REGULAMIN KONKURSU „WIELKI TEST WIEDZY O UNII

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „WIELKI TEST WIEDZY O UNII
REGULAMIN KONKURSU
„WIELKI TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ ”
§1
Organizator Konkursu
Konkurs – „WIELKI TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ”, zwany dalej „Konkursem” organizowany
jest przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” koło Koszalin z siedzibą w Koszalinie,
ul. Dworcowa 10/4, oraz Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki
Koszalińskiej z siedzibą w Koszalinie, ul. Kwiatkowskiego 6E zwanych dalej „Organizatorami”.
§2
Temat Konkursu
Europejska integracja, polityka, społeczeństwo i kultura.
§3
Cel Konkursu
Celem organizowanego konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat funkcjonowania Unii
Europejskiej, oraz integracji europejskiej.
§4
Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:
a) jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej (I, II, III klasa), studentem (I, II, III, IV, V roku),
b) zarejestrowała swój udział w Konkursie w siedzibie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” koło
Koszalin oraz Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki
Koszalińskiej
c) spełnia wymagania i warunki niniejszego Regulaminu.
§5
Komisja Konkursowa
1.Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, a w szczególności oceny prawidłowości
zgłoszeń i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową.
2. Komisja Konkursowa składa się z 3 przedstawicieli:
a) przedstawiciela Stowarzyszenia Młodych Demokratów.
b) przedstawiciela Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych.
c) przedstawiciela Pan Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego, w razie jego
nieobecności wyznaczony przez niego przedstawiciel.
§6
Rejestracja Uczestników
1. Rejestracja osób chcących wziąć udział w konkursie będzie odbywać się drogą elektroniczną na
stronie internetowej Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” koło Koszalin www.koszalin.smd.org.pl, lub
w siedzibie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” koło Koszalin mieszczącej się w Koszalinie przy
ul. Dworcowej 10/4 oraz w siedzibie Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych
Politechniki Koszalińskiej mieszczącej się przy ul. Kwiatkowskiego 6E pokój 224A.
2. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie decyduje kolejność rejestracji.
3. Z uwagi na to, że do auli, w której przeprowadzany będzie konkurs może wejść ograniczona liczba
osób, Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia głównej listy rejestracyjnej chętnych do wzięcia
udziału w konkursie po wyczerpaniu limitu miejsc.
4. Równocześnie Komisja Konkursowa stworzy dodatkową listę, dalej zwaną listą rezerwową. Do
udziału w Konkursie zostaną zaproszone, według kolejności zapisu na liście rezerwowej, osoby, które
zajmą miejsce tych osób z listy głównej, które po rejestracji nie przybędą na konkurs o wyznaczonej
godzinie.
5. Konkurs odbywa się w dniu 09 maja 2013r. w godzinach 11:30 – 14:00 w auli Politechniki
Koszalińskiej mieszczącej się przy ul. Kwiatkowskiego 6E.
§7
Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik obowiązany jest:
a) podpisać umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Młodych Demokratów
oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu oraz przyjęciu warunków i zasad
konkursowych,
b) stawić się w miejscu i czasie wskazanym w harmonogramie godzinowym,
2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do stosownego zachowania i nie zakłócania innym Uczestnikom
przebiegu konkursu i rywalizacji. Zasada ta bezwzględnie obowiązuje. Konsekwencją jej naruszenia
będzie natychmiastowe wycofanie Uczestnika z Konkursu przez Komisję Konkursową.
3. Uczestnik nie może mieć przy sobie w czasie Konkursu: telefonu komórkowego oraz żadnego
rodzaju pomocy naukowych.
§8
Przebieg Konkursu
1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania.
2 Uczestnicy rozwiążą test pisemnie na kartach, na których będą zaznaczali długopisem wybrane
przez siebie odpowiedzi
3. Uczestnik dokonuje wyboru wariantu odpowiedzi w następujący sposób: A albo B albo C albo D.
4. Tylko jedna odpowiedź z przedstawionych czterech wariantów jest prawidłowa.
5. Uczestnik nie ma możliwości poprawienia raz zaznaczonej odpowiedzi.
6. W przypadku poprawek odpowiedź na dane pytanie nie będzie sprawdzana i Uczestnik nie otrzyma
punktu.
7. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje jeden punkt.
8. W przypadku nie wybrania odpowiedzi, bądź wyboru odpowiedzi błędnej, Uczestnik nie uzyskuje
punktu.
9. Wariant odpowiedzi wybrany przez Uczestnika, A albo B albo C albo D, powinien być zakreślony
kółkiem.
§9
Zwycięzca Konkursu
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie uczestnik, który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi.
2. Jeżeli uczestnicy konkursu uzyskają taką samą ilość punktów, wówczas w tym samym dniu
zostanie przeprowadzona dogrywka. Każdy z uczestników dogrywki otrzyma po jednym pytaniu i
będzie odpowiadać do popełnienia pierwszego błędu.
2. Zwycięzca (Zwycięzcy) Konkursu przeprowadzonego za pomocą testu zostanie ogłoszony 09 maja
2013r. przez prowadzącego Konkurs.
§ 10
Nagrody
Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagrody za pierwsze miejsce Zwycięzcy konkursu
do dnia 31 października 2013r.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy przyjeżdżają i biorą udział w Konkursie na własny koszt .
2. W sytuacjach uzasadnionych względami programowymi Komisja Konkursowa uprawniona jest do
przerwania lub zawieszenia występu Uczestnika w konkursie w dowolnym momencie np. w przypadku
niestosownego zachowania, zakłócania Konkursu.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie Konkursu stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
4. Regulamin Konkursu otrzyma każdy Uczestnik do zapoznania się z jego treścią oraz wypełnienia
załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu zatytułowanego „Wypełnia Uczestnik”.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.koszalin.smd.org.pl, oraz w siedzibach
Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Koszalinie przy ul. Dworcowej 10/4 i Instytutu Polityki
Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej mieszczącej się przy ul.
Kwiatkowskiego 6E pokój 224A
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Wielki Test z wiedzy o Unii Europejskiej” – 9 maja 2013 r.
Wypełnia Uczestnik
Koszalin, ……………………r.
Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Wielki Test z wiedzy o Unii Europejskiej” ,
spełniam jego warunki i zastosuję się do zawartych w nim zapisów.
Imię i nazwisko Uczestnika ...................................................................................................................
Miejsce zamieszkania Uczestnika ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
*/Kategoria szkoły ponadgimnazjalne (I, II, III klasa), student (I, II, III, IV, V roku),
mieszkaniec Koszalina
Pesel Uczestnika ....................................................
*/ Płeć Uczestnika:
Kobieta,
Mężczyzna
*/ - odpowiednie proszę podkreślić /dane do celów statystycznych programu/
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu
i Audycji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Podpis Uczestnika ............................................................................................