Tomasz` tros

Transkrypt

Tomasz` tros
ZARZĄDZENIE
NR 477NII2013
BURMISTRZA SKWIERZYNY
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie sposobu wykonania uchwal podjętych przez Radę Miejską wSkwierzynie
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.l591 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§ l. Ustalam sposób wykonania uchwał podjętych przez Radę Miejską wSkwierzynie
na sesji z 30 października 2013r. jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
się
kierownikom referatów wskazanym
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz S werzyny
r
Tomasz' tros

Podobne dokumenty