Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii

Transkrypt

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii
Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż od dnia 01.01.2010r
kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą ,,Głowa do góry’’, który jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Realizowany projekt za główny cel stawia sobie zwiększenie aktywności zawodowej osób
nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, bezdomnych przebywających na terenie gminy oraz rolników o
niskich kwalfikacjach zawodowych, korzystających z pomocy społecznej. Projekt zmierza do
podwyższenia statusu zawodowego i społecznego tych osób, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub
powrotu na rynek pracy, a także do integracji ze społeczeństwem.
W ramach projektu planuje sie realizację następujących działań:
1. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej - spotkania indywidualne i grupowe z doradcą
zawodowym;
2. Działania w zakresie aktywizacji edukacyjnej, w tym:
- kurs ,,Podstawy obsługi komputera’’,
- szkolenia zawodowe zmierzające do podnoszenia lub zdobywania nowych kwalifikacji
zawodowych (zakres szkoleń określony zostanie na spotkaniach z doradcą zawodowym);
3. Działania w zakresie aktywizacji społecznej – warsztaty z psychologiem grupowe i indywidualne, w
zakresie lepszego poznania siebie, swoich możliwości i potencjału, doskonalenia komunikacji
interpersonalnej, doskonalenia umiejętności współpracy w zespole, nabycia umiejętności radzenia sobie ze
stresem, itp. (warsztaty grupowe zorganizowane zostaną podczas wyjazdu integracyjnego);
4. Działania o charakterze środowiskowym:
- wizyta w salonie fryzjerskim,
- wyjazd o charakterze kulturalno-turystycznym.
Każdy z Beneficjentów Ostatecznych projektu będzie mógł skorzystać z:
- pomocy finansowej w formie zasiłków celowych;
- refundacji kosztów dojazdu do i z miejsca kursów i szkoleń.
Z każdym z Beneficjentów Ostatecznych projektu zawarte zostaną kontrakty socjalne.
Za realizację projektu „Głowa do góry” odpowiadają następujące osoby:
- p.o. Kierownik GOPS w Kodrębie – mgr Wioletta Marcinkowska
- Koordynator projektu – mgr Magdalena Buczyńska
- pracownik socjalny zatrudniony w ramach niniejszego projektu - mgr Małgorzata Kempa
- pracownik socjalny – mgr Renata Kowalska
- księgowa GOPS w Kodrębie – Małgorzata Gawłowska.
Biuro projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie – w
budynku Urzędu Gminy, w miejscowości Kodrąb, przy ul. 22 lipca 7 (pokój nr 8). Biuro czynne jest w dni
robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych projektu odbywać się będzie w okresie od 01.02.2010 r.
do 31.03.2010 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 22 lipca 7
97 – 512 Kodrąb
tel. 044 681-93-25 wew. 43
fax. 044 681-93-25 wew. 46
e-mail: [email protected]
Realizator projektu
Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Rekrutacja odbywać się będzie poprzez:
1) Osobiste zgłoszenie chęci udziału w projekcie przez potencjalnego Beneficjenta
(zgłoszenie powinno zostać dokonane pracownikowi socjalnemu GOPS w Kodrębie lub
koordynatorowi projektu).
2) Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej;
3) Wyłonienie kandydatów spośród klientów GOPS w Kodrębie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 22 lipca 7
97 – 512 Kodrąb
tel. 044 681-93-25 wew. 43
fax. 044 681-93-25 wew. 46
e-mail: [email protected]
Realizator projektu