Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Transkrypt

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN KOŃCOWY KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA
PRZESTĘPCZOŚCI
1. Rodzaje kar przewidywanych przez kodeks karny.
2. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.
3. Definicja czynu zabronionego.
4. Ustawowe znamiona przestępstwa.
5. Źródła informacji o przestępstwie.
6. Dokumentacja postępowania przygotowawczego.
7. Metodyka przesłuchania świadka.
8. Definicje śladów w znaczeniu kryminalistycznym.
9. Zasady przeprowadzania oględzin.
10. Zasady zabezpieczenia śladów przestępstwa.
11. Definicje kryminologii.
12. Pojęcie „ciemnej liczby”.
13. Pojęcie wiktymologii.
14. Definicje przestępstwa.
15. Definicja normy prawnej.
16. Organizacja i klasyfikacja norm prawnych.
17. Typy osobowości.
18. Motywacyjne DNA – co się na nie składa.
19. Cel pracy operacyjnej (operacyjno-rozpoznawcze).
20. Działania jakie podejmuje Policja w celu rozpoznawania i wykrywania
przestępstw i wykroczeń.
21. Cechy zorganizowanej grupy przestępczej.
22. Rozwiązanie dylematów moralnych.
23. Kryminologia według prof. Brunona Hołysta.
24. Pojęcie symptomatologii kryminalnej (fenomenologia).
25. Definicja psychologii poznawczej.
26. Wymień akty prawne regulujące metodykę prowadzenia czynności
dochodzeniowo-śledczych.
27. W jakim okresie powinno być ukończone śledztwo?
28. Na czyje polecenie przeprowadza się dowody w postępowaniu?
29. Przesłanki wszczęcia postępowania przygotowawczego w formie
dochodzenia.
30. Czynności sprawdzające, w myśl art. 307 kpk.

Podobne dokumenty