zarządzenie nr 10/2008 - Akademia Wychowania Fizycznego w

Transkrypt

zarządzenie nr 10/2008 - Akademia Wychowania Fizycznego w
ZARZĄDZENIE NR 10/2008
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminów przyznawania
i zasad odpłatności za miejsce w domach studenckich
Na podstawie art. 66, art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm), zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam:
1) „Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach
studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
w Krakowie” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) „Regulamin przydziału oraz zasady odpłatności za miejsce w Domu Studenckim nr 3
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie dla
pracowników i innych osób do tego uprawnionych” stanowiący Załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§2
1. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 14 maja 2008 roku i ma zastosowanie do
przydziałów miejsc w domach studenckich od roku akademickiego 2008/2009.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia – z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 3
- tracą moc:
1) § 1 ust. 2 Zarządzenia nr 29/2006 Rektora AWF W Krakowie z dnia 29 września
2006 r. w sprawie opłat za korzystanie z przydzielonych miejsc lub pokoi, pokoi
gościnnych w Domu Asystenckim oraz wprowadzenia w życie „Regulaminu
przydziału miejsc w Domu Asystenckim”.
2) Zarządzenie nr 21/2007 Rektora AWF w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyznawania miejsc w domach
studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
oraz zasad odpłatności za miejsce w domu studenckim.”
3. Do postępowań wszczętych pod rządami zarządzeń, o których mowa w ust. 2 stosuje się
zarządzenia dotychczasowe.
REKTOR
/-/
Dr hab. Janusz Zdebski
profesor nadzwyczajny