protokół nr vi/07 - Urząd Miejski w Szprotawie

Transkrypt

protokół nr vi/07 - Urząd Miejski w Szprotawie
PROTOKÓŁ NR VI/07
z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 2 marca 2007 roku, początek godzina 10.00
miejsce – sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Nieobecna:
radna Bator Grażyna
-
nieobecność usprawiedliwiona
PORZĄDEK OBRAD:
Otwarcie obrad VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
Przyjęcie porządku obrad.
Wręczenie Medali za Zasługi dla Gminy Szprotawy.
Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej tj.: od 26 stycznia
do 1 marca 2007 roku..
5. Przyjęcie protokołu z sesji RM w Szprotawie z dnia 25 stycznia 2007 r..
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta
i gminy Szprotawa za rok 2006.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie na 2007 rok,
b)
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
gminy Szprotawa,
c) o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Szprotawa,
d)
odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy
Szprotawa położonych w obrębie wsi Pasterzowice, gmina
Szprotawa,
e) wprowadzenia zmiany do Uchwały nr LI/301/06 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szprotawa,
f)
udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na remont dachu zabytkowego
kościoła,
g)
stwierdzenia przejęcia pojazdu mechanicznego na własność Gminy
Szprotawa.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wnioski.
11. Informacje.
12. Oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
1.
2.
3.
4.
Ad. 1
OTWARCIE OBRAD
W SZPROTAWIE
VI
ZWYCZAJNEJ
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
SESJI
RADY
MIEJSKIEJ
1
r. Jan Chmielewski – przewodniczący RM - otworzył VI sesję Rady Miejskiej w
Szprotawie. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję tj. radnych, burmistrza, zastępcę
burmistrza, panią sekretarz, panią skarbnik, kierowników Wydziałów Urzędu
Miejskiego, kierownika i dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli
jednostek pomocniczych, radnego Sejmiku Woj. Lubuskiego radnego Ireneusza
Ganczara, radnych Rady Powiatu w Żaganiu, zaproszonych gości i mieszkańców gminy
i miasta Szprotawy. Poinformował, że na stan 21 radnych obecnych na dzisiejszej sesji
jest 20 radnych w związku z czym Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał,
wniosków i oświadczeń.
Ad. 2
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
r. Jan Chmielewski – przewodniczący RM – spytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Uwag nie wniesiono
r. Jan Chmielewski – przewodniczący RM – porządek obrad poddał pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” porządek obrad
przyjęła.
Ad. 3
WRĘCZENIE MEDALI ZA ZASŁUGI DLA GMINY SZPROTAWY
r. Jan Chmielewski – przewodniczący RM – poinformował, że Medale za Zasługi dla
Gminy Szprotawa otrzymują: Gizela Konieczna, Wiesława Terlecka, Wanda Tkaczyk
i Edward Skowroński.
Ryszard Barylak – zastępca burmistrza – przedstawił charakterystykę odznaczonych
osób:
Pani Gizela Konieczna - za wieloletnią pracę społeczną na rzecz gminy Szprotawy,
owocną i wysoko ocenianą współpracę z samorządem szprotawskim, czynny udział w
promowaniu gminy na szczeblu kulturalnym w kraju i poza jego granicami,
zaangażowanie w ciągle rozwijającą się współpracę z niemieckimi miastami
partnerskimi Gevelsbergiem i Sprembergiem.
Pani Wiesława Terlecka – jako absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w 1976 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Szprotawie pracując
w niej aż do przejścia na emeryturę w 2006 r. W latach 1976-1983 pracowała jako
wychowawca w świetlicy, a od 1983 roku uczyła języka polskiego. Jej uczniowie
odnosili sukcesy w konkursach recytatorskich i przedmiotowych. W roku szkolnym
1999/2000 uczennica pani Wiesławy Terleckiej uzyskała tytuł finalistki wojewódzkiego
konkursu języka polskiego, a w roku 2002/2003 tytuł laureata wojewódzkiego
konkursu języka polskiego. Od 1 września 2006 r. pani Wiesława Terlecka przebywa
na emeryturze.
Pani Wanda Tkaczyk – przepracowała w szkole 39 lat, z tego głównie
w Szkole Podstawowej nr 5, a ostatnio w Gimnazjum nr 1 w Szprotawie jako
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
2
wychowawca świetlicy. Obowiązki wychowawcy wypełniała wzorowo. Dzięki staraniom
pani Wandy Tkaczyk świetlica w Gimnazjum nr 1 mogła pełnić rolę placówki wzorowej.
Opieka jaką objęła uczniów nigdy nie była ograniczona czasowo. Włożyła wiele serca
by pomagać dzieciom z rodzin patologicznych, prowadziła zbiórki odzieży i żywności.
Pozyskiwała w tym celu wielu sponsorów. Od ponad 20 lat prowadziła zespół
„Trelinki”, który był jej życiową pasją, a każdy koncert odbywał się według
profesjonalnie pisanego scenariusza. Pani Wanda Tkaczyk wypracowała sobie wielką
popularność w środowisku. Na uwagę zasługuje całokształt jej pracy dla dzieci i
środowiska lokalnego.
Pan Edward Skowroński jest mieszkańcem gminy Szprotawy od 1963 r.
Przez całe swoje życie zawodowe był związany ze spółdzielczością (GS, RZGS, WZGS,
SHM,…) na terenie Ziemi Szprotawskiej. Obowiązki zawodowe wykonywał jako
instruktor kontroli, rewident, kierownik techniczny, zastępca głównego księgowego,
starszy instruktor, księgowy, członek zarządu i wiceprezes. Specyfika wykonywanych
obowiązków i kolejne awanse zawodowe świadczą, że dla kilku pokoleń
współpracowników był wzorem i przykładem uczciwego gospodarowania majątkiem
spółdzielczym. Za rzetelną pracę był wyróżniany Odznaką Zasłużonego Działacza
Ruchu Spółdzielczego w 1970 r., Zasłużony Pracownik Handlu i Usług w 1979 r. i
Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego w 1989 r.
Jako sposób na życie, hobby i pasję wybrał pszczelarstwo. Przez kilka kadencji był
prezesem Koła Pszczelarskiego w Szprotawie i przez 20 lat członkiem Zarządu
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Za wybitne zasługi w tym zakresie
w 1997 r. otrzymał Medal im. Ks. Jana Dzierżonia – najwyższe możliwe odznaczenie w
tej dziedzinie. Działa w Stowarzyszeniu „Wspólnota Bukowińska” w Zielonej Górze
skupiającym Polaków – Bukowińczyków. Jest wyjątkową osobistością, zna pięć
języków (polski, rumuński, ukraiński, niemiecki i rosyjski), zawsze skromny, prawy,
zarówno w minionej już pracy zawodowej jak i społecznej, życzliwy, chętnie służący
pomocą innym, uznający za motto życiowe uczciwość, rzetelność i patriotyzm. Swoją
postawą i działalnością stanowi przykład mieszkańca lokalnej wspólnoty
samorządowej godnego naśladowania.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – poprosił wymienione osoby o podejście
do stołu prezydialnego, a Pana burmistrza o wręczenie medali. Powiedział, że w
imieniu Pani Wandy Tkaczyk medal odbierze Pan Stefan Gołek – dyrektor Gimnazjum
nr 1 w Szprotawie.
Franciszek Sitko - Burmistrz– dokonał odznaczenia.
Ryszard Barylak – zastępca burmistrza – dodał, że medal dla Pani Tkaczyk uprzejmy
był odebrać Pan Stefan Gołek – dyrektor Gimnazjum w Szprotawie. Dodał, że medale
dla Pani Wandy Tkaczyk i Wiesławy Terleckiej medale przyznał były burmistrz Roman
Rosół, a dla Pani Gizeli Koniecznej i Pana Edwarda Skowrońskigo Burmistrz
Franciszek Sitko.
Edward Skowroński – powiedział, że czuje się w obowiązku podziękować. Powiedział,
że nie wie kiedy to minęło – to tak jakby zamknięto drzwi , 50 – 60 lat temu.
Podziękował przewodniczącemu Rady i wręczył mu jego książkę . Dodał, że w tej
książce jest wszystko . Do wybuchy wojny rodzina jego była w Rumunii , byli
rumuńskimi mieszkańcami i jak powiadomiła go ambasada Rumunii do dzisiaj są jej
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
3
obywatelami bo powiedziano im tak, że Polacy którzy powrócili po wojnie do Polski
dzielili się na dwie części tj. ci którzy budowali Wieliczkę i byli górnikami za czasów
Jana Albrachta oraz na wielu innych , a oni natomiast do 1939 roku byli poddanymi
rumuńskiemu królestwu Karolowi II królowi. Powiedział, że wspomina o tym ponieważ
nie wie dlaczego nazywają go repatriantem ; repatriantem nie buł, był uczciwym
obywatelem rumuńskim i do dzisiaj otrzymuje z Ambasady zaproszenia ponieważ ta
kategoria nie została pozbawiona rumuńskiego obywatelstwa. Powiedział, że jak wrócili
to chodził do szkoły w Szprotawie, jest absolwentem Liceum i wszystkie zjazdy starał
się wspólnie organizować. Był jedynym uczniem , który został pozbawiony możliwości
studiowania a to dlatego, że był religijny . Przykro mu było bo był przeznaczony od
razu do najgorszej jednostki . Nie chce tego wspominać i nikogo tym obciążać , ale
wśród nauczycieli było sporo judaszów . W książce którą przekazał przewodniczącemu
jest zdjęcie, że kiedy wychodził z kościoła podczas wizyty biskupa stał blisko niego i to
zdjęcie mu bardzo zaszkodziło ze znajomością pięciu języków . Do języka niemieckiego
mogole nie przyznawali się , albowiem kto w 1947 - 49 znał język niemiecki to w
oczach władzy był „…..” . Powiedział, że to podkreślił ponieważ było mu bardzo
przykro. Podziękował przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – w imieniu burmistrz i własnym jeszcze
raz bardzo serdecznie podziękował wszystkim odznaczonym , pożyczył wszystkiego
najlepszego.
Ad. 4
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ
TJ.: OD 26 STYCZNIA DO 1 MARCA 2007 ROKU
Franciszek Sitko – burmistrz – przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności
międzysesyjnej.
W okresie, który upłynął od ostatniej sesji zajmowałem się realizacją zadań
wynikających z planu pracy Rady Miejskiej, jak również bieżących potrzeb naszej
gminy. W tym czasie wydałem 9 zarządzeń w sprawach:
1. Zasad gospodarowania drewnem użytkowym i opałowym pozyskiwanym
w lasach stanowiących własność Gminy Szprotawa.
2. Zmian w budżecie na rok 2007 – dwukrotnie.
3. Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Szprotawy
w 2007 roku.
4. Dzierżawy
w
drodze
bezprzetargowej
nieruchomości
położonej
w Szprotawie przy ul. Waryńskiego na okres 3 lat.
5. Sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
niezabudowanych położonych w Szprotawie.
6. Zmieniające zarządzenie w/s zatwierdzenia planu kontroli finansowej
w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych
na rok 2006.
7. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
8. Zebrań mieszkańców wsi dotyczących wyborów organów wykonawczych
samorządów wiejskich.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
4
Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne (częste opady) na bieżąco są
prowadzone prace przy równaniu dróg gruntowych równiarką mechaniczną oraz
uzupełnianie ubytków szlaką i tłuczniem, uzupełniono brakujące szyby w wiacie
przystankowej we wsi Dzikowice. W ramach organizowanych prac interwencyjnych
i robót publicznych wykonano następujące prace:
I.
Roboty remontowo-budowlane:
1. Wykonano prace remontowe pomieszczeń biurowych w ratuszu - nr 14,15,16
i 16a polegające na naprawie podłogi, częściowej wymianie wykładzin
podłogowych, malowaniu ścian i sufitów oraz stolarki drzwiowej i okiennej na
kwotę 2.182 zł.
2. Pomalowano pomieszczenia szaletu miejskiego oraz pomieszczenie stróżówki na
targowisku miejskim.
II.
Roboty różne:
1. Bieżąca kontrola budynku sztabowego na byłym lotnisku w Wiechlicach
i budynku szkoły specjalnej w Szprotawie oraz systematyczne zabezpieczanie
drzwi i okien po włamaniach - prace wykonywane są na bieżąco.
2. Bieżąca naprawa zdewastowanych koszy na śmieci polegająca na prostowaniu,
spawaniu, malowaniu i ponownym montażu.
3. Częściowe czyszczenie studzienek burzowych na targowisku miejskim
i niektórych ulicach.
4. Zakończono prace porządkowe wokół Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego poprzez wywiezienie gałęzi, gruzu, śmieci na wysypisko.
5. W trakcie porządkowania są skarpy przyległe do rzeki Szprotawa.
6. Zakończono prace porządkowe na terenie miasta po wichurze polegające na
załadunku pociętego drewna i przewiezienie do miejsca składowania oraz
wywiezienie gałęzi na wysypisko.
7. Uprzątnięto pobitą dachówkę przy kościele parafialnym.
8. Naprawiono murek oporowy płytkami o wym. 50 x 50 na zaprawie betonowej
przy ul. Andersa oraz nawieziono i rozplantowano ziemię przy chodniku.
III. Prace transportowe
1. Na bieżąco prowadzony jest wywóz gałęzi, piasku i innych odpadów
z terenu miasta oraz osiedle Wiechlice po pracach porządkowych.
IV.
Dozorowanie
- dozór budynku po internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
- dozór targowiska miejskiego wraz ze sprzątaniem placu targowego
- dozór obiektu i placu magazynowego przy ul. Kościuszki.
V.
Prace porządkowe i akcja zimowa
Na bieżąco prowadzone jest sprzątanie chodników i placów nie objętych umową
z KZU oraz w przypadku opadów śniegu prowadzona akcja zimowa na tych
chodnikach
Zatrudnienie w lutym 2007 r.
Ogółem
29
- roboty publiczne1
- środki własne 28
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych
W związku ze zrealizowanymi w ramach funduszu Mikroprojektów Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA Euroregionu ,,Sprewa-Nysa-Bóbr” dwoma projektami:
,,Szprotawa – Gevelsberg (1996-2006) – jubileusz współpracy partnerskiej” i
,,Transgraniczne rozgrywki sportowe Szprotawa - Spremberg 2005” złożone zostały
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
5
poprawione wnioski o płatność oraz sprawozdania. Wartość dofinansowania,
podlegająca refundacji to: 49.373,40 zł.
W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego/Mechanizmu Finansowego
EOG trwają przygotowania do złożenia wniosku pn: „Budowa ogólnodostępnych stref
rekreacji dziecięcych w gminie Szprotawa” Ostateczny termin II tury naborów: 16
kwietnia 2007r.
Po uchwaleniu zmian w budżecie zostanie podpisana umowa z firmą
konsultingowa, która przygotuje niezbędne opracowanie do złożenia wniosku. Zawarta
zostanie również umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje budowę w pełni wyposażonych boisk,
przy szkołach podstawowych w Długiem, Siecieborzycach, Lesznie Górnym oraz przy
Gimnazjum nr 1 w Szprotawie. Wielkość dofinansowania do 85%, wkład własny 15%.
Ze względu na wartość projektu – minimum 250 tys. Euro, realizacja projektu
rozłożona zostanie na etapy. Rozliczenie projektu może nastąpić do dnia 15 kwietnia
2011 roku. W ramach dofinansowania 70% może być przeznaczone na rozwój
infrastruktury, 30% - na koszty tzw. ,,miękkie” tj. zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu
sportowego, koszty dowozu na zajęcia.
Przetargi:
Postępowania zakończone
Dnia 15.02.2007r nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie
Przetargu nieograniczonego na usługę:. WYKONANIE NIEZAPLANOWANYCH PRAC
REMONTOWYCH ORAZ USUWANIE AWARII W RAMACH „ZLECENIA STAŁEGO”
W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY SZPRORAWA
Zostały złożone dwie oferty. Jedna oferta Zakładu Budowlano Instalacyjnego Antoni
Bielski Ul. Brzozowa 5/3 Wiechlice za cenę jednostkową 17,20 zł na część II
zamówienia tj: Wykonywanie nieprzewidzianych prac remontowych w ciągu roku oraz
usuwanie awarii w ramach „zlecenia stałego” w zakresie robót instalacyjnych wod-kan
i c.o. w budynkach stanowiących mienie gminy Szprotawa oraz na część III
zamówienia tj: Wykonywanie nieprzewidzianych prac remontowych w ciągu roku oraz
usuwanie awarii w ramach „zlecenia stałego” w zakresie robót budowlanych w
budynkach stanowiących mienie gminy Szprotawa. Druga oferta firmy Pomiary
Elektryczne Instalacje - Jerzy Pluciński Osiedle Słoneczne 14/III/9 67-300 Szprotawa
za cenę jednostkową 17,30 zł na część I zamówienia tj: Wykonywanie
nieprzewidzianych prac remontowych w ciągu roku oraz usuwanie awarii w ramach
„zlecenia stałego” w zakresie robót elektrycznych w budynkach stanowiących mienie
gminy Szprotawa. Dnia 26.02.2007 r zostały podpisane umowy na wykonywanie ww.
usług w roku 2007 z obydwoma oferentami.
Postępowania w toku
Dnia 20.02.2007r nastąpiło otwarcie ofert postępowania prowadzonego w trybie
„Zapytania o Cenę” na usługę: Dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego
w Szprotawie w roku 2007 część I zamówienia. Zostały złożone 3 oferty, wybrano ofertę
najtańszą pod względem ceny tj: Multi Pro Zenon Łabaziewicz ul. Piłsudskiego 16
Lubin za cenę ofertową brutto 19 558,04 zł. Termin podpisania umowy 01.03.2007r.
Postępowania ogłoszone:
Dnia 02.02.2007r zostało ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę: Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych
w gminie Szprotawa w latach 2007- 2008. Termin składania ofert upływa dnia
06.03.2007r.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
6
Dodatki mieszkaniowe:
Przyjęto 145 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Wydano:
- 117 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
- 13 decyzji odmownych,
- 13 wniosków jest w trakcie rozpatrywania,
- 2 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia.
Przydział lokali mieszkalnych:
- przyjęto 10 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego,
- dokonano jednej zamiany z Urzędu,
- odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w trakcie którego
rozpatrzono 26 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, z czego 14 zaopiniowano
pozytywnie, a 12 negatywnie,
- przekazano członkom Komisji 15 wniosków celem sprawdzenia warunków
zamieszkania
Inwestycje:
1. Rozpoczęto procedurę inwestycyjną pod nazwą: Sieć wodociągowa
w miejscowościach Wiechlice i Cieciszów
Trwają prace przy wykonywaniu rurociągów rozdzielczych i przyłączy do budynku w
miejscowości Wiechlice. Wykonawcą zadania jest : EROWA Polska Sp. z o.o. ul.
Reymonta 5 z Międzyrzecza. Koszt wykonania 524.056,48 zł. Termin wykonania –
czerwiec 2007r.
2. Trwa realizacja zadania pod nazwą: Rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych w Dziećmiarowicach.
W chwili obecnej prowadzone są prace niwelacyjne istniejących kwater.
Wykonawcą prac jest: Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazowych – Józef
Kubik ul. Dębowa 9b ze Szprotawy Wartość zadania: 993 106,33 zł. Brutto Termin
zakończenia prac: grudzień 2007r.
3. W dniu 20.11.2006r. przekazano plac budowy pod realizację zadania pod nazwą:
Budowa mostu na rzece Bóbr oraz mostu na kanale energetycznym
w
miejscowości Leszno Górne w gminie Szprotawa.
Do dnia dzisiejszego został rozebrany most na rzece Bóbr, a także wykonana
konstrukcja pod most tymczasowy. Trwają prace przygotowawcze do wykonywania
elementów mostów. Wykonawcą prac jest: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
„MOSTAR” Sp. z o.o., ul. Bydgoska 13/15b ze Stargardu Szczecińskiego
Wartość zamówienia: 3.272.040,00 zł Termin realizacji: 12 miesięcy
W okresie od 25 stycznia do 28 lutego 2007r. sprzedano niżej wymienione
nieruchomości stanowiące własność gminy Szprotawa:
- 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców na łączną kwotę 12.291,50 zł,
- 1 lokal mieszkalny sprzedany w przetargu na kwotę 30.790,00 zł,
- 2 działki przeznaczona pod budowę garażu za kwotę 1.766,00 zł,
- 1 działka niezabudowana za kwotę 34.745,60 zł,
Ogółem wpływy ze sprzedaży wynoszą 79.593,10 zł
14 lutego 2007r. odbył się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali
mieszkalnych położonych w Szprotawie przy ul. Koszarowej 12. Na przetarg wpłynęło
29 ofert. W wyniku przetargu sprzedano 15 lokali mieszkalnych w tym 6 lokali za
gotówkę na łączna kwotę – 246.095,55 zł a 9 lokali na raty (maksymalnie na 5 lat)
pierwsza wpłata w wysokości 25% wartości lokalu mieszkalnego na łączną kwotę –
73.005,00 zł. Akty notarialne zostaną podpisane w marcu br. W budynku pozostało
do sprzedaży 18 lokali mieszkalnych.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
7
W dniu 8 lutego odbyłem spotkanie ze Związkiem Sybiraków, podczas którego
wręczyłem zasłużonym „Krzyże Zesłańców Sybiru” – odznaczenia przyznane przez
Prezydenta RP.
9 lutego uczestniczyłem w spotkaniu Starosty Żagańskiego z burmistrzami
powiatu żagańskiego w Żaganiu na temat sytuacji w Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
13 lutego 2007r. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu zostało podpisane
porozumienie o współpracy w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Celem
projektu jest wzrost konkurencyjności sektora turystycznego w Polsce poprzez
podniesienie kwalifikacji osób pracujących w turystyce oraz stworzenie regionalnych
produktów turystycznych w formule sieciowej. Projekt obejmował swym zakresem
powiat żagański i żarski. W projekcie uczestniczyć mogą jednostki samorządu
terytorialnego, przedsiębiorstwa prywatne związane z sektorem turystyki oraz
organizacje pozarządowe. Ustalono, że w ramach porozumienia strony nawiążą
współpracę przy tworzeniu (rozwijaniu) produktów pod nazwą: „Skarby pogranicza
śląsko-łużyckiego” – pod tą nazwą produktu zebrane mają być informacje m.in. o
zabytkach, bazie turystycznej, imprezach kulturalnych, przewodnikach itp., oraz „W
krainie króla Borowika” – produkt ma wyeksponować walory przyrodnicze naszego
regionu.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Koordynatorem projektu jest Pani Jadwiga Błoch – Dyrektor Biura Lubuskiej
Organizacji Turystycznej oraz Kierownik oddziału Promocji i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze
Podpisane porozumienie nie ma charakteru zamkniętego w każdej chwili mogą
do niego przystąpić kolejni uczestnicy. Porozumienie nie pociąga za sobą także
jakichkolwiek zobowiązań o charakterze finansowym bądź formalno-prawnym.
W związku z wydanym przeze mnie zarządzeniem w sprawie zebrań
mieszkańców wsi, dotyczących wyborów organów wykonawczych samorządów
wiejskich, w marcu zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich.
W dniu 23.02.2007 r. w Zielonej Górze ogłoszone zostały wyniki IV Konkursu
Gospodarczo-Samorządowy HIT 2006 Ziemi Lubuskiej. Z przyjemnością informuję, że
w konkursie tym Certyfikat Jakości w kategorii „Produkcja” zdobył po raz drugi
przedsiębiorca szprotawski Pan Andrzej Hoszman prowadzący zakład stolarski
produkujący wysokiej klasy schody i drzwi z drewna. W ocenie efektów produkcyjnych
uczestniczył pracownik naszego urzędu.
Również w dniu 23 lutego wraz z przewodniczącym Rady Janem Chmielewskim
brałem udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Żaganiu dotyczącym
ufundowania sztandaru dla Państwowej Straży Pożarnej.
W dniu 24.02.2007 r. w godzinach wieczornych przy ulicy Szkolnej w Lesznie
Górnym wybuchł pożar w komunalnym lokalu mieszkaniowym z jedną ofiarą
śmiertelną-lokatora. Przyczyny pożaru ustala policja przy udziale straży zawodowej.
Dnia 28.02.2007 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań
gminy w zakresie "Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i
przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Na realizację tych zadań publicznych
przeznaczono łącznie kwotę 185 000 zł, w tym: na organizację letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych problemem alkoholowym i innymi
patologiami – 75 000 zł. oraz na prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych
dla dzieci i młodzieży z tych rodzin kwotę 110.000 zł.
Nadal trwają prace porządkowe w lasach komunalnych i parkach miejskich
przy usuwaniu wiatrołomów. Z szacunkowych danych wynika, że straty w
drzewostanie były bardzo duże, wymagające sporych nakładów przy uprzątnięciu
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
8
powalonych drzew i gałęzi. Największe straty odnotowano w lesie komunalnym przy ul.
Parkowej, gdzie powalonych i złamanych zostało 79 drzew. Podobnie jest w lesie przy
ul. Sobieskiego, jak również w lesie komunalnym na terenie osiedla Wiechlice. Ogółem
pozyskaliśmy 189 m3 drewna, tym 126 m3 stanowi opał, pozostałe 63 m3 materiału
będzie przeznaczone na przetarcie na naprawę: ławek, mostów, wykonanie płotów.
W związku z tak dużym ubytkiem drzewostanu w roku bieżącym planowane jest
nasadzenie na terenie miasta oraz lasów komunalnych różnego gatunku drzew w
okresach wiosennym i jesiennym. Przewidywana liczba nasadzeń wyniesie ok. 500 szt.
w tym część z nich zostanie zakupiona ze środków gminy, a pozostała z zasobu
Nadleśnictwa Szprotawa.
W dniach od 25 do 28 lutego br. przebywałem w Szklarskiej Porębie na
spotkaniu Stowarzyszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa
Lubuskiego. Bogaty program spotkania zawierał wystąpienia m. in.:
• Marszałka Województwa Lubuskiego,
• Wojewody Lubuskiego,
• przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
• przedstawiciela Regionalnej Izby Obrachunkowej,
• Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
• dra Gniazdowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego
• przedstawiciela Lubuskiego Towarzystwa Walki z Rakiem,
• dyrektor Rymaszewskiej z PZU,
• dyrektor Krawczyk z BGŻ,
• przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
• przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień
• przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy
Omówiono wiele tematów, m. in.:
• Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 i listę indykatywną,
• Możliwość korzystania ze środków pomocowych w 2007 roku,
• Zagadnienia związane z dyscypliną finansową,
• Kompleksowe wyposażanie obiektów sportowych
• Nieodpłatne możliwości promocji miast i gmin na łamach Przeglądu Lubuskiego,
• Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego – bezprzewodowe sieci transmisji danych,
• Formy ubezpieczeń medycznych w związku z reformą służby zdrowia,
• Prawo pracy w aspekcie urlopów i delegacji,
• Zarządzanie kryzysowe w gminach,
• Zastępcza służba w gminach,
• Współpraca oraz kredyty inwestycyjne z dopłatami preferowane przez BGŻ.
Wiele czasu poświęciłem na osobiste kontakty z mieszkańcami gminy –
przyjąłem 84 interesantów, poza tym zajmowałem się rozwiązywaniem spraw
związanych z codziennym funkcjonowaniem urzędu.
r. Paweł Chylak – poprosił o podanie ceny za 1m2 powierzchni mieszkań przy ulicy
Koszarowej. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji był problem ze sprzedażą tych
mieszkań, jednakże za metr2 powierzchni płacono 500 zł..
Franciszek Sitko – burmistrz – odpowiedział, że odpowiedzi udzieli kierownik
Wydziału Gospodarki Majątkiem Gminy i Planowania Przestrzennego Pani Zdzisława
Grabowska.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
9
Zdzisława Grabowska – odpowiedziała, że cena za 1m2 wynosiła od 500 do 700 zł., a
więc pozostała taka sama jak w poprzedniej kadencji.
Ad. 5
PRZYJĘCIE
PROTOKOŁU
Z
Z DNIA 25 STYCZNIA 2007 ROKU
SESJI
RM
W
SZPROTAWIE
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – spytał , czy są uwagi do protokołu z
sesji z dnia 25 stycznia br..
Rada nie zgłosiła uwag
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – protokół poddał pod glosowanie.
Rada w wyniku głosowania 12”za”, 0”przeciw”, 8”wstrz.” protokół przyjęła.
Ad. 6
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – powiedział, że ten punkt przenosi po
pkt. 8 tj. po podjęciu uchwał.
r. Elżbieta Czerniawska – zgłosiła w kwestii formalnej. Zwrócił się do
przewodniczącego, że to trochę zakłóca porządek obrad , a w tym momencie właśnie
chciała zadać pytanie przewodniczącemu. Powiedziała, że jest to jej taka dygresja do
przewodniczącego ponieważ to przewodniczący odpowiedzialny jest za przygotowywanie
materiałów na sesję i myśli że miło by było gdyby w następnych porządkach obrad
umieszczać zasłużenie dla gminy Szprotawa nazwiska osób, które są uhonorowane
ponieważ plakaty o sesji rozwieszane są na terenie całej gminy i dobrze by było gdyby
wiadomo kto jest osobą zasłużoną i miło by było wszystkim tym którzy te medale
otrzymują . Powiedziała, że taka jest jej sugestia na przyszłość.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – powiedział, że po sesji wykaz
odznaczonych wraz ze zdjęciami zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń i wszyscy
mieszkańcy będą mieli okazję się z tym zapoznać.
r. Paweł Chylak
1. Chce wiedzieć w jaki sposób w naszej gminie podaje się do publicznej
wiadomości o tym że odbywa się sesja bo nie bardzo widzi te plakaty z ta
informacją. W poprzedniej kadencji naprzeciwko wejścia do Urzędu był
stawiany taki mały stojaczek, na którym była ta informacja . Teraz tego nie
ma. Na tablicach ogłoszeń Urzędu tych informacji również nie ma .
Powiedział, że dobry zwyczaj mają inne gminy, które informacje o sesji
zamieszczają w Internecie jak również są informacje o posiedzeniach
Komisji, u nas tak się nie dzieje .
2. Jaki był cel zmiany nazwy Biura Obsługi Klienta na Biuro Obsługi
Interesanta, co się tam zmieniło oprócz zmiany nazwy ?. Powiedział, że jako
nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych i jako członek kadry kierowniczej
szkoły w rozwoju zawodowym wielokrotnie uczestniczył w różnego rodzaju
formach doskonalenia m.in. organizacja i zarządzanie placówkami
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
10
3.
4.
5.
6.
oświatowymi , informatyka, przedsiębiorczość, mierzenie jakości pracy
szkoły , budowanie systemów zapewniania jakości szkoły i w żadnej formie
nie spotkał się z takim określeniem jak interesant . Wszędzie występował
klient. Szkoła ma klienta, szpital ma klienta , Urząd ma klienta. Wszędzie
mówiono o klientach. Dlatego chce wiedzieć dlaczego zmieniono nazwę z
Biura Obsługi Klienta na Biuro Obsługi Interesanta.
Czy odbędą się w tym roku Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, żeby
mogły się zaprezentować szkoły ponadgimnazjalne, kiedy i jaka będzie ich
forma ?. Wyjaśnił, że pracownicy szkół ponadgimnazjalnych są tym
zainteresowani . Do tej pory targi takie się odbywały. W zeszłym roku było
to w Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Szprotawie.
Kto będzie zbierał podatek rolny w tych wioskach w których nie będą
wybrani sołtysi do 15 marca br.. Aktualnie zgodnie ze Statutem Sołectw
gmina Szprotawa jest bez sołtysów, co oznacza także, że nie można
wypłacać diet dla sołtysów za dzisiejszą sesję. Terminarz zebrań wiejskich
sprzed czterech lat zakładał, że wybór ostatniego sołtysa odbywał się 21
lutego i był to sołtys Długiego, a w statucie sołectwa w & 2 pkt. 2 zakłada,
że kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez
zebranie wiejskie dlatego wodzi w tym pewien konflikt prawny . Nie wie
również na jakiej podstawie prawnej byli sołtys roznosili decyzje wymiaru
podatków. Komisja Rolnictwa została już zapoznana z grafikiem zebrania
wiejskich i okazuje się, że są też zebrania, które będą się odbywały po 15
marca . Powtórzył, że widzi tu konflikt prawny i nie będzie komu zbierać
podatków rolnych . Uważa, że w związku z tym co przedstawił dla sołtysów
nie można wypłacić diet za dzisiejszą sesję bo w gminie na dzień dzisiejszy
nie ma sołtysów. Poprosił, aby radca prawny wyjaśnił tą sprawę, jaka jest
interpretacja prawna.
Dopasować tak terminy wyborów sołtysów, aby już nowi sołtysi mogli
zbierać zgodnie z prawem podatek rolny.
Dokonać cząstkowego remontu drogi gminnej od skrzyżowania z droga
wojewódzką nr 297 w Borowinie w kierunku do Witkowa.
r. Andrzej Skawiński
1. W związku z niepokojem mieszkańców osiedla Zabobrze , prosi
co jednoznaczną deklarację dotyczącą planów wobec Przedszkola nr 2 przy
ul. Parkowej; zarówno instytucji, jak i wyremontowanego budynku.
2. Pod koniec minionej kadencji rozpoczęto prace przy nawierzchni ul.
Kościuszki. Po wykonaniu pewnego etapu, prace wstrzymano i od dłuższego
czasu nic się w nawierzchni tej ulicy nie poprawia. Kiedy ulica stanie się w
pełni przejezdna ?. Jakie działania podejmuje Urząd Miejski w celu
doprowadzenia nawierzchni ulicy do właściwego stanu ?.
3. W minionej kadencji Rada Miejska podjęła w dniu 24 marca uchwałę w
sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej
przy ul. Niepodległości 25 (dawne kino AS). Radny prosi o informację, jaki
jest dalszy tok postępowania w tej sprawie ?.
4. Kto zdecydował o wykreśleniu klubów sportowych z listy złożonych ofert
konkursowych dotyczących letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w
ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie
„Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
11
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”?. Jaka była podstawa prawna tej
decyzji ?.
5. Ile będzie gminę kosztować firma konsultingowa przygotowująca wniosek do
norweskiego mechanizmu finansowego ?.
r. Bogusław Żybort
1. W imieniu Komisji Społecznej (w oparciu o sprawozdanie o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2006roku) wniósł o utworzenie w
Lesznie Górnym całodobowego Komisariatu Policji co poprawiłoby
bezpieczeństwo mieszkańców wsi Leszno Górne i okolicznych wsi. Jakie
istnieją szanse za powstanie komisariatu w Lesznie Górnym ?.
2. Mając na uwadze prawidłowy rozwój młodego pokolenia , a zarazem
wyrównanie szans na wychowanie i edukację Komisja Społeczna stawia
wniosek o możliwość powstania oddziałów przedszkolnych w Ośrodkach
wiejskich oraz zatrudnienie specjalistów logopedów i pedagogów w szkołach
zlokalizowanych na terenie wsi.
3. Z uwagi na nie ujęcie zajęć sportowych – rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży wychowujących się w ubóstwie i patologii społecznej w programie
przeciwdziałania i profilaktyki zwalczania problemu alkoholizmu i
narkomanii Komisja składa interpelację o wznowienie zajęć pozalekcyjnych
sportowo – rekreacyjnych, co leżałoby w kompetencji dyrektorów szkół w
minimalnym wymiarze, tak aby nie obciążało to zbytni budżetu szkoły.
r. Monika Zarzecka
1. Radna w nawiązaniu do wniosku dyrektora SP w Długiem złożonego do tut.
Urzędu prosi o wydłużenie kursu autobusu szkolnego celem zawożenia
dzieci z zajęć pozalekcyjnych mieszkających na starym osiedlu nr 161 (bloki
od miejscowości Mycielin). Wydłużony odcinek przekracza 3 km. Z uwagi na
to, że miejscowość Długie nie posiada poboczy stwarza to zagrożenie dla
dzieci, które wracają pieszo do domów ze szkoły.
2. Mieszkańcy nowego osiedla w Długiem proszą o zamontowanie 2 lamp
(klosze + żarówki) na parkingu gdzie umieszczone są również w tej części
osiedla zbiorowe kontenery na śmieci. Brak tego oświetlenia w tym miejscu
jest dużym utrudnieniem dla ludzi starszych, jak również budzi obawy o
bezpieczeństwo aut pozostawionych w tym miejscu nocą, gdzie miało
miejsce już nie jedno uszkodzenie pozostawionego samochodu.
3. Wymiana tablicy z nazwą miejscowości Długie na wjeździe od miejscowości
Szyba.
4. Prosi o wyrównanie i utwardzenie pobocza przy Osiedlu 141 (droga do
miejscowości Szyba). Powstałe nierówności oraz wyrwy, dziury które
znajdują się równolegle z wjazdem do osiedla stwarzają zagrożenie
uszkodzenia aut osób poruszających się ta drogą. Podobna sytuacja jest na
tzw. „polnej drodze” gdzie powstały nierówności, a koleiny utrudniają
mieszkańcom tej części poruszanie się rowerami, co naraża ich zdrowie na
różnego rodzaju kontuzje.
r. Zdzisław Romanowski
1. Mieszkańcy oraz sołtys wsi Wiiechlice wnoszą o naprawę pokrycia dachowego na
sali wiejskiej w ich miejscowości. Dach wymaga natychmiastowego remontu
ponieważ budynek, w którym mieści się sala zamieszkały jest przez 2 rodziny.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
12
Remontu wymaga również podłoga , która jest w bardzo złym stanie, co nie
pozwala na jakiekolwiek spotkania mieszkańców wsi.
2. W Dzikowicach na budynku przyległym do sali wiejskiej zacieka dach. W
budynku tym znajduje się punkt biblioteczny i kuchnia. Przeciekający dach
grozi zalaniem księgozbioru i przyległej kuchni. Radny prosi o interwencję w tej
sprawie.
3. Mieszkańcy Osiedla Dzikowic tzw.„Meksyk” proszą o podłączenie instalacji
wodnej do budynków mieszkalnych. Instalację można podłączyć od istniejącego
już przyłącza, które znajduje się przy torach kolejowych. W ostatnich latach
poziom wód gruntowych obniżył się tak drastycznie, że mieszkańcy nie mają ani
jednej studni z której mogliby korzystać.
r. Stanisław Wypasek
1. Mieszkańcy oraz sołtys miejscowości Kartowice proszą o postawienie
znaków ograniczających prędkość przed wjazdami do wsi do 40 km/h . Na
krzyżówce jest przystanek, na którym często przebywają dzieci , a prędkość
pojazdów sięga niekiedy nawet 100 km/h co stwarza zagrożenie
bezpieczeństwa.
2. Radny wniósł również o ustawienie znaków ograniczenia prędkości do 40
km/h w miejscowości Witków.
3. Mieszkańcy po byłej Stacji Hodowli Roślin w Siecieborzycach tj. z siedzibą w
Witkowie - gospodarstwo nr I proszą o przystąpienie do wykonania prac
przy wykonaniu drogi omijającej obecnie gospodarstwo rolne, które obecnie
dzierżawi Pan Gosk ze względu na to, że w chwili obecnej rozpoczynają się
już prace rolne , a ten Pan ma hodowlę bydła, a droga która jest jedynie
dostępna żeby dojść do mieszkań biegnie przez środek gospodarstwa . W
chwili obecnej w tych budynkach mieszka bardzo dużo małych dzieci i
stanowi to wielkie zagrożenie dla tych dzieci tym bardziej że istnieje
możliwość pozyskania pieniędzy od Agencji Rynku Rolnego żeby zrobić tam
drogę, która będzie omijała to gospodarstwo.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący – w imieniu radnej Bator odczytał prośbę
mieszkańców ulicy Koszarowej nr 6 (podanie w załączeniu).
r. Zbigniew Migas – spytał, czy w Urzędzie powstał jakiś zespół do oceny ulic i jezdni
ponieważ ich stan techniczny nie jest zadawalający. Jeżeli jest taki zespół to od kiedy
przystąpi do prac.
Ad. 7
INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY SZPROTAWA
ZA ROK 2006
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – powiedział, że w dzisiejszej sesji
uczestniczy komendant Komisariatu Policji w Szprotawie Zbigniew Michalski. Radni
informację w tym temacie otrzymali. Otworzył dyskusję w temacie.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
13
r. Zbigniew Migas – zwrócił się do komendanta z zapytaniem (bo takiej informacji
brakuje w przedłożonym materiale) ile osób jest zatrudnionych w Komisariacie. Ilu jest
pracowników, którzy pracują za biurkiem, a ilu policjantów którzy pracują w terenie.
r. Zdzisław Paprocki – wiceprzewodniczący Rady – powiedział, że Rada co roku
omawia informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powiedział,
że chce się odnieść do terenu wiejskiego ponieważ tam mieszka i zna sytuację jaka
panuje na terenie wiejskim. Dodał, że w związku z tym chciałby złożyć pewne wnioski,
które nie ukrywa składa już co roku od pięciu lat , które niestety nie są realizowane.
Dlaczego nie są realizowane to podejrzewa, że komendant Michalski odpowie tak jak
odpowiada co roku , że są to sprawy finansowe, kadrowe, obsadzenia , paliwa itp.
sprawy. W polityce państwa obecnie zwraca się ogromną wagę na bezpieczeństwo
dlatego w pełni popiera wniosek Komisji Społecznej o uruchomienie całodobowego
posterunku Policji w Lesznie Górnym , który byłby pierwszym krokiem do zwiększenia
bezpieczeństwa na wsi. Myśli, że jeżeli do tego dojdzie to spróbuje się, aby
w przyszłych latach powstały również takie posterunki w większych miejscowościach
gminy takich jak Siecieborzyce, Długie, czy Dzikowice . Uważa, że społeczeństwo
zaczyna się przyzwyczajać do przestępczości i jest to chyba najgorszy proces jaki mógł
nas spotkać bo jeżeli na terenie wiejskim istnieje ograniczenie szybkości do 40 km/h
i dosłownie żaden pojazd, który porusza się ta drogą nie przestrzega tego przepisu to
znaczy że przyzwyczailiśmy się do łamania prawa. Odpowiedzialnym za
przeciwdziałanie łamaniu prawa jest przede wszystkim Policja. Dodał, że oprócz Policji
należy prowadzić akcje profilaktyczne , w których powinny uczestniczyć szkoły i radni
również. Poprosił komendanta, aby przynajmniej w soboty jakiś pojazd , który
reprezentuje Policje pokazał się na wsiach , żeby chociaż się przejechał i żeby ludzie
wiedzieli, że Policja istnieje na terenie naszej gminy i przygląda się mieszkańcom wsi.
Na wsiach występują nie duże wykroczenia jak: łamanie znaków drogowych,
dewastacja mienia, przystanków autobusowych , ale bardzo uciążliwe dla
mieszkańców jak również dla gminy bo gmina za to musi płacić, a nie zawsze uda się
sprawców złapać. Przystanki autobusowe na wsiach często służą jako spotkania
„pijaczków” , którzy po wypiciu alkoholu powodują różnego typu dewastacje na wsiach
i żeby chociaż samochód policyjny przejechał się i odnotował tych ludzi , fama pójdzie
i ludzie na wsi będą wiedzieli że to jest sprawdzane i że może się to dla nich źle
skończyć. Sprawa bezpieczeństwa na wsi to nie tylko ściganie, ale zapobieganie,
profilaktyka , a więc spotkania szczególnie w szkołach i nie tylko raz na rok, ale
częściej; niech dzielnicowy pojedzie do szkoły , porozmawia z nauczycielami, spotka się
z dziećmi i powie o bezpieczeństwie. Na wsiach nie ma chodników , a więc zagrożenie
jest bardzo duże . W Siecieborzycach droga jest bardzo niebezpieczna ponieważ jest
bardzo duże natężenie tirów na drodze, a nie ma poboczy. Należy instruować dzieci
idące do szkoły, jak mają się poruszać i zachowywać. Nauczyciele to robią, ale dobrze
by było żeby to również robili policjanci którzy mundurem prezentują autorytet i są
słuchani przez dzieci i młodzież. W przedstawionym sprawozdaniu zauważono wzrost
przestępczości . Oczekuje żeby komendant powiedział, że jest to takie chwilowe , czy
trwała tendencja do wzrostu tej przestępczości . Wie , że ogólna ocena przestępczości
na terenie gminy nie jest najgorsza i jest to na pewno również zasługa Komisariatu
i policjantów i tak należy trzymać. Dodał, że trzeba robić wszystko, aby policjant był
widziany częściej wśród ludzi i żeby służył nie tylko do egzekwowania prawa , ale
również do informacji i pomocy mieszkańcom.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
14
Zbigniew Michalski – komendant Policji – powiedział, że na samym początku chce
uświadomić jedną rzecz. Chce, żeby Rada wiedziała, że Komisariat Policji nie działa
tylko na terenie gminy i miasta Szprotawa, ale również na terenie gminy i Miasta
Małomice oraz gminy Niegosławice. Odpowiedział radnemu Migasowi , że razem z nim
jest 45 policjantów . Odliczając 6 dyżurnych, którzy muszą na okrągło zapewnić
służbę, 14 policjantów którzy muszą rocznie przeprowadzić 1000 dochodzeń bo tyle
jest różnych spraw w trakcie roku, do patrolu pozostaje 7 dzielnicowych i 14
policjantów mundurowych na trzy gminy; powiedział że taka jest rzeczywistość. Dodał,
że to wcale nie oznacza, że skoro jest ich tak mało to poddają się . Przedstawiona
statystyka mówi sama za siebie . Jeśli chodzi o wzrost w poszczególnych kategoriach
to głównie bójki i pobicia; poprosił o zwrócenie uwagi na liczby jakie występują .
W 2005 roku było osiem, w 2006 roku dziewięć , czyli o jedno więcej. Dodał, że bójki
i pobicia to nie tzw. chuliganka tylko wzrosła agresja w szkołach i 50% z tych
dziewięciu to są tzw. bójki w szkołach, między uczniami w szkole. Jeśli chodzi
o następną kategorię, w której nastąpił wzrost to są rozboje i tutaj jest identyczna
sytuacja (nie jest to duża liczb – 8 w ciągu roku) , ale jest to problem który powstał na
dyskotekach i w szkołach. Takich prawdziwych rozboi z udziałem broni palnej
i niebezpiecznych narzędzi jest bardzo mało . Dodał, że rozboje są problemem, ale nie
jest to aż taki problem który mógłby narastać na naszym terenie. Jeśli chodzi
o pozostałe przestępstwa to jest znaczny spadek . Jeśli chodzi natomiast o pytania,
które zadał radny Paprocki a między innymi o ustawienie znaków ograniczenia
prędkości na terenie wiejskim odpowiedział, że Policja wnioskuje o ustawienie znaków
jak również Urząd też występuje, ale nie zawsze daje to efekty bo służby
odpowiedzialne za drogi odpowiadają, że nie ma podstaw. Podstawą dla nich są
wypadki , których na naszym terenie jest bardzo mało, jest ich znikoma ilość. W roku
2005 na terenie gminy i miasta Szprotawy nie było ani jednej ofiary śmiertelnej ,
a to jest podstawą do ustawienia znaków drogowych dla zarządców dróg. Powiedział,
że nie będzie się za nich wypowiadał bo niech się oni sami wypowiedzą w tym zakresie
. Jeśli chodzi o przestrzeganie prędkości na danym terenie – powiedział że w tym roku
dla powiatu żagańskiego został zakupiony fotoradar i będzie już coraz częściej
wykorzystywany na naszym terenie. Chociaż jest to tylko jeden radar, ale o tym będzie
głośno i wielu odczuje to dotkliwie. Dodał, że dotychczas wypożyczano fotoradar
z jednostek w Żarach i w Nowej Soli i bardzo efektywnie to urządzenie pracowało. Jeśli
chodzi o utworzenie posterunku Policji w Lesznie Górnym to musi być co najmniej pięć
etatów i są to naliczenia centralne, które mówią ilu musi być policjantów na danym
terenie biorąc pod uwagę przestępczość i tutaj nie łapiemy się ponieważ mamy bardzo
małą przestępczość w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców i jest to z jednej strony na
plus, a na minus że nie otrzymamy etatów. Powiedział, że przepisy prawa pozwalają na
to żeby Urząd Miejski zatrudniał policjantów i w tym przypadku Rada występuje
z takim wnioskiem. Koszt roczny utrzymania jednego policjanta wynosi około 40 tys.
zł., umowę podpisuje się na pięć lat i można nawet zatrudnić dwudziestu policjantów,
ale tu decyzja należy do burmistrza i Rady. Powiedział, że będąc przy głosie chce
bardzo podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego ponieważ Komisariat Policji na
co dzień współpracuje z Urzędem m.in. z Panem Bagińskim w zakresie profilaktyki
antyalkoholowej i narkomanii, z Panią Jersz w zakresie ruchu drogowego. Podziękował
burmistrzowi i Radzie za pomoc jaka została udzielona dla komisariatu , który na
pewno wniesie wiele wpływu na dalszą poprawę bezpieczeństwa. Podziękował również
mieszkańcom, którzy przyczynili się do tego, że komisariat w Szprotawie wygląda
przytulanie i ładnie gdzie można już przyjąć interesantów. Powiedział, że przykro mu,
że nie wymieni tych osób z nazwiska bo jest to zgodnie z przepisami prawa zabronione,
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
15
ale dzięki tym ludziom, Urzędowi oraz Stowarzyszeniu udało się wyremontować
dyżurkę i wejście do komendy – za to bardzo serdecznie podziękował.
Franciszek Sitko – burmistrz – zwrócił się z zapytaniem do komendanta, czy jakby
samorząd zatrudnił pięciu policjantów to będą oni funkcjonować w ratuszu ?
Zbigniew Michalski – komendant Policji – odpowiedział, że niestety nie .
Będą to osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale jako funkcjonariusze Policji. W
ratuszu jedynie można powołać Straż Miejską.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – powiedział, że społeczeństwo na
pewno nie chciałoby więcej policjantów kosztem zwiększenia wykroczeń dlatego na
pewno jest lepszy wariant ten który jest. Uważa, że w dalszym ciągu powinna być
dobra współpraca między Urzędem, a Komisariatem Policji w celu poprawy stanu
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.
PRZERWA - 10 MINUT
Ad.8
PODJĘCIE UCHWAŁ:
a)
zmian w budżecie na 2007 rok,
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – otworzył dyskusję w temacie.
r. Andrzej Skawiński w obecnej kadencji 29 grudnia uchwalono program
współpracy gminy Szprotawa w 2007 roku z organizacjami pozarządowymi . W
rozdziale II napisano: zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy gminy
Szprotawa z organizacjami pozarządowymi 2007 roku są: w zakresie ochrony zdrowia –
realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii poprzez m.in. prowadzenie świetlic opiekuńczo –
wychowawczych oraz organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych. Powiedział, że jest to
drugi dokument, w którym wyraźnie się mówi o zajęciach sportowo – rekreacyjnych; z
tym że o ile tamten był przyjęty w poprzedniej kadencji i z nim Rada może się nie
utożsamiać to ten dokument został przyjęty już w nowej kadencji. Kolejny dokument
to budżet gminy, który na tej samej sesji 29 grudnia w załączniku nr 6 zawierającym
dochody i wydatki określone w programie profilaktyki wskazano kwotę 110.000 zł. na
prowadzenie świetlic jak i na zajęcia sportowo – rekreacyjne; czyli ponownie pojawia
się to zadanie. Jeżeli ktoś by uznał, że to my jako gmina nie wiadomo po co
wymyślono zajęcia sportowo – rekreacyjne chce zwrócić uwagę na inne dokumenty .
Istnieje coś takiego jak Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2006-2010 . W rozdziale 10 – napisane jest: zadania
samorządów gminnych, priorytetowe kierunki działań na lata 2006 – 2010 pkt. 1 mówi
o prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w
szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w
rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych mówi wyraźnie iż jednym z zadań gminy cyt.:
„wynikającym z art. 4 ustawy o wychowaniu
trzeźwości i przeciwdziałania
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
16
alkoholizmowi jest prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych „. Powiedział, że
takich artykułów może wynaleźć jeszcze bardzo wiele . Powiedział, że to co go
zaskakuje i bardzo dziwi to , to że może nasze dokumenty , uchwały wewnątrz gminne
jak i programy ogólnokrajowe wszystkie mówią o tym jak profilaktykę prowadzi się
poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne to w otwartym konkursie ofert , które Pan
burmistrz swoim zarządzeniem z dnia 12 stycznia 2007 roku sformułował - nie
zawarto tego zadania bez żadnego uzasadnienia – właściwie nie wiadomo czemu !
i teraz próbuje się sankcjonować to naszą uchwałą zmieniającą budżet gminy.
W momencie ogłaszania tego otwartego konkursu ofert myśli, że pan burmistrz
powinien się kierować tendencjami, które w profilaktyce, w kraju panuje, zdrowym i
rozsądkiem i tymi dokumentami, które gminę obowiązują i burmistrza. Powiedział, że
burmistrz tutaj zachował się jak organ uchwałodawczy, a nie wykonawczy bo nie
bacząc na podjęte do tej pory uchwały sformułował sobie taki załącznik do tego
ogłoszenia o konkursie ofert jaki mu się podobał. Powiedział, że chce zapytać co
kierowało burmistrzem – w imię czego, jaki tu w ogóle argument pada . Dodał, że
argumentów żadnych sensownych do tej pory nie usłyszano , również na Komisji .
Rada praktycznie została przedstawiona przed faktami dokonanymi i chce się
dowiedzieć jakie miał intencje pan burmistrz i co nim kierowało i dlaczego taka decyzja
została podjęta. Powiedział, że chce zaznaczyć że o ile pozostałe poprawki w budżecie
nie budzą jego zastrzeżeń to będzie głosował przeciwko tej uchwale właśnie dlatego
żeby wyrazić swój sprzeciw wobec takim mechanizmom autorytarnym postępowania i
takim sposobem podejmowania decyzji takich które zaprezentowano tutaj tj.
wykreślenia tego zadania.
Franciszek Sitko – burmistrz – poprosił przewodniczącego o udzielenie głosu
kierownikowi Marianowi Bagińskiemu.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – udzielił głosu kierownikowi Marianowi
Bagińskiemu.
Marian Bagiński – powiedział, że pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne
w szkołach to jest wielka sprawa dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza dla tych dzieci i tej
młodzieży która jest dotknięta problemem patologii i tego nikt nie kwestionuje.
Powiedział, że chce podkreślić że te zajęcia powinny być finansowane w budżecie
gminy nie z działu 851, którego nazwa brzmi ochrona zdrowia ; lecz z działu 801 –
oświata i wychowanie. Po drugie, zajęcia o których się mówi w roku ubiegłym były
prowadzone przez nauczycieli w-f, a programy profilaktyczne realizowane w ramach
tych zajęć powinny być realizowane przez pedagogów, psychologów względnie innych
osób które mają odpowiednie przygotowanie, a nie przez nauczycieli w-f, którzy nie
mają wymaganych kwalifikacji w tym zakresie. Po trzecie – zaoszczędzone środki
przeznaczane są na świetlice opiekuńczo – wychowawcze prowadzone w niektórych
szkołach . Jeżeli w ramach tych środków, które przeznaczone zostały na świetlice
dyrektor będzie w stanie wygospodarować środki na zajęcia sportowo – rekreacyjne to
nie ma żadnych przeciwwskazań żeby te zajęcia w tych placówkach były prowadzone .
W budżecie jest zapisane , że na realizację programu profilaktyki przeznacza się 296
tyś. zł. i ta kwota pozostaje w budżecie i tutaj w żadnym obszarze działania pieniądze
nie są zdejmowane. Powiedział, że można dyskutować, czy w tej grupie dzieci , które
uczestniczą w zajęciach sportowo – rekreacyjnych czy są to tylko dzieci z rodzin
dotkniętych patologią; śmie przypuszczać że większość to dzieci uzdolnione sportowo,
ale to nie ma aż tak wielkiego znaczenia bo trudno jest dokonać ścisłego podziału.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
17
Powiedział, że zajęcia sportowe w jego przekonaniu jak również w przekonaniu
burmistrza są wszech miar pożądane z tym że pokrywane powinny być z innego działu
– 801. Powiedział, że oczywiście dopuszcza się finansowanie i z tego działu 954 jeżeli
realizowany jest program profilaktyki , a z realizacją tego programu było nie tak jak
być powinno i stąd propozycja by wykreślić ten zapis – zajęcia sportowo – rekreacyjne
z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej na rok bieżący, a jeżeli możliwości finansowe
pozwolą to w ramach środków przyznanych na świetlice jeśli dyrektor wygospodaruje
środki na zajęcia sportowo – rekreacyjne to zajęcia te mogą być prowadzone w dalszym
ciągu.
r. Andrzej Skawiński – ad vocem do wypowiedzi kierownika Bagińskiego. Powiedział,
że Ignacy Krasicki w jednej ze swoich bajek o wilkach, które zjadły owieczkę napisał ,
że zawżdy znajdzie przyczynę kto zdobyczy pragnie. Powiedział, że te argumenty, które
przedstawił Pan Bagiński to jest szukanie właśnie tych argumentów do czegoś co się
zrobiło, a nie robienie czegoś dlatego że argumenty za czymś przemawiają . Pan
Bagiński powiedział, że to zadanie nie powinno być finansowane z tego budżetu, ale z
działu oświata i wychowanie . Przypomniał, że przeczytał dzisiaj pięć dokumentów –
wszystkie obowiązujące; jedne gminne, drugie krajowe które wszystkie wskazują że
właśnie z tego powinny być finansowane takie zajęcia. Drugi argument: zajęcia były
prowadzone przez nauczycieli w-f, a powinni prowadzić to psycholodzy i pedagodzy .
Powiedział, żeby zwrócić uwagę kto prowadzi świetlice opiekuńczo – wychowawcze ! –
katechetki, nauczyciele I-III, natomiast zajęcia które dotychczas prowadzili w-fiści
przejdą do świetlic i będzie teraz prowadziła zajęcia ketechetka, która jest o wiele lepiej
przygotowana i do świetlicy i do zajęć sportowo – rekreacyjnych ?. Zgadza się
natomiast , że należy cały czas szkolić w zakresie profilaktyki zarówno tych nauczycieli
w-f, którzy mają prowadzić te zajęcia jak i tych którzy prowadzą świetlice. Jak na razie
nie przeszkolono, ani jednych ani drugich i być może ani jedni ani drudzy nie nadają
się w tym samym stopniu natomiast uznano, że świetlice tak, a zajęcia sportowo –
rekreacyjne – nie. Trzeci argument, który przedstawił Pan Bagiński – zaoszczędzone
środki przeznaczone na świetlice będzie miał Pan dyrektor i jeżeli dyrektor
wygospodaruje środki to może prowadzić te zajęcia – pyta po co to w takim razie ? i
komu powierzy to dyrektor ?. Dyrektor wygospodaruje środki nie powierzy tego w-fiście
tylko zatrudni specjalistę, który jest jednocześnie i terapeutą , psychologiem i w-fista i
zna się na zajęcia sportowych i ściągnie go do siebie żeby mu to prowadził za 200 –
300 zł zajęcia sportowo – rekreacyjne – uważa , że absurd zupełny. Uważa, że te
pieniądze zostaną brzydko mówiąc przejedzone przez świetlice . Taka świetlica jest
oczywiście w stanie wchłonąć każde pieniądze i nie ma co się dziwić bo tak jak służba
zdrowia, czy inne instytucje są w stanie każdą kwotę przerobić , tylko po co. Pyta, po
co likwidować coś co jest wskazane w narodowym programie na danie dyrektorom, a
być może wygospodarują to być może to będzie, a jak nie wygospodarują to tego nie
będzie . Kierownik zasugerował – czy tylko dzieci dotknięte patologią , kierownik śnie
przypuszczać że tylko uzdolnione sportowo . Nie wie na czym te przypuszczenia
polegają, czy prowadzono jakieś badania jeżeli tak to prosi o dołączenie do projektu
uchwały wyników tych badań , jeżeli nie to wcale nie oznacza że dziecko uzdolnione
alkoholizmem nie kwalifikuje się do tego. System naboru był całkowicie inny i wcale
nie sprawdzano tego, tylko sprawdzano czy kwalifikują się do programu . Jeśli chodzi
o świetlice to też nie wie, czy chodzą tam tylko dzieci zagrożone alkoholizmem i
narkomanią. Powiedział, że są naciągane argumenty, żeby uzasadnić coś co już
zrobiono z niezrozumiałych cały czas dla niego powodów i ma nadzieję, że ktoś w
końcu mu to wyjaśni . Czy jest jakaś osobista niechęć do nauczycieli prowadzących
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
18
czy osobista niechęć do kultury osobistej jako takiej – trudno mu to powiedzieć, ale
uzasadnienia do tego projektu uchwały nie znajduje żadnego.
r. Bogusław Żybort – powiedział, że jako przewodniczący Komisji Społecznej przy
wparciu klubów radnych koalicji oraz radnych – członków Komisji Społecznej
podziękował za poparcie wniosku o zwiększenie dotacji w wysokości 30 tyś. zł. na
remont dachu na kościele pw. NMP w Szprotawie.
r. Stanisław Wypasek – powiedział, że ma zastrzeżenie do punktu „g” uzasadnienia do
projektu uchwały tj. kultura fizyczna i sport. Dodał, że nie ma zastrzeżenia co do
kwoty 25 tyś. zł. na dokumentację na budowę boisk przyszkolnych, ale to
dofinansowanie jest na program norweski i dotyczy „Budowy ogólnodostępnych stref
rekreacji dziecięcej w gminie Szprotawa” . Powiedział, że nie podoba mu się to, że są
brane pod uwagę tylko te miejscowości wiejskie, w których są szkoły to są:
Siecieborzyce, Długie, Leszno Górne i Gimnazjum nr 1. Powiedział, że na posiedzeniu
Komisji Rolnictwa w dniu 28 lutego został poinformowany przez pracownika Urzędu,
że nie ma obowiązku przedstawiania tych projektów tylko na te miejscowości, gdzie
znajdują się szkoły. Te projekty mogą być również zastosowane w tych wioskach, w
których nie ma szkół . Uważa, że takie działania pogłębią różnicę między
miejscowościami, które nie mają szkół , a które te szkoły mają. Uważa, że należałoby
chociaż jedną wieś ująć w tym programie , która nie ma szkoły – dla próby !. Dodał, że
poinformowano go, że sugestie firmy, która będzie to realizowała są takie, żeby te
boiska były jednak w miejscowościach w których są szkoły. Zapytał, czy my musimy
się trzymać sugestii tej firmy, czy Rada nie może mieć swojego zdania ? i chociaż w
jednej wsi która nie ma szkoły zorganizować to zadanie. Uważa, że jeżeli będzie tak
nadal, że będzie się zwracało uwagę tylko na te miejscowości, które mają szkoły i żeby
tam rozwijać ośrodki kultury to co z tymi wsiami, które nie mają już szkół ?. Dodał, że
to nie jest wina tych wsi, że tam nie ma szkół i nic już tam się nie będzie robiło !.
Program przewiduje, że będą zwracane koszty dojazdu dzieci uczestniczące w tych
zajęciach to równie dobrze mogą dojeżdżać dzieci z tych miejscowości gdzie są szkoły.
W tej chwili te wsie, które nie mają szkół są całkowicie opuszczone : nie ma ogródków
jordanowski, nie ma nic na tych wsiach. Wspomniał również o świetlicach wiejskich.
Przyznał, że świetlice wiejskie faktycznie są remontowane, ale wykorzystywane są na
imprezy. Zimą świetlice nie są wykorzystywane ponieważ nie są przygotowane jeśli
chodzi o ogrzewania , obsługę i opiekę. Dodał, że opieka na terenie wsi, w których nie
ma szkół jest żadna.
r. Zdzisław Paprocki – wiceprzewodniczący Rady – powiedział, że chce się odnieść
również do tego ponieważ uczestniczył w tej Komisji, która omawiała sprawę boisk na
terenie wiejskim. Jaki jest główny cel powstawania takich boisk ? (boisko takie
powstało już przy szkole w Wiechlicach) – otóż głównym celem jest pomoc szkole
dlatego, że na tych boiskach mają się odbywać zajęcia szkolne przede wszystkim
(zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne , zajęcia ogólnorozwojowe) . Dodał, że nic nie stoi
na przeszkodzie, aby w tych miejscowościach, w których nie ma szkół takie boiska
powstały, ale w pierwszej kolejności muszą powstać w tych miejscowościach gdzie są
szkoły, gdzie będzie pełne obłożenie tych boisk poprzez dzieci szkolne . Tymczasem w
tych miejscowościach, w których nie ma szkół te boiska mogą być wykorzystywane
tylko po południu kiedy dzieci autobusami wracają z innych miejscowości do swojej
miejscowości i to po okresie wypoczynku, odrobienia lekcji przez te dzieci. A więc okres
użytkowania tego boiska ograniczy się do dwóch, trzech godzin w ciągu dnia.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
19
Natomiast boiska, które będą tworzone przy szkołach będą wykorzystywane przez cały
czas. Jeżeli gminę stać na to, żeby te boiska powstały również w Dzikowicach,
Witkowie to należy budować te boiska – jest za tym, ale w pierwszej kolejności powinny
powstać w tych miejscowościach gdzie są placówki oświatowe bo one będą pomagać do
organizacji zajęć dla tych dzieci. Odnosząc się do poprzedniego tematu to chce bardzo
podziękować za to, że takie coś jak świetlice terapeutyczne w szkołach powstały bo to
jest bardzo dobry kierunek. Powiedział, że zajmujemy się w końcu dziećmi z rodzin
patologicznych, z tych rodzin które wymagają opieki , wymagają korekty wychowania
co jest niezwykle ważne. Natomiast sprawa kierunku , rozkręcania tych zajęć to jest
sprawa na pewno dyskusyjna. Na dzień dzisiejszy oświata nie jest przygotowana na
prowadzenie świetlic terapeutycznych – na pewno nie ! a to dlatego że nie ma
odpowiednio przygotowanej kadry , ale to wcale nie znaczy że gmina musi ściągać
kadrę jak to radny Skawiński powiedział że trzeb będzie za te 300 zł kogoś specjalnego
do szkół sprowadzać – powiedział, że nie ponieważ dzisiaj szeroką falą występuje
dokształcanie nauczycieli , każdy nauczyciel ma 4-5 specjalności , a polityka kadrowa
dyrektora prowadzi do tego, aby nauczyciel który dodatkowo może prowadzić te zajęcia
mógł się odpowiednio do tych zajęć przeszkolić. Powiedział, że chce zwrócić uwagę na
jeszcze jedną rzecz , a mianowicie terapia to nie jest tylko terapia związana ze sportem
i rekreacją to jest cały szereg zajęć, który ma na celu ukierunkowanie wychowania
przygotowania do życia dziecka i przede wszystkim oddziaływanie pedagoga terapeuty
natomiast sport i rekreacja to też wychowuje , ale nie można tworzyć z tych środków
grup sportowo – rekreacyjnych bo to wtedy mija się z celem.
r. Andrzej Skawiński – ad vocem do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Rady.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – powiedział, że radny Skawiński
powiedział już wszystko dlatego nie wskazane jest ponowne udzielenie głosu.
r. Andrzej Skawiński – powiedział, że statut pozwala , że po wypowiedzi dyskutanta
można zabrać głos nawiązujący do tego co on powiedział , a Pan Paprocki powiedział
tu rzec zdumiewająca dlatego że mówili o dwóch różnych rzeczach. Radny Paprocki
mówił o rzeczy, której w naszej gminie w ogóle nie ma , a mianowicie o świetlicach
terapeutycznych gdzie się prowadzi terapie. Powiedział, że w naszej gminie są
wyłącznie świetlice opiekuńczo – wychowawcze gdzie żadnej terapii się nie prowadzi i
żadnych prac z terapeutą nie ma , a więc to co powiedział Pan Paprocki było nie na
temat.
Franciszek Sitko – burmistrz – powiedział, że do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie wprowadza w ramach autopoprawek załącznik nr 1a. Dodał, że Rada
otrzymała przed sesją ten załącznik mający na celu zwiększenie o kwotę 30 tyś. zł.
planu dotacji na konserwację zabytku tj. na remont dachu zabytkowego kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP w Szprotawie i zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 30
tyś. zł. . Powiedział, że w sprawie boisk szkolnych jak i zajęć sportowych poprosił
przewodniczącego o ponowne udzielenie głosu kierownikom. W pierwszej kolejności
poprosił o udzielenie głosu kierownikowi Łukaszewiczowi.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – powiedział, że najpierw udzieli głosu
radnemu Wypaskowi, który zgłaszał się przez burmistrzem, a następnie głosu udzieli
kierownikowi Łukaszewiczowi.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
20
r. Stanisław Wypasek – ad vocem do wypowiedzi radnego Paprockiego powiedział , że
jeśli chodzi o zajęcia na tych boiskach to nie są to tylko zajęcia pozalekcyjne , bo na
wsiach istnieją takie rzeczy jak wakacje , ferie i głównie o takie rzeczy chodzi. Na wsi
nie odbywa się życie tylko w ciągu roku szkolnego . Jeśli chodzi o wakacje i jakaś
szkoła ma salę gimnastyczną , czy jakieś boisko to w tej chwili tam można
przeprowadzić jakieś zajęcia w wakacje. Spytał, co ma zrobić z dziećmi żeby zapełnić
im czas w czasie wakacji, których nie stać na kolonie . Pyta w jaki sposób ma to
zrobić, bo dzisiaj w Witkowie nie ma nic.
r. Elzbieta Czerniawska – powiedziała, że nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi
uważa, że dobrze by było gdyby usłyszano kilka słów na temat norweskiego projektu w
ramach którego gmina może otrzymać jakieś pieniądze i jest to istotne. Należy
korzystać z wszystkich możliwych programów ponieważ gmina pieniędzy nie ma , a to
nam pozwoli wprowadzenie zmian na lepsze.
Jan Łukaszewicz – powiedział , że wiceprzewodniczący rady w części już wypowiedział
się na ten temat dlatego jego wyjaśnienie będzie pokrywało się z sugestią
wiceprzewodniczącego Rady. Otóż w pierwszej kolejności z uwagi na to, że jest krótki
czas na opracowanie dokumentacji technicznej starano się objąć tym projektem te
boiska, które są przy szkołach z tego względu , że w szkołach prowadzone są zajęcia
wychowania fizycznego , czyli w dużej mierze będzie to zabezpieczało funkcjonowanie
tych szkół . Dyrektorzy jak i przedstawiciele , którzy prowadzą zajęcia wychowania
fizycznego w miarę dokładnie określą liczbę dzieci i zajęcia które będą tam się
odbywały ponieważ są to istotne elementy przy złożeniu wniosku. Z uwagi na ten
krótki czas wybrano właśnie te szkoły. Dodatkowo kierowano się tym aspektem , że
minimalna kwota o którą można się starać to jest to minimalna kwota 250 tyś. euro co
akurat przy wyborze tych czterech szkół jakoby zabezpieczała tą minimalną wartość bo
jedno boisko będzie kosztowało w granicach 300 tyś. zł.. Gmina teraz jest również w
trakcie opracowywania bazy sportowej dla gminy Szprotawa. Powiedział, że już odbyło
się pierwsze spotkanie na ten temat i między innymi o takich boiskach jak boisko w
Witkowie będzie w programach pisane i są możliwości starania się o dotacje z innych
programów i programów nie tylko unijnych, ale programów które funkcjonują na
terenie Polski tj. program który w części finansowany jest przez Ministerstwo Kultury
Fizycznej jak również PZU i wówczas dotacja z tego typu programu jest do 70%
wartości , ale tym programem objęte są boiska pełnowymiarowe do piłki nożnej bo
myśli, że o takim boisku Pan Wypasek mówił . Ponieważ Wiktów od dłuższego czasu
starała się lokalizację boiska (jest nawet teren) i myśli, że tym programem jeśli nie na
sesji następnej to w maju radni taki program przyjmą i również pozostałe boiska na
terenie wiejskim tam gdzie mogą powstać tam gdzie jest zainteresowanie młodzieży
bądź istnieją kluby jest zamiar lokowania tam boisk.
Marian Bagiński – powiedział, że radny Skawiński cytował przepisy, z których treści
wynika , że te zajęcia sportowo – rekreacyjne były po prostu przewidziane do realizacji
i to się zgadza, ale te dokumenty podlegają weryfikacji. Powiedział, że proponuje się
wprowadzenie zmian najpierw w planie finansowym . Jeżeli Rada zaakceptuje Urząd
wyjdzie z propozycją wprowadzenia zmiany do programu profilaktyki na rok 2007.
Radny Skawiński powiedział, że najpierw podzielono pieniądze, a dopiero później
zwrócono się do Rady o akceptację. Powiedział, że mogło być faktycznie odwrotnie
najpierw należało się zwrócić do Rady o akceptację, ale na skutek tejże zmiany w
kolejności uzyskania akceptu Rady szkoła, czy szkoły ni poniosły żadnego uszczerbku
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
21
finansowego , otrzymają środki na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym.
Dyrektor zdecyduje o tym, czy te zajęcia sportowo – rekreacyjne są najważniejsze , czy
też zbędne. On uważa, że priorytet to są świetlice opiekuńczo – wychowawcze i ramach
działalności tych świetlic można mówić o zajęciach sportowo – rekreacyjnych.
Więcej głosu w dyskusji nie zgłoszono
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały, po czym
poddał go pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 11”za”, 5”przeciw”, 4”wstrz.” uchwałę podjęła.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b)
zasad gospodarowania nieruchomościami
własność gminy Szprotawa
stanowiącymi
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – oddał głos radcy prawnemu.
Mirosław Bartnik – radca prawny – powiedział, że projekt uchwały w tej sprawie nie
powinien znaleźć się z porządku obrad i Rada nie powinna jej głosować. Powiedział, że
w obrocie prawnym jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego , który jak gdyby
odwraca możliwości ustalania zasad bonifikowania przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntu we własność . Wyrok bezpośrednio nie kształtuje prawa , ale na
podstawie tego wyroku Prokuratury już kierują w ramach przestrzegania prawa do
organów stanowiących pisma wzywające do uchylenia takich uchwał , które w tym
zakresie obowiązują
, a ustalają bonifikaty dla osób które nabywają mienie
komunalne, mienie gminy. W związku z powyższym powstaje taka zasada, że można
będzie przedstawiać na posiedzeniu Rady sprawy bonifikaty w sprawach
indywidualnych to tak jakby odwrócenie roli Rady, że Rada nie ustala zasady co do
której ma się stosować burmistrz tylko w sprawach indywidualnych będzie
podejmować decyzje i w momencie kiedy pojawią się wnioski o nabycie bądź
przekształcenie gruntu to wtedy w ustawie w art. 68 są przewidziane wszystkie zasady
na co można uzyskać zgodę, ale za każdym razie wniosek taki będzie musiał uzyskać
zgodę Rady . Nie ma jeszcze generalnego rozstrzygnięcia , czy będzie można w jednej
uchwale kilka wniosków zrobić jednocześnie, czyli udzielić zgody na kilka wniosków,
czy tylko na jeden . Skoro każdy wniosek o bonifikatę będzie musiał mieć akceptację
Rady to na pewno wydłuży to okres załatwienia sprawy, ale niestety jest teraz w
obrocie prawnym taki wyrok i dopóki ten wyrok będzie prawomocny to tym wyrokiem
będą się kierować organy, które mają uprawnienie do tego żeby uchylać te uchwały.
Jest taka możliwość, że Rada może głosować przedłożony projekt , ale na pewno
nadzór wojewody ją uchyli . Jeżeli Rada chce projekt uchwały przegłosować to może to
zrobić, ale nadzór jak już powiedział uchyli ją. Rada może się później odwoływać do
Sądu Administracyjnego, później można pisać skargę do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, ale uważa, że to jest droga którą przeprowadziła już Rada Miejska
w Kaliszu ( ma już rozstrzygnięcie) i uważa że nie ma sensu. Zaproponował wycofanie
tego projektu uchwały z porządku obrad.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – za wypowiedzią radcy prawnego
powiedziała, że nie ma sensu głosowania tej uchwały.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
22
r. Elżbieta Czerniawska – w związku z powyższym zgłosiła wniosek o zdjęcie z
porządku obrad projektu uchwały w tej sprawie.
Mirosław Bartnik – radca prawny – zgodził się z radną Czerniawską.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – wniosek poddał pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” projekt uchwały zdjęła
z porządku obrad.
c)
o
przystąpieniu
do
sporządzania
zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Szprotawa
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – poprosił o przedstawienie opinii przez
Komisję Gospodarki.
r. Maciej Boryna – poinformował, że opinia Komisji w temacie tego projektu uchwały
jest pozytywna.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – otworzył dyskusję w temacie.
Głos zabierają
r. Grażyna Sęp – powiedziała, że chce się wypowiedzieć w temacie przedstawionego
projektu uchwały ponieważ mieszka bardzo blisko tej działki i jest dlatego
zainteresowana jej dalszym losem. Pytanie skierowała do burmistrza. Plan
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z planem pracy Rady miał być zatwierdzony
w miesiącu styczniu ; nie został on zatwierdzony. Pomimo, że nie został zatwierdzony
to teraz w miesiącu marcu ten plan przestrzenny zostaje wywrócony do góry nogami.
Che wiedzieć dlaczego droga, która dzieli tą działkę na połowę musi być zlikwidowana,
czy burmistrz odnośnie tego ma swoje osobiste plany . Powiedziała, że pyta o to
ponieważ burmistrz bardzo się pospieszył sugerując wypowiedzenie sześciu
użytkownikom działek warzywnych umowy dzierżawy w miesiącu styczniu br,
sugerując, że w miesiącu marcu będzie już zatwierdzony plan zagospodarowania
przestrzennego, który nie przewiduje tych działek. Powiedziała, że z tego co się
dowiedziała od Pani Grabowskiej – kierownika wydziału Urzędu jeżeli Rada pójdzie na
opracowanie tego studium i już plan przestrzenny nie jest aktualny bynajmniej w
obrębie tego terenu Szprotawy więc temat zatwierdzenia planu oddala się na rok,
półtora roku . Uważa, że burmistrz pospieszył się chyba z wypowiedzeniem umów
dzierżawcom działek . Właściciele dbali o teren, dbali o porządek. Z tych działek
dzierżawcy mieli korzyści, a ponadto gmina otrzymywała od nich pieniądze za
dzierżawę tych działek . Powiedziała, że wie o tym że koło tych działek zrodził się
pomysł postawienia marketu i nie wie czy przypadkiem likwidacja drogi nie jest z tym
związana . Powiedziała, że w tym przypadku działka zostałaby podzielona na dwie
części i na pewno nie miałaby dobrego znaczenia dla supermarketu i wówczas
usytuowanie tam supermarketu byłoby niemożliwe.
Franciszek Sitko – burmistrz – powiedział, że nie ma tutaj żadnych osobistych
interesów i dziwi się radnej, że tak argumentuje swoje wystąpienie. Wypowiedział
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
23
dzierżawy bo takie jest prawo Urzędu, rozwiązanie nastąpiło zgodnie z ustaleniami
umowy dzierżawnej . Powiedział, że zamierza ten teren, który jest własnością gminy
wycenić i sprzedać; natomiast nic mu nie wiadomo o markecie.
r. Andrzej Skawiński – powiedział, że jemu wiadomo o co chodzi faktycznie. W
poprzedniej kadencji kiedy był radnym było zainteresowanie jednego z potencjalnych
nabywców , który był zainteresowany tymi terenami, zawsze dostawał odpowiedź
odmowną i przeszkodą m.in. był przebieg tej drogi . Jeśli w tych zmianach zostanie
zlikwidowana ta droga to jednocześnie zostanie zlikwidowana ta przeszkoda. Ponieważ
po różnych decyzjach burmistrza z poprzednich kadencji , czy kończących kadencję
typu sprzedaż terenu pod wysypisko , typu podpisanie umowy koncesyjnej Spółki
Wodno – Ściekowej ma bardzo ograniczone zaufanie co do pewnych intencji działania
gminy , dodał że w ogóle nie ma tego zaufania. W związku powyższym bardzo
ostrożnie podchodziłby do tego tematu żeby po nie w czasie się okazało że Rada już
jest bezwolna i nie jest w stanie zablokować tego żeby potencjalny nabywca scalił
działki i sprzedał komu zechce jak to niestety się stało w poprzedniej kadencji w
przypadku działek pod marketem PLUS. W związku z czym będzie przeciwny tej
uchwale.
Franciszek Sitko – burmistrz – powiedział, że kiedyś już wypowiadał się , że nie
będzie odpowiadał na zaczepki Pana Skawińskiego , ale skoro radny Skawiński
pozwolił sobie na wyrażenie swojej osobistej opinii, którą głosi nie tylko na sesji Rady
to chciałby się w tej sprawie wypowiedzieć. Spytał, a gdzieżby to Szprotawa woziła
śmieci gdyby nie to składowisko odpadów . Woziłaby do Przemkowa, Trzebienia,
Osiecznicy , Kożuchowa jeżeli te gminy byłyby zainteresowane przyjęciem tych śmieci .
Dzisiaj gminy, które mają składowiska nie chętnie przyjmują śmieci z zewnątrz – liczą
się z faktem że szybko zapełni się wysypisko i trzeba będzie wyłożyć ciężkie pieniądze
na taką inwestycję . Pan radny Skawiński chętnie by obdarzył mieszkańców Szprotawy
dodatkowymi kosztami mieszkańców Szprotawy za transport śmieci , a transport
śmieci to jest w części wożenie powietrza bo nie są to śmieci segregowane i nie są to
śmieci prasowane. Powiedział, że nie zależy mu na zaufaniu radnego Skawińskiego
ponieważ do wyrażania jego opinii ponieważ w jego odczuciu są to opinie nie wyważone
i nie może ich traktować poważnie.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały, po czym
poddał go pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 11”za”, 4”przeciw”, 5”wstrz.”
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
d)
uchwałę przyjęła.
odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie komunalne
Gminy Szprotawa położonych w obrębie wsi Pasterzowice,
gmina Szprotawa
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – poprosił o opinię Komisję Gospodarki
do przedstawionego projektu uchwały.
r. Maciej Boryna – poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
24
r. Stanisław Wypasek – poinformował, że Komisja Rolnictwa również analizowała
projekt uchwały. Komisja Wydala opinię pozytywną.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady - otworzył dyskusję w temacie.
Brak głosu w dyskusji.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały, po czym
poddał go pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.”
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
e)
uchwałę przyjęła.
wprowadzenia zmiany do Uchwały nr LI/301/06 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Szprotawa
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – poprosił o opinię Komisję Gospodarki
do przedstawionego projektu uchwały.
r. Maciej Boryna – poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna.
r. Stanisław Wypasek – poinformował, że Komisja Rolnictwa również analizowała
projekt uchwały. Komisja Wydala opinię pozytywną.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady - otworzył dyskusję w temacie.
Brak głosu w dyskusji.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.”
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
f)
uchwałę przyjęła.
udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na remont dachu
zabytkowego kościoła
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – poprosił o opinię Komisję Społeczną
do przedstawionego projektu uchwały.
r. Bogusław Żybort – poinformował, że Komisja Społeczna projekt uchwały o
udzielenie dotacji celowej dla kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w
Szprotawie zaopiniowała pozytywnie w kwocie 50 tys. zł. co stanowi 10% wartości
kosztorysowej planowanego remontu.
r. Maciej Boryna – poinformował, że Komisja Gospodarki opiniowała projekt uchwały
o dotacji wysokości 20 tyś. zł. Komisja wydała opinię pozytywną.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
25
r. Jan Kaniuk – poinformował, że Komisja Budżetu również opiniowała przedstawiony
projekt uchwały i przyjęła kwotę 20 tys. zł. , która był a w pierwotnym projekcie
uchwały.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady - otworzył dyskusję w temacie.
r. Elżbieta Czerniawska – powiedziała, że należałoby najpierw złożyć wniosek o
zwiększenie dotacji do kwoty 50 tyś. zł. bo Rada nie będzie mogła właściwie
rozstrzygnąć tego sporu. Uważa, że taki wniosek należy zgłosić.
r. Bogusław Żybort – powiedział, że taki wniosek został już zgłoszony w imieniu
Komisji Społecznej.
r. Elżbieta Czerniawska – zgadza się z tym, ale Komisje wypowiedziały się co do
kwoty 20 tyś. zł., więc teraz należałoby dwa wnioski przegłosować tj. dotacja na kwotę
20 tyś. zł., która jest w projekcie uchwały i dodatkowo wniosek Komisji o zwiększenie
dotacji kwotę 30 tyś. zł..
r. Zdzisław Paprocki – wiceprzewodniczący Rady – powiedział, że koalicja na swoim
posiedzeniu postanowiła podnieść proponowaną wielkość dotacji o 30 tyś. zł. tj. ogólną
kwotę 50 tyś. zł., stąd też ten wniosek, który uważa, że należy przegłosować .
r. Andrzej Skawiński – powiedział, że w Radzie istnieją Komisje stałe. Radny Żybort
zgłosił wniosek w imieniu Komisji Społecznej o podniesienie kwoty dotacji do kwoty 50
tyś. zł. . Nie rozumie powoływanego organu jakim jest koalicja.
Franciszek Sitko – burmistrz – zaproponował wyjaśnienie sprawy którą zgłosił radny
Skawiński. Spytał, czyja to byłą propozycja zwiększenia dotacji dla kościoła z 20 na 50
tyś. zł. ?.
r. Bogusław Żybort – powiedział, że taki wniosek postawił on jako przewodniczący
Komisji Społecznej.
r. Paweł Chylak – powiedział, że wniosek taki pociągnie za sobą zmiany w budżecie, a
kwota 30 tyś. zł została już dzisiaj wprowadzona do budżetu.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – odpowiedział, że dzisiaj już do budżetu
w ramach autopoprawek, które rano rozdano jako załącznik do uchwały wprowadzono
kwotę 30 tyś. zł. i to już uchwalono.
r. Stanisław Wypasek – zaproponował najpierw przegłosować wniosek, a później całą
uchwałę.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – wniosek radnego Wypaska poddał pod
głosowanie .
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” zdecydowała o
zwiększaniu dotacji dla kościoła o kwotę 30.000 zł..
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
26
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” podjęła uchwałę.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
g)
stwierdzenia przejęcia pojazdu mechanicznego na własność
Gminy Szprotawa
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Gospodarki do projektu uchwały.
r. Maciej Boryna – poinformował, że Komisja Gospodarki wydała jednomyślnie opinię
pozytywną.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – otworzył dyskusję w temacie.
Głos zabierają
r. Zbigniew Migas – zapytał ile gminę kosztowało przechowywanie tego pojazdu na
parkingu oraz utylizacja.
Marian Bagiński – udzielił odpowiedzi na pytanie radnego. Jak dotychczas gmina nie
wydała z tego tytułu ani złotówki i myśli, że gmina nie wyda pomimo że ten pojazd był
przechowywany przez okres pół roku , a musiał być przechowywany bo tak stanowi
przepis . Wartość złomu pokryje koszt przechowywania i złomowania tego pojazdu.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – projekt uchwały poddał pod
głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” podjęła uchwałę.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
AD. 9
ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA
Franciszek Sitko – burmistrz – odpowiedział radnemu Chylakowi. Powiedział, że
radny zasiał trochę niepokoju w sprawie poboru podatków i funkcjonowania sołectwa.
Powiedział, że posłuży się statutem sołectwa (załącznik do uchwały Rady Miejskiej z
dnia 29 października 2003 roku) , statut uchwalony w poprzedniej kadencji. & 11
mówi, że pełnienie funkcji sołtysa i członka Rady Sołeckiej ma charakter społeczny , a
& 17 zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór członków Rady Sołeckiej i
sołtysa powołuje burmistrz Szprotawy w terminie do dwóch miesięcy po upływie
kadencji, a więc wszystko jest w porządku; aczkolwiek również w tym statucie jest
zapis, że kadencja trwa cztery lata i to nie zmienia faktu, że & 17 , który mówi o
zwołaniu zebrania wyborczego w ciągu dwóch miesięcy po upływie kadencji załatwia
całą sprawę. Powiedział, że Urząd mieści się w terminie , sołtys dalej funkcjonuje i
może wykonywać swoją rolę.
AD. 10
WNIOSKI
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
27
r. Paweł Chylak – powiedział, że na ostatniej sesji składał wniosek o obniżenie diety
podstawowej dla radnych z kwoty 600 na 400 zł. i doszło do czegoś takiego, że
przewodniczący Rady poddał wniosek od razu pod głosowanie na tej samej sesji, a to
jest nie bardzo zgodne z prawem i tego samego dnia zwrócono mu uwagę i sobie
przypomniał jak to było w poprzedniej kadencji kiedy Pan Kosmatka składał wniosek
dotyczący obniżenia pensji burmistrza to było to wprowadzane do porządku obrad i
głosowane na następnej sesji. W związku z tym jeszcze raz składa wniosek o obniżenie
kwoty podstawowej diety radnych z 600 na 400 zł. i rozumie, że Pan przewodniczący
wprowadzi to do porządku obrad na najbliższej sesji.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – odpowiedział radnemu, że Rada na
poprzedniej sesji głosowała przyjęcie wniosku do realizacji, a nie nad wnioskiem i są to
dwie całkowicie inne rzeczy; bo wniosek radnego zgłoszony w konkretnej sprawie musi
być przez Radę głosowany , czy nadać temu wnioskowi bieg, a nie nad wnioskiem, czy
nad jego treścią; dlatego nic nie stało na przeszkodzie, aby go głosować na tej samej
sesji.
r. Paweł Chylak – powiedział, że w związku z tym stawia wniosek , aby był jeszcze raz
przyjęty do porządku obrad , a uzasadnienie przedstawi jak wniosek zostanie
wprowadzony do porządku obrad. Przypomniał, że nie wprowadzono do porządku
obrad tego, a proponował żeby dotacja na remont kościoła poszła z diet radnych , a
dzisiaj z budżetu dla kościoła przeznaczono 50 tyś. zł., czyli są to pieniądze potrzebne.
Dzisiaj jest taka sytuacja, że na prace konserwatorskie na zabytkach gmina nie ma już
ani jednej złotówki . Widzi, jednak żeby środki z diet przeznaczyć na prace
konserwatorskie na zabytkach bo wie że są takie potrzeby m.in. Borowina, która tyle
czasu się starała i niestety w jakiś sposób została wykluczona w poprzedniej kadencji.
Powtórzył wniosek – obniżenie kwoty diety podstawowej radnego z 600 na 400 zł..
r. Elzbieta Czerniawska – powiedział, że uważa że sytuacja jest szczególna związana z
budowlą zabytkową kościoła i każdy wie jak ma się zachować; tym bardziej radny i
każdy chyba taką postawę zachowa .
r. Bogusław Żybort – powiedział, że radny Chylak zna na pewno numer konta i może
wpłacić pieniądze na remont dachu kościoła.
r. Paweł Chylak – ad vocem powiedział, że z pamięci nie będzie cytował numeru
konta, ale tu nie chodzi o kwotę, którą chce przekazać , ale chodzi o pewien cel
społeczny. Dodał, że tu nie chodzi tylko o ten kościół w Szprotawie, ale inne kościoły
również.
AD. 11
INFORMACJE
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – poinformował, że wszyscy radni
otrzymali rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, z którego wynika że z uchwały Rady
zostały wykreślone paragrafy, które jak wynika z uzasadnienia znajdują się w aktach
prawnych obowiązujących tj. w ustawie o systemie oświaty i rozporządzenia ministra i
nie ma potrzeby powtarzania tych zapisów w naszej uchwale . Powiedział, że
wystosował pismo do burmistrza, aby przy opiniowaniu przez radcę prawnego
projektów uchwał zwrócić uwagę żeby na przyszłość w tych aktach wyższego rzędu,
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
28
które są już rozstrzygnięte nie wpisywać do projektów uchwał. Sprawa druga o której
powiedział to to, że wszyscy radni otrzymali pismo dotyczące złożenia oświadczeń
majątkowych do dnia 30 kwietnia br. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Radni
składają oświadczenia majątkowe przewodniczącemu Rady, a przewodniczący Rady –
wojewodzie.
r. Zdzisław Paprocki – wiceprzewodniczący Rady – w związku z dochodzącymi
niepokojącymi sygnałami dotyczącymi naszego szpitala poprosił pana Migniewicza o
wyjaśnienie tych niepokojących sygnałów i czy są one prawdziwe, a chodzi szczególnie
o odejście lekarzy podstawowych.
Edward Migniewicz – dyrektor MSP ZOZ w Szprotawie – powiedział, że czuje się w
obowiązku poinformować Radę o sytuacji jaka zaistniałą w ZOZ-ie , którego Rada jest
organem założycielskim . Jest to strategia związana z kontraktowaniem świadczeń
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na terenie województwa lubuskiego. NFZ przyjął
końcem minionego roku taką zasadę odmienną, która obowiązywała dotychczas przez
szereg lat . NFZ lansował konkurencyjność podmiotów , konkurencyjność jednostek
służby zdrowia uwzględniając zainteresowanie chorych , zapotrzebowanie na
świadczenia zdrowotne w danej jednostce i w związku z tym zakup w tej jednostce
mniejszych lub większych świadczeń zdrowotnych . Natomiast strategia, która
obowiązywała końcem tamtego roku, a jest konsekwencją realizacji tej strategii
kontrakt tegoroczny zakładał, że zostaje wyliczane zapotrzebowanie świadczeń
zdrowotnych na 10 tyś. mieszkańców po czym zostaje przypisana kwota związana z
wielokrotnością tego współczynnika ; czyli tych świadczeń na 10 tyś. mieszkańców i
podmiotom została zaproponowana kwota zobowiązania proporcjonalna do wielkości
jednostki jaką terytorialnie obejmuje liczbę ludności . Technicznie odbyło się to tak, że
na każdy powiat została wyliczona kwota na różnego rodzaju zakresy świadczeń
zdrowotnych i tam gdzie występuje jeden podmiot , czyli jeden szpital wówczas mógł
objąć tą całą kwotę w kontrakcie; natomiast tam gdzie występuje więcej niż jeden
podmiot zostało wyliczone na populację jaka zostaje i jaka jest objęta przez dany ZOZ.
W przypadku szpitala szprotawskiego jest to dalece niekorzystne dla tego podmiotu .
Powiedział, że powiat żagański liczy ponad 80 tys. mieszkańców, z czego ZOZ
szprotawski obejmuje 30 tyś. mieszkańców. Tak się też stało, że nasze umowy w
porównaniu z rokiem 2006 zostały istotnie obcięte. Do tego jak wiadomo nie zostały
zakupione świadczenia z zakresu położnictwa, ginekologii i noworodków w szpitalu
szprotawskim ; natomiast nie zostały zakupione świadczenia z zakresu opieki nad
dzieckiem w szpitalu żagańskim. Nie mniej konsekwencja ekonomiczna jest taka, że
ponad 1,2 mln Szprotawa straciła z tytułu kontraktu na świadczenia położniczo –
ginekologiczne z noworodkami , natomiast jedynie o 200 tyś. zł. zwiększono Szprotawie
kontrakt na świadczenia oddziału dziecięcego. Te i jeszcze inne czynności o których
zaraz powie spowodowały zdecydowanie trudniejszą sytuację ekonomiczną zakładu . W
październiku ub. roku weszła ustaw, która gwarantuje wszystkim pracownikom ZOZ-u
pracującym na dzień 30 czerwca 2006 podwyżkę płac w wysokości około 30% i te
pieniądze zostały zabezpieczone mocą ustawy niejako ze środków na funkcjonowanie
zakładów opieki zdrowotnej ; gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia został zobowiązany do
wydzielenia tych pieniędzy. Konsekwencja tego jest taka, że szpital otrzymuje te
pieniądze na podwyżkę i tylko na podwyżkę ponieważ jeśli jak już powiedział nie
zostaną wykorzystana to szpital musi je zwrócić do Narodowego Funduszu Zdrowia w
związku z tym są to ukierunkowane pieniądze , które w istotny sposób zaburzyły
proporcje między środkami na funkcjonowanie jednostki, a środkami na
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
29
wynagrodzenia . Konsekwencją tych wszystkich postępowań – niekorzystnych dla tego
podmiotu z jego przygotowań budżetu na trok 2007 wynika, że zakład może ponieść
stratę w wysokości 1,7 mln. zł. . Powiedział, że jest to bardzo znacząca kwota;
oczywiście będzie podejmował działania różnego rodzaju żeby tą kwotę zdecydowanie
zmniejszyć nie mniej te wstępne wyliczenia tka wyglądają. Poinformował, że ubiegły
rok szpital zakończył się prawie zerową stratą – na minusie jest tylko 8 tyś. zł.. Także
koszty szpitala zostają na porównywalnym poziomie natomiast ubytek przychodu jest
tak istotny, że takie zagrożenia istnieją.
r. Paweł Chylak – zwrócił się z zapytaniem do przewodniczącego, dlaczego nie poddał
pod głosowanie jego wniosku skoro wniosek został zgłoszony to należy go
przegłosować, czy będzie przyjmowany do porządku, czy nie.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – powiedział, że zrozumiał w ten sposób,
że wniosek będzie głosowany na następnej sesji. Powiedział, że do tego wniosku
powróci w dalszej części obrad.
r. Zdzisław Paprocki – wiceprzewodniczący Rady – zwrócił się z zapytaniem do
dyrektora MSP ZOZ, czy istnieje zagrożenie istnienia tego szpitala ?.
Edward Migniewicz – dyrektor MSP ZOZ – odpowiedział, że jest to bardzo trudne
pytanie czy istnieje, czy nie istnieje ponieważ jest to związane z wieloma czynnikami
m.in.: z jego działaniami w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia , z drugiej
strony decyzjami Rady . Powiedział, że Rada musi zdać sobie również sprawę z tego, że
szpital jest podmiotem, którego organem założycielskim jest Rada Miejska. Powiedział,
że on mówi tylko o założeniach jakie się kształtują , a z wyliczenia wygląda że strata na
koniec roku będzie w granicach jak powiedział 1,7 mln. zł. . Na dzień dzisiejszy nie ma
straty bo nie ma niezaspokojonych wymagalnych zobowiązań , ale wie że za dwa, trzy
tygodnie pierwsze starty już się pojawią i dlatego o tym dzisiaj informuje. Pytanie – czy
istnieje zagrożenie – odpowiedział, że zagrożenie zawsze istnieje i jeśli pojawiają się
straty pojawia się również zagrożenie i jak znaczące to dzisiaj trudno jest jemu
odpowiedzieć . Być może uda mu się pozyskać 600 – 700 tys. zł. z Narodowego
Funduszu Zdrowia dodatkowych pieniędzy , a może nie, może Rada zdecyduje o
pewnych rozwiązaniach , które można zastosować
przy funkcjonowaniu takich
podmiotów dlatego dzisiejszą wypowiedź traktuje jaką informacyjną i oczekuje żeby
Rada również nad tym się zastanowiła.
r. Zdzisław Paprocki – wiceprzewodniczący Rady – spytał, czy prawdą jest że dr
Salamon złożył wymówienie.
Edward Migniewicz – dyrektor MSP ZOZ – odpowiedział, że jest to prawda.
Ordynator
Oddziału
Intensywnej
Terapii
złożył
wypowiedzenie
w
dniu
przedwczorajszym ; nie mniej będzie się starał rozmawiać i znaleźć płaszczyznę
porozumienia dlatego myśli że nieco przedwczesne jest wyciąganie wniosków z powodu
tego faktu.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – przeprosił radnego Chylaka, że w tym
ferworze jego wniosku nie poddał pod głosowanie. Zwrócił się z zapytaniem do Rady,
Kto jest za przyjęciem wniosku radnego Chylaka i nadania mu biegu.
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
30
r. Elżbieta Czerniawska – zgłosiła przed przeprowadzeniem głosowania, że jest za tym
wnioskiem, ale to nie jest to punkt wnioski i nie można w dowolnym punkcie porządku
obrad przestawiać wszystkiego. Poprosiła o pilnowanie porządku przez
przewodniczącego i postępować zgodnie ze statutem ponieważ te rzeczy, które
podejmuje Rada skutkują prawnie i dlatego przewodniczący powinien kontrolować te
działania . Dodała, że jak jest punkt wnioski to należy głosować wnioski, a nie
praktycznie po zakończeniu obrad coś się głosuje. Dodała, że takich rzeczy nie ma i to
jest po prostu niedopuszczalne.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – zgłosił, że przeprosił radnego za to, a
uwagę radnej Czerniawskiej przyjmuje. Poprosił radnego Chylaka o przedstawienie
wniosku.
r. Paweł Chylak – powtórzył wniosek - obniżenie kwoty podstawowej radnych z 600 na
400 zł..
Rada w wyniku glosowania „8 za”, „11 przeciw”, „1 wstrz.” wniosek odrzuciła.
r. Władysław Sobczak AD. 12
OŚWIADCZENIA
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady - poinformował, że do Biura Rady
wpłynęło pismo Klubu Radnych „Szansa dla Szprotawy” o koncepcji przebiegu II etapu
obwodnicy miasta Szprotawy oraz trybu przyjęcia oświadczenia w tej sprawie przez
Radę Miejską w Szprotawie. Poprosił przedstawiciela Klubu Radnych o przedstawienie
tego oświadczenia.
r. Andrzej Skawiński – odczytał pismo, które stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
r. Paweł Chylak – złożył oświadczenie w imieniu klubu radnych wyborców Józefa
Rubachy, ponieważ ostatnio pojawiają się informacje że ich klub jest klubem
opozycyjnym . Oświadczenie o treści : „ My niżej podpisani radni Rady Miejskiej w
Szprotawie z klubu radnych z klubu radnych Józefa Rubachy oświadczamy, że nasz
klub radnych w Radzie Miejskiej w Szprotawie nie jest klubem opozycyjnym”.
Franciszek Sitko – burmistrz Szprotawy – oświadczył, że na sesji Rady Miejskiej w
Szprotawie w dniu 25 stycznia br. nie przedstawił żadnej własnej koncepcji przebiegu
obwodnicy. Powiedział, że przedstawił ją zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego, a zapisanego wcześniej w 1995 roku , a ostatecznie sfinalizowanym w
20020r oku. Oświadczył również że nie miał obowiązku przedstawiać jakiekolwiek
rachunku ekonomicznego. Nie jest to inwestycja gminy . Jest to inwestycja Generalnej
Dyrekcji Dróg . Dodał, że nic własnego nie przedstawiał i przypisywanie mu w tym
temacie zasług jest niczym nie uzasadnione.
r. Bogusław Żybort – powiedział, że nie ma nic przeciwko temu, żeby obwodnica
leciała pierwszym wariantem II etapu, wiadomo że gminę to nie będzie kosztowało… .
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
31
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – przerwał radnemu wypowiedź
ponieważ Rada jest teraz w punkcie składania oświadczeń.
AD. 13
ZAMKNIĘCIE OBRAD VI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady – powiedział, że radni otrzymali ankietę
anonimową z Komendy Powiatowej Policji z prośbą o wypełnienie . Poprosił o jej
wypełnienie i przekazanie do Bura Rady. Powiedział, że w związku z wyczerpaniem
porządku obrad, zamknął obrady o godzinie 13.00.
Na tym zakończono protokół
Przewodniczący Rady Miejskiej
JAN CHMIELEWSKI
Protokołowała:
Małgorzata Pachurka
Protokół nr VI/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 2 marca 2007 roku
32

Podobne dokumenty