PROTOKÓŁ Nr 36/05

Transkrypt

PROTOKÓŁ Nr 36/05
PROTOKÓŁ Nr 36/05
XXXVI Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 13 czerwca 2005 r.
Posiedzenie Sesji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice.
Godzina rozpoczęcia –1200.
Godzina zakończenia – 1350.
Obecnych – 14 radnych, nieobecni: Roman Tarczyński (nieobecny nieusprawiedliwiony),
lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone, lista obecności stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Ad. 1
Otwarcia obrad XXXVI Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Jan Gasz witając przy­
byłych. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na skład 15 radnych na sali obecnych jest
14 radnych, co stanowi bezwzględną większość, tym samym posiedzenie jest prawomocne.
Przywitał także zaproszonych gości.
Ad. 2
Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono, przedstawiony porządek obrad został zaakceptowany. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący poinformował zebranych, że Waldemar Wojtaś został wybrany na Prezesa
OSP w Piechowicach.
Ad.3
Anna Latto przedstawiła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych na sesji w
dniu 24 maja 2005 roku. Na ostatniej sesji zostały podjęte trzy uchwały:
1. Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia
zysku na realizacje zadań miasta, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania
zadań. Uchwała została przekazana do Wojewody w celu opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Zacznie obowiązywać w terminie 14 dni od
momentu ukazania się w Dzienniku.
2. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek 419, 420 i 421 obręb Piechowice 8 oraz uchwała w sprawie
zmiany uchwały nr 168/XXXI/2005 są przyjęte do realizacji.
Ad.4
Przewodniczący przekazał prowadzenie punktu 4 Wiceprzewodniczącemu.
Wiceprzewodniczący Waldemar Wojtaś poprosił przewodniczących poszczególnych
komisji o złożenie informacji na temat prac w komisjach w okresie międzysesyjnym.
Następnie przypomniał, aby przewodniczący poszczególnych komisji wskazali dzień
posiedzenia komisji, godzinę, kto uczestniczył w posiedzeniu oraz omawianą tematykę.
Informacje o pracach w komisjach rady przedstawili kolejno:
1)
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Komunalnej, Usług i Handlu – Andrzej Woroniec.
Andrzej Woroniec poinformował, że komisja ochrony środowiska odbyła jedno spotkanie w
dniu 06.06.2005r. Na posiedzeniu komisji zostało odczytane pismo ze Związku Gmin
Karkonoskich w sprawie dokumentacji techniczno – projektowej dla zadania
pn. „Modernizacja, rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminie Piechowice”. Była
również informacja z przeprowadzonej kontroli żywotności sadzonek drzew i krzewów na
odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Nowotki.
2)
Przewodniczący Komisji Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Wacław Diłaj.
Wacław Diłaj poinformował, że komisja odbyła jedno spotkanie dnia 30 maja 2005 roku.
Komisja zajmowała się tematem „bezpieczne wakacje wśród młodzieży”. W tym temacie
zostanie przeprowadzone szkolenie w szkołach przez osoby z Komendy. Na posiedzeniu był
obecny Józef Kawka.
3)
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży, Turystyki i Sportu – Iwona
Forszpaniak.
Iwona Forszpaniak poinformowała, że komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się trzy
razy. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 maja 2005 roku i trwało 2,5 godziny, wszyscy obecni.
Na posiedzeniu komisji obecni byli również: Jan Gasz, Waldemar Wojtaś, Anna Kalisz.
Tematem posiedzenia był „Dzień Dziecka” w mieście, atlas turystyczny Polski – dodatek
bezpłatny do Gazety Prawnej oraz strona internetowa Piechowic.
W sprawie dnia dziecka każda z placówek oświatowych na terenie swojej placówki
organizowała uroczystości z tej okazji, jak również w mieście odbyły się:
-„Festyn rodzinny” organizowany w Przedszkolu nr 2 dla wszystkich chętnych, konkursy,
zabawy, gry, różne atrakcje,
-przed budynkiem POK było „studio makijaży”, „salon zręczności”,
-konkurs „Harry Porter” w sali widowiskowej POK organizowany przez panią bibliotekarz z
biblioteki szkolnej przy Gimnazjum,
-03.06.2005r. jako kontynuacja obchodów „Dnia Dziecka” odbyło się spotkanie z autorem
literatury dziecięcej Grzegorzem Kasdepke. Dzieci zapoznały się z twórczością autora i
mogły uzyskać autografy na książkach, które zakupiły podczas spotkania,
-planowano wspólny dzień dziecka z firmą „Abbud”, ale pomysł upadł, firma sama
04 czerwca organizuje wspomnianą imprezę.
Atlas Turystyczny Polski – dodatek do Gazety Prawnej. Na stronie 50 i 86 atlasu znajdują się
zdjęcia przedstawiające Wodospad Szklarki z podpisem Szklarska Poręba. W trakcie dyskusji
padły następujące wnioski: należy wystąpić do gazety z pismem o sprostowanie informacji,
które są niezgodne z prawem i prawdą. Gazeta powinna wskazać źródło informacji
zamieszczonych w atlasie.
Strona internetowa Piechowic /www.piechowice.pl/. Komisja w POK oglądnęła stronę.
Od czerwca zatrudniona będzie stażystka z Urzędu Pracy ( na ½ etatu), która będzie
zajmowała się informacją turystyczną w POK. Stronę graficzną zrobiono 6 lat temu. Obecnie
dokonywana jest tylko obsługa serwera i drobne zmiany na stronie.
Z informacji uzyskanej w POK wynika, że „liftinf” strony to koszt ok. 500 zł., nowa strona to
koszt 2.500 zł. Na stronie internetowej Piechowic jest sporo informacji nieaktualnych. Należy
uporządkować informacje dot. M.in.: dojazdów autobusów (A i B nie kursują), nieaktualnych
map. Komisja wystosowała wniosek: „komisja oświaty składa wniosek o zaktualizowanie
wiadomości na stronie internetowej naszego miasta, nowe opracowanie strony
www.piechowice.pl i przeznaczenie w budżecie miasta na 2006 rok środków na zatrudnienie
stałego, kompetentnego pracownika informacji turystycznej w POK-u”.
Drugie spotkanie odbyło się 08.06.2005 roku, trwało 2,5 godziny przy pełnym składzie
komisji. Było to spotkanie z Nadleśniczym Szklarska Poręba, Aliną Kornalewicz i Anną
Kalisz. Celem spotkania była realizacja ustaleń komisji w związku z współpracą
z Nadleśnictwem. Został przeprowadzony wywiad z Nadleśniczym. Komisja dowiedziała się
bardzo dużo o pracy leśników. W najbliższych dniach zostanie skierowany wspólny wniosek
działań zmierzających do otwarcia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej, która będzie mówiła o
naszym szklarstwie i walorach przyrodniczych naszego terenu. Wniosek będzie skierowany
do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Na „Dni Piechowic” będziemy mieć „ścieżkę
dydaktyczną”. W sprawie wniosków skierowanych do Nadleśnictwa dotyczących ścieżki
widokowej w Michałowicach, odsłonięto „Złoty Widok”.
Iwona Forszpaniak poinformowała, że posiedzenie trzeciej komisji odbyło się 10.06.2005
roku. Przewodnicząca nie uczestniczyła w posiedzeniu z powodu wyjazdu poza miasto
(dwudniowa wycieczka). Komisji przewodniczył Bogusław Skowron i to on będzie referował
przebieg posiedzenia.
Bogusław Skowron powiedział, że komisja zajmowała się opiniowaniem dwóch projektów
uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok,
-w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje zadania
pn. „modernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach”.
Komisja widzi konieczną potrzebę remontu, widzi jednak również problemy finansowe
gminy, dlatego nie ustosunkowała się konkretnie do w/w projektów uchwał. Postanowiono
pozostawić decyzje do przemyślenia przez kilka dni i dać wolną rękę w głosowaniu
i wypowiedzieć się w trakcie głosowania na XXXVI sesji.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Jadwiga Kublicka, Radosław Burchacki.
4)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogusław Skowron.
Bogusław Skowron powiedział, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa
posiedzenia, 25.05.2005r. (2 godziny) i 31.05.2005r. (2,5 godziny) poświęcone klubowi
sportowemu „Lechia” Piechowice. Kontrola jeszcze nie jest zakończona, trwają wyjaśnienia.
Na wniosek członków komisji został skierowany wniosek do Rady, trwają wyjaśnienia
dotyczące wyborów w klubie przeprowadzonych dnia 11 lutego 2005r. Komisja skierowała
wniosek o dokładne wyjaśnienie tej sprawy od strony prawnej.
5)
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Bronisław
Daniło.
Bronisław Daniło poinformował, że komisja odbyła jedno spotkanie dnia 10.06.2005 roku,
spotkanie trwało 2,5 godziny. Komisja opiniowała pozytywnie dwa projekty uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok,
-w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje zadania
pn. „modernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach”.
Następnie poinformował, że komisja zajmowała się innymi zagadnieniami, które nie są
tematem XXXV sesji, wobec czego zostaną przedstawione na XXXVI sesji RM.
Waldemar Wojtaś przedstawił pana Tadeusza Pękalskiego, Naczelnika Wydziału
Operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej. Następnie poinformował, że 12.06.2005r.
9-osobowy zarząd OSP w Piechowicach został uzupełniony o dwóch członków: Prezesa
Waldemara Wojtasia i Dariusza Uzorko. Kolejne zebranie – sprawozdawcze odbędzie się za
dwa tygodnie. Natomiast zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się na przestrzeni
listopada 2005r. i lutego 2006r. Nowo wybrany Zarząd będzie pracował do następnego
zebrania sprawozdawczo – wyborczego. 14.06.2005r. o godz.1700 odbędzie się zebranie nowo
wybranego Zarządu w celu przygotowania, zebrania na najbliższy termin materiałów, jeżeli
chodzi o sprawozdawczość. Jest nadzieja, że OSP zgodnie z wcześniejszymi planami nabierze
jakiegoś kształtu i przyzwoitego wyglądu zewnętrznego.
Tadeusz Pękalski powiedział, że sukcesem OSP w Piechowicach jest to, że ona w ogóle
istnieje. Doświadczenia są nie najlepsze, nie istniało porozumienie wewnątrz jednostki OSP,
jednostka ta nie stanowiła zorganizowanego kolektywu, który mógłby reprezentować swoje
potrzeby na zewnątrz. Brak jest porozumienia między OSP a władzami miasta, co rzutuje na
sposób funkcjonowania jednostki. W tej chwili jest to jednostka na dość niskim poziomie. Nie
da się jednak ukryć, że pewne gesty, kroki ze strony władz miasta, pana Burmistrza były
poczynione – przeznaczenie w ubiegłym roku pieniędzy na zakup sprzętu dla jednostki.
Ze strony strażaków Piechowickich nie było żadnych gestów dobrej woli w kierunku poprawy
swojej działalności. Zostało im zaproponowane szkolenie na profesjonalnym sprzęcie przez
profesjonalnych strażaków w dowolnym czasie. Jednak nikt na to szkolenie się nie zgłosił.
Temat szkolenia praktycznie w OSP nie istnieje. W jednostce w 75% są osoby w wieku około
50 lat, nie istniała współpraca z młodzieżą, nie było młodzieży w ogóle.
Jednostka ta jest w pierwszej kolejności potrzebna społeczności.
Następnie powiedział, że jest w stanie pomóc tym ludziom jednak oni muszą chcieć.
Jednostka ta jest powołana do zadań ratowniczo-gaśniczych, jednak sprawa ta wisi na włosku.
Ma być teraz przeprowadzona odnowa porozumień z KSRG, to, że wstrzymano się do tej
pory z anulowaniem tego porozumienia to jest zasługa Naczelnika i pana Wojtasia.
Argumentem był przełom, który nastąpił 12.06.2005r. –wybór nowego Prezesa- i próba
odnowienia działalności. Jest to bardzo ciężka, społeczna praca, zbiurokratyzowana, do której
potrzebni są ludzie, którzy profesjonalnie potrafią balansować wśród spraw, zagadnień
administracyjnych. Tego nie było w tej jednostce. Nie było wewnętrznego porozumienia.
Wybór Waldemara Wojtasia na Prezesa jest bardzo sensownym rozwiązaniem. Może
współpraca zacznie owocować. Następnie zaoferował ze swojej strony pomoc w przypadku
jakichkolwiek problemów, to nie stanowi żadnej przeszkody. Sytuacja jednak nie jest
najlepsza, jest rozsypka kadrowa, niewłaściwa struktura wiekowa, sprzęt wymaga poważnego
przeglądu. Kwestia działań w ramach ratownictwa wewnętrznego:, trzeba mieć
pomieszczenia do sterylizacji, do dezynfekcji, są procedury na utylizację odpadów, sprawa
konserwacji. Tego jest coraz więcej. To wymaga dużo czasu i pewnej wiedzy
specjalistycznej, być może tamta grupa osób nie dawała sobie z tym rady. W razie jakiegoś
zdarzenia, przy jakimś błędzie w ratownictwie są bardzo poważne tego konsekwencje
cywilne. Sytuacja OSP w Piechowicach jest najgorsza w porównaniu do innych gmin.
Przewodniczący podziękował Naczelnikowi za przybycie na sesję.
Ad.5
Ad.5 ppkt 1
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
2005 rok.
Anna Latto powiedziała, że modernizacja Gimnazjum jest jednym z zadań zatwierdzonych w
Planie Rozwoju Lokalnego. Początkowo zamierzaliśmy złożyć wniosek do ZPORR. Jednak w
dniu 13.05.2005r. Marszałek Województwa ogłosił nabór projektów do finansowania z
kontraktu Wojewódzkiego. Wniosek został złożony w terminie tj. do 30.05.2005r. a
09.06.2005r. dostaliśmy wezwanie do uzupełnienia wniosku. Zadanie musi być zapisane w
budżecie i trzeba wykazać, że Gmina posiada środki własne na realizację zadania.
Jadwiga Kublicka powiedziała, że w związku z tym należało wprowadzić zmiany do
budżetu wydatków miasta, zwiększając kwotę o 300.000 w dziale oświata i w rozdziale
Gimnazjum, z przeznaczeniem na remont Gimnazjum. Żeby zaciągnąć kredyt należy
wprowadzić tę kwotę do budżetu, dlatego powstał w/w projekt uchwały.
Paweł Zackiewicz zapytał, czy te 300.000 zł. to całkowity koszt tego projektu.
Radosław Burchacki odpowiedział, że wartość projektu to 569.000 zł., z czego Marszałek
dofinansowuje 50%, czyli około 284.000 zł., 300.000 to nasz wkład. Możemy jeszcze starać
się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Burmistrz powiedział, że Gimnazjum wymaga remontu. Nie ma już dotacji 100%. Nie musi
to być kredyt w całości przez nas wykorzystany, ponieważ na termoizolację można uzyskać
środki z Funduszu Ochrony Środowiska. Jednak w tej chwili nie wiadomo, czy te środki
dostaniemy i w jakiej wysokości. Takie starania są prowadzone.
Radosław Burchacki powiedział, że Gimnazjum zostało wybudowane w latach 60-tych, jest
jedynym Gimnazjum w Piechowicach. W chwili obecnej stan obiektu można określić jako
bardzo zły. Na taki stan rzeczy wpływ miały powodzie, jakie wystąpiły w gminie w latach
2001-2002, nastąpiło zalanie budynku, kotłowni, zaplecza kuchennego, podtopienie sal
lekcyjnych na parterze, zniszczenie poszycia dachu. Do chwili obecnej przeprowadzono
modernizację kotłowni węglowej na opalaną gazem. Jednak zniszczona stolarka okienna
powoduje znaczne straty ciepła, pomimo napraw pojawiają się liczne zacieki na ścianach.
Aby zapewnić odpowiednie warunki nauki należy wykonać remont elewacji
z termomodernizacją, remont dachu nad częścią lekcyjną i stolarkę okienną, remont
nawierzchni asfaltowej boiska do koszykówki. Remont poszycia dachu – 624m2 – wartość
kosztorysowa 54.000 zł., remont elewacji z termomodernizacją, ocieplenie ścian budynku
płytami styropianowymi – 1173m2 – wartość kosztorysowa 175.000 zł, wymiana stolarki
okiennej na PCV przewidziana w kosztorysie - 338m2- wartość 264.000 zł., remont
nawierzchni sportowej boiska do koszykówki – 648m2 – 75.000 zł. To daje wartość
kosztorysową szacunkową 569.000 zł.
Przewodniczący powiedział, że Gimnazjum jest to obiekt, który nie można pozostawić na
takim etapie, w jakim się teraz znajduje, ponieważ każdy miesiąc, czy rok będzie powodował
większe straty.
Radosław Burchacki powiedział, że na ogrzanie pomieszczeń Gimnazjum potrzebujemy
ok. 35.000 zł, termomodernizacja pozwoliłaby zaoszczędzić około 30% tych kosztów, to jest
około 10.000 zł rocznie.
Burmistrz powiedział, że jeżeli jest szansa uzyskania 50%, a nawet więcej środków, to trzeba
z tej szansy skorzystać. Tu chodzi o Gimnazjum oraz o naszą młodzież.
Przewodniczący zapytał, co się stanie, jeśli Marszałek, czy Urząd Wojewódzki zrezygnuje
z tejże rzeczy?
Burmistrz odpowiedział, że wówczas my nie zaciągniemy kredytu.
Jadwiga Kublicka powiedziała, że byłby to kredyt na trzy lata. Jeżeli zaczęlibyśmy spłacać
w tym roku od sierpnia to kosztowałoby to nas w tym roku około 40 parę tysięcy, raty
wówczas wychodziłyby około 8.300 zł. przy założeniu 300.000 kredytu. Nie stanowi to
jakiegoś ciężaru dla budżetu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie omawianego projektu uchwały.
Uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2005 rok, przyjęto 12 głosami
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Ad.5 ppkt 2
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na realizacje zadania pn. „Modernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Piechowicach”. Następnie powiedział, że w/w projekt jest konsekwencją projektu
w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2005 rok.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie omawianego projektu uchwały.
Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizacje zadania
pn. „Modernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach”, przyjęto 12 głosami „za”,
przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Ad.6
Wacław Diłaj poinformował, że do Rady Miasta nie wpłynęła żadna skarga.
Ad.7
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie protokołu nr 35 z XXXV Sesji Rady Miasta.
Uwag nie zgłoszono.
Protokół przyjęto 14 głosami „za”.
Ad.8
Przewodniczący odczytał interpelację pana Andrzeja Woroniec „Proszę o wskazanie
rozwiązania utrzymania pasa ochronnego zieleni drzew i krzewów na działkach od
ul. Tysiąclecia do ul. Nowotki. Od 25 maja 2005 roku stan jest taki jak na dzień kontroli
(sadzonki mało widoczne w trawach)”. Następnie powiedział, że trzeba by było się tym
problemem zająć. Były prowadzone rozmowy z Piotrem Ryczkowski odnośnie ewentualnego
maszynowego usunięcia, ale okazało się, że nie jest to możliwe.
Henryk Szczybura powiedział, że na 2/3 długości tego nasadzenia na dzień dsisiejszy nie ma
potrzeby robić czegokolwiek. Trawa jest wysoka, jednak nie przeszkadza we wzroście
sadzonkom. Natomiast jest jeden krótki odcinek, tam gdzie przed sadzeniem było koszone,
tam trzeba wyciąć trawę sierpem. Jest to kwestia 2, 3 godzin, pan Piotr Ryczkowski mógłby
dać pracowników interwencyjnych. Henryk Szczybura wraz z Bogusławem Skowronem
deklarują przypilnowanie, aby prace były właściwie wykonane. Jest to teraz działanie
doraźne, należałoby się zastanowić, co dalej, chodzi o jesień i zimę, ponieważ tam już będą
potrzebne środki, aby te nasadzenia zabezpieczyć w sposób trwały przed zwierzyną.
Burmistrz powiedział, że została złożona interpelacja, odpowiedzialnym za pas jest
POLCOLORIT. Należy skontaktować się z dyrektorem i poczynić odpowiednie kroki.
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że na ostatniej sesji prosił pana Burmistrza o 500 zł.
na przygotowanie konkursu „ukwiecona posesja”, chciałby jeszcze raz prośbę ponowić,
następnie zapytał, czy już są pieniądze na ten cel? Komitet obchodów 700-lecia Piechowic
został powołany jako komisja do tego konkursu, drobne środki zostały przeznaczone na ten
cel, jednak brakuje jeszcze około 500 zł.
Burmistrz powiedział, że nie można wywieszać ogłoszenia, w którym nie wiadomo, kto jest
organizatorem, nikt się pod nim nie podpisuje. Pomysł jest dobry, trzeba go zrealizować od
początku do końca. Powinien być opracowany regulamin konkursu, aby było wiadomo, w
jaki sposób konkurs będzie rozstrzygnięty.
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że komitet nie może podpisać się, ponieważ nie
dysponuje żadnymi środkami. Dlatego zostało podpisane jako grupa, która organizuje
konkurs.
Burmistrz powiedział, że pieniądze na konkurs się znajdą.
Przewodniczący powiedział, że powinno się sporządzić do konkursu regulamin, jak to będzie
wyglądało, aby ustysfacjonowało to wnioskodawcę i tego, który przekaże pieniądze.
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że konkurs został zrobiony przez Komitet we własnym
zakresie, pewne rzeczy są już technicznie opracowane, natomiast regulaminu nie będzie się
opracowywać, ponieważ najprawdopodobniej komisja będzie głosowała większością głosów.
Iwona Hasiec-Kukułka zapytała, jakie są kryteria wyboru: najwięcej kwiatów, najbardziej
kolorowe, czy liczy się kompozycyjność, czy może będzie to na zasadzie, co się komisji
podobało?
Włodzimierz Kraszewski odpowiedział, że wybór najładniejszej posesji będzie uzależniony
od tego, co się komisji podobało oraz od jej gustu.
Iwona Hasiec-Kukułka powiedziała, że powinny być określone kryteria, aby wcześniej było
wiadomo gdzie się zgłaszać, wg., jakiej klasyfikacji.
Przewodniczący zapytał, kiedy konkurs będzie sfinalizowany?
Włodzimierz Kraszewski odpowiedział, że 19.06.2005 roku posesje będą oglądane. Zostały
wykonane telefony do osób, które są zainteresowane, czy pozwolą na fotografowanie posesji
oraz opublikowanie tych zdjęć.
Burmistrz powiedział, że bez względu na to, czy będą jakieś zgłoszenia komisja powinna
objechać miasto i wyróżniające się posesje sklasyfikować.
Henryk Szczybura powiedział, że regulamin powinien być.
Paweł Zackiewicz zaproponował, aby w najbliższym Informatorze Piechowickim zamieścić
listę posesji, które się zgłosiły, wówczas mieszkańcy mogliby wyłonić zwycięzcę, aby nie
było podejrzeń, że komisja kogoś faworyzowała.
Iwona Hasiec-Kukułka poinformowała, że rozstrzygnięcie konkursu jest już 19.06.2005r.
wobec czego ten pomysł nie może zostać zrealizowany.
Andrzej Woroniec powiedział, że każdorazowy protokół Komitetu Obchodów 700-lecia
Piechowic powinien trafiać do biura rady. To już jest dziesiąty protokół, który członkowie
Związku otrzymali, członkowie rady nie wiedzą, co się dzieje. Są tam wymienione wszystkie
imprezy, jakie będą w najbliższym czasie organizowane w mieście.
Przewodniczący powiedział, że protokoły te powinny być przedstawiane radnym na sesji.
Andrzej Woroniec powiedział, że każdy ma swoje zdanie. Na pewno w najbliższym czasie
będzie wiele rzeczy organizowanych. Może ktoś ma jakiś pomysł, wówczas byłoby łatwiej
organizować wiele imprez. Każdy powinien zapoznać się
z protokołem.
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że odbyły się migawki Piechowic.
Bronisław Daniło powiedział, że konkurs „ukwiecona posesja” już dawno był organizowany
w Piechowicach przez Adama Spolnika, natomiast komisja konkursu powinna przejechać całe
miasto i wyłonić najładniejszą posesję.
Iwona Forszpaniak zapytała, czy będzie zamieszczona w najbliższym Informatorze
informacja o rezygnacji naszego miasta z zadania „modernizacja, rozbudowa systemu
wodno-kanalizacyjnego gminy Piechowice”. Powinno się poinformować społeczeństwo o tym
fakcie, ludzie źle, niewłaściwie interpretują fakty.
Burmistrz odpowiedział, że jeśli jest taka wola rady, to taka informacja się ukaże. Rada
podjęła jednogłośna decyzje, Burmistrz, Piotr Ryczkowski i Andrzej Woroniec przedstawili
wszelkie argumenty za i przeciw. To rada wyważyła opinie i podjęła taką decyzję. Przed
podjęciem decyzji była nieograniczona możliwość dostępu do wszelkich informacji ze
wszystkich stron. Każdy miał możliwość wysłuchania wszelkich informacji i każdy zgodnie
ze swoim przekonaniem zagłosował.
Jeśli dzisiaj jest potrzeba, żeby społeczeństwo poinformować o podjętej decyzji to taka
wzmianka ukarze się w Informatorze. Trzeba mówić społeczeństwu prawdę. Rada podjęła
decyzje właściwą i słuszną.
Sprawa zbierania materiałów do Informatora jest na ostatnim etapie, jeśli ktoś ma coś do
dodania to będzie to bardzo mile widziane.
Przewodniczący powiedział, że zostało uzgodnione z panią Sekretarz oraz Anną Kalisz,
że przed oddaniem Informatora do redakcji będzie on dostępny biurze rady do wglądu. Można
zgłaszać swoje propozycje.
Henryk Szczybura powiedział, że jak najbardziej wskazanym jest wyjaśnienie tego tematu
na forum Informatora, ponieważ radni głosowali przeciwko przystąpieniu do spółki,
przekazaniu majątku a nie przeciw KSKS.
Piotr Ryczkowski powiedział, że dokumenty jeszcze nie wyszły ani do Narodowego
Funduszu ani do Wojewódzkiego Funduszu, gdzie mają być zaopiniowane. Do 15.07.2005
roku od Ministra Ochrony Środowiska dokumenty zostaną przesłane do Brukseli.
Na ostatnim Zarządzie, w którym pan Piotr Ryczkowski uczestniczył ustalono, że każdy
członek rady Nadzorczej oraz Prezes zarabia w granicach 1.600 zł. (dieta, m-c). Spółka jest
zarejestrowana i nic poza tym. Citec w dalszym ciągu robi zmiany, jeśli chodzi o studium
uwarunkowań. Pomysł pana Henryka Szczybury jest prawidłowy. Kiedy była podejmowana
decyzja o wystąpieniu nie tyle z samego programu, ale ze względu na spółkę, były jasno,
klarownie określone warunki. Kiedy Narodowy Fundusz powiedział, że nic innego jak spółka
z o.o. wtedy zaczął się bunt. Wtedy została podjęta decyzja o wystąpieniu z tego programu.
Na dzień dzisiejszy w dalszy ciągu nie ma żadnej informacji mówiącej o tym skąd spółka
weźmie pieniądze na przykanaliki, przyłącza wodociągowe. Okazuje się, że to ludzie nie
chcą. Projektanci, którzy chodzili i projektowali te przyłącza, wodociąg, kanalizację spotykali
się z odmową. Jeżeli ktokolwiek wpiąłby się do wody to musi jednocześnie zapłacić za wodę
i ścieki. To nie jest tak, że Unia da pieniądze i powie macie, albo fundusz, z którego trzeba
zaczerpnąć kredyty i pożyczki powie, że nie musimy tego zwracać. Nikt do tej pory nie
wskazuje skąd wezmą się środki na przykanaliki. Położenie rury, kolektora głównego może
się sprowadzić do tego, że ta rura w ziemi będzie leżała a ścieki dalej będą wędrowały w pole.
Podjęta uchwała wisiała na tablicy ogłoszeń, ci, co chcieli to się dowiedzieli, był moment, że
Piechowice żyły tą informacją. Na dzień dzisiejszy jakby to przygasło i w tej chwili
odświeżymy sobie wszystko.
Przewodniczący powiedział, że w temacie dotyczącym wszystkich szczegółów związanych
z pewnymi rozwiązaniami dotyczącymi całego układu kanalizacji i wszystkich przyległości,
najbardziej rozeznany jest Piotr Ryczkowski. Jeśli byłyby jakieś pytania to zawsze można się
skonsultować.
Iwona Hasiec-Kukułka powiedziała, że popiera Iwonę Forszpaniak. Może temat nie jest taki
świeży w centrum Piechowic, ale w tych wszystkich „satelitach”, których ma dotyczyć jest on
bardzo mocno poruszany przez mieszkańców. Nie chodzi o to, czy my będziemy
kanalizować, czy nie, bo każdy zdaje sobie sprawę, że trzeba to będzie kiedyś zrobić. Drugie
pytanie jest takie:, dlaczego kiedyś została podjęta taka decyzja a potem rada się z niej
wycofała? Jeżeli rozmawia się z mieszkańcami to informuje się, że zostały zmienione
warunki naszego przystąpienia do systemu, natomiast, jeżeli tego się głośno nie będzie mówić
to będzie opinia, że rada raz mówi tak a raz inaczej i właściwie nie wiadomo, o co chodzi. Nie
musi to być jakiś duży, obszerny artykuł mówiący o technicznych zawiłościach, ale bardziej
o tym, że pewne rzeczy zostały pozmieniane, stąd było nasze wycofanie się nie z kanalizacji,
ale ze spółki.
Burmistrz powiedział, że wkrótce państwo Bieleccy budują sobie oczyszczalnię
przydomową. Wg. tych państwa koszt budowy wyniesie około 10.000 zł.
Irmina Paszkowska powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu komisji budżetu padła
informacja od naszego przedstawiciela ze Związku Gmin Karkonoskich, że my ciągle
zalegamy za wykonanie tych projektów. Pan Burmistrz powiedział, że nie wygląda to tak
groźnie, dlatego może by na następną sesję nasz przedstawiciel poinformował nas dokładnie,
czy zalegamy jakieś pieniądze, jaka to jest kwota oraz czy musimy płacić?. Gimnazjum trzeba
modernizować, jednak należy się dowiedzieć, czy nie grozi nam coś więcej, żeby nie było tak,
że z końcem roku mamy dług.
Ad.9
Przewodniczący poinformował, że w okresie wakacji dyżury zostaną zawieszone.
Włodzimierz Kraszewski zapytał, jakie jest zainteresowanie dyżurami?
Przewodniczący odpowiedział, że niezbyt duże. Dyżury powinny być, aby mieszkańcy mieli
możliwość kontaktu z radnymi w przypadku jakichkolwiek problemów. Następnie
powiedział, żeby komisje przygotowały sprawozdania z działalności komisji za pierwsze
półrocze 2005 roku i plany komisji na drugie półrocze 2005 roku.
Kolejna sesja odbędzie się 28.06.2005r.
Ad.10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał oficjalnego
zamknięcia XXXVI Sesji Rady Miasta.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Przewodniczył:
Justyna Deniusz
Jan Gasz