Regulamin Projektu - Szkoła języków YES

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Projektu - Szkoła języków YES
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regulamin Projektu
„Angielski dla mieszkańców powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego i skarżyskiego”
§ 1. Definicje
1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a)POKL – należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
b)Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Angielski dla mieszkańców powiatów:
starachowickiego, ostrowieckiego i skarżyskiego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w
zakresie ICT i znajomości języków obcych;
c)Biurze Projektu – ul. Spółdzielcza 33, 27-200 Starachowice;
d)Uczestniku Projektu – osobę zakwalifikowaną do Projektu w procesie rekrutacji;
e)Organizatorze szkolenia – Szkoła YES Sp. z o.o., 35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4, tel.: 660 446 410;
§ 2. Ogólne założenia projektu
1.Projekt pt. „Angielski dla mieszkańców powiatów: starachowickiego, ostrowieckiego i skarżyskiego”,
realizowany jest w oparciu o:
a)Umowę o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.09.06.02-26-140/12 podpisaną w dniu 03.07.2013r. Ze
Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach;
b)Ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2.Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r.
3.Obszar realizacji Projektu obejmuje powiaty: starachowicki, ostrowiecki i skarżyski województwa
świętokrzyskiego.
4.W ramach szkolenia Uczestnikowi Projektu przysługuje: podręczniki do kursu i poczęstunek kawowy.
5.Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
•
240h szkoleniowych z języka angielskiego realizowanych z częstotliwością 4h tygodniowo – dla
osób zatrudnionych / samozatrudnionych w wieku 25-64 lata
•
120h szkoleniowych z języka angielskiego realizowanych z częstotliwością 4h tygodniowo – dla
uczniów klas maturalnych mających ukończone 18 lat
•
Egzamin TOEIC zdawany na zakończenie szkolenia przez osoby zatrudnione / samozatrudnione
•
Egzamin TOEFL.Junior zdawany na zakończenie szkolenia przez uczniów klas maturalnych
6.W Projekcie może wziąć udział 168 Uczestników Projektu, z zachowaniem następujących wskaźników:
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
numer projektu: WND-POKL.09.06.02-26-140/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
a) liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach
projektu w zakresie języków obcych – 66 kobiety i 54 mężczyzn
b) liczba osób w wieku 18-24 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu – 26
kobiet i 22 mężczyzn
7. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty udziału Uczestnika Projektu pokrywa Organizator szkolenia.
§ 3. Uczestnicy Projektu
1.Uczestnikiem Projektu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
a) osoba dorosła będąca uczniem klasy maturalnej w bieżącym roku szkolnym;
b) zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na obszarze powiatu starachowickiego, ostrowieckiego
lub skarżyskiego;
c) deklaruje z własnej inicjatywy chęć udziału w szkoleniach w ramach Projektu
LUB
a) osoba zatrudniona1 / samozatrudniona w wieku 25-64 lata;
b) zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na obszarze powiatu starachowickiego, ostrowieckiego
lub skarżyskiego;
c) deklaruje z własnej inicjatywy chęć udziału w szkoleniach w ramach Projektu
2.Uczestnicy Projektu zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:
a)Formularz zgłoszeniowy;
b)Regulamin Projektu;
c)Oświadczenie o spełnianiu kryteriów Projektu;
d)Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;
e)Kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers;
f)Kserokopie dokumentów potwierdzających bycie uczniem klasy maturalnej w bieżącym roku szkolnym
(zaświadczenie Dyrektora szkoły) lub zaświadczenie o zatrudnieniu (ewentualnie kopia umowy) lub wpis do
ewidencji działalności gospodarczej.
g)Wypełniony test kwalifikacyjny z języka angielskiego pozwalający ocenić poziom znajomości języka w
chwili przystąpienia do Projektu.
h)Dokumenty potwierdzające prawo do pierwszeństwa do udziału w Projekcie jeśli Uczestnik Projektu chce
z takiego prawa skorzystać, tj. zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, zaświadczenie od
Dyrektora szkoły, że uczeń jest w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej, oświadczenie rodzica o byciu
rodzicem samotnie wychowującym dziecko, zaświadczenie, że jedno z rodziców jest bezrobotne (w
przypadku uczniów klas maturalnych) lub zaświadczenie od pracodawcy, że okres zatrudnienia nie
przekroczył jeszcze 12 miesięcy (dla osób zatrudnionych)
1 Osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o
pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także żołnierze zawodowi.
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
numer projektu: WND-POKL.09.06.02-26-140/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 4. Zasady rekrutacji
1.Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty – zachowana zostanie zasada równych szans.
2.Rekrutacja jest prowadzona od 01.07.2013 do 31.12.2013 dla osób zatrudnionych / samozatrudnionych
oraz w dwóch etapach:
I – od 01.07.2013 do 30.09.2013
II – od 01.07.2014 do 30.09.2014 dla uczniów klas maturalnych.
3.Rekrutacja prowadzona jest poprzez Biuro Projektu.
4.Zgłoszenia do projektu przyjmowane są wyłącznie w oparciu o dokumenty pobrane w Biurze Projektu i
znajdujące się na stronie internetowej Organizatora www.szkola-yes.pl pod hasłem „Projekty unijne” w
opisie Projektu oznaczone jako „dokumenty do pobrania”. Dokumenty należy wydrukować, podpisać i
przesłać w wersji papierowej na adres Biura Projektu.
5.Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w następujący sposób:
a)pocztą na adres Biura Projektu: ul. Spółdzielcza 33, 27-200 Starachowice
b)osobiście w siedzibie Biura Projektu
6.Zgłoszenia przesłane w inny sposób nie są przyjmowane.
7.Rekrutacja do Projektu jest prowadzona w następujący sposób:
a)na podstawie złożonych dokumentów
• do 30.09.2013 (etap I) i do 30.09.2014 (etap II) dla uczniów klas maturalnych
• do 31.12.2013 dla osób zatrudnionych / samozatrudnionych
prowadzona jest weryfikacja pod względem formalnym, tj. spełnienia warunków określonych w § 3
pkt. 1 i 2.
b)osoby spełniające wszystkie wymagania wpisane zostaną na listę kandydatów i uporządkowane wg
pierwszeństwa udziału w projekcie
c)do pierwszeństwa udziału w projekcie uprawnia
•bycie osobą w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej (uczniowie klas maturalnych)
•bycie osobą samozatrudnioną (osoby zatrudnione / samozatrudnione)
•bycie osobą wchodzącą na rynek pracy, o stażu pracy nie dłuższym niż 12 miesięcy
d)w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.
8.Organizator zastrzega sobie możliwość opóźnienia terminów startu poszczególnych grup w zależności od
tego czy zostanie osiągnięta liczba 12 uczestników wymagana do uruchomienia grupy na danym poziomie
językowym. Może się więc zdarzyć, że osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie będzie oczekiwać na
uruchomienie grupy do czasu uzbierania pełnej grupy.
9.W sytuacji, gdy liczba chętnych przekracza ilość miejsc dostępnych w ramach danego typu szkolenia,
przewidziane jest wpisanie kandydatów na listę oczekujących (rezerwowych). W przypadku zwolnienia się
miejsca spośród osób z tej listy zostanie przeprowadzona kwalifikacja do szkoleń.
10.W wyniku powyższej weryfikacji kandydatów utworzona zostanie lista Uczestników Projektu
zakwalifikowanych do Projektu, a osoby te zostaną poinformowane o tym fakcie drogą telefoniczną lub
mailową.
11.Z osobami znajdującymi się na liście Uczestników Projektu zakwalifikowanych do Projektu zostanie
podpisana Deklaracja uczestnictwa w Projekcie w pierwszym dniu szkolenia.
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
numer projektu: WND-POKL.09.06.02-26-140/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§ 5. Zasady uruchamiania grup i prowadzenia zajęć
1.Zasady organizowania grup są następujące:
a)grupy liczą 12 osób;
b)grupa uruchamiana jest po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników;
c)decyzję o uruchomieniu grupy podejmuje Kierownik Projektu po zebraniu odpowiedniej liczby
uczestników oraz ustaleniu dla nich harmonogramu zajęć i miejsca szkolenia. Beneficjenci o tym fakcie
zostają powiadomieni drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną;
2.Po zakończonym szkoleniu Uczestnicy Projektu, którzy ukończą szkolenie i zdadzą egzaminy otrzymają
zaświadczenia ukończenia szkolenia na danym poziomie językowym oraz międzynarodowy certyfikat
językowy TOEIC lub TOEFL.Junior wydane przez ETS (Educational Testing Service) potwierdzający
osiągnięcie określonego poziomu biegłości językowej.
§ 6. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1.Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 12 osób. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany
liczebności grupy w celu utrzymania wskaźników ilościowych Projektu.
2.Czas trwania szkolenia obejmuje 120h dydaktycznych dla grup maturalnych (1 godzina dydaktyczna
wynosi 45 minut) oraz 240h dydaktycznych dla grup dla os. pracujących.
3.Terminy zajęć zostaną przekazane zakwalifikowanym Uczestnikom Projektu pocztą elektroniczną oraz
zostaną przekazane pierwszego dnia szkolenia. Zakładana częstotliwość zajęć wynosi 4h raz w tygodniu.
4.Organizator szkolenia zapewnia zaplecze lokalowe i sprzętowe niezbędne do realizacji procesu
dydaktycznego.
5.Organizator szkolenia zapewnia prowadzenie szkoleń przez doświadczonych trenerów, posiadających
wysokie kwalifikacje.
6.Organizator szkolenia zapewnia zestaw podręczników do szkoleń. Ponadto do dyspozycji Uczestników
Projektu i trenerów będą inne pomoce i środki dydaktyczne, stanowiące wyposażenie jednostki. Fakt
otrzymania na własność podręczników Uczestnicy Projektu potwierdzają na piśmie.
7.Organizator szkolenia oświadcza, iż uzgodnione programy i harmonogramy szkolenia powinny być
wystarczające do należytego przeprowadzenia szkolenia.
8.Organizator szkolenia zapewnia Uczestnikom Projektu poczęstunek kawowy w postaci ciasta i gorącego
napoju (kawa/herbata) na każdych zajęciach.
9.Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 70% łącznej liczby godzin
szkolenia oraz zaliczenia przeprowadzanych w trakcie testów wiedzy na min. 60% (dopuszcza się możliwość
poprawy zbyt niskich wyników).
10.W przypadku absencji większej od 30% Uczestnik Projektu jest skreślany z listy szkolenia.
11.Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego
każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście obecności.
12.W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do samodzielnego
zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.
13.Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu przewidzianego w projekcie.
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
numer projektu: WND-POKL.09.06.02-26-140/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14.Ponadto Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a)punktualnego przychodzenia na zajęcia,
b)przygotowywania się do zajęć i utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności,
c)przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego oraz kulturalnego zachowania w
obiektach szkoleniowych,
d)przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
e)poszanowania mienia w miejscu szkolenia.
15.Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
16.Uczestnicy Projektu zobowiązani są do informowania Organizatora szkolenia o ewentualnych zmianach
istotnych danych osobowych np. zmiana nazwiska, dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu
zamieszkania, które nastąpiły w okresie od zgłoszenia się do zakończenia udziału w Projekcie.
17.Informacje, o których mowa w pkt. 15 i 16 będą wykorzystywane przez Organizatora szkolenia do
wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Świętokrzyskiego Biura
Rozwoju Regionalnego w Kielcach.
18.Szkolenia kończą się egzaminem końcowym.
19.Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu jest
odpowiednia frekwencja na zajęciach, zaliczenie testów wiedzy oraz zdanie egzaminu końcowego.
20.Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych Organizatorowi
szkolenia - w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu.
§ 7. Zasady rezygnacji i wykluczenia z Projektu
1.Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo skreślenia osoby z listy Uczestników Projektu w
następujących przypadkach:
a)Naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień Regulaminu Projektu;
b)Rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń;
c)Opuszczenia przez Uczestnika Projektu bez usprawiedliwienia ponad 30% zajęć.
2.Uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji
o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
3.Uczestnik Projektu, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może
zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego
osoby lub członka jego rodziny (np. poważna przewlekła choroba Uczestnika Projektu, choroba dziecka) i
wymaga odpowiedniego udokumentowania. Za członka rodziny Uczestnika Projektu uznaje się małżonka
Uczestnika Projektu, dzieci Uczestnika Projektu własne lub przysposobione, rodziców i rodzeństwo
Uczestnika Projektu.
4.Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej,
uzasadniających rezygnację Uczestnika Projektu poprzez żądanie od Uczestnika Projektu przedstawienia
stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, itp.
5.Uczestnik Projektu, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w § 7 pkt. 3
Regulaminu, lub który został skreślony z listy Uczestników Projektu przez Organizatora szkolenia, jest
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
numer projektu: WND-POKL.09.06.02-26-140/12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Organizatora szkolenia kosztów związanych z udziałem
Uczestnika Projektu.
6.W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika Projektu z
obowiązku zwrotu poniesionych przez Organizatora szkolenia kosztów związanych z udziałem Uczestnika
Projektu w całości lub odpowiedniej części.
7.Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek
uzasadniających zwolnienie Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Organizatora
szkolenia kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika Projektu informacje lub/
i dostarczone dokumenty.
§ 8. Postanowienia końcowe
1.Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
2.Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
3.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 r.
5.Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach
dotyczących Programu.
6.Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu.
7.Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.
8.Regulamin Projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Organizatora:
www.szkola-yes.pl pod hasłem „Projekty unijne” w opisie projektu, oznaczony jako „dokument do
pobrania”.
Akceptuję warunki niniejszego Regulaminu:
____________________________________
Miejscowość i data
____________________________________
Czytelny podpis Uczestnika Projektu
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
numer projektu: WND-POKL.09.06.02-26-140/12