wynagrodzenie prowizyjne - Grzegorz Ilków Kancelaria Adwokacka

Transkrypt

wynagrodzenie prowizyjne - Grzegorz Ilków Kancelaria Adwokacka
!
UMOWA ZLECENIA
zawarta w
!
Imię i nazwisko:
Adres zam.:
Tel:
!
!
!
, w dniu
r. pomiędzy:
E-mail:
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
Grzegorzem Ilków,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Ilków Kancelaria Adwokacka
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 14, 50-038 Wrocław
NIP: 8942794843, REGON: 022394192
!
!
!
zwanym w dalszej części Umowy Zleceniobiorcą
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy do wyłącznego prowadzenia sprawę:
!
!
§2
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do odbioru wszelkich świadczeń uzyskanych w związku z prowadzeniem sprawy określonej w § 1 umowy.
§3
Za prowadzenie sprawy, o której mowa w § 1, Zleceniobiorcy przysługuje honorarium, na które
składają się następujące, odrębne składniki:
- wynagrodzenie w kwocie brutto
zł, płatne w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy gotówką lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii;
- prowizja success fee w wysokości brutto
% wartości świadczenia uzyskanego na
rzecz Zleceniodawcy.
§4
!
§5
!
!
!
!
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przelania kwoty świadczenia dochodzonego na rzecz
Zleceniodawcy, w terminie 14 dni od dnia jego uzyskania, w wysokości wynikającej z rozliczenia zgodnie z § 3 niniejszej umowy, na rachunek bankowy numer:
W przypadku spełnienia świadczenia związanego ze sprawą bezpośrednio na rzecz
Zleceniodawcy jest on zobowiązany do zapłaty honorarium uzgodnionego w § 3 umowy nie
później niż 7 dnia od jego otrzymania na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
§6
Zleceniodawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy na etapie
przedsądowym, poza określonymi w § 3 Umowy.
§7
Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy nie skieruje sprawy na drogę postępowania sądowego.
)1
!
§8
§9
!
W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Zleceniodawca
zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty procesu, w tym w szczególności: koszt opłaty sądowej
od pozwu (5% wartości roszczenia) i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł), koszty
zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych (w wysokości ustalonej przez sąd), koszty dojazdu
pełnomocnika do sądu poza miejscem siedziby kancelarii (ustalonych według przepisów o kosztach podróży służbowych na terenie kraju) lub koszty pełnomocnika substytucyjnego.
Zasądzone koszty zastępstwa procesowego przypadają w całości na rzecz Zleceniobiorcy i stanowią jego wynagrodzenie.
§ 10 Zleceniodawca zobowiązuje się do nie podejmowania bez konsultacji ze Zleceniobiorcą żadnych
czynności dotyczących zleconej sprawy. Zleceniobiorca nie zawrze ugody w sprawie bez zgody
Zleceniodawcy.
!
§ 11 Zleceniodawcy, w przypadku zawarcia umowy na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od
niej bez podania przyczyn – w terminie 10 dni od daty jej zawarcia. W tym celu powinien on,
zachowując powyższy termin, złożyć Zleceniobiorcy stosowne pisemne oświadczenie w tym
przedmiocie. Wzór takiego oświadczenia, zawierający oznaczenie nazwy Zleceniobiorcy i adres
jego siedziby, stanowi załącznik do niniejszej umowy, którego odbiór Zleceniodawca potwierdza
poprzez zawarcie niniejszej umowy.
§ 12 W sprawach
Cywilnego.
nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
!
!
!
!
!
§ 13 Wszelkie zmiany dotyczące postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 14 Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
)2
!
!
!
!
!
!
!
Załącznik do umowy zlecenia
– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
!
,
miejscowość
!
data
imię i nazwisko
adres
!!
!!
!
!
Grzegorz Ilków
Kancelaria Adwokacka
ul. Kościuszki 14
50-038 Wrocław
OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy zlecenia zawartej dnia
w
w sprawie o:
!!
podpis
!!
!!
!!
!
)3
* Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy
(odstępne).
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki
ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania
rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
)4