ZAJAFKA, nr 1 (zajafka-2011)

Transkrypt

ZAJAFKA, nr 1 (zajafka-2011)
A
K
F
A
J
A
Z
Gazetka szkolna
Zespołu Szkół w Ińsku
Rok szkolny 2011/2012, nr 1
21 grudnia 2011 r.
RADOSNYCH ŚWIĄT BOśEGO NARODZENIA
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2012!
Aby Święta
były wyjątkowymi dniami
w roku,
by choinka w kaŜdych
oczach zalśniła blaskiem,
by kolacja wigilijna
wniosła w serca spokój,
a radość pojawiła się
z kaŜdym nowym
brzaskiem.
By prezenty,
choć skromne, ucieszyły
kaŜde smutne oczy,
by spokojna przerwa
ukoiła złość,
a kolędowych śpiewów
nie było dość!
Radosnych Świąt BoŜego
Narodzenia
oraz pomyślności
i spełnienia najskrytszych
marzeń w Nowym Roku
Ŝyczy redakcja.
Pokłon pasterzy, XV/XVI w.
autor nieznany,
malarstwo niderlandzkie
ZAJAFKA
Str. 2
Witamy w społeczności gimnazjalistów
Dnia 2 listopada, odbyło się pasowa- uczestnicy źle je wykonali.
Znajdowało się w niej dosłownie
nie na gimnazjalistów klas I. Całą imPodczas wielu zadań było sporo wszystko, od soku z cytryny począwprezę zorganizowały klasy
szy na musztardzie skońIIA i IIB. Uczniowie wraz ze
czywszy.
swoimi wychowawczyniami
Zabawa z karaoke rówzebrali się na sali gimnastycznieŜ naleŜał do udanych.
nej. Obie panie wesołym kroNasze kociaki nie do końkiem wprowadziły na praktyca poradziły sobie z tym
wyzwaniem, choć uczniokable swoich podopiecznych.
Wszyscy mieli świetne styliwie sami wybierali sobie
zacje na wampira. Imprezę
piosenkę do zaśpiewania.
prowadziły dwie przebojowe
Gdyby nie pani Teresa
prowadzące: Marysia Marcini pani Ania cienko to by
kowska i Monika Jaszczywszystko wyglądało.
szyn.
Nie obyło się bez
Po przywitaniu zebranych,
drobnych usterek. Jedna
a w szczególności dyrekcji:
z osób organizujących
pana Krzysztofa Czubkowzabawę, zapomniała akWampiry
z
klasy
IB
z
wychowawczynią
p.Anną
Demeniuk
skiego i pani Jolanty Dzietów chrztu i szybko mumiańczyk, a takŜe jury,
siała pobiec po nie do
w którym poza dyrekcją zasiadły panie śmiechu, np. w konkurencji karmienia klasy. Na szczęście zdąŜyła.
Dorota Lemieszko i Justyna Nadkier- eklerem, gdyŜ buzie uczestników po
Tabelę z przyznawaniczna, rozpoczęły się wampirze harce. tym wszystkim wymagały natychmia- nymi punktami sprawiedliwe i skrzętnie uzupełniała Kasia Budzińska.
Pod koniec komisja podliczyła punkty. Ostatecznie zwycięŜyła klasa IA
przewagą 3 punktów. KaŜdemu
uczniowi-wampirowi został wręczony
akt chrztu. Zabawa w pełni się udała.
Wszyscy byli zadowoleni. Mamy nadzieję, Ŝe w przyszłym roku nasi koledzy wymyślą coś równie ciekawego.
Nikola :-)
Wampiry z klasy IA z wychowawczynią p. Teresą Furman
Do pierwszej konkurencji zaproszono troje uczniów. Ich zadaniem było
przebiec z ksiąŜką na głowie do pachołka i z powrotem. Zadanie wykonali z drobnymi potknięciami.
Kolejny pojedynek polegał na tym,
by trzymając łyŜkę w buzi, na której
znajdowało się jajko, przebiec szybko
wokół słupka, tak aby nie spadło. Wyścig musiał być powtórzony, poniewaŜ
stowego mycia. Ponadto
g r o m k i
śmiech wywoływały
miny wampirzyc, które
musiały wypić tajemniczą mikstury.
Dyrekcja wręcza pamiątkowe dyplomy
Rok szkolny 2011/2012, nr 1
Str. 3
Comenius w naszej szkole
Szkoła podstawowa po raz kolejny
przystąpiła do projektu Comenius. Od
wielu lat trwa współpraca z innymi państwami europejskimi. Projekt ten ma za
zadanie rozwijać wiedzę i umiejętności
uczniów, w zakresie języków obcych,
a takŜe pomóc poznawać kulturę i zwyczaje krajów europejskich, uczestniczących w projekcie.
Nad pracami grup czuwa koordynatorka pani Justyna Nadkierniczna.
W związku z Europejskim Dniem Języków Obcych, dnia 26 września, nasi
uczniowie wraz ze swoimi opiekunami,
przygotowali informacje o państwach
biorących udział w Comeniusie. Na
wspólnym spotkaniu grupy projektowe
zaśpiewały kanon Panie Janie w róŜnych wersjach językowych: po francusku, węgiersku, czesku, niemiecku, polsku, hiszpańsku, walijsku i włosku.
Wszyscy świetnie się bawili. Na korytarzach moŜemy oglądać gazetki ścienne,
które zmieniają swój wystrój, zaleŜnie
od pory roku i świąt.
Uczniowie, którzy współpracują w projekcie, stworzyli informacyjną ksiąŜeczkę na temat naszej szkoły oraz miejscowości. Wszystko po to, aby nasi koledzy
z innych krajów mogli dowiedzieć się
czegoś ciekawego o nas, o tradycjach
istniejących w naszej malowniczej miejscowości i w Polsce.
Całe przedsięwzięcie ma trwać 2 lata.
Przez ten okres mamy za zadanie udo-
skonalić język, wiedzę i nawiązać kontakty z rówieśnikami z krajów biorących
udział w projekcie. Na sam początek
w prezencie szkoła dostała tablicę interaktywną, która na pewno będzie przydatna podczas zajęć lekcyjnych.
Budzik :-)
W dniach 16-24 listopada w szkole
Beatrix-Potter-Grunschule w Berlinie
odbyło się pierwsze spotkanie w ramach
programu Comenius.
Podczas spotkania podsumowano bieprace
Ŝące
oraz ustalono
szczegóły
zadań, które
naleŜy wykonać do następnego spotkania, które nastąpi w połowie marca.
Od września do listopada głównym
zadaniem uczniów
było przygotowanie albumu o szkole, regionie i państwie oraz propozycji logo projektu.
W ramach tego konkursu wyróŜnienia
otrzymali: Martyna Przybysz Vb, Dominik Bodnar Vb oraz Emanuel Pluta VIa.
Dalsze działania obejmować będą
przede wszystkim przygotowanie przez
uczniów tańca narodowego, który zostanie zaprezentowany szkołom partnerskim na zbliŜającym się marcowym spotkaniu.
Ponadto zadania, które mamy wykonać, będą dotyczyły wybranych legend
regionalnych i narodowych: O rzece
Inie, O raku z jeziora Ińsko, O smoku
wawelskim, O syrence warszawskiej,
O Czechu, Lechu i Rusie. Został juŜ
ogłoszony konkurs na plakat bohatera
legendy O smoku wawelskim.
Wiele pracy przed nami, ale mamy
nadzieję, Ŝ wszyscy będą się przy tym
świetnie bawić.
J.Nadkierniczna
PRZYDATNY
SŁOWNICZEK
polsko-angielski-niemiecki
pajęczyna - spider web - Spinnennetz
kocioł - cauldron - Kessel
wilkołak - warewolf - Werwolf
miotła - broom - Besen
czarownica - witch - Hexe
wampir - vampire - Vampir
duch - ghost - Geist
pająk - spider - Spinne
szkielet - skeleton - Gerippe
nietoperz - bat - Fledermaus
cukierek - candy - Bonbon
czarny kot - black cat - die shwarze
Katze
nawiedzony - haunted - fanatish
potwór - monster - Monster
psikus - prank - figiel
Mikołaj - Santa Claus - Mikołaj
renifer - a reindeer - Ren
choinka - a Christmas tree - Nadelbaum
bałwan - a snowman - Schneemann
śnieg - snow - der Schnee
kolęda - a Christmas carol - Weihnach
prezent - a present/ a gift - Geschenk
sanie - a sleigh - Pferdeschlitten
kolacja świąteczna - Christmas dinner ein feierliches Abendbrot
anioł - an angel - Engel
świeca - a candle - Kerze
Chrystus - Christ - Christus
chrześcijanin - a Christian - Christ
święta BoŜego Narodzenia - Christmas Weihnachten
Wigilia - Christmas eve - Heiligabend
ozdoba - a decoration/ an ornament Schmuck
kadzidło - frankincense - gel Weihrauch
mirra - myrrh - Myrrhe
pasterz - a shepherd - Hirte
pasterka - midnight mass - Weihnachtskrippe
szopka - a nativity scene - Hirte
ZAJAFKA
Str. 4
Ogłoszenia
POMAGAMY DZIECIOM
Klasa na Medal
Rada Samorządu Uczniowskiego organizuje konkurs pod hasłem Klasa na medal. Nagrodę otrzyma ta klasa, która będzie miała najwyŜszą średnią ocen na koniec roku szkolnego. Zachęcamy wszystkie klasy do wzięcia udziału.
Zbiórka plastikowych
zakrętek
Przez cały rok szkolny zbierane będą
plastikowe zakrętki. Przeznaczone będą
one na cele charytatywne. Zakrętki naleŜy
przynosić do wychowawcy i trzymać je
w klasie. W środy, na godzinie wychowawczej członkowie RSU będą chodzić
po klasach i je zbierać.
Klub Scrabble
Firma Mattel i PFS prowadzą projekt
propagowania gry Scrabble w szkołach.
W związku z tym, chcemy załoŜyć w naszej szkole Klub Scrabble. Dzięki tej grze
moŜna wzbogacić zasób słownictwa oraz
nauczyć się zdrowego współzawodnictwa.
KaŜdy, kto chciałby wziąć udział w projekcie i zgłębić tajniki gry, mogą zgłaszać
W dniach 5-9 grudnia w naszej szkole
odbył się w tydzień wolontariatu pod
hasłem I Ty moŜesz zostać Świętym Mikołajem.
Celem akcji było zrobienie przez uczniów naszej szkoły świątecznych prezentów i obdarowanie nimi wychowanków
Rodzinnego Domu Dziecka w Stargardzie Szczecińskim.
Pomysłodawcą i koordynatorem akcji
była pedagog, pani Mirka Kupczyńska.
W przedsięwzięcie włączyła się klasa 5b
wraz z wychowawczynią panią Kasią
MuŜ. Finał akcji miał miejsce w piątek 9
grudnia. Uczniowie z klasy 5b wraz
z opiekunkami zawieźli prezenty kolegom i koleŜankom z Rodzinnego Domu
Dziecka.
Dziękujemy wszystkim uczniom i ich
rodzicom, którzy wzięli udział w akcji.
Dziękujemy dyrektorowi szkoły za
pomoc i wsparcie.
(red.)
PODAJ ŁAPĘ!
W naszej szkole po raz drugi uczniowie klasy IIIA gimnazjum przy współpracy pani pedagog, Anny Górskiej,
akcję charytatywną Podaj łapę! dla
zwierząt ze schroniska w Kiczarowie.
W akcji uczestniczyli: Agata Kalinowska, Martyna Piątkowska, Karolina
Halejcio, Justyna Warsińska, Damian
śero i Mikołaj Skonieczko.
Uczniowie sami dołączyli się o akcji, zrobili plakaty oraz ulotki zachęcające do niesienia pomocy czworonoŜnym sierotom.
Akcja trwała cztery tygodnie. Jej
celem było zebranie pokarmu i akcesoriów dla psów i kotów.
Dnia 14 grudnia organizatorzy zawieźli zebrane dary do schroniska.
Uczniowie bardzo się wzruszyli widząc
opuszczone i potrzebujące zwierzęta.
Pracownik przytułku dla zwierząt
serdecznie podziękował za wniesioną
pomoc.
Dzięki tym darom futrzakom będzie
się lepiej Ŝyło w zimowe dni.
W imieniu zwierząt bardzo dziękujemy kolegom i koleŜankom za uczestnictwo w akcji.
Agata Kalinowska, Martyna Piątkowska
Rok szkolny 2011/2012, nr 1
Konkursy
Przez październik uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum brali udział
w konkursach przedmiotowych. W gimnazjum odbyły się konkursy z języka
polskiego, historii, matematyki, biologii,
geografii, chemii, fizyki, języka angielskiego. W podstawówce humanistyczny
i matematyczno-przyrodniczy.
W kaŜdym konkursie wyłoniono trzy
najlepsze osoby, które w listopadzie
i grudniu reprezentowały naszą szkołę
w eliminacjach rejonowych oraz walczyć o jak najwyŜsze miejsca.
Wyniki konkursów rejonowych:
szkoła podstawowa język polski z elementami historii (890 uczestników)
Jakub Sobański 30p./292
Joanna Zinko 28p./475
Małgorzata KrzyŜanowska 25p./643
szkoła podstawowa matematyka (905
uczestników)
Joanna Zinko 16p./351
Krzysztof Grzyb 15p/372
Kamil Sydor 9p.
gimnazjum język polski (657 uczestników)
Jakub Racinowski 30p./407
Izabela Paluch 28p./495
Karol Korzeniewski 21p./639
gimnazjum matematyka (597 uczestników)
Maciej Burda 14p./72
Monika Sałdak 12p./213
Patrycja Kościelecka 9p./403
gimnazjum fizyka (465 uczestników)
Monika Sałdak 13p./229
gimnazjum biologia (574 uczestników)
Jakub Racinowski 23p./218
Małgorzata Piątek 21p./288
Monika Sałdak 21p./295
gimnazjum chemia (472 uczestników)
Karol Korzeniewski 12p./416
Damian Pańczyk 12p./420
Damian śero 10p./455
gimnazjum historia (597 uczestników)
Jakub Racinowski 29p./144
Damian śero 23p./370
Karol Korzeniewski 21p./423.
Gratulujemy Maćkowi Burdzie z IA,
gdyŜ zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu matematycznego.
śyczymy połamania długopisu i wielu
sukcesów matematycznych.
Wszystkich innych uczniów zachęcamy do brania udziału w konkursach
i turniejach wiedzy. Dzięki temu moŜecie sprawdzić swoje moŜliwości i osiągnąć sukces.
(red.)
Str. 5
Rada Samorządu
Uczniowskiego
Dnia 14 września odbyło się pierwsze
w tym roku zebranie uczniów wybranych do pełnienia roli przedstawiciela
w Radzie Samorządu Uczniowskiego.
KaŜda klasa wybrała swojego przedstawiciela.
Celem spotkania był wybór przewodniczącego oraz określenie pełnionych
funkcji. Rada wybrała Patrycję Kościelecką z IIA na przewodniczącą. Jej zastępcami są: Marysia Marcinkowska
z IIB oraz Joanna Rusielewicz z IIIB.
Odpowiedzialne za gazetkę szkolną są
Małgorzata KrzyŜanowska z VIb oraz
Kinga Burzyńska z IB. Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego
to: Kamil Brodowicz IVa, Julita Tomoń
IVb, Anna Szymczyk Va, Kevin Ziarniewicz Vb, Michał Burda VIa, Aleksandra Stanowska IA oraz Jakub Racinowski z IIIA.
Rada Samorządu Uczniowskiego
w związku ze świętami BoŜego Narodzenia ogłosiła konkurs na najładniejszą
klasową choinkę. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 grudnia, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na spotkaniu jasełkowym
w czwartek. śyczymy powodzenia.
(red.)
Na turystycznym szlaku — Studnica
W sobotę, 3 grudnia, jak zawsze o
godzinie 10:30 byliśmy gotowi na rajd.
W szesnastoosobowej grupie wyruszyliśmy pieszo spod Gryf-skandu. Tym razem naszym celem była Studnica. Gdy
weszliśmy do lasu ukazały nam się niesamowite widoki jesiennego boru. Mogliśmy swobodnie pooddychać świeŜym
powietrzem. Rozmowom nie było końca. OŜywieni pięknym krajobrazem,
z uśmiechem na ustach maszerowaliśmy
przez las. Po pewnym czasie niektórych
z nas juŜ bolały nogi, innym znudziło się
juŜ takie monotonne maszerowanie. To
jednak nie wszystko. Zapaleni uczestnicy rajdów koła turystycznego Tropiciele
przygotowali dla wszystkich niespo-
dziankę. Znaleźliśmy dwa tajemnicze
listy. Następnie wpadliśmy w pułapkę z
Ŝyłki, a na koniec zahartowani w boju
wojownicy wszczęli atak szyszkami na
naszą wycieczkę. Na szczęście zawarliśmy sojusz i dalej ruszyli z nami.
Po długiej i męczącej wyprawie, dotarliśmy wreszcie do Studnicy. Tam przy
świetlicy wiejskiej czekało na nas ognisko. Zostawiono dla nas list, w którym
opisano miejsce ukrytego skarbu. Posileni pieczonymi kiełbaskami, ruszyliśmy
na poszukiwanie owego cennego przedmiotu. Jedni uŜywali kompasu, innym
pomagały psy. Niestety tylko jedna osoba znalazła wspomniane kosztowności,
którymi były cukierki. Jak na dobrze
wychowaną osobę przystało podzieliła
się z nami swoim łupem. Po godzinie
zabawy przy ognisku, wyruszyliśmy
w drogę powrotną. Po drodze mijaliśmy
piękne jezioro i równie piękny las ze
wspaniałymi wzniesieniami. Niestety,
nikogo juŜ to nie cieszyło, poniewaŜ
wszyscy straciliśmy siłę i wlekliśmy się
powolnie. Widok, który wszystkich
ucieszył, to wznoszący się ponad lasem
budynek Gryf-skandu. Nasz rajd zakończyliśmy przy prefabrykacie. Trasa łącznie liczyła 12 km.
Moim zdaniem najdzielniejszy był
mały Piotruś, który licząc niespełna pięć
lat, całą trasę przejechał na rowerku.
Nikola
ZAJAFKA
Str. 6
Choinki czar
Wbrew pozorom drzewko to nie ma
w swym rodowodzie nic wspólnego
ze Świętami BoŜego Narodzenia. Jest
raczej potomkinią gałęzi obwieszonej
łakociami i róŜnymi symbolami dostatku, jako przedmiot mający przyśpieszyć
nadejście wiosny.
O takiej gałęzi wiedzieli staroŜytni
Rzymianie, Grecy, ludy Kaukazu, a w
pierwszych wiekach naszej ery wnoszenie tej gałęzi do domu było najwaŜniejszym obrzędem uroczystości noworocznych.
Słowianie środkowej Europy teŜ mieli
swoją gałąź noworoczną, jodłową, przystrojoną jabłkami, orzechami, wypiekanymi z ciasta figurkami zwierząt domowych, plackami z miodem (rodzaj pierników), a takŜe świecami, których płomień powinien przywabić wiosenne
słońce, i dzwonkami - dla odstraszenia
złych mocy.
W pradawnej Polsce gałąź taką wieszano nad drzwiami lub nad oknem na
czas wieczerzy wigilijnej.
Zwyczaj strojenia całego drzewka,
jodełki czy świerku, jest w Polsce stosunkowo niedawny. Zjawił się w Warszawie na przełomie XVIII i XIX wieku,
podczas zaboru pruskiego. Ta tradycja
przyjęła się u nas ze zdumiewającą łatwością.
Dzisiaj nie wieszamy juŜ pierników,
zabawek własnej roboty, orzechów
w sreberkach, cukierków w kolorowych
papierkach. Nawet drzewko często jest
sztuczne i ubierane trzy tygodnie przed
BoŜym Narodzeniem. To niszczy wszelki świąteczny, niepowtarzalny i bajkowy
nastój. Szkoda.
(delamiko)
Dlaczego świętujemy sylwestra?
Stare podanie włoskie wywodzi rodowód zabawy sylwestrowej od dwóch
papieŜy: od Sylwestra I, (na Stolicy
Apostolskiej w latach 314-335), świętego, którego pamiątkę Kościół obchodzi
właśnie w dniu 31 grudnia, oraz Sylwestra II, Ojca Świętego w latach 9991003.
Podobno było tak: Sylwester I w roku
317 pojmał Lewiatana, arcygroźnego dla
ludzkości, znanego juŜ z księgi Hioba
potwora morskiego, zakneblował mu
paszczę i uwięził w lochach Lateranu,
dawnego pałacu papieskiego w Rzymie.
Ale przepowiednia Sybilii głosząca,
Ŝe w tysięcznym roku nastąpi koniec
świata, przepełniała dusze ludzkie strachem. Wierzono bowiem, iŜ stanie się to
za sprawą Lewiatana. To on w pierwszych chwilach tysięcznego roku uwolni
się z lochu, poŜre świat i ludzi na nim,
a potem jeszcze - o zgrozo! - zapali niebo. PapieŜ Grzegorz V, który otrzymał
tiarę jako 25-letni młodzieniec w 996
roku, tak się tym przejął, Ŝe gdy po
trzech burzliwych latach swego pontyfikatu umierał, prawdopodobnie otruty,
w roku 999, cieszył się, Ŝe dobry Bóg
pozwolił mu nie doczekać straszliwego
końca świata.
Nowy papieŜ przyjął imię Sylwestra II,
co wielu domorosłym prorokom kazało
przypuszczać, Ŝe oto wypełnia się tajemne przeznaczenie: Sylwester I uwięził
potwora, a Sylwester II go uwolni.
Nadeszła nieubłaganie północ 31 grudnia 999 roku. Uderzyły dzwony wszystkich rzymskich kościołów i... nic. Struchlały lud doznał nagle niewysłowionej
ulgi, wyległ na ulice, rozpoczęły się
obłędne tany, zabawy... Hulano całą noc.
W Polsce sylwester jeszcze w połowie
XVIII wieku był całkiem nieznany.
Pierwsze bale sylwestrowe zaczynają się
dopiero na początku XIX wieku. I to
tylko w wielkich miastach!
A co robiono w noc sylwestrową, gdy
nie była jeszcze porą szalonej zabawy?
Przede wszystkim - wróŜono! Noc przejścia starego roku w nowy uchodziła za
czas cudów, diabelskich harców, powrotu zmarłych, znaków ujawniających
przyszłość…
W miastach lano topiony wosk na zim-
KALENDARIUM
czyli co i kiedy?
25 listopada - Dzień Pluszowego Misia
25 listopada - Katarzynki
29 listopada - Andrzejki
1 grudnia - Światowy Dzień Walki
z AIDS
4 grudnia - Barbórka, Dzień Górnika
5 grudnia - Dzień Wolontariusza
6 grudnia - Mikołajki
10 grudnia - Międzynarodowy Dzień
Praw Człowieka
17 grudnia - Dzień Bez Przekleństw
22 grudnia - Pierwszy Dzień Zimy
24 grudnia - Wigilia
25-26 grudnia - BoŜe Narodzenie
28 grudnia - Dzień Pocałunku
31 grudnia - Sylwester
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Trzech Króli
16-29 stycznia - ferie zimowe
21 stycznia - Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka
24 stycznia - Światowy Dzień Środków
Masowego Przekazu
30 stycznia - początek II semestru
ną wodę i z otrzymywanych zakrzeplin
odczytywano zbliŜające się wydarzenia.
Na wsi dziewczęta pragnące wyjść
za mąŜ biegły o północy do płotu i kaŜda
chwytała za kołek, jaki jej wpadł w rękę.
Z wyglądu tego kołka wnioskowała
o postaci swego przyszłego męŜa.
ZamąŜpójście moŜna było wywróŜyć
sobie takŜe nad zamarzniętym strumieniem. Trzeba było sięgnąć dna i wyciągnąwszy garść kamyków, szybko biec
do domu, by je policzyć. Parzysta liczba
wróŜyła męŜa, nieparzysta - panieństwo
do następnego św. Sylwestra.
Dzień, który następuje po szaleństwach sylwestrowej nocy, jest na całym
świecie świętem śpiocha.
Oby Nowy Rok przyniósł nam jak
najmniej trosk i jak najwięcej radości.
(delamiko) w oparciu o M. Ziółkowską: Szczodry
wieczór, szczodry dzień.
Rok szkolny 2011/2012, nr 1
Str. 7
Mikołajkowy turniej tenisa stołowego
We wtorek 6 grudnia 2011r. w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół odbył się
Mikołajkowy turniej tenisa stołowego.
Organizatorami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego i dyrekcja.
Ponad 50 graczy zmagało się w dwóch
kategoriach wiekowych. Poziom gry był
wyrównany, kaŜdy chciał wygrać, ale
najbardziej liczyła się dobra zabawa.
Zawodnicy z czołowych 3 miejsc
na koniec zawodów otrzymali pamiątkowe
medale
i dyplomy, a
wszyscy uczestnicy otrzymali
słodkie prezenty, które wręczała pani wicedyrektor Jolanta
Dziemiańczyk.
WYNIKI:
Kategoria
dziewcząt gimnazjum:
fot. udostępniła p.K.MuŜ
I m-ce Ala Szulc
II m-ce Patrycja Kościelecka
III m-ce Marysia
Marcinkowska.
Kategoria chłopców
gimnazjum:
I m-ce Konrad Imbiorski
II m-ce Tomasz Marzycki
III m-ce Kamil Wojciechowski.
Kategoria dziewcząt
szkoła podstawowa:
I m-ce Katarzyna
Stawinoga
II m-ce Katarzyna Wiśniewska
III m-ce Anna Szymczyk.
Kategoria chłopców szkoła podstawowa:
I m-ce Krystian Faliszewski
II m-ce Jerzy Kasztelan
III m-ce Michał Burda.
GRATULUJEMY!
Nauczyciele wychowania fizycznego
Nasze Siatkareczki
Dnia 13 grudnia reprezentacja Szkoły Podstawowej wzięła udział
w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce
Siatkowej Czwórek
Dziewcząt. Do rozgrywek zgłosiło się 9
szkół: SP nr 2, SP nr 3,
SP nr 4, SP nr 5, SP nr
6, SP nr 7, SP Ińsko, SP
Marianowo, ZSP Dobrzany.
Po wylosowaniu
grup nasze uczennice
wygrały gładko swoje
pierwsze mecze (nie
tracąc Ŝadnego seta)
i tym samym zajęły
pierwsze miejsce
w swojej grupie.
W półfinale pokonały zawodniczki z SP nr 3 2:0 i znalazły się w finale. Po zaciętej
walce, nasza reprezentacja w
tie-breaku uległa zespołowi SP
nr 2 i uzyskały tytuł wice mistrzyń powiatu.
Reprezentacja dziewcząt
wystąpiła w składzie: kpt.
Klaudia Seroczyńska VIb, Daria Klym VIb, Monika Konrdatowicz VIb, Gabrysia Pilarska
VIa, Katarzyna Wiśniewska
VIa, Katarzyna Stawinoga VIa,
Anna Szymczyk Va, Katarzyna
Grzegorczyk Va. Trenerem
dziewcząt jest p. Katarzyna
MuŜ.
Gratulujemy!
DruŜyna wicemistrzyń powiatu w mini piłce siatkowej
(red.)
ZAJAFKA
Gazetka szkolna
u
Zespołu Szkół w Ińsk
Centrum Oświatowo-Kulturalne
Zespół Szkół:
Szkoła Podstawowa
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Gimnazjum Publiczne
im. gen. Mariusza Zaruskiego
ul. Poprzeczna 1
73-140 IŃSKO
tel.: 91 562 30 15, 91 562 31 09
fax: 91 562 31 47
e-mail: [email protected]
www.zsinsko.szkolnastrona.pl
Redakcja:
Katarzyna Budzińska
Monika Jaszczyszyn
Patrycja Kościelecka
uczniowie Zespołu Szkół
Opiekun:
Dorota Lemieszko
Redakcja gazetki sz
kolnej
serdecznie zaprasza
wszystkich
uczniów do współpra
cy.
Byłeś świadkiem ciek
awego
wydarzenia, wziąłeś
udział
w szkolnym przedsię
wzięciu,
chcesz podzielić si
ę swoimi
wraŜeniami — napisz
do nas!
CZEKAMY NA CIEBIE.
Spotkania redakcji od
bywają się
w kaŜdy poniedziałek
w godz. 15.30-17.00
w sali 46.
WIADOMOŚCI SPORTOWE
Mistrzostwa Powiatu
szkół gimnazjalnych w unihokeju.
DruŜyna dziewcząt w składzie: Ewa
Szyszkowska (kapitan) IA, Agata Kościelecka IB, Dominika Skarbek IB,
Kinga Burzyńska IB, Karina Pszczółkowska (bramkarz) IA, Patrycja Milczarek IB, zajęła IV miejsce w turnieju.
Gratulujemy!
W dniu 14 listopada druŜyna dziewcząt ze szkoły podstawowej zagrała
mecz piłki koszykowej z druŜyną
dziewcząt z Goleniowa. Nasz zespół
wystąpił w składzie:
Monika Kondratowicz VIa, Daria
Klym VIa, Klaudia
Seroczyńska VIa,
Katarzyna Wiśniewska VIb, Kamila Sas VIb, Katarzyna Stawinoga
VIb, Natalia Staniszewska VIb, Lidia Kusz VIa, Anna
Szymczyk Va, Marta Sękiw VIb.
Wspierały je zawodniczki z gimnazjum
Ewa Szyszkowska IA oraz Kinga Burzyńska IB. Mecz zakończył się wynikiem 38:30 dla dziewcząt z Ińska.
Tego samego dnia druŜyna chłopców
z gimnazjum rozegrała mecz piłki koszykowej z druŜyną chłopców
z Goleniowa.
Zespół naszej
szkoły wystąpił
w składzie: Maciej Burda IA,
Jakub Racinowski IIIA, Bartosz Grzyśka
IIA, Adam śytniak IIIA, Mateusz Ledziński IIIB, Mateusz Kuryluk
IB, Aleksander Bujny IIIB. Mecz zakończył się wynikiem 35:31. Nasi
chłopcy górą!
W listopadzie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Tenisie Stołowym Szkół
Podstawowych dziewcząt. Nasze repre-
zentantki: Katarzyna Stawinoga, Anna
Szymczyk i Marta Sękiw zajęły pierwsze miejsce, wygrywając wszystkie mecze. Do turnieju zgłosiło się jedenaście
szkół, więc sukces jest naprawdę ogromny. Dziewczęta jako mistrzynie powiatu
zakwalifikowały się do turnieju wojewódzkiego, który odbędzie się w lutym,
po feriach zimowych.
Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów.
JuŜ w nowym roku czekają nas koszykarskie emocje podczas Noworocznego
Turnieju Piłki Koszykowej w kategorii
szkół podstawowych oraz gimnazjum
dziewcząt i chłopców. Serdecznie zapra(red.)
szamy.