konkurs - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Transkrypt

konkurs - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
Im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
ogłasza
KONKURS
na dwa stanowiska asystenta w Instytucie Matematyki
na Wydziale Matematyczno- Fizyczno- Technicznym
z początkiem zatrudnienia od l października 2015 roku
O stanowisko asystenta mogą
l.
Spełniające
3.
4.
5.
osoby:
określone
w art. l 09 ustawy z dnia 27.07.2005 r. "Prawo
Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami)
oraz w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 30.04.20 l O r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 201 Or. nr 96, poz. 615 z późniejszymi zmianami).
Posiadające stopień doktora w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie
matematyka lub tytuł zawodowy magistra matematyki oraz otwarty przewód doktorski
w dyscyplinie matematyka lub tytuł zawodowy magistra matematyki oraz zaliczone
przynajmniej dwa lata studiów doktoranckich z matematyki i perspektywę otwarcia
przewodu doktorskiego z matematyki w okresie najbliższego roku.
Preferowane zainteresowania naukowe: analiza matematyczna, algebra i geometria
algebraiczna, równania funkcyjne i teoria iteracji, podstawy i dydaktyka matematyki.
Gotowość
do podjęcia prowadzenia zaJęc dydaktycznych z przedmiotów
matematycznych. Wskazana jest umiejętność prowadzenia zaJęc związanych
z technologią informacyjną, zastosowaniami matematyki w ekonomii i finansach lub
doświadczenie w pracy w szkole.
O ponowne zatrudnienie na stanowisku asystenta nie mogą ubiegać się osoby,
które w naszej Uczelni podlegały rotacji.
wymagania
o szkolnictwie
2.
ubiegać się
Zgłoszenie
wyższym"(
do konkursu winno
zawierać:
+ Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
+
+
+
+
+
+
Zgłoszenie
w Krakowie, życiorys, CV, kwestionariusz osobowy.
Odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk matematycznych lub tytułu
magistra matematyki (w przypadku stopni uzyskanych za granicą konieczny jest
dokument poświadczający ich równoważność).
Autoreferat prezentujący zainteresowania i osiągnięcia naukowe.
Wykaz publikacji (z podaniem roku wydania).
Opinię samodzielnego pracownika naukowego (opiekuna lub promotora).
Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dot. własności intelektualnej
i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Oświadczenie, że Uniwersytet Pedagogiczny będzie podstawowym miejscem
pracy i informacja o braku dodatkowego zatrudnienia.
do konkursu należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-FizycznoTechnicznego, pok. 146, ul. Podclwrqżych 2, 30-084 Kraków (te/. 12 635-88-58)