ERASMUS POLICY STATEMENT – POLITYKA EUROPEJSKA Jako

Transkrypt

ERASMUS POLICY STATEMENT – POLITYKA EUROPEJSKA Jako
ERASMUS POLICY STATEMENT – POLITYKA EUROPEJSKA
Jako instytucja zapewniająca możliwość kształcenia w kontekście Lifelong Learning
Programme będziemy przyczyniać się do rozwoju Wspólnoty Europejskiej jako
społeczeństwa opartego na wiedzy.
Będziemy wpływać na poprawę mobilności studentów oraz kadry nauczycielskiej, zarówno
pod względem jakościowym jak i ilościowym, przyczyniając się do tego by do roku 2012 trzy
miliony osób w całej Europie wzięło udział w programie wymiany Erasmus. Będziemy
zachęcać naszych studentów i pracowników do nauki współczesnych języków obcych i
podejmować działania mające na celu poprawę współpracy wielostronnej z instytucjami
partnerskimi w Europie. Zamierzamy pracować nad zwiększeniem stopnia przejrzystości i
zgodności kwalifikacji nabytych w Europie aby podnieść atrakcyjność i dostępność akcji
uczenie się przez całe życie wśród państw członkowskich.
Podkreślamy, iż wszelkie działania związane z realizacją programu będą odpowiednio
nagłośnione i podane do wiadomości całej społeczności akademickiej. Osobom
zainteresowanym udziałem w programie oferujemy spotkania informacyjne oraz spotkania z
byłymi stypendystami (wymiana informacji i doświadczeń). Karta Uczelni Erasmus
określająca podstawowe zasady realizacji działań programu Erasmus upubliczniona jest na
stronie internetowej Działu Współpracy z Zagranicą, a wszelkie informacje dotyczące
rekrutacji są dodatkowo eksponowane na tablicach informacyjnych, nagłaśniane w radio i
prasie akademickiej oraz za pomocą ulotek informacyjnych. Ponadto Dział Współpracy z
Zagranicą i Uczelniany Koordynator Programu Erasmus służy dodatkową pomocą w każdym
okresie trwania roku akademickiego.
Będziemy w pełni popierać realizację polityk horyzontalnych Wspólnoty. Przede wszystkim
poprzez działanie na rzecz osób uczących się o specjalnych potrzebach - w szczególności
poprzez włączanie ich do głównego nurtu edukacji i szkoleń. Będziemy uświadamiać
znaczenie różnorodności kulturowej i językowej Europy i zachęcać do podejmowania dialogu
międzykulturowego. Postrzegając program Erasmus jako szansę do zbudowania
Europejskiego społeczeństwa tolerancji, będziemy przyczyniać się do zwalczania wszelkich
form dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię,
przekonania czy orientację seksualną.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż przy rekrutacji bierzemy pod uwagę tylko faktyczne
osiągnięcia naukowe studenta/pracownika niezależne od płci, przynależności rasowej,
społecznej lub religijnej; wszyscy studenci/pracownicy przebywający w naszej uczelni mają
jednakowe prawa do korzystania z pracowni technicznych, pomocy naukowych, Internetu
czy zbiorów bibliotecznych. Ponadto każdy student podlega obiektywnym kryteriom oceny
ma także prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim.
Mobilność studentów i kadry akademickiej pełni kluczową rolę w tworzeniu Europejskiego
Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Uczelnia nasza zapewnia wysoką jakoś wymiany poprzez:
• szerokie akcje informacyjne, które umożliwiają dotarcie do maksymalnie dużej liczy
potencjalnych uczestników;
• równy dostęp do rzetelnych źródeł informacji i wskazówek na temat istniejących
możliwości w zakresie mobilności i warunków na jakich można z niej skorzystać;
• zrozumiałe procedury selekcji i doboru kandydatów;
• studenci wyjeżdżający otrzymują porozumienie o programie zajęć, sporządzone we
współpracy z partnerem zagranicznym a studentom przyjeżdżającym zapewniamy
zrozumiałe i precyzyjne informacje dotyczące naszego programu nauczania;
• uznawalność wyników, doświadczeń i kwalifikacji zdobytych za granicą;
• stosowanie systemu ECTS w celu ułatwienia przeliczenia i porównania osiągnięć
studentów;
•
odpowiednie przygotowanie językowe: dokonanie oceny znajomości języka przed
wyjazdem dla osób wyjeżdżających i udzielanie wsparcia i porad językowych dla
osób przyjeżdżających;
• opieka mentorów – pomagamy i otaczamy opieką obcokrajowców, w celu lepszej
aklimatyzacji i adaptacji w nowych warunkach. Możemy także pomóc w reintegracji
ze środowiskiem edukacyjnym lub zawodowym osobom powracającym po
długotrwałym pobycie za granicą;
• wspieramy i uznajemy słuszność wymiany kadry w ramach Erasmusa. Program
niewątpliwie przyczynia się do rozwoju karier pracowników oraz ułatwia proces
dostosowania się pracownika do pracy w środowisku międzynarodowym;
• po powrocie na uczelnię macierzystą, udzielamy uczestnikom wskazówek
dotyczących wykorzystania umiejętności i kwalifikacji zdobytych na wyjeździe;
• pomoc logistyczna – (informacja związana z podróżą, ubezpieczeniem,
zakwaterowaniem i innymi aspektami praktycznymi).
Przywileje i obowiązki wynikające ze współpracy są zatwierdzone w formie pisemnej (np.
Umowy Bilateralne, Umowy z indywidualnymi stypendystami) co pozwala unikać
jakichkolwiek roszczeń bądź nieporozumień pomiędzy uczestnikami wymiany.
Jako uczestnicy LLP powinniśmy wspierać kreatywność i konkurencyjność poprzez rozwój
ducha przedsiębiorczości. Chcielibyśmy pomóc młodym ludziom przystosować się do
wymagań ogólnowspólnotowego ryku pracy.
Aby zapewnić wysoką jakość praktyk studenckich konieczne jest abyśmy wprowadzili
przedsiębiorczość jako element programu nauczania dla studentów a także jako
umiejętność, którą posiadać powinni nauczyciele i naukowcy. Musimy wprowadzić strategię
współpracy, która wesprze indywidualnych uczestników praktyk w zdobywaniu i
wykorzystywaniu kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju i zwiększenie
szans na zatrudnienie.
Bazując na doświadczeniu zdobytym przy realizacji Programu Leonardo da Vinci dokładnie
wiemy jak pozyskiwać partnerów i jak upewnić się, czy posiadają oni potencjał umożliwiający
realizację celów praktyk/staży.
Świadomi jesteśmy, iż jako instytucja wysyłająca zobowiązani jesteśmy do przedsięwzięcia
środków koniecznych do przygotowania, realizacji i skutecznego przeprowadzenia
praktyki/stażu działając poprzez:
• określenie celów stażu w kategoriach umiejętności i kwalifikacji jakie mają nabyć
beneficjenci;
• wyselekcjonowanie beneficjentów na podstawie przejrzystych kryteriów;
• uzgodnienie programu dostosowanego do indywidualnych potrzeb beneficjentów;
• zagwarantowanie pomocy logistycznej (transport, zakwaterowanie, pozwolenie na
pracę, ubezpieczenie);
• zagwarantowanie zaliczenia/uznania umiejętności i kompetencji zdobytych za
granicą;
• przygotować beneficjentów, w porozumieniu z organizacjami partnerskimi, do życia
zawodowego i kulturalnego w kraju goszczącym (przygotowanie językowe, opieka
mentora, zapewnienie odpowiedniego sprzętu).
Zdajemy sobie również sprawę z konieczności ciągłego monitorowania postępów w realizacji
każdego projektu (raporty z odbycia stażu, wizyty monitorujące). Jest także niezwykle ważne
abyśmy dokonywali oceny wraz z każdym beneficjentem, jego rozwoju osobistego i
zawodowego, jaki dokonał się dzięki uczestnictwu w projekcie praktyki/stażu.
Mamy nadzieję, że możliwość udziału w Programie Erasmus w przyszłych latach pomoże
Polsce konkurować na europejskim i światowym rynku edukacyjnym oraz aktywnie
uczestniczyć w budowaniu europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.