→ odmiany mieszańcowe

Transkrypt

→ odmiany mieszańcowe
ODMIANY RZEPAKU OZIMEGO ZALECANE DO UPRAWY
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
Lp.
Odmiana
Wzorzec dt/ha
Plon nasion w 2010
[% wz.]
rejon IV*
śr. kraju
45,0
41,8
Zawartość
tłuszczu
[% s.m.]
46,0
Stan
po zimie
[max. 9°]
7,2
Dojrzałość
Wyleganie
techniczna
[%]
[dzień roku]
24
188
Pełnomocnik
hodowcy/
hodowca
odmiany mieszańcowe
1
NK Petrol F1
113
115
45,7
7,3
27
188
Syngenta Seeds
2
Visby F1
113
114
46,1
7,5
25
187
Saaten-Union
3
Extend F1
109
106
45,7
7,3
28
188
Monsanto
4
Toccata F1
107
109
46,2
7,4
30
188
Syngenta Seeds
5
Exotic F1
106
109
45,1
7,6
32
188
Monsanto
6
Nelson F1
105
109
45,3
7,3
31
187
Syngenta Seeds
odmiany populacyjne
1
NK Bold
103
104
46,9
7,0
21
189
Syngenta Seeds
2
NK Pegaz
102
104
46,9
7,0
28
189
Syngenta Seeds
3
Adriana
99
101
47,6
7,5
27
188
Limagrain
4
Casoar
98
100
45,7
7,1
25
188
Monsanto
−
−
−
−
na podst: wyniki badań PDOiR i ”Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw...”, 2011; COBORU
więcej informacji na stronie: www.coboru.pl/DR/rekomendacje.aspx
rejon IV* - województwa: łódzkie, lubelskie oraz mazowieckie (brak badań PDOiR dla rzepaku ozimego w tym woj.)
wzorzec - średnia dla trzech odmian populacyjnych Casoar, Castille, Chagall
CHARAKTERYSTYKA OPISOWA ODMIAN
→ odmiany mieszańcowe
NK Petrol F1 – Plon nasion duŜy do bardzo duŜego. Zawartość glukozynolanów i tłuszczu w nasionach średnia.
Zawartość białka i włókna w suchej masie beztłuszczowej średnia. Liczba nasion w łuszczynie dość duŜa, masa 1000
nasion mniejsza od średniej. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia i
dojrzewania średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową
dość mała, na suchą zgniliznę i czerń krzyŜowych średnia. W dwuletnim cyklu badań PDO na Lubelszczyźnie odmiana
uzyskała plon nasion w wysokości 109 %. Pierwszy rok na liście LZO dla woj. lubelskiego.
Visby F1 – Plon nasion duŜy do bardzo duŜego. Zawartość glukozynolanów i tłuszczu w nasionach średnia. Zawartość
białka i włókna w suchej masie beztłuszczowej średnia. Liczba nasion w łuszczynie i masa 1000 nasion średnie. Ocena
rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny średniej
wysokości, o dość duŜej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową średnia, na suchą zgniliznę
dość duŜa, na czerń krzyŜowych średnia. W badaniach PDO w woj. lubelskim realizowanych w latach (2009/10)
odmiana uzyskała plon nasion w wysokości 111 % wzorca. Pierwszy rok na liście LZO.
Extend F1 – Plon nasion i tłuszczu dość duŜy. Zawartość tłuszczu w nasionach większa od średniej, glukozynolanówśrednia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej powyŜej średniej, włókna- średnia. Zimotrwałość
nieco lepsza od średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości, dość odporne
na wyleganie i na podstawowe choroby. Liczba nasion w łuszczynie średnia, masa 1000 nasion mniejsza od średniej. W
trzyletnim cyklu badań PDO (2008/10) woj. lubelskim odmiana potwierdziła swój wysoki potencjał plonotwórczy,
uzyskując plon nasion w wysokości 111 % wzorca. Trzeci rok na liście LZO.
Toccata F1 – Zawartość tłuszczu w nasionach większa od średniej, glukozynolanów duŜa, (na granicy normy).
Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej duŜa, włókna nieco powyŜej średniej. Zimotrwałość zbliŜona
do średniej. W warunkach ostrej zimy procent przezimowania roślin moŜe być gorszy. Termin rozpoczęcia kwitnienia i
dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę
twardzikową średnia, na czerń krzyŜowych wyraźnie powyŜej średniej. W trzyletnim cyklu badań (2008/10) na
Lubelszczyźnie odmiana uzyskała plon nasion w wysokości 110 % wzorca. Drugi rok na liście LZO dla woj. lubelskiego.
Exotic F1 – Zawartość glukozynolanów w nasionach duŜa, tłuszczu mała do średniej. Zawartość białka w suchej masie
beztłuszczowej dość duŜa, włókna mała do średniej. Liczba nasion w łuszczynie mniejsza od średniej, masa 1000
nasion nieco większa od średniej. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia i
dojrzewania średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową dość
mała, na suchą zgniliznę i czerń krzyŜowych średnia. W badaniach PDO w woj. lubelskim realizowanych w latach
(2009/10) odmiana ta uzyskała plon nasion w wysokości 111 % wzorca. Pierwszy rok na liście LZO.
Nelson F1 – Plon nasion i tłuszczu duŜy. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej średnia, włókna
nieco powyŜej średniej. Zimotrwałość nieco lepsza od średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia i dojrzewania średni.
Rośliny średniej wysokości, średnio odporne na wyleganie. Odporność na podstawowe choroby zbliŜona do średniej.
Liczba nasion w łuszczynie średnia, masa 1000 nasion nieco większa od średniej. Zawartość tłuszczu w nasionach
średnia, glukozynolanów dość duŜa, lecz spełniająca obowiązujące wymogi. W trzyletnim cyklu badań (2008/10) na
Lubelszczyźnie odmiana uzyskała plon nasion w wysokości 109 %. Trzeci rok na liście LZO dla woj. lubelskiego.
→ odmiany populacyjne:
NK Bold – Plon nasion średni do duŜego, zawartość glukozynolanów w nasionach średnia, tłuszczu duŜa. Zawartość
białka w suchej masie beztłuszczowej mała do średniej, włókna średnia. Liczba nasion w łuszczynie nieco większa od
średniej, masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Ocena rozet po zimie- średnia, przezimowanie roślin prawie średnie.
Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości, o dość duŜej odporności na wyleganie.
Odporność na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę średnia, na czerń krzyŜowych dość mała. W dwuletnim cyklu
badań PDO plonowała na poziomie 100 % wzorca, pierwszy rok na liście LZO.
NK Pegaz – Plon nasion średni do duŜego. Zawartość tłuszczu w nasionach duŜa, glukozynolanów średnia. Zawartość
białka w suchej masie beztłuszczowej mała, włókna średnia. Liczba nasion w łuszczynie nieco większa od średniej,
masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku
kwitnienia dość późny, dojrzewania średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na
zgniliznę twardzikową dość duŜa, na suchą zgniliznę średnia i czerń krzyŜowych średnia. W dwuletnim cyklu badań PDO
(2009/10) na Lubelszczyźnie uzyskano plon nasion w wysokości 101 % wzorca, była to najwyŜej plonująca odmiana
wśród odmian populacyjnych. Pierwszy rok na liście LZO dla woj. lubelskiego.
Adriana – Zawartość tłuszczu w nasionach bardzo duŜa, glukozynolanów średnia. Zawartość białka i włókna w suchej
masie beztłuszczowej średnia. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia i
dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości, o dość duŜej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę
twardzikową średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyŜowych dość duŜa. Liczba nasion w łuszczynie dość
duŜa, masa 1000 nasion nieco większa od średniej. W dwuletnim cyklu badań(2009/10) na Lubelszczyźnie odmiana
uzyskała plon nasion w wysokości 100 % wzorca. Pierwszy rok na liście LZO dla woj. lubelskiego.
Casoar – Zawartość tłuszczu w nasionach nieco większa od średniej, glukozynolanów dość duŜa. Zawartość białka
ogólnego i włókna w suchej masie nasion powyŜej średniej. Zimotrwałość na poziomie średniej. Termin rozpoczęcia
kwitnienia wczesny, dojrzewania średniowczesny. Rośliny średnio niskie o dość duŜej odporności na wyleganie.
Odporność na zgniliznę twardzikową duŜa, na czerń krzyŜowych zbliŜona do średniej. W trzyletnim cyklu badań PDO
(2008/10) na Lubelszczyźnie, w ścisłych doświadczeniach polowych odmiana uzyskała 100% wzorca, drugi rok na liście
LZO dla woj. lubelskiego.

Podobne dokumenty