konkurs - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Transkrypt

konkurs - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
1m. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie
ogłasza
KONKURS
na stanowisko asystenta w Instytucie Techniki
na Wydziale Matematyczno- Fizyczno- Technicznym
z początkiem zatrudnienia od l października 2015 roku
O stanowisko asystenta mogą
l.
2.
3.
4.
5.
ubiegać się
osoby:
Spełniające wymagania określone w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. "Prawo
o szkolnictwie ·wyższym"( Dz. U . z 2012 r. , poz. 572 z późniejszymi zmianami)
oraz w art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 30.04 .20 l O r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 20 l O r. nr 96 , poz. 615 z późniejszymi zmianami).
Posiadające tytuł magistra lub magistra inżyniera techniki lub informatyki i odbyły
przynajmniej roczny staż w firmie o profilu informatycznym (mile widziany staż
zagraniczny).
Posiadają umiejętności posługiwania się oprogramowaniem inżynierskim, znajomością
budowy i działania dużych serwisów społecznościowych, doświadczenie jako programista
w technologiach webowych, doświadczenie z programami CMS dla stron internetowych
oraz z administracją oprogramowania AutoCad.
Posiadają przynajmniej roczny staż pracy w uczelni wyższej , publikacje potwierdzające
zainteresowania nowoczesnymi technologiami informatycznymi, kompetencje do
prowadzenia zajęć w j. angielskim oraz cechują się kreatywnością i zdolnościami
.
.
.
orgamzacyJnymi.
O ponowne zatrudnienie na stanowisku asystenta nie mogą ubiegać się osoby,
które w naszej Uczelni podlegały rotacji.
Zgłoszenie
do konkursu winno
zawierać:
+ Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
+
+
+
+
+
w Krakowie, życiorys, CV, kwestionariusz osobowy.
Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera
nauk technicznych (w przypadku stopni uzyskanych za granicą konieczny jest
dokument poświadczający ich równoważność) .
Autoreferat prezentujący dziedziny badawcze i osiągnięcia naukowe kandydata.
Wykaz publikacji (z podaniem roku wydania).
Oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dot. własności intelektualnej
i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Oświadczenie , że Uniwersytet Pedagogiczny będ zie podstawowym miejscem
pracy i informacja o braku dodatkowego zatrudnienia.
Zgłoszenie
do konkursu należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-FizycznoTechnicznego, pok. 146, ul. Podclwrqżyclz 2, 30-084 Kraków (te/. 12 635-88-58)
w terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku.
Rozstrzygnięcie
konkursu
nastąpi
w terminie do koó.ca czerwca 2.015 r.
Wycfz 1ału
DZ I E K ·
Matem
Uniwersytetu Pe ·
·