DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Transkrypt

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
No.HD00001|CPR2013-07-01|FC|V003
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
S390GD+Z
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Krąg S390GD+Z wg ETA-13-0257
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Produkty wykonane ze stali w gatunku S390GD+Z są przeznaczone do wykonywania kształtowanych na zimno części konstrukcyjnych jak profilowane arkusze lub panele do
układania na dachach , ścianach lub do innych zastosowań konstrukcyjnych. Produkty te są przeznaczone zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego
Zakres stosowania jest taki sam jak płaskich produktów stalowych wykonanych zgodnie z normą EN 10346:2009.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.
19, avenue de la Liberté
L-2930 Luxembourg
Luxembourg
Tel:+48122932104
Fax: +48122932145
e-mail: [email protected]
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: Nie ma
zastosowania
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: Nie ma zastosowania
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Niemiecki Instytut ds Techniki Budowlanej wydał dokument ETA-13-0257 na podstawie AOC konstrukcyjne metalowe produkty i osprzęt (98/214/EC).
Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji nr (patrz tabela poniżej) przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
oraz ciągłego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie systemu 2 + i wydały certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.
Atlantique & Lorraine
Bremen
Gent
Liège
Notified body n°
0769
0769
0769
0769
Certificate n°
0769-CPD-133426 0769-CPD-133352 0769-CPD-133368 0769-CPD-133378
9. Deklarowane właściwości użytkowe
Zasadnicze charakterystyki
Tolerancje wymiarów i kształtu
Grubość
EN 10143
Grubość nominalna (mm)
Granica plastyczności
Wartości
>
≤
Rp0.2 min (MPa)
1
6
390
Grubość nominalna (mm)
Wytrzymałość na rozciąganie
>
≤
1
6
Wartości
Rm min (MPa) max (MPa)
460
Grubość nominalna (mm)
Wydłużenie
Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
Właściwości użytkowe
Wartości
>
≤
A80 min (%)
1
6
16
Grubość nominalna (mm)
>
≤
Trwałość
1
6
ETA-13-0257
Wartości
%
C : ≤ 0.20
Si : ≤ 0.60
Mn : ≤ 1.70
P : ≤ 0.10
S : ≤ 0.045
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisał(-a):
Jean-Martin Van der Hoeven
Sandeep Arora
Head of Marketing & Sales CMO FCE Head of Product Marketing & Control
Luxembourg, 1st February 2014
Luxembourg, 1st February 2014