Untitled

Transkrypt

Untitled
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY
II. OBLICZENIA TECHNICZNE
III. SPIS RYSUNKÓW
1.
2.
3.
4.
Plan instalacji elektrycznych
Tablica oświetlenia TO
Tablica technologii kuchni
Schemat ideowy wentylacji
rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany i
modernizacji instalacji elektrycznych w związku z modernizacją wentylacji nawiewno
wyciągowej w Kuchni Domu Pomocy Społecznej „POD BRZOZAMI” w Warszawie przy ulicy
Bohaterów 46/48 . Opracowanie obejmuje swoim zakresem :
- linie zasilające do T0 i TK
- tablice rozdzielcze T0,TK
- instalację oświetlenia ogólnego
- instalacja oświetlenia awaryjnego
- instalacja gniazd 230V
- instalację siły dla technologii kuchni
- instalację siły i sterowania dla wentylacji
- instalację ochrony od porażeń
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów:
- Projekt technologii kuchni oraz instalacji sanitarnych
- Uzgodnień międzybranżowych
- Uzgodnień roboczych z Inwestorem
- Wizji lokalnej na terenie obiektu
- Obowiązujących norm i przepisów
3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE
- napięcie zasilania : 380/220V , 50Hz
- moc zainstalowana Pi = 62,7 kW
- moc szczytowa
PS = 38,8 kW
- współczynnik
kZ = 0,62
- dodatkowa ochrona od porażeń : Szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S
4. ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Modernizowane pomieszczenia Kuchni aktualnie zasilone są z tablicy głównej budynku TG
poprzez tablicę oświetlenia TO oraz tablicę technologiczną TK które zainstalowane są na
korytarzu w części kuchennej . W projekcie przewidziana jest wymiana istniejących linii
zasilających do projektowanych tablic TO i TK . W istniejącej tablicy głównej TG należy
dobudować ochronniki przeciwprzepięciowe typu DEHNventil .
Modernizacja instalacji elektrycznych w części kuchennej nie powoduje zwiększenia
istniejącej mocy przyłączeniowej w stosunku do stanu istniejącego .
5. TABLICE ROZDZIELCZE TP i TK
Tablice rozdzielcze : oświetleniowa TO i technologiczna TK zostały zaprojektowane w
wykonaniu wnękowym do zatrzaskowego mocowania aparatów na szynę TH-35 . Obudowy
tablic izolacyjne typu Ekinoxe TX produkcji " Legrand " . Tablice TP i TK instalować w
układzie pionowym tj.TO nad TK . Schematy ideowe tablic przedstawiono na rys.2 i rys.3 .
6. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO
Oświetlenie pomieszczeń zostało zaprojektowane oprawami fluorescencyjnymi oraz ,
świetlówkami kompaktowymi w zależności od charakteru i przeznaczenia pomieszczeń . Do
oświetlenia należy zastosować świetlówki typu Lumilux „OSRAM” lub New Generaton firmy
Philips o barwie 840 lub równorzędne . Oznaczenia typów opraw pokazano na rys.1 .
Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12464-1 na poziomie ok. 500Lx dla pomieszczenia kuchni głównej oraz ok.
300Lx dla pomieszczeń pomocniczych . Łączniki instalacji oświetlenia instalować na
wysokości ok. 1,3 m od poziomu podłogi.
7. INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
Oświetlenie awaryjne w budynku występuje w postaci oświetlenia ewakuacyjnego .
Oświetlenie awaryjne zaprojektowano wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych . Oprawy
oświetlenia ewakuacyjnego będą to wydzielone oprawy oświetlenia podstawowego
wyposażone w zespoły zasilania awaryjnego (inwertery) o czasie pracy autonomicznej
(awaryjnej) min. 2h . Oprawy te będą pracowały w trybie pracy SA tj. praca normalna (z
sieci) i praca awaryjna (z akumulatorów) . Do opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy
doprowadzić przewody czterożyłowe YDYp4x1,5mm2 (dodatkowa żyła przewodu fazowego
sprzed wyłącznika) . Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zostały oznaczone na planie
instalacji dodatkową literą „E”.
8. INSTALACJA GNIAZD 230V
Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V obejmuje gniazda ogólnego przeznaczenia
(porządkowe) oraz gniazda do urządzeń technologicznych . Instalacja gniazd została
zaprojektowana przewodem YDYp3x2,5 z osprzętem p/t . Gniazda wtyczkowe instalować
na wysokości ok. 1,2 m
9. INSTALACJA SIŁY DLA TECHNOLOGII KUCHNI
Zasilanie urządzeń siłowych w kuchni odbywać się będzie poprzez zestawy instalacyjne
wyposażone w rozłączniki ( 0-I ) w obudowie o stopniu IP-44 wyposażonej w gniazdo
wtyczkowe 16A /3P+N+PE/ . Instalacja gniazd została zaprojektowana przewodem
YDYp5x2,5 z osprzętem p/t . Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości ok. 1,2 m
10. INSTALACJA SIŁ I STEROWANIA
Instalacja siły obejmuje zasilanie centrali wentylacyjnej i wentylatorów wyciągowych oraz
istniejącej tablicy maszynowni dźwigu TMD . Tablica wentylacji TW została zlokalizowana
w korytarzu obok tablic TO i TK . Tablica TW oraz automatyka sterownicza wentylacji jest
przedmiotem dostawy łącznie z centralą nawiewno-wyciągową . Instalacja siły wykonana
będzie przewodami kabelkowymi typu YDY o izolacji 750V.
11. INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim zastosowano
„szybkie wyłączenie zasilania ” w układzie sieciowym TNS, za pomocą wyłączników p.
porażeniowych różnicowo – prądowych , wyłączników instalacyjnych nadprądowych oraz
bezpieczników topikowych . W liniach zasilających oraz w instalacji odbiorczej zasilającej
odbiorniki podlegające ochronie przeciwporażeniowej należy stosować wydzielony przewód
ochronny „PE” ( przyłączony do szyny „PE” tablicy odbiorczej ) . W związku z tym linie 3-
fazowe należy wykonać jako 5-cio przewodowe ( L1 , L2 , L3 , N , PE ) , a linie 1-fazowe
należy wykonać jako 3 - przewodowe ( L1 , N , PE ) . Przewód ochronny winien być
oznaczony izolacją w kolorze żółto-zielonym . Po wykonaniu instalacji należy dokonać
pomiarów skuteczności ochrony dodatkowej .
12. UWAGI KOŃCOWE
- Przed rozpoczęciem robót należy zdemontować i zabezpieczyć istniejące czujki instalacji
sygnalizacji alarmu pożaru
- Metalową obudowę wentylatora dachowego podłączyć do najbliższego zwodu poziomego
instalacji odgromowej
- Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych , tom V - Instalacje
elektryczne
II. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. DOBÓR LINII ZASILAJĄCYCH I SPADKI NAPIĘĆ
Miejsce
zasilania
Tablica
odbiorcza
Pi
kj
Ps
cosϕ
Is
Ib
Rodzaj i przekrój
linii zasilającej
1
2
kW
3
4
kW
5
6
A
7
A
8
9
m
10
%
11
TG
TG
TK
TK
TO
TK
TMD
TW
16,7
46,0
1,1
2,2
0,45
0,60
1,00
1,1
0,94
0,94
0,85
0,94
8,6
51,2
1,9
3,4
25
63
20
20
YDY 5x6mm2
5xLY35mm2
YDY 5x4mm2
YDY 5x4mm2
20
20
14
2
0,21
0,21
0,04
0,01
5,6
33,2
1,1
2,2
Wyniki obliczeń spełniają wymagania obowiązujących przepisów .
Długość
∆U

Podobne dokumenty