Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
http://pup-strzelce.pl/strona/statut/235
Statut
Uchwała Nr XLV/415/06 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzelcach Opolskich
Działając na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
Rada Powiatu Strzeleckiego nadaje statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Strzelcach Opolskich.
Postanowienia ogólne
§1
1. Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich zwany dalej „Urzędem" działa w szczególności na podstawie:
1)ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
2)ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
3)ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pózn. zm.)
4)niniejszego Statutu.
§2
1.Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich jest jednostką organizacyjną Powiatu Strzeleckiego, działającą w formie
jednostki budżetowej. 2.Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. 3.Bezpośredni nadzór nad Urzędem
sprawuje Starosta lub w jego zastępstwie Wicestarosta.
§3
1.Obszarem działania urzędu jest teren gmin wchodzących w skład Powiatu Strzeleckiego. 2.Siedzibą Urzędu są Strzelce
Opolskie.
Cel i zadania Urzędu
§4
Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.
§5
Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
§6
1.Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za
całokształt działalności. 2.Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.
Gospodarka finansowa §7
Urząd jest jednostką finansowaną przez budżet Powiatu Strzeleckiego.
§8
Zasady gospodarki finansowej Urzędu wynikają z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Postanowienia końcowe
§9
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
§10
Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
§12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.