Uchwała Nr V/65/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego

Transkrypt

Uchwała Nr V/65/07 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lutego
Uchwała Nr V/65/07
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie: ustanowienia służebności drogowej
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz art. 285 Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co
następuje:
§1
Wyraża się zgodę na ustanowienie na czas nieokreślony, na nieruchomości powiatowej położonej
w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 20, oznaczonej numerem działki
1152 z mapy 6, nieodpłatnej służebności drogowej dla wydzielanej z tej nieruchomości częsci
gruntu użytkowanej przez Komendę Wojewódzką Policji.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.
§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne dokumenty