Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna

Transkrypt

Bezpieczeństwo publiczne - specjalizacja policyjna
Zestaw zagadnień do pytań specjalnościowych na egzamin dyplomowy dla kierunku
„Bezpieczeństwo narodowe” – studia pierwszego stopnia specjalność „Bezpieczeństwo
publiczne – specjalizacja policyjna ”
1. Charakterystyka „Brygady tygrysa”.
2. E.F. Vidocq – opis postaci.
3. Masakra w dniu Św. Walentego w kontekście zmian systemowych w pracy amerykańskiej
Policji.
4. Charakterystyka podstawowych dokumentów prawnych regulujących pełnienie służby na
drogach.
5. Dokumenty na podstawie których policjant stwierdza uprawnienie kierującego do kierowania
pojazdem. Przykładowe zabezpieczenia tych dokumentów przed sfałszowaniem.
6. Rodzaje znaków i sygnałów drogowych. Odległości ustawienia znaków ostrzegawczych od
miejsca, o którym ostrzegają.
7. Definicja autostrady oraz drogi ekspresowej – różnice.
8. Definicja pojazdu uprzywilejowanego, przykłady pojazdów uprzywilejowanych w ruchu
drogowym.
9. Cechy dobrego negocjatora oraz techniki negocjacji.
10. Wiktymologia – zadania; rola ofiary w genezie przestępstwa.
11. Identyfikacja na podstawie śladów użycia broni palnej.
12. Przesłanki postępowania w sprawach o wykroczenia.
13. Postępowanie mandatowe – przesłanki, rodzaje mandatów karnych.
14. Postępowanie przyspieszone – warunki stosowania tego rodzaju postępowania.
15. Organizacja i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych.
16. Istota zastosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego.
17. Zasady użycia środków przymusu bezpośredniego.
18. Definicja broni palnej oraz zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią.
19. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu.
20. Przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe.

Podobne dokumenty