Warsztat „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”

Transkrypt

Warsztat „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”
Warsztat „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”
9-10 oraz 17-18 listopada 2016r. godz. 9:00 - 15:00
BLOKI SZKOLENIOWE:
Nazwa bloku szkoleniowego
Poszerzenie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień i uregulowań prawnych
dotyczących asystentury rodzinnej,
Doskonalenie kompetencji zawodowych w zakresie zadań i uprawnień
asystenta rodziny, podziału kompetencji pomiędzy pracownikiem socjalnym a
asystentem rodziny oraz współpracy ze służbami społecznymi
wspomagającymi rodziny
Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu metodyki pracy asystenta
rodziny: - diagnozowania środowiska rodziny wieloproblemowej
- opracowania i realizacji planu pomocy rodzinie, ewentualnych modyfikacji
planu pracy, okresowej oceny, ewaluacji końcowej oraz monitoringu sytuacji
rodziny po zakończeniu współpracy
Nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji w pracy asystenta rodziny
Doskonalenie metod pracy asystenta rodziny:
- praca z indywidualnym przypadkiem
- model skoncentrowany na rozwiązaniach,
- podejście systemowe do pracy z rodziną - analiza konkretnych przypadków
Czas
trwania
0,5 h
1h
2,5 h
2,5 h
1,5 h
Łączny czas trwania warsztatu: ok. 8 godzin dydaktycznych (8 x 45 min) + ewentualne
przerwy

Podobne dokumenty