1 Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn

Komentarze

Transkrypt

1 Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn
Część III SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.
„Remont ostróg o numerach 4/830 oraz 6/830, na rzece Wiśle”
1. Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbudowa dwóch ostróg na rzece Wiśle
w km 829+100 i 829+200 brzeg prawy o numerach odpowiednio 4/830 i 6/830. Roboty polegać będą
na odbudowie korpusu ostróg przy pomocy faszynady, tłucznia kamiennego, podsypki żwirowej i
bruku kamiennego.
2. Opis stanu istniejącego
Uszkodzone ostrogi – budowle regulacyjne – stanowią podstawowy element kształtujący
koryto rzeki w ramach wyznaczonej trasy regulacyjnej. Planowane roboty obejmują remont
dwóch sztuk ostróg.
Ostrogi stanowią element ciągłej zabudowy regulacyjnej, której zadaniem jest:
– kształtowanie koryta przepływu wielkiej wody,
– koncentracja przepływu w podstawowym korycie,
– uzyskiwanie głębokości żeglugowych na drodze wodnej,
– swobodny spływ lodów wiosennych,
– zapobieganie powstawaniu zatorów,
– wpływanie na bezpieczeństwo istniejących obwałowań.
Ostrogi o konstrukcji faszynowo – kamiennej w obecnej chwili są zniszczone przez pochód
lodów oraz wody powodziowe.
Ostrogi 4/830 i 6/830 zlokalizowane są na działkach nr 1 i nr 2/5, gmina Grudziądz obręb
Rozgarty.
3. Charakterystyka prac
W ramach zaprojektowanych robót przewiduje się odbudowę ostróg w takiej technologii
w jakiej zostały pierwotnie wykonane. Prace obejmują uzupełnienie fundamentów z materacy
faszynowych oraz odbudowę korpusu wraz z jego ubezpieczeniem narzutem w płotkach.
Zakłada się wykonanie fundamentów ostróg z materacy taflowych o grubości 0,6m
i 1,0m. Korpus budowli zostanie wykonany na zatopionych i obciążonych materacach
poprzez wbudowanie kiszek faszynowych, drewnianych kołków oraz obciążenia konstrukcji
1
kamieniem łamanym lub polnym. Konstrukcje faszynadowe układane
do projektowanej
rzędnej. Koronę i skarpy ostrogi o nachyleniu 1:1,5-1:2 do głębokości 1,0m poniżej
SW należy umocnić narzutem w płotkach o grub.0,3m z kamienia łamanego lub polnego
Ø 20-30 cm. Skarpę podwodną głowicy ostrogi należy wykonać z nachyleniem 1:5 i umocnić
analogicznie jak korpus. Połączenie konstrukcji ostrogi z brzegiem rzeki (tzw. „wrzynki)
należy wykonać poprzez wykop oraz wykonanie konstrukcji faszynadowych. W rejonie
połączenia ostróg z istniejącym brzegiem rzeki należy wykonać ubezpieczenie brzegów przez
zatopienie materacy brzegowych gr. 0,6m oraz wykonanie narzutu kamiennego w płotkach
gr. 0,5m. Powyżej narzutu skarpę umocnić brzegosłonem płaskim.
Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy dotyczącymi warunków prowadzenia robót, roboty należy
prowadzić:
1.
Poza okresem lęgowym ptaków.
2.
Transport materiałów do miejsc wykonywania prac prowadzić drogą wodną.
bez naruszania terenów lądowych przylegających do miejsc remontowanych urządzeń
hydrotechnicznych.
3.
W trakcie prowadzonych prac nie usuwać drzew lub krzewów.
4.
W procesie odbudowy korpusów należy użyć materiały naturalne takie jak kamień,
faszyna wiklinowa i drewno.
5.
Podczas wykonywania planowanych robót zachować dbałość o utrzymanie dobrego
stanu ekologicznego wód i rzek i terenów sąsiadujących.
4. Technologia robót
Całość robót związanych z remontem ostróg będzie prowadzona „z wody” przy użyciu
sprzętu pływającego. Transport materiałów w miejsce wbudowania odbywać się będzie
wyłącznie
za
pomocą
taboru
pływającego.
Zakłada
się,
iż
roboty
ziemne
przy wykonywaniu wykopów, odbywać się będą koparkami na pontonach , a grunt
pozyskany z wykopu zostanie wbudowany pod projektowane nasypy..
Do wykonania materacy, faszynady oraz kiszek należy użyć faszyny wiklinowej, której
okres magazynowania nie przekracza jednego roku.
Nie dopuszcza się stosowania faszyny leśnej!
Kiszki
faszynowe
wbudowywane
w
materac
mogą
być
wiązane
sznurkiem
polipropylenowym. Kiszki do faszynady wiązać za pomocą drutu stalowego.
Faszyna oraz kołki do wyplatania płotków oraz brzegoskłonu winny być świeże, zdolne
do porośnięcia.
2
Dopuszcza się pozysk zawózki na faszynadę z formowania brzegów pod brzegosłon kryty
oraz z wykopu pod wrzynkę. W przypadku niedoboru gruntu, można go pozyskać z koryta
rzeki, z miejsca wskazanego przez inspektora nadzoru.
Do wykonania narzutów, faszynady oraz zatopienia materacy można użyć kamienia
polnego lub łamanego. Do zatopienia materacy (z wyjątkiem brzegowych)dopuszczalne
jest używanie materiałów pochodzących z rozbiórki konstrukcji budowlanych z betonu
pozbawionego zanieczyszczeń.
5. Zakres prac do wykonania
Zakres prac do wykonania został szczegółowo przedstawiony w dokumentacji
projektowej.
6. Termin zakończenia robót – 30 listopada 2014r.
3