WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

Transkrypt

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI
(LUB PROMESY KONCESJI)
Zakres wniosku i załączników
Marek Kulesa
Towarzystwo
Obrotu Energią
Sesja warsztatowa pt.:
„Zasady koncesjonowania działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii
elektrycznej w źródłach odnawialnych i w kogeneracji z uwzględnieniem obowiązków
wynikających z posiadania koncesji”
Warszawa, 22 kwietnia 2009 r.
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Podstawy formalno-prawne (1). Przypomnienie
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z z późn. zm.)
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, późn. zm.)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 Z późn. zm)
ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Podstawy formalno-prawne (2). Przypomnienie
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania
i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia
opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania
danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnym źródle energii elektroenergetycznego
(Dz. U. Nr 156, poz. 969)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r.
w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie
świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu
obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw,
uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych
dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji (Dz. U. Nr 185, poz. 1314)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Przygotowanie wniosku
Wnioskodawca, przygotowując wniosek o udzielenie koncesji
(promesy koncesji) powinien mieć świadomość, Ŝe im lepiej jest
on przygotowany i kompletny (zawiera wszystkie niezbędne
załączniki), tym sprawniej będzie przebiegać proces
udzielenia koncesji (promesy koncesji)
Zakres przedstawionej dokumentacji powinien umoŜliwić ustalenie,
Ŝe Wnioskodawca spełnia wymagane warunki uzyskania koncesji
oraz, Ŝe nie zachodzą wobec niego okoliczności uzasadniające
odmowę udzielenia koncesji
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Zakres wniosku
WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI - uregulowania
art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (koncesja)
art. 43 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne (promesa)
doświadczenia praktyczne URE
doświadczenia praktyczne Koncesjonariuszy
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Ustawowy zakres wniosku (1)
1)
oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca
zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do
dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy – równieŜ
ich imiona i nazwiska (oraz adresy do korespondencji*)
2)
określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na
którą ma być wydana koncesja
3)
informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy,
w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeŜeli podmiot
prowadzi działalność gospodarczą
* doświadczenie praktyczne
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Ustawowy zakres wniosku (2)
4)
określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona,
wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności
5)
określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się
o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania
działalności objętej wnioskiem
6)
numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności
gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Opłaty związane z uzyskaniem koncesji
(promesy koncesji) (1)
za przyrzeczenie wydania zezwolenia (promesę koncesji) – 98 zł
(część I pkt 20 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)
za przedłuŜenie terminu waŜności lub zmianę warunków
przyrzeczenia wydania zezwolenia (promesy koncesji) – 44 zł
(część I pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)
w przypadku złoŜenia dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii,
naleŜy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Opłaty związane z uzyskaniem koncesji
(promesy koncesji) (2)
za wydanie zezwolenia (wydanie koncesji) – 616 zł
(część III pkt 44 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)
za przedłuŜenie terminu waŜności lub zmianę warunków
wydanego zezwolenia (koncesji), jeŜeli:
dotyczy przedłuŜenia terminu waŜności lub rozszerzenia zakresu
działalności - 50 % stawki określonej od zezwolenia (koncesji)
tj. 308 zł (część III pkt 46 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)
treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100 % stawki określonej
od zezwolenia (koncesji) tj. 616 zł (część III pkt 46 załącznika do
ustawy o opłacie skarbowej)
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Opłaty związane z uzyskaniem koncesji
(promesy koncesji) (3)
Przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej
w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej
nieprzekraczającej 5 MW, zwolnieni są z wnoszenia:
opłaty skarbowej za wydanie koncesji – zgodnie z art. 9e ust 18
pkt 3 ustawy – Prawo energetyczne
corocznej opłaty wnoszonej do budŜetu państwa, określonej
w art. 34 ust. 1 ww. ustawy – zgodnie z art. 34 ust. 4 ww.
ustawy
w myśl art. 7 pkt 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej, zwalnia się od
opłaty skarbowej: jednostki budŜetowe; jednostki samorządu
terytorialnego
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Adresat wniosku o udzielenie koncesji (promesy)
KOGENERACJA (CHP) - pisemny wniosek przedsiębiorcy
o udzielenie koncesji (promesy koncesji) naleŜy przesłać do
właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki (wykaz Oddziałów Terenowych URE wraz z obszarem ich właściwości
oraz adresami znajduje się na stronie URE – www.ure.gov.pl)
OZE - pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie koncesji
(promesy koncesji) naleŜy przesłać do Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, na adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa.
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Praktyczny zakres wniosku
Wykaz dokumentów jakie naleŜy załączyć do wniosku
o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
I)
Dokumenty wskazujące, Ŝe Przedsiębiorca spełnia warunki
organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności
objętej koncesją (promesą koncesji)
II)
Dokumenty wskazujące, Ŝe spełnione są warunki techniczne
zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej
III)
Dokumenty wskazujące posiadanie moŜliwości finansowych
zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Uzupełnienia braków we wniosku (1)
jeŜeli wniosek o udzielenie koncesji (promesy koncesji) nie zawiera
wszystkich niezbędnych dokumentów, na podstawie art. 50 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, Przedsiębiorca wzywany jest do
dostarczenia brakujących dokumentów w oznaczonym terminie
nie usunięcie wyszczególnionych w wezwaniu braków w dokumentacji,
pomimo wezwania organu do ich usunięcia, stanowi przesłankę do
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, na mocy art. 50 pkt 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej
skutkuje to zamknięciem postępowania i koniecznością ponownego
złoŜenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, przy czym
w tym nowym postępowaniu mogą zostać wykorzystane dokumenty złoŜone
w Urzędzie wcześniej, o ile zachowały swoją aktualność
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Uzupełnienia braków we wniosku (2)
wezwanie do usunięcia braków we wniosku moŜe takŜe zostać dokonane
na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA)
zgodnie z art. 64 KPA
(§ 1) jeŜeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma
moŜności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych,
podanie pozostawia się bez rozpoznania, a takŜe
(§ 2) jeŜeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom
ustalonym w przepisach prawa
naleŜy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu
dni z pouczeniem, Ŝe nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie podania bez rozpoznania
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Czas trwania postępowania (1)
Czas trwania postępowania koncesyjnego związany jest przede wszystkim
z kompletnością złoŜonego wniosku, ewentualnie aktywnością strony
w uzupełnianiu niezbędnych dokumentów oraz koniecznością uzyskania
w kaŜdej sprawie opinii właściwego miejscowo zarządu województwa
jeŜeli wniosek zawiera wszystkie niezbędne załączniki, a zarząd
województwa wyda opinię pozytywną lub w wyznaczonym ustawowo
terminie (14 dni) jej nie wyda – sprawa zostaje rozpatrzona bez zbędnej
zwłoki
dlatego teŜ wskazane jest składanie wniosków z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do zamierzonego terminu
przystąpienia do uŜytkowania jednostki wytwórczej
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Czas trwania postępowania (2)
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne do postępowania przed
Prezesem URE stosuje się przepisy KPA
KPA wskazuje terminy na załatwienie sprawy - art. 35 §1 Kodeksu mówi, iŜ
organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez
zbędnej zwłoki, z kolei zgodnie z § 3 w/w artykułu załatwienie sprawy
wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niŜ
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niŜ
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w
postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu do terminów
załatwienia sprawy, nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezaleŜnych od organu
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Brak spełnienia warunków wymaganych
przepisami
Wnioskodawca, który nie spełnia wymaganych przepisami warunków naraŜa się
na odmowę udzielenia koncesji (promesy koncesji), na mocy art. 35 ust. 3
ustawy – Prawo energetyczne
Zmiana warunków udzielonej koncesji (promesy
koncesji)
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać Prezesowi URE - wszelkie zmiany danych,
o których mowa w art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a które
stanowią warunki konieczne, które powinien spełniać Koncesjonariusz. Zgodnie
takŜe z zapisami art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE moŜe
zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.
Zgłoszenia zmian danych naleŜy dokonać w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Projekt nr 2006/018-180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii
oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.04.
Przykładowy wniosek o udzielenie koncesji (promesy
koncesji) będzie omówiony w ramach części warsztatów
STUDIUM PRZYPADKU (godz. 14.55-15.20)
Marek Kulesa
kontakt: TOE, Czackiego 7/9, 00-043 Warszawa
t: 22 827 57 93, f: 22 826 61 55
e: [email protected]
Dziękuję za uwagę