Warszawa, 28 kwietnia 2010

Transkrypt

Warszawa, 28 kwietnia 2010
NIE
PODLEGA
ROZPOWSZECHNIANIU,
PUBLIKACJI
ANI
BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.
DYSTRYBUCJI,
DO STANÓW
Warszawa, 28 kwietnia 2010
INFORMACJA PRASOWA
Dobre wyniki wszystkich spółek strategicznych Grupy
Spółki z obszaru Korporacje i Rynki Finansowe
BRE Leasing
W I kwartale 2010 r. spółka zrealizowała zysk brutto w wysokości 13,9 mln zł, co oznacza
niemal ośmiokrotny wzrost w porównaniu do IV kwartału 2009 r. oraz niemal trzykrotny wzrost w
porównaniu do I kwartału 2009 r. Wzrost wyniku brutto jest rezultatem znacznie niższych odpisów
aktualizacyjnych.
BRE Bank Hipoteczny
Zysk brutto spółki w I kwartale 2010 r. wyniósł 11,5 mln zł (w porównaniu z 6 mln zł w IV
kwartale 2009 r. oraz 10,3 mln zł w I kwartale 2009 r.). Współczynnik ROE ukształtował się na
koniec I kwartału 2010 r. na poziomie 14,7% w porównaniu z 10,4% na koniec IV kwartału 2009 r.
Współczynnik C/I zmniejszył się na koniec I kwartału 2010 r. do 41,7% w porównaniu z 48,3% na
koniec 2009 r. oraz 44,1% na koniec I kwartału 2009 r.
W I kwartale 2010 r. Bank nie emitował listów zastawnych. W 2009 r. Bank wyemitował hipoteczne
listy zastawne na łączną kwotę 360 mln zł.
Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
W I kwartale br. Dom Inwestycyjny osiągnął 8,9 mln zł zysku brutto, ponad 1,5 krotnie więcej
niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody prowizyjne (28 mln zł) zwiększyły się o
ponad jedną trzecią w porównaniu z I kwartałem 2009 r.
W I kwartale br. spółce udało się uzyskać:
•
1 miejsce na rynku opcji, z udziałem przekraczającym 38%
•
2 miejsce na rynku transakcji terminowych, udziałem sięgającym 14%
•
3 miejsce na rynku obrotu obligacjami, z udziałem na poziomie 6%
•
4 miejsce na rynku akcji, z udziałem 6,7%
Liczba rachunków prowadzonych przez DI stale rośnie i na koniec marca wynosiła około 200 tysięcy.
Najwięcej rachunków otworzonych zostało za pośrednictwem mBanku.
Najważniejsze sukcesy:
Rynek po raz kolejny docenił analityków spółki - Michała Marczaka (Forbes, kwiecień 2010) i Kamila
Kliszcza (Gazeta Giełdy Parkiet, luty 2010). Zespół analiz DI BRE zajął I miejsce w raporcie
londyńskiej firmy AQ Research i I w VIII edycji rankingu analityków Gazety Giełdy Parkiet. Spółka
otrzymała również nagrodę Prezesa GPW za najwyższy udział w obrotach instrumentami
pochodnymi i zajęła I miejsce w rankingu biur maklerskich na rynku IPO.
BRE Bank SA, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2010 r. kapitał zakładowy
BRE Banku SA (w całości wpłacony) wynosi 118.763.528 złotych. W związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 14 marca 2008r., oraz uchwały
XVI NWZ z dnia 27 października 2008r., może ulec podwyższeniu do kwoty 123.763.528 złotych. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone.
brebank.pl
brebank.pl
Polfactor
Faktoring – Grupa Intermarket
W I kwartale 2010 r. spółki Grupy Intermarket zrealizowały obroty o łącznej wartości 1,25 mld EUR
(wzrost rok do roku o 8%). Najwyższy wzrost obrotów w ujęciu wartościowym dotyczył spółek
austriackiej (+8% r/r) oraz polskiej (+ 26% r/r). Wartym podkreślenia jest fakt, że spółki węgierska
i czeska, które ucierpiały najbardziej w czasie kryzysu ubiegłego roku, również wykazują tendencje
wzrostowe (odpowiednio 9% i 3% r/r).
W I kwartale 2010 r. spółki Grupy Intermarket konsolidowane z BRE Bankiem zrealizowały zysk
brutto w kwocie 5,7 mln zł wobec 13,1 mln zł straty w I kwartale 2009 r., na którą wpływ miały
wówczas zdarzenia jednorazowe (utworzone rezerwy na spółkę rumuńską, sprzedaną w IV kwartale
2009 r.). Znacznemu obniżeniu uległy odpisy na należności faktoringowe (spadek o 34% r/r oraz
60% w stosunku do IV kwartału 2009 r.) oraz koszty działalności (spadek odpowiednio o 20% i
9%).
Polfactor utrzymuje dynamiczny wzrost obrotów, które po I kwartale 2010 r. wyniosły 985 mln zł
(+26% r/r). Podobnie jak w 2009 r. Polfactor rozwija się szybciej niż polski rynek faktoringowy,
który w I kwartale 2010 r. odnotował 22% wzrost osiągając wartość 8,6 mld PLN. Warto zaznaczyć,
że w faktoringu krajowym Polfactor odnotował aż 35% wzrost r/r. Dzięki znacznie niższym odpisom
na należności oraz utrzymaniu kosztów na stałym poziomie zysk brutto po I kwartale 2010 r.
wyniósł 2,1 mln zł.
Najważniejsze sukcesy:
W 2010 roku Polfactor obchodzi jubileusz 15-lecia. Jest jedną z największych, a zarazem
najstarszych spółek faktoringowych w Polsce. Podstawowym produktem oferowanym przez Polfactor
jest faktoring z regresem, który w I kwartale 2010 r. stanowił blisko 85% całości obrotów tej spółki.
Spółki z obszaru Bankowości Detalicznej
BRE Ubezpieczenia TUiR i BRE Ubezpieczenia
Zysk brutto Spółki w ujęciu skonsolidowanym (łącznie z BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.) za I kwartał
br. wyniósł 10 mln zł, co stanowi 21% wzrost w porównaniu z I kwartałem 2009 r. Przychody z
działalności ubezpieczeniowej oraz pomocniczej wyniosły w sumie 42 mln zł.
W ramach platformy internetowej spółka BRE Ubezpieczenia zebrała w I kwartale 2010 r. łącznie
20,3 mln zł przypisu składki brutto, co stanowi 30% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem
roku ubiegłego.
Bancassurance osiągnął przypis składki na poziomie 164,3 mln zł, co stanowi 115% wzrost w
porównaniu z analogicznym okresem 2009 r. Wzrost wynika ze zwiększenia sprzedaży polis
lokacyjnych o blisko 200%. W marcu 2010 r. liczba ubezpieczonych kredytów hipotecznych w
mBanku i MultiBanku była wyższa o ponad 25% od średniej z ubiegłego roku.
BRE Wealth Management
W I kwartale 2010 r. Spółka zrealizowała zysk brutto w wysokości 2,0 mln zł, co stanowi 192%
wzrostu w porównaniu z I kwartałem 2009 r. (695 tys. zł). Przychody prowizyjne wyniosły 3,8 mln
zł. Wzrost ten jest w dużej mierze wynikiem przejęciem przez BRE Wealth Management obsługi
oferty towarzystw funduszy inwestycyjnych kierowanej do klientów bankowości prywatnej BRE.
Wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca br. wyniosła 1 160 mln zł, z tego 252 mln
stanowią aktywa FIZ i FIZAN (aktywa niepracujące), w których BRE WM jest zarządzającym
portfelem aktywów płynnych. Wartość aktywów pod zarządzaniem wzrosła o 21% w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy, 360% wzrost aktywów ( z 35,3 mln zł na
koniec I kwartału 2009 roku do 162,2 mln zł na koniec marca 2010 roku) odnotowano w Aktywnym
Portfelu Funduszy, produkcie oferowanym zarówno w BRE Private Banking & Wealth Management,
jak i w MultiBanku i mBanku.
BRE Bank SA, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2010 r. kapitał zakładowy
BRE Banku SA (w całości wpłacony) wynosi 118.763.528 złotych. W związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 14 marca 2008r., oraz uchwały
XVI NWZ z dnia 27 października 2008r., może ulec podwyższeniu do kwoty 123.763.528 złotych. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone.
brebank.pl
brebank.pl
Pozostałe spółki objęte konsolidacją
BRE.locum
W I kwartale br. spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 1,5 mln zł i był on wyższy o 11% od
zysku brutto zrealizowanego w IV kw. 2009 r., który wyniósł 1,3 mln zł. Jednocześnie uzyskała
lepszą rentowność sprzedaży brutto, tj. 9,6% w I kw. 2010 przy 7,9 % w IV kw. 2009 r.
W minionym kwartale BRE.locum zawarła umowy przedwstępne sprzedaży lokali na ponad dwa razy
więcej mieszkań niż w I kwartale 2009 r.
Najważniejsze sukcesy:
Spółka została wyróżniona w rankingu Diamenty Forbesa 2010 obejmującym listę przedsiębiorstw
najszybciej zwiększających swą wartość.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do
podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Banku S.A. („Bank”) w ofercie publicznej
akcji z prawem poboru. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia
do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku z
prawem poboru oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie prospekt emisyjny, który zostanie zatwierdzony przez
Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowany i udostępniony na stronie internetowej Banku
(www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.pl).
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo
do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji
zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery
wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani
przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w
Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w
Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku
rejestracyjnego.
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest
również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym materiale w jakiejkolwiek
jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją,
zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona
jest dystrybucja niniejszego materiału na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w
niniejszym materiale nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych w Kanadzie lub Japonii.
Niniejszy materiał jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (a) osób zamieszkujących poza granicami
Wielkiej Brytanii lub (b) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z
2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) lub (c) podmiotów o wysokiej
wartości aktywów netto i innych osób, którym może ona zostać zgodnie z prawem przekazana na podstawie art.
49(2) (a)-(d) ww. Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie „wskazanymi osobami” (ang. „relevant
persons”)). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale zostaną udostępnione wyłącznie
wskazanym osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich
papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom lub złożone wyłącznie przez
wskazane osoby. Osoba nie będąca wskazaną osobą nie może działać w oparciu o niniejszy materiał lub jego
dowolną część ani się na niego powoływać.
BRE Bank SA, 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18, tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. Według stanu na dzień 01.01.2010 r. kapitał zakładowy
BRE Banku SA (w całości wpłacony) wynosi 118.763.528 złotych. W związku z realizacją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały XXI WZ z dnia 14 marca 2008r., oraz uchwały
XVI NWZ z dnia 27 października 2008r., może ulec podwyższeniu do kwoty 123.763.528 złotych. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym BRE Banku SA będą w całości opłacone.
brebank.pl
brebank.pl