Team Leader

Transkrypt

Team Leader
Grupa Ivalis jest liderem na europejskim rynku firm Êwiadczàcych
us∏ugi w zakresie inwentaryzacji. Ju˝ od 20 lat przyczyniamy si´ do
rozwoju wielu europejskich sieci handlowych. Rocznie nasze
zespo∏y przeprowadzajà ponad 8000 inwentaryzacji w 15 krajach
Europy dla 250 korporacji. W Polsce jesteÊmy obecni od 2010 r.
W chwili obecnej w zwiàzku z rozwojem struktur poszukujemy osoby na stanowisko:
Team Leader
Osoba na tym stanowisku b´dzie odpowiedzialna za:
przeprowadzenie us∏ugi zgodnej ze standardami i procedurami firmy, a tak˝e harmonogramem i zasadami
ustalonymi z klientem
bie˝àcà wspó∏prac´ z Klientem w zakresie ustalania harmonogramu i sposobu realizacji us∏ugi
zarzàdzanie kilkudziesi´cioosobowym zespo∏em pracowników projektowych o ÊciÊle zhierarchizowanej strukturze
szkolenia pracowników
bie˝àce motywowanie, kontrola poprawnoÊci i tempa pracy, adekwatne reagowania na sytuacje trudne
Oczekiwania wobec kandydatów:
doÊwiadczenie w zarzàdzaniu zespo∏em i projektem w nast´pujàcych bran˝ach: gastronomiczna, telemarketing,
animacje marketingowe lub te˝ doÊwiadczenie zwiàzane z organizowaniem eventów wyniesione z organizacji
studenckich
umiej´tnoÊç zarzàdzania ludêmi lub te˝ ch´ç rozwijania si´ w tym obszarze
bardzo dobra organizacja pracy, nastawienie na jakoÊç i cel oraz umiej´tnoÊç pracy pod presjà czasu
gotowoÊç do pracy w elastycznych godzinach (mo˝liwoÊç ∏àczenia pracy zawodowej ze studiami)
dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego (szkolenia oraz uczestniczenie w projektach mi´dzynarodowych)
Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie dostosowane do poziomu potencja∏u zawodowego
prac´ w mi´dzynarodowym Êrodowisku oraz mo˝liwoÊç rozwijania kompetencji managerskich
realne mo˝liwoÊci rozwoju zawodowego na stanowisko Szefa Agencji
Osoby zainteresowane prosimy o wype∏nienie formularza na stronie:
https://www.talentfinder.pl/basicv2/CandidateRegister.aspx?pid=540&asn=Kariera
Uprzejmie informujemy, ˝e skontaktujemy si´ tylko z wybranymi kandydatami.
TWÓJ SKOK DO KARIERY
www.ivalis.pl
Polub nas na Facebooku
www.facebook.com/ivalispolska

Podobne dokumenty