.
Chór Fermata, reprezentujący gminę Zielonki, zaprezentował utwór „Polish Christmas”
(komp. J. de Meij) oraz pastorałki: „Paśli pasterze woły”
i ukraiński „Szczedryk”. Jury
przyznało Fermacie wyróżnienie.
Przypomnijmy, że to nie jedyne kolędowe występy chóru.
W niedzielę 25 stycznia skład
kameralny chóru Fermata wystąpił w kościele w Korzkwi,
a 1 lutego zespół uświetnił
uroczystą mszę św. w kaplicy w Woli Zachariaszowskiej.
Po bardzo pracowitym sezonie
spora część zespołu Fermata wzięła udział w warsztatach
gospel, organizowanych przez
GOKiS w Sieprawiu. Śpiewaków
mogliśmy posłuchać w niedzielne popołudnie 15 lutego, podczas koncertu finałowego w hali
widowiskowo-sportowej
w Sieprawiu.
Anna Roj
Wydarzenia
Słoneczne popołudnie zgromadziło amatorki porad kosmetycznych, którymi zajęła się Aneta
Sum z Mary Kay. Panie chętne eksperymentowały z wiosennym makijażem. Wszystko po to, aby
pięknie i promiennie wyglądać na co dzień, nie tylko dla swojej drugiej połowy, ale przede wszystkim dla siebie samych.
Zadbać o makijaż – w święto pań obowiązkowo
Rozśpiewany
Dzień Kobiet
z Centrum Kultury
W niedzielę 8 marca Centrum Integracji
Społecznej w Zielonkach odwiedziły panie z naszej gminy. W Dniu Kobiet Centrum
Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach
zorganizowało specjalne spotkanie dla
mieszkanek z okazji ich święta. Panowie
również byli zaproszeni.
Przydatne informacje o zdrowej diecie przekazała Agnieszka Stachurska z Centrum Naturhouse
z Krakowa. Firma zapewniła loterię, w której główną nagrodą był bon o wartości 150 zł na kurację
odchudzającą.
Artystycznym prezentem dla pań był koncert starszej grupy zespołu Fermata, działającego pod
kierunkiem Anny Roj. Szczególne brawa zyskał
Norbert Kociarz za brawurowe wykonanie piosenki „Nie dokazuj” z repertuaru Marka Grechuty. Zespół zaśpiewał na kilka głosów a cappella
„Sto lat”, co dodatkowo zapewniło miłą atmosferę uroczystości. Na tym jednak nie skończyły się
muzyczne niespodzianki. Część wokalną spotkania kontynuował chór Bel Canto przy akompaniamencie Wojciecha Karwata na akordeonie. Zespół
zaśpiewał szlagiery muzyki ludowej. Panie na widowni nie czekały długo, by przyłączyć się do
chóru, stąd rozśpiewana widownia towarzyszyła
artystom. Spotkanie sprzyjało integracji, nie było
końca żartom i rozmowom, a tematem pozostawały oczywiście kobiety.
Katarzyna Żak
Wspólne spotkania to dobra okazja do integracji
Dzień kobiet
w Brzozówce
Serdeczne życzenia, kwiaty i miłe towarzystwo – tak upłynął Dzień Kobiet paniom, które zaproszono na spotkanie zorganizowane
7 marca przez sołtysa Adama Chludka oraz
członków Koła Przyjaciół Brzozówki.
Czternaście pań, jak i panów, którzy odpowiadali za obsługę i podawali do stołu różne pyszności
spotkało się w budynku sołeckim. Najserdeczniejsze życzenia złożył sołtys Adam Chludek, a każda
z pań została obdarowana wiosennym pierwiosnkiem.
Spotkanie było okazją do rozmowy, podsumowań i planów na kolejne miesiące. A pomysłów
na spotkania i integrację jest dużo, choćby wielkanocny kiermasz orgaznizowany przez Koło Przyjaciół Brzozówki.
KB
51
Wydarzenia
Podziękowania
od Fermaty
Konkursowe zdjęcia i opisy stanowią znakomitą bazę wiedzy dla
zainteresowanych zabytkami
Fotografowali krzyże
i kapliczki
Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Szlakiem przydrożnych kapliczek gminy Zielonki” zorganizowany jesienią
2014 roku przez Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej
i Bibliotekę Publiczną w Zielonkach. Zwycięskie prace nie
tylko wyróżniały się estetyką, ale były opatrzone ciekawymi
opisami.
Kapliczki powstawały jako wotum dziękczynne za uzdrowienie lub
dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Są charakterystycznym elementem polskiego krajobrazu, mieszkańcy otaczają je opieką, malują ściany, odkurzają obrazy, figurki, zmieniają kwiaty na ołtarzykach.
Uczestnikom konkursu udało się utrwalić piękno kapliczek w obiektywie i zgromadzić dostępne informacje o pochodzeniu tych obiektów i o związanych z nimi lokalnych tradycjach.
Jurorami konkursu fotograficznego byli: dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach Mariusz Zieliński, nauczyciel historii z Zespołu
Szkół w Woli Zachariaszowskiej Marta Głuszek oraz fotograf Anna
Musiał.
W kategorii dorosłych uczestników konkursu jurorzy przyznali pierwsze miejsce Jarosławowi Chrzanowi za fotografię krzyża stojącego
w Garlicy Murowanej. Drugą nagrodę otrzymał Wojciech Niemtur za
fotografię zabytkowego aniołka na nagrobku dziecka pochowanego na cmentarzu w Zielonkach. Trzecie miejsce przyznano Elżbiecie
Wróbel za nastrojową fotografię krzyża położonego na granicy Zielonek i Krakowa.
W kategorii uczniów gimnazjum zwyciężczynią została Agnieszka
Kania, autorka fotografii kapliczek w Bibicach. Miejsce drugie jurorzy
przyznali Patrykowi Grabowskiemu za pracę poświęconą kapliczce
w Korzkwi. Doceniono również fotografię kapliczki w Zielonkach,
autorstwa Julii Hameli. Najmłodsza uczestniczka konkursu Olga
Łabudzik, startująca w kategorii szkoły podstawowe, przygotowała albumik zawierający zdjęcia kapliczek w Woli Zachariaszowskiej
i w Garlicy Murowanej, otrzymała I miejsce.
Marta Głuszek
5
Serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na działalność i rozwój
zespołu Fermata. W sumie
od 2012 r. było to 13 936 zł.
Dzięki Państwa hojności
młodzież ma okazję rozwijać swój talent i prezentować go publiczności.
Dzięki środkom z 1% zespół nagrał płytę pt. „Piosenki pachnące jaśminem” z 15 utworami
Agnieszki Osieckiej. Obecność
w studiu nagrań, współpraca
z instrumentalistami, przygotowanie ciekawego repertuaru, udział w sesji zdjęciowej
na okładkę płyty – to wszystko
nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy. Również w 2015
roku jest możliwość przekazania 1% podatku na rzecz zespołu „Fermata”. Wystarczy, że
w zeznaniu podatkowym (PIT)
wpiszecie Państwo numer KRS
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki: KRS 0000048345
oraz wyliczoną kwotę 1% – pamiętając o dopisku FERMATA.
W najbliższym czasie pragniemy zainwestować w organizację
warsztatów muzycznych oraz
zakup nut i materiałów dydaktycznych.
Od 1.03.2014 do 28.02.2015 r.,
na mocy zezwolenia starosty
krakowskiego, SRGZ przeprowadziło zbiórkę publiczną na
rzecz zespołu „Fermata”. Łączny wpływ ze zbiórki publicznej, przeprowadzonej w formie
sprzedaży cegiełek o minimalnej wartości 20 zł, to 2 705 zł.
Środki ze zbiórki przeznaczone zostaną na zakup nowych
strojów dla zespołu. Dziękujemy
ofiarodawcom.
Anna Roj
Wydarzenia
Zdobywcy pierwszych miejsc: Oliwia Bończak, Aleksander Mlonek oraz Izabella Kremer
Recytatorzy docenieni
w Mogilanach
10 marca podczas eliminacji powiatowych w Mogilanach I miejsce w kategorii
szkoły podstawowe zdobył Bartosz Liziniewicz,
a III miejsce Joanna Kapel
(w kategorii szkoły podstawowe klasy IV–VI). Oboje
są uczniami Zespołu Szkół
w Korzkwi. Gratulujemy.
W składzie 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
znaleźli się: aktorki Grażyna Skotnicka i Marta Bizoń,
polonistka Maria Knapik oraz
wokalistka Agata Ślazyk. W
przesłuchaniu wzięło udział 67
uczestników z powiatu krakowskiego występujących w kategoriach: Turniej Recytatorski,
Poezja Śpiewana oraz Turniej
Teatrów Jednego Aktora. Przy
ocenie jury kierowało się m.in.
doborem repertuaru, interpretacją, kulturą słowa i ogólnym wyrazem artystycznym.
Bartosz Liziniewicz oraz Joanna Kapiel wraz z pozostałymi
laureatami, zdobywcami trzech
pierwszych miejsc, biorą udział
w spotkaniu finałowym 23 marca w Starostwie Powiatu Krakowskiego.
KB
Gminne spotkanie z poezją
Ania z Zielonego Wzgórza, Mały Książę, Mikołajek – to postacie, które pojawiły się w recytowanych utworach przygotowanych przez uczestników Gminnego Konkursu
Recytatorskiego. 5 marca 50 młodych wykonawców, reprezentantów czterech gminnych szkół, wzięło udział w eliminacjach, które są przepustką do występów na szczeblu
powiatowym.
Do turnieju recytatorskiego każdy z uczestników przygotował dwa utwory – fragment prozy oraz jeden utwór poetycki. O ocenę tegorocznych
występów poproszono: Krystynę Podleską – aktorkę, Ilonę Buchner
– aktorkę oraz Mariusza Zielińskiego – dyrektora Biblioteki Publicznej
w Zielonkach. Komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. wartości
artystyczne utworów, ich dostosowanie do możliwości wykonawczych
uczestnika, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
W kategorii klas I–III szkoły podstawowej pierwsze miejsce zajął
Aleksander Mlonek, drugie miejsce Karolina Gajda ex equo z Bartoszem Liziniewiczem, a trzecie – Jagoda Wiecha. Jury przyznało także wyróżnienie dla Magdaleny Gołdy.
Na podium w kategorii klas IV–VI szkoły podstawowej znaleźli się: na
I miejscu Oliwia Bończak, II miejsce: Joanna Kapel ex equo z Damianem Grudnikiem, III miejsce: Alicja Wachnicka ex equo z Aleksandrą Macek. Przyznano także wyróżnienia dla: Mateusza Liziniewicza,
Kacpra Owczarskiego, Weroniki Kruczek, Zuzanny Zakrzewskiej,
Amelii Kapsy oraz Miłosza Okarmy.
W kategorii gimnazjum: I miejsce zajęła Izabella Kremer, II miejsce
– nie przyznano, III miejsce – Agnieszka Kania. Wśród osób wyróżnionych znalazła się Wiktoria Musiał i Jakub Słowiak.
– Wszyscy włożyli dużo wysiłku, byli dzielni, chcieli wystąpić. Ale pamiętajcie następnym razem więcej odwagi, więcej emocji – na twarzach, w oczach, aby było widać co chcecie przekazać – doradzała
młodym artystom Krystyna Podleska.
Najlepsi uczestnicy, zdobywcy pierwszych trzech miejsc, zakwalifikowali się do etapu powiatowego, który jest finałem dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych.
KB
5
Wydarzenia
zależało na osiągnięciu jak najlepszego wyniku.
– Życzę wam przyjemnej gry i dobrej zabawy – mówił Jan Kusina,
prezes zarządu Małopolskiego
Związku Szachowego.
Po krótkim omówieniu przez
sędziego Mariusza Stanaszka
zasad i przebiegu rozgrywek zaczęto grę pełną emocji i sportowej rywalizacji.
Zwycięzcy turnieju w kategorii klas I–III: Anna Łukasik, Maciej Pazur,
Aleksander Łudzik, Maksymilian Gumula
Warcabowe potyczki
4 marca w Centrum Integracji Społecznej odbył się szósty Międzyszkolny Turniej Warcabowy gminy Zielonki.
W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 53 zawodników podzielonych na dwie grupy wiekowe. W kategorii
dzieci 5–6-letnich zwyciężyła Weronika Skrzypek, a najlepszy w klasach I–III okazał się Aleksander Łudzik.
Uczniowie z pięciu szkół w gminie Zielonki oraz dwóch samorządowych przedszkoli biorą udział w bezpłatnych zajęciach, podczas
których uczą się grać i doskonalić grę w szachy i warcaby. Zdobyte
umiejętności mogą sprawdzić podczas organizowanego corocznie
turnieju, którego organizatorem jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach we współpracy z Polskim
Związkiem Szachowym.
– Udanej, sportowej rywalizacji – życzył wójt gminy Zielonki Bogusław Król wszystkim zawodnikom. Niektórzy na turnieju znaleźli się
po raz pierwszy, dla innych były to kolejne zawody, ale wszystkim
W kategorii zawodników 5–6-letnich dwa pierwsze miejsca zajęły
reprezentantki PS w Węgrzcach,
a dwa kolejne przedstawiciele PS w Zielonkach. Oto wyniki:
I miejsce: Weronika Skrzypek,
II miejsce: Anna Kursa, III miejsce: Jakub Krzyworzeka, a IV
miejsce: Bartosz Kocyła.
W kategorii klas I–III zwyciężył
Aleksander Łudzik, II miejsce zajął Maciej Pazur, III miejsce Maksymilian Gumula, a IV miejsce
Anna Łukasik. Wszyscy zawodnicy są uczniami SP w Zielonkach.
Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni dyplomami, statuetkami
i grami planszowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali książkę pt. „Przygody gąski Zielonki”
Adama Szafrańca wraz z gąską-maskotką.
KB
Hubert Meers (SP w Zielonkach), Konrad Ciborowski (SP w Zielonkach) oraz
Dominik Wielgórski (Gimnazjum z Woli Zachariaszowskiej).
Zwycięzcy w kategorii klas IV–VI szkoły podstawowej: Konrad Ciborowski,
Karol Wróbel, Damian Grudnik, Krystian Machnik
Międzyszkolny Turniej Szachowy
11 marca do CIS przyjechali najlepsi reprezentanci przedszkoli i szkół gminy Zielonki, by wziąć udział w gminnych
zawodach szachowych. Pierwsze miejsca zajęli: Szymon
Piątek (Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach),
54
W kategorii 5- i 6-latki: I miejsce
– Szymon Piątek (Przedszkole
Samorządowe w Węgrzcach),
II miejsce – Agata Krauzowicz
(SP w Bibicach), III miejsce
– Maciej Janiak (SP w Zielonkach), IV miejsce – Weronika
Skrzypek (Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach).
W kategorii szkoły podstawowe klasy I–III: I miejsce – Hubert
Meers (SP w Zielonkach),
II miejsce – Adam Dereinski
(SP w Zielonkach), III miejsce –
Kamil Zontek (SP w Zielonkach),
Wydarzenia
W szkole bezpieczeństwa nie ma nieciekawych tematów
Dzień bezpieczeństwa w szkole
w Korzkwi
Uczniowie szkoły podstawowej w Korzkwi poszli do szkoły w sobotę, by uczyć się czegoś
bardzo ważnego – jak dbać o swoje bezpieczeństwo. A towarzyszyła temu świetna zabawa. Szkoła zorganizowała ten wyjątkowy dzień we współpracy z policją, harcerzami oraz
strażakami-ochotnikami.
14 marca w szkole podstawowej w Korzkwi odbył się Dzień Bezpieczeństwa. Zajęcia przeznaczone były
dla dzieci z najmłodszych klas. Zaproszono do szkoły aspirant Beatę Dulewicz oraz aspirant sztabową
Jolantę Leśkiewicz z Komendy Powiatowej w Krakowie, które rozmawiały z dziećmi na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w domu. Pokazały dzieciom jak naleIV miejsce – Anna Łukasik (SP
ży zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.
w Zielonkach).
Przed szkołą zaparkowały w tym dniu dwa wozy strażackie, które
W kategorii szkoły podstawowe
przyjechały z Węgrzc i Bibic. Strażacy przywieźli najnowszy sprzęt,
klasy IV–VI: I miejsce – Konrad
opowiadali na czym polega ciężka praca strażaka. Wielu chłopCiborowski (SP w Zielonkach),
ców już dziś chciałoby pracować w straży. Maluchy zostały także
II miejsce – Karol Wróbel (SP
przeszkolone przez strażaków w zakresie pierwszej pomocy przedw Bibicach),
medycznej. Każdy mógł zobaczyć również wnętrze karetki pogotoIII miejsce – Damian Grudnik
wia. – Uczyliśmy podstaw zachowania w sytuacjach zagrożenia, na
(SP w Woli Zachariaszowskiej),
przykład jak kontaktować się z numerem alarmowym, co mówić, jaIV miejsce – Krystian Machnik
kie informacje przekazywać – relacjonuje Jarosław Nowak z OSP
(SP w Owczarach).
Węgrzce. Dzieci mogły zobaczyć, jak używa się folii ratowniczej, jak
W kategorii gimnazjum: I miejukłada się poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i przećwiczyć tę
sce – Dominik Wielgórski
wiedzę w praktyce. Na sali gimnastycznej harcerze ze Szczepu Zie(Gimnazjum w Woli Zacharialonego uczyli wiązania węzłów. Ustawiony był też zamek dmuchany,
szowskiej), II miejsce – Mariusz
w którym szalały maluchy.
Łakomy (Gimnazjum w Bibi– Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu tego pełnego wrażeń dnia
cach), III miejsce – Adam KoKomendzie Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bibisek (Gimnazjum w Zielonkach),
cach i Węgrzcach, Komendzie Hufca Podkrakowskiego i Szczepowi
IV miejsce – Bartosz Dudek
Zielonemu – podkreślają organizatorzy.
(Gimnazjum w Korzkwi).
KB
Małgorzata Kruczek, red. IO
55
Wydarzenia
Szlak jakubowy
Dwie stacje Nocnej Drogi Krzyżowej znalazły się na terenie gminy Zielonki
(fot. Franciszek Mróz)
Nocna Droga Krzyżowa
w intencji Światowych Dni
Młodzieży
20 lutego odbyła się pierwsza Nocna Droga Krzyżowa Małopolskim Szlakiem św. Jakuba z Krakowa do Więcławic
Starych. Szlak ten przebiega również przez gminę Zielonki.
Pątnicy zatrzymali się, by rozważać stacje, m.in. w Węgrzcach na skrzyżowaniu ulic B1, B3 i B4 oraz pod krzyżem
w Dziekanowicach. Aby spokojnie mogli modlić się na szlaku czuwali strażacy-ochotnicy z gmin Michałowice i Zielonki. Z jednostek z gminy Zielonki pomagały OSP Bosutów
i OSP Węgrzce.
Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. w Sanktuarium św. Brata
Alberta Ecce Homo. W pierwszy piątek Wielkiego Postu ponad 100
uczestników z różnych regionów Małopolski po pokonaniu 16-kilometrowego odcinka i dotarciu do Diecezjalnego Sanktuarium
św. Jakuba w Więcławicach wzięło o północy udział we mszy św.
w intencji Światowych Dni Młodzieży pod przewodnictwem ks. bpa
Damiana Muskusa OFM, koordynatora generalnego ŚDM.
– Nasze pielgrzymowanie jest nie tylko wyrazem pobożności pasyjnej,
ale również świadectwem, które daliśmy światu, że nadzieja przetrwania nie jest szczytem naszych marzeń, że pragniemy iść przez życie
mając nadzieję żywą. Nadzieję, która źródło ma w samym Jezusie.
Modlimy się więc dzisiaj, aby równie wielka nadzieja przyprowadziła młodych z całego świata do Krakowa w przyszłym roku, na spotkanie z Jezusem i Jego namiestnikiem – mówił hierarcha w homilii.
Rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej organizatorzy
nabożeństwa przygotowali m.in. w oparciu o tekst Orędzia św. Jana
Pawła II na IV Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Santiago de Compostela w 1989 r. Głównym organizatorem Nocnej Drogi Krzyżowej było Bractwo św. Jakuba w Więcławicach Starych.
Pomagały gminy: Michałowice i Zielonki. Podziękowania należały
się duszpasterzom, strażakom, policjantom, a i ludziom dobrej woli,
którzy przygotowali bigos dla pielgrzymów.
Red. IO
5
Drogi św. Jakuba nawiązują
do sięgających wczesnego
średniowiecza szlaków pątniczych, a prowadzących
przez Europę do Santiago
de Compostela w Hiszpanii,
gdzie wg tradycji tamtejsza
katedra została wystawiona na grobie św. Jakuba Apostoła. W 1987 roku
Rada Europy uznała Drogę
św. Jakuba za szczególną w kształtowaniu kultury
europejskiej, a pięć lat później za pierwszy Europejski
Szlak Kulturowy.
W Polsce szlaki św. Jakuba powstały w 2005 roku na Dolnym
Śląsku, a w okresie 2008–2013
w całej Polsce. Na mapie gminy
Zielonki wydanej w 2014 roku
widoczny jest ostatni 12-kilometrowy etap małopolskiej Drogi św. Jakuba, który prowadzi
z Sandomierza przez Kraków
do Bielska-Białej. Szlak oznakowany muszlą św. Jakuba
i żółtą strzałką biegnie głównie gminnymi drogami asfaltowymi. Najbardziej malowniczy
odcinek stanowi zejście wąwozem ze Zdzięsławic do Książniczek (gm. Michałowice) oraz
droga z Książniczek przez Młodziejowski Las do Bosutowa.
Do Krakowa droga prowadzi
wzdłuż torów kolejowych, szlak
wychodzi na ul. Powstańców
przy Cmentarzu Batowickim
w Krakowie. Druga nitka szlaku nazwana „Via Regia” (Droga
Królewska) prowadzi historycznym traktem handlowym z Podkarpacia przez Tarnów, Kraków,
Olkusz przez Piekary Śląskie do
Zgorzelca. Jej odcinek z Krakowa w kierunku Ojcowa pokrywa
się ze Szlakiem Orlich Gniazd.
Reklamy
Pasek
KASACJA – ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
Kupię każdy samochód:
• Złom, wrak, spalony po wypadku
• Motocykle
• Ciągniki, maszyny rolnicze i inny złom
• Protokół kasacji, płacę gotówką
• Odbieram własnym transportem
• Sprzedaż części samochodowych
tel. 607 131 636, 509 956 046
BIURO RACHUNKOWE
RACH - MAR
proponuje tani¹ i szybk¹ us³ugê:
* KSI¥¯KA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
* RYCZA£T EWIDENCJONOWANY
* ROZLICZENIA Z US
* PODATEK DOCHODOWY
* PODATEK VAT
* ROZLICZENIA Z ZUS
* KADRY P£ACE
* KSIÊGI HANDLOWE
Jeœli nie masz czasu na prowadzenie
ksiêgowoœci swojej firmy...
ZADZWOÑ!
tel. 12 285-81-14, 503-150-761
ul. Warszawska 28
32-086 Wêgrzce
czynne: 9.00 - 16.00
e-mail: [email protected]
57
Reklamy
58
Reklamy
Akademia
Bezpiecznego Upadania
Judo dla dzieci i młodzieży
Zapisy i zajęcia:
Szkoła w Zielonkach
ul. ks. J. Michalika 2
www.manujudo.pl
www.manusportu.pl
605 501 309
59
Reklamy
Licencjonowane
BIURO RACHUNKOWE
Dostosowane do Twoich potrzeb!
Kompleksowa obsługa
firm, stowarzyszeń, fundacji
Bibice, ul. T. Kościuszki 61
tel. 512 264 205
e-mail: [email protected]
60
Reklamy
61
Reklamy
62
Reklamy
63
Reklamy
64

Podobne dokumenty

pobierz plik (pdf*) - CKPiR Zielonki

pobierz plik (pdf*) - CKPiR Zielonki Zachodnia obwodnica Zielonek w Małopolskim Planie Inwestycyjnym.......................................... 22 Adres wydawcy: Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach ul. ks. J. Michalika 2...

Bardziej szczegółowo

Gmina Zielonki – bibliografia lokalna adnotowana za lata 1999

Gmina Zielonki – bibliografia lokalna adnotowana za lata 1999 miejsko-wiejskich – to gminy, w skład których wchodzi miasto oraz kilka wsi, a także 1571 gmin wiejskich – czyli takich, które na swoim terytorium nie zawierają miasta. Skutkiem obowiązującej od 1 ...

Bardziej szczegółowo