Formularz zgłoszeniowy - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Transkrypt

Formularz zgłoszeniowy - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Formularz zgłoszeniowy
1. Termin i nazwa szkolenia: Kurs pedagogiczny –listopad / grudzień 2016
2. Imię i nazwisko/ Nazwa firmy:
………………………………………………………………………………………..…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. Adres prywatny/ adres firmy:
…………………………………………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………………..………...
4. Dane uczestników (konieczne do wystawienia zaświadczenia ukończenia szkolenia):
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Miejsce urodzenia
PESEL
5. Koszt uczestnictwa (wg cennika):
899 zł / 1099 zł x …………… (ilość osób) = ………………………… zł
6. Zgłoszenie udziału uczestnika w szkoleniu stanowi prawnie wiążącą umowę między PTE
a Zleceniodawcą.
7. Należność płatna do 5 dni przed pierwszym dniem szkolenia na konto CITI Handlowy
Oddział w Gdańsku nr 03103016540000000055092201
8. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT (dotyczy firm)
NIP: …………………………………………………………………………………………………………
9. Upoważniamy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Gdańsku do wystawienia faktury
VAT bez podpisu odbiorcy (dotyczy firm).
10. Przesłanie niniejszego formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu PTE.
11. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych uczestników w celach
marketingowych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku. Wyrażamy
również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)
12. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
i przetwarzania na potrzeby tej firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych
osobowych.
TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)
…………………………………………….
Miejscowość, data
…………………………………………….
Czytelny podpis i pieczątka
DOM EKONOMISTÓW ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk
tel. +48 58 301-52-46 • + 48 606 443 484 • +48 790 290 858
[email protected] • www.gdansk.pte.pl • www.facebook.com/ptegdansk

Podobne dokumenty