Akustyka-psychofizyka II, dr Honorata Hafke-Dys

Transkrypt

Akustyka-psychofizyka II, dr Honorata Hafke-Dys
Sylabus
WYDZIAŁ FIZYKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut/Zakład
Stopień/tytuł naukowy
Imię
Nazwisko
doktor
Honorata
Hafke-Dys
Kierunek studiów
Specjalność
Akustyka
Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć
Psychofizyka II
wykład
Liczba godzin:
Rok studiów/tryb
15
Rok akademicki/Semestr
I (2-go stopnia) /stacjonarne
Punkty ECTS
2010-2011/ letni
Zwięzły opis treści przedmiotu
1. Przewodzenie impulsów w układzie nerwowym (anatomia i funkcjonowanie
neuronów, przewodzenie synaptyczne). Podstawowe informacje dotyczące budowy
mózgu człowieka, charakterystyka pracy poszczególnych płatów.
2. Metody wizualizacji pracy mózgu (EEG, PET, fMRI).
3. Narządy zmysłów człowieka, ich budowa i funkcjonowanie. Procesy nerwowe w
narządzie słuchu i wzroku- porównanie.
4. Widzenie i słyszenie przestrzenne.
5. Podstawy akustyki mowy.
6-7. Jednoczesna percepcja dźwięku i obrazu.
• Relacje jakościowe w ocenie materiału audio-wizualnego
• Effekt mcGurka
• Asynchronizm czasowy i przestrzenny
• Synestezje
• Deficyty neuronalne
• Iluzje wzrokowe i słuchowe
Szczegółowa tematyka zajęć
Sposób oceniania (wymagania)
Udział w ocenie
końcowej
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne
końcowe zaliczenie pisemne/ustne
100%
egzamin pisemny
egzamin ustny
kontrola obecności
praca końcowa semestralna/roczna
inne:
Literatura podstawowa
Piotr Jaśkowski, (2009), Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Vizja Press&IT
Jan Młodkowski, (1990), Aktywność wizualna człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN
Alan Longstaff, (2003) Neurobiologia. Krótkie wykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN
Literatura rozszerzona
Cook P. R.(1999) Music, Cognition, and Computerized Sound: An Introduction to
Psychoacoustics The MIT press, Cambridge, Massachusetts, London, England
Blauert J. (2005) Communication Acoustics, Springer-Verlag New York Inc.
Jaroszyk F. (2002) Biofizyka. Podręcznik dla studentów, PZWL
Howard I.P., Templeton W.B (1998) Human spatial orientation. Wiley, New York
Pashler, H. E. (Ed.) (1998) Attention, East Sussex, UK: Psychology