Dwóch o" Pxc ry"i$ftp K?ĘIo szonych do ne gocj acj i. r) r 2r3 890

Transkrypt

Dwóch o" Pxc ry"i$ftp K?ĘIo szonych do ne gocj acj i. r) r 2r3 890
yR{'iTSK*T Sn.!,
-)i"LPrilA
otjrju iiilł'r.ttf ec!ł.t-t
i3-.400 ()lecko, ul. l{ościutlzki63
:e|'s87 5:ł0.3{j"
37' i ;l,<!.i20.21-7?
Hec;oil5i $,:55$J 0-C0020
Olecko,28.10.2016
r.
PRoToKoŁ
Z OTWARCIA
OFERT
Zamawiającyna podstawieart.86ust.ustawyz dnia29 stycznia2004 roku Prawo
Zamówien Publicznych (tekstjednolity Dz.L].z2015 r' poz,2|64) przekazujeponiżejinformacje,
o których mowa wań. 86 ust.3 i 4 Prawo ZamowienPublicznych.
otwarcie ofert na ',DosTAwĘ MASZYN CNC Do CE|{TRUM BADAWCZO '' odbyłosię w dniu 28,I0.20t6
RoZwoJowEGo
r. o godz. 10:00
Przęd otwarciem ofert Zamawiający podałkwotę jaką zamierza przeznaczyc na
sfinansowanięzamówienia w wysokości2 200 000 PLN netto
Nr
Firma (nazwa,
oferty adres)
Cena oferty netto Czas reakcji
Okres gwarancji
PLN
serwisowejod na całqmaszynę
zgłoszenia
Okres
bezpłatnego
serwisuonlinęi
telefonicznegow
językupolskim
1
l ) 3 0 1 01 0 7 , 5 0 dostępność
(duża)
serwisu-na
2) | 339 471,50 bieŻąco
24 miesiące
InterMASZ
maszyny i
technologieCNC
S p . zo . o . ,
ul.Elektoralna
l3l103;00-137
Warszawa
24 miesiące
(mała)
Fanum
2 s80000
Skorupski-Wójci (duza+mała)
k S p .J . ;3 9 - 1 1 0
Wielopole
SkrzyńskiellB
do 8 godzin od 24 miesiące
czasu
10 lat
1
CMS Polska Sp. 2 666 000
z o.o.;
(duża+mała)
ul.Poznańska75,
60-185Skórzewo
48 godzin
24 miesiącena
pakiet Fanuc,
reszta maszyny
12 miesięcy'
nleogranlczonv
A
.ł
Maka Systems w r) r 2r3890
Polsce siedziba (mała)
Niemcy, D-89278 2) 2 606 660
Nersingen
(duża)
24 godziny
24 miesiące
serwisi usfugi
płatne
5
VEWEMA
r) 2 2r4 500
36 godzin
HandelsG,m.b.H.(duża)
A-8190Birkfeld, 2) 946 000 (mata)
RabendorfI 00
(Belotti)
24 miesiqce
nie podano
f
Po zbadaniu ofert złoŻonychprzezwykonawców niewykluczonych z postępowaniakomisji
stwierdziła,
ze ofertynie podlegaj4odrzuceniu.
Dwócho"
szonych
donegocjacji.
Pxc ry"i$ftp K?ĘIo
t
BoddanJurkiewicz