wynagrodzenie prowizyjne przedsiębiorcy

Transkrypt

wynagrodzenie prowizyjne przedsiębiorcy
!
UMOWA ZLECENIA
zawarta w dniu
roku w
pomiędzy:
KRS:
NIP:
REGON:
reprezentowanym przy zawarciu niniejszej umowy przez:
zwaną/-ym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą
!
!
a
Grzegorzem Ilków,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Ilków Kancelaria Adwokacka
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 14, 50-038 Wrocław
NIP: 8942794843, REGON: 022394192
!
!
!
zwanym w dalszej części Umowy Zleceniobiorcą
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy do wyłącznego prowadzenia sprawę:
!
!
§2
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do odbioru wszelkich świadczeń uzyskanych w związku z prowadzeniem sprawy określonej w § 1 umowy.
§3
Za prowadzenie sprawy, o której mowa w § 1, Zleceniobiorcy przysługuje honorarium, na które
składają się następujące, odrębne składniki:
- wynagrodzenie w kwocie netto
zł, płatne w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy gotówką lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii;
- prowizja success fee w wysokości netto
% wartości świadczenia uzyskanego na
rzecz Zleceniodawcy. Powyższe kwoty netto zostaną podwyższone do kwot brutto według
obowiązującej stawki podatku vat – 23%.
§4
!
§5
!
!
!
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktury vat i przelania kwoty świadczenia
dochodzonego na rzecz Zleceniodawcy, w terminie 14 dni od dnia jego uzyskania, w wysokości
wynikającej z rozliczenia zgodnie z § 3 niniejszej umowy, na rachunek bankowy numer:
W przypadku spełnienia świadczenia związanego ze sprawą bezpośrednio na rzecz
Zleceniodawcy jest on zobowiązany do zapłaty honorarium uzgodnionego w § 3 umowy nie
później niż 7 dnia od jego otrzymania na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
§6
Zleceniodawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy na etapie
przedsądowym, poza określonymi w § 3 Umowy.
§7
Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy nie skieruje sprawy na drogę postępowania sądowego.
)1
!
!
!
§8
§9
!
W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Zleceniodawca
zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty procesu, w tym w szczególności: koszt opłaty sądowej
od pozwu (5% wartości roszczenia) i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł), koszty
zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych (w wysokości ustalonej przez sąd), koszty dojazdu
pełnomocnika do sądu poza miejscem siedziby kancelarii (ustalonych według przepisów o kosztach podróży służbowych na terenie kraju) lub koszty pełnomocnika substytucyjnego.
Zasądzone koszty zastępstwa procesowego przypadają w całości na rzecz Zleceniobiorcy i stanowią jego wynagrodzenie.
§ 10 Zleceniodawca zobowiązuje się do nie podejmowania bez konsultacji ze Zleceniobiorcą żadnych
czynności dotyczących zleconej sprawy. Zleceniobiorca nie zawrze ugody w sprawie bez zgody
Zleceniodawcy.
§ 11 W sprawach
Cywilnego.
nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
!
!
!
!
!
§ 12 Wszelkie zmiany dotyczące postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13 Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
)2

Podobne dokumenty