Od tego momentu taśma z nagraniem jest okresowo

Transkrypt

Od tego momentu taśma z nagraniem jest okresowo
Protokół Nr 68/06
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM
w dniu 16.05.2006 r.
(godz. 1500 – 1720)
Przewodniczący komisji K. Dziewior przywitał wszystkich przybyłych i na podstawie listy
obecności (będącej załącznikiem do protokołu) stwierdził prawomocność posiedzenia.
Wzięło w nim udział 13 radnych.
Ad. 1
Przewodniczący zapoznał radnych z projektem porządku dziennego i zaproponował
zmianę kolejności jego punktów. Wobec braku sprzeciwu przewodniczący poddał ww.
pod głosowanie, w wyniku którego:
za
9
przeciw
0
wstrzymało się
0
porządek został zatwierdzony i przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie porządku dziennego posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zwalczenie narkomanii wśród społeczeństwa naszego miasta ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk szkolnych
4. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Podjęte działania.
5. Działalność WDR. Zadania realizowane w 2005 r. Współpraca z innymi instytucjami.
Segregacja ruchu pieszego od kołowego. Ścieżki rowerowe.
6. Sprawy bieżące:
a) pismo Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych dot. zwolnienia bezrobotnych
poszukujących pracy z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
b) pismo mieszkańca Sosnowca dot. możliwości zgłaszania interwencji porządkowych.
Ad. 2
Przewodniczący wniósł o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przyjęto go w wyniku głosowania:
za
9
przeciw
0
wstrzymało się
0
Od tego momentu taśma z nagraniem jest okresowo niemożliwa do odtworzenia.
Ad. 5
Przystępując do realizacji bieżącego punktu przewodniczący przekazał głos naczelnikowi
WDR – W. Guzikowi, prosząc go o zapoznanie radnych z informacją nt. działalności
1
wydziału, zadań realizowanych w 2005 r., przedmiotowej współpracy z innymi
instytucjami oraz segregacji ruchu pieszego od kołowego.
Po wysłuchaniu szczegółowej prezentacji nt. powyższego (materiał pisemny w
załączeniu do protokołu) głos zabrał radny K. Winiarski przypominając o braku chodnika
na ul. Kukułek.
Naczelnik WDR powiedział, że w ubiegłym roku wykonane zostało utwardzenie pobocza
ww. ulicy w miejscach o najbardziej zniszczonej nawierzchni. W przyszłości będzie ona
wymagała działań mających doprowadzić do jej udrożnienia, bowiem jej jedna strona
została zabudowana przez osiedla domków jednorodzinnych. Obecnie podejmuje się
działania względem ul. Klimontowskiej i jej połączenia z ul. Kukułek.
Radna A. Sporyszkiewicz zaproponowała przedłużenie kładki dla pieszych na Środuli
celem bezkolizyjnego przemieszczania się pieszych.
Przewodniczący stwierdził brak odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla inwalidów,
szczególnie przed Urzędem Miejskim, i zasugerował przeznaczenie dla ww. kilku
dodatkowych miejsc na tutejszym parkingu. Uznał, że najdogodniejsze będą miejsca
znajdujące się najbliżej wejścia do budynku. Przypomniał ponadto o potrzebie
zamontowania wysokich (1,40 cm) barier ochronnych przy Całorocznym Centrum
Sportowym.
Głos zabrał Zastępca Komendanta KMP – J. Mędrzyk. Poinformował on o próbach
„wymuszenia” przez firmy ochroniarskie strzegące obiektów w centrum miasta
pozwolenia na poruszanie się po ww. obszarze. Powyższe uzasadniane jest
koniecznością dotarcia do celu w sytuacji uruchomienia się alarmów oraz brakiem
etycznych podstaw do zatrzymywania ww. oraz karania ich przez policję mandatami w
powyższych sytuacjach.
Przewodniczący powiedział o znanych mu przypadkach nagminnego łamania zasad
ruchu drogowego przez firmy ochroniarskie i zaproponował dokonanie przez
odpowiednie służby analizy stosowania się do przedmiotowych przepisów przez ww.
podmioty.
W tym miejscu, na prośbę przewodniczącego, głos zabrał naczelnik WDR przedstawiając
informację nt. ścieżek rowerowych w Sosnowcu. Z wypowiedzi wynika, że miejskie
ścieżki rowerowe powinny mieć przede wszystkim charakter rekreacyjny. Ich lokalizacja
jest wynikiem uzgodnień, jakie miały miejsce w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, który
kierował się zamiarem utworzenia przedmiotowych tras na terenie całego Śląska. Ww.
miały powstać m.in. na obszarze pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, w rejonie Borków,
Mysłowic i Sławkowa. W pracowni projektowo-urbanistycznej tutejszego urzędu
opracowano węzeł ścieżek rowerowych w kierunku zachód-wschód, mający
skomunikować tereny atrakcyjne wypoczynkowo na długości liczącej ok. 25 km. W chwili
obecnej ścieżki rowerowe istnieją w parku 1000-lecia. Stanowią one bezkolizyjne
2
połączenie z ekspresową drogą krajową nr 86 oraz dają możliwość przekroczenia Brynicy
w rejonie ul. Kresowej. Istnieje ponadto możliwość rozwinięcia najstarszej ścieżki
rowerowej przy Stawikach. Dokonanie tego odbyłoby się poprzez poprowadzenie jej pod
mostem kolejowym w rejonie działek wzdłuż Brynicy aż do ul. Ostrogórskiej. Na
zakończenie naczelnik wspomniał o możliwości przedmiotowego wykorzystania byłej
bocznicy kolejowej i znajdujących się na niej obiektów mostowych zlokalizowanych nad
Czarną Przemszą oraz na ul. Orląt Lwowskich. Powiedział także o planowanej przez
MZUiM adaptacji odcinka ścieżki rowerowej od ul. Kresowej do Sobieskiego oraz o
nadaniu jej statusu ścieżki turystycznej.
Zastępca Komendanta J. Mędrzyk uznał zasadność adaptowania na ścieżki rowerowe
naturalnie nadających się do tego celu terenów. Stwierdził, że powyższe pozwala na
minimalizowanie związanych z tym kosztów. Powiedział także o potrzebie wybudowania
wzdłuż większych osiedli tras umożliwiających dotarcie do ww. ścieżek.
Przewodniczący zwrócił się do naczelnika WDR z prośbą o wzięcie powyższego pod
rozwagę w przypadkach mających mieć miejsce modernizacji dróg.
Radny Z. Dziewanowski zgłosił trudność w poruszaniu się rowerem po ul. Maczkowskiej
na jej odcinku między Borami a Maczkami i poprosił o dokonanie stosownych napraw w
nawierzchni.
Ad. 6
W tym miejscu, na prośbę przewodniczącego, wiceprzewodniczący komisji Cz. Tondos
odczytał kolejno:
- pismo Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych dot. zwolnienia bezrobotnych
poszukujących pracy z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz
- pismo mieszkańca Sosnowca dot. możliwości zgłaszania interwencji porządkowych.
(ww. stanowią załącznik do protokołu).
Głos zabrał Zastępca Prezydenta R. Łukawski informując o zamiarze uruchomienia w
KMP w Sosnowcu dodatkowego całodobowego telefonu interwencyjnego dla
mieszkańców oraz utworzenia połączeń mailowych. Wyjaśnił, że w przypadku Straży
Miejskiej rozwiązanie powyższe nie zdałoby egzaminu ze względu na przyjęty w niej
system pracy.
W uzupełnieniu do powyższego Zastępca Komendanta J. Mędrzyk powiedział, że na
dzień dzisiejszy policja posiada własną skrzynkę mailową, poprzez którą dokonuje
odbioru wszystkich zgłoszeń. Ww. obsługiwana jest przez rzecznika prasowego KMP w
godz. od 800 do 1600. Oczywistym jest, że ze względu na rodzaj narzędzia
wzmiankowane interwencje nie mogą mieć charakteru natychmiastowego. Na bieżąco
podejmowane są wszystkie sprawy uznane za pilne, natomiast pozostałe, po wykonaniu
stosownych cotygodniowych zestawień dla poszczególnych komisariatów policji, zostają
przekazane do realizacji. Dalej Komendant wspomniał o wizycie w gliwickim CPR celem
zapoznania się z prosperującym tam systemem zawiadamiania.
3
Radna A. Sporyszkiewicz zainteresowała się oznakowaniem kamizelek policyjnych.
Zastępca Komendanta J. Mędrzyk wyjaśnił, że powyższe oznakowane są w sposób
prawidłowy.
Na zakończenie posiedzenia przewodniczący poprosił radnych o składanie w najbliższym
terminie propozycji do planu pracy komisji na II półrocze br.
Przewodniczący Komisji
Krystian Dziewior
Protokołowała Agnieszka Zawada
Sosnowiec, 2006-05-30
4

Podobne dokumenty