ZAMÓWIENIE NA DRUK CYFROWY nr zlecenia

Transkrypt

ZAMÓWIENIE NA DRUK CYFROWY nr zlecenia
Studio
STUDIO ACORD ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków
tel. 012 296 51 06, fax 012 296 51 05, e-mail: [email protected]
NIP 676-214-65-50, REGON 356877279, Nr Konta BPH: 85 1060 0076 0000 3260 0060 0953
R
www.studioacord.pl
ZAMÓWIENIE NA DRUK CYFROWY
lp
zamawiaj¹cy:
nazwa pliku
liczba
kopii
kolor
Uwagi:
format
nr zlecenia
papier
us³ugi introligatorskie
termin druku:
cena us³ugi:
adres przesy³ki:
Potwierdzam odbiór wykonanej pracy.
Oœwiadczam, ¿e nie wnoszê ¿adnych zastrze¿eñ
do jakoœci jej wykonania i sposobu rozliczeñ.
..............................................................................
Czytelny podpis odbieraj¹cego

Podobne dokumenty