elewacja-ul_ Konopnickiej 7a W-

Transkrypt

elewacja-ul_ Konopnickiej 7a W-
elewacja-ul_ Konopnickiej 7a W-ch.KST
Lp.
Podstawa
1
1 KNR 2-02
d.1 1604-01/02
POZYCJE KOSZTORYSU
Opis
rusztowania
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 12 m interpolacja
2 KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowań grupy 1
d.1 z.sz.5.15
(poz.:3,4,5,7,8,9,10,11,12,13)
Razem dział: rusztowania
2
roboty przygotowawcze
3 KNR AT-26
Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków zed.2 0101-01
wnętrznych
4 KNR 4-01
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
d.2 0535-08
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku-PARAPET ZEWNĘTRZNY
Razem dział: roboty przygotowawcze
3
obróbki blacharskie
5 KNNR 2 0504- Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy
d.3 01
szerokości w rozwinięciu do 25 cm- parapety
Razem dział: obróbki blacharskie
4
tynki zewnętrzne
6 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "KNAUF
d.4 1134-02
GOLDBAND UNI" - powierzchnie pionowe
7 KNR 2-02
Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ściad.4 0903-02
nach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane mechanicznie grubości do 15mmKNAUF COVER
Razem dział: tynki zewnętrzne
5
konserwacja elementów ceglanych elewacji
8 TZKNC N-K/VI Wstępne odczyszczenie powierzchni - ceramika - cod.5 1/1-b
kół oraz elementy kamienne i ceramiczne wystroju architektonicznego
9 TZKNC N-K/VI Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi
d.5 1/3-b
bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowieccokół oraz elementy kamienne i ceramiczne wystroju
10 TZKNC N-K/VI Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy
d.5 1/6-b
cementowo-wapiennej i gipsu - kamień porowaty piaskowiec-cokół oraz elementy kamienne i ceramiczne wystroju ceramicznego
11 TZKNC N-K/VI Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapd.5 3/4-a
na dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia)
12 TZKNC N-K/VI Impregnacja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu
d.5 2/1-a
kamiennego "in situ" metodą "kieszeniową" lub metodą
stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia. - cokół oraz elementy ceramiczne
Razem dział: konserwacja elementów ceglanych elewacji
6
malowanie
13 KNR 19-01
Zabezpieczenie stolarki folią
d.6 0832-04
14 KNR 19-01
Zabezpieczenie cokłu folią
d.6 0832-04
15 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "SILITOL
d.6 1134-02
NQG KONZENTRAT" - powierzchnie pionowe
16 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silid.6 1519-03
katową CAPAROL-NQG
analogia
Razem dział: malowanie
7
elementy ślusarsko-kowalskie
17 KNR 4-01
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
d.7 1212-08
prętów ozdobnych
Razem dział: elementy ślusarsko-kowalskie
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:
-1-
Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 7022 Użytkownik: piotr
Jedn.obm.
Ilość
m2
12,00*
(9,86+2,22+
8,07) =
241,800
m2
271,147
m2
2,425
m2
poz.4 =
2,425
m2
poz.3 =
271,147
poz.3 =
271,147
m2
m2
22,385
dm2
poz.8*100 =
2238,500
dm2
poz.8*100 =
2238,500
szt
20
dm2
poz.8*100 =
2238,500
m2
28,836
m2
poz.8 =
22,385
poz.3 =
271,147
poz.3 =
271,147
m2
m2
m2
1,63*1,20 =
1,956
Cena jedn.
Wartość