konkurs - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Transkrypt

konkurs - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY 1m. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oglasza
KONKURS
na stanowisko asystenta w Instytucie Techniki na Wydziale Matematyczno - Fizyczno - Technicznym z pocz~tkiem zatrudnienia od 1 pazdziernika 2014 roku o stanowisko asystenta mogq ubiegac sif osoby :
1. Spe!niajCj.ce wymagania okreslone w al1. 109 ustawy .,Prawo 0 szkolnictwie wyzszym"
( D z. U. Nr 164, pOZ. 1365 z p6Zniejs zy mi zmianami).
2. Posiadajqce stopiel1 magistra lub magistra inzyniera w zakresie inzynierii materialowcj
lub pokrcwnego kierunku technicznego w zakresie nauki 0 materialach , fizyki, fizyki
technicznej, informatyki stosowanej.
3. Posiadajq.ce doswiadczenie \tv obliczeniach dynamiki sieci uklad6w z \vykorzystaniem
metod ab initio bazujqcej na teorii funkcjonalu gystosci.
4. Znajomosc j yzy ka obcego - preferowany jyzyk angielski .
Zgloszenie do konkursu winno zawierac :
• Podanie 0 zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, zyciorys, CV , kwestionariusz osobowy.
• Potwierdzone kserokopie swiadectw pracy (jesli dotyczy).
• Odpis dyplomu uzyskania stopnia magistra nauk technicznych lub fi zycznych.
• Wykaz publikacji.
• Autoreferat prezentujCj.cy dzied ziny badawcze i osiCj.gniycia naukowe kandydata.
• Oswiadczenie 0 wyrazeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego do
prowadzenia kierunku studi6w i oswiadczenie 0 znajomosci i akceptacji zasad
dot. wlasnosci intelektualnej
ochrony prawnej d6br intelektualnych
w Uniwersytecie Pcdagogicznym .
• Oswiadczenie, ze Uniwersytet Pedagogiczny byd zie podstawowym mleJscem
pracy.
• Informacja 0 braku dodatkowego zatrudnienia.
• Zaswiadczenie lekarskie 0 zdolnosci do pracy .
Zgloszenie do konkursu nalezy skladac w Dziekanacie Wydzialu Matematyczno-Fizyczno­
Technicznego, pol" 146, ul. PodchorCj.zych 2, 30-084 Krak6w
(tel. 12638-25-21)
w terminie do dnia 111ipca 2014 roku.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Rozstrzygni~cie
konkursu nast,wi w terminie do dnia 16 lipca 2014 r. o w/w stanowisko nie mogq ubiegac si y osoby, ktore w nas zej Uczelni podlegaty rotacji
z tych stanowisk.
Dr hah. WJadysJaw BJasiak, prof. UP
Dziekan
WydziaJu Matematyczno-Fizyczno-Technicznego

Podobne dokumenty