Czytaj całość - Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca

Transkrypt

Czytaj całość - Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PRZYRODA PĘDZLEM MALOWANA
Organizator: Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich;
Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach Programu edukacji ekologicznej „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie
będzie umiał” dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Razem” Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”.
Cele konkursu:





rozwijanie zainteresowań uczniów i uwrażliwienie na tematykę
proekologicznych na co dzień;
wymiana doświadczeń w zakresie twórczości artystycznej młodych ludzi;
uświadomienie wzajemnych relacji człowiek – środowisko;
rozbudzenie aktywności plastycznej;
twórcza interpretacja otaczającego nas środowiska przyrodniczego;
zachowań
Uczestnicy:


do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych klasy /IV-VI/,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Świnice Warckie, Uniejów i
Wartkowice;
Prace muszą być wykonane indywidualnie /uczestnik może oddać na konkurs tylko
jedną pracę/;
Format prac i technika:




plakat należy przygotować w formacie B1 lub B2;
prace mogą wykonane być dowolną techniką plastyczną i artystyczną: ołówek, kredki,
węgiel, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby: akwarela, akryl, gwasz, tempera,
olej, batik, techniki graficzne, kolaż, inne;
każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane /trwale przymocowane do
pracy/: tytuł, imię i nazwisko autora, klasa, wiek, typ oraz nazwę i adres szkoły, imię i
nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego powstała praca;
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac z wypełnioną kartą
zgłoszeniową;
Terminy:





ogłoszenie konkursu grudzień 2010;
termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2011r. (decyduje data stempla
pocztowego);
ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.serca.org.pl maj 2011;
kartę zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną: wielkie [email protected]
lub faksem: 63 288 11 06;
spotkanie laureatów i opiekunów oraz uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w
maju w SOSW Stemplew podczas otwarcia wystawy prac;
1

Dyrektorzy szkół uczestniczących w konkursie zostaną powiadomieni telefonicznie o
dokładnym terminie spotkania.
prace należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
99-140 Świnice Warckie
ul. T. Kościuszki 14
z dopiskiem „Przyroda pędzlem malowana”
lub dostarczyć do SOSW Stemplew: Biuro Stowarzyszenia sala D/01 lub sekretariat
Ośrodka sala A/116
Proszę zadbać o właściwy transport prac. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych prac na
łamach kwartalnika NASZA GAZETA, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Uczestnicy powierzają prace na własność organizatorom.
Kryteria stosowane podczas oceny prac konkursowych:





zgodność z regulaminem i tematem konkursu;
ujęcie tematu (oryginalność, pomysłowość, technika wykonania, poprawność
merytoryczna, estetyka pracy);
kompozycja;
swoboda posługiwania się wybranymi technikami;
oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora;
Nagrody:
W konkursie zostaną przyznane nagrody:
 fundatorem nagród jest: WFOŚiGW w Łodzi, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
w Świnicach Warckich;
 nagroda główna to dwudniowa wycieczka /V-VI 2011r./ ekologiczno-przyrodnicza na
trasie Kazimierz Dolny-Puławy-Czarnolas dla laureatów konkursu ufundowana przez
WFOŚiGW w Łodzi i Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich;
 dyplomy dla uczestników, a dla opiekunów – podziękowania;
 wystawa pokonkursowa prac na terenie GOK i SOSW;
KOORDYNATOR KONKURSU:
Jolanta Chmielecka
tel/fax. 63 288 11 06
Regulamin konkursu jest dostępny na www.serca.org.pl
Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie
będą brane pod uwagę przy ocenie.
ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE,
PREZES STOWARZYSZENIA
Andrzej ZIELONKA
Świnice Warckie, grudzień 2010 r.
2

Podobne dokumenty