Edukacja artystyczna

Transkrypt

Edukacja artystyczna
Nazwa modułu
Moduł nauk pedagogicznych
Moduł badań społecznych
Moduł badań humanistycznych
Moduł dydaktyczny1
Moduł metodyczny
Studia stacjonarne II stopnia specjalność edukacja artystyczna
Przedmioty
Rok
Forma
studiów
Nazwa
zajęć
Pedagogika ogólna
W
Pedagogika porównawcza
W
II
Andragogika
W
Seminarium lub Konwersatorium do wybranego
S/K
wykładu
Metodologia badań społecznych
W
Antropologia kulturowa
W
I
Ewaluacja instytucji edukacyjnych (od 2014/15)
W
Seminarium lub Konwersatorium do wybranego
S/K
wykładu
Filozofia edukacji
W
Współczesne kierunki pedagogiczne
W
I
Seminarium lub Konwersatorium do wybranego
S/K
wykładu
Podstawy dydaktyki ogólnej
W
Metodyka działalności pedagogicznej
K
Praktyka pedagogiczna szkolna
P
I
Podstawy dydaktyki ogólnej lub Prądy i kierunki
K
współczesnej dydaktyki lub Kompetencje dydaktyczne
I
Moduł studiów nauczycieskich
Moduł specjalnościowy 1-Sztuka Kultura - Wychowanie moduł
specjalnościowy
I
Moduł specjalnościowy 2-Edukacja i
kultura artystyczna
II
Seminarium dyplomowe
I i II
Body art.
Sztuka współczesna – język i problemy odbioru
Metodyka zajęć plastycznych
Praktyka w instytucjach artystycznych
Ewaluacja instytucji edukacyjnych, Pedeutologia,
Psychologia edukacyjna
Konwersatorium lub Seminarium do wybranego
wykładu
Teoria wychowania estetycznego
S
S
S
P
Liczba
godzin
30
30
30
Liczba
godzin
łącznie
Liczba
punktów
ECTS
Forma
zaliczenia
120
10
E
120
12
E
90
9
E
120
6
E
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
60
W
E
180
9
Moduł nie obowiązuje od roku
2014/15
K lub S
W
30
Konwersatorium do teorii wychowania estetycznego
K
30
Ekspresja-twórczość-sztuka
Warsztaty plastyczne
Wiedza o sztuce – historia i teoria
Upowszechnianie kultury artystycznej
Zajęcia plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba,
grafika)
Praktyka w instytucjach artystycznych
Tematyka do wyboru
S
S
W
S
30
30
30
30
L
30
P
S
60
120
120
15
E
150
15
E
120
24
ZO
Moduł :"Kształcenie językowe dla celów
akademickich" - od 2013/14.
(Konwersatorium pedagogiczne w
języku obcym, Translatorium)2
Zajęcia ogólnouniwersyteckie
Psychologia edukacji
I lub II
W skład Modułu wchodzi między innymi
Konwersatorium pedagogiczne w jezyku obcym i
translatorium - tematyka do wyboru
I lub II
I lub II
K
90
90
14
ZO
W
30
ok.. 60
30
6
3
ZO
ZO
War.
W
W
W
War.
30
15
15
15
15
1200
30
15
15
15
15
123
2
1
1
1
1
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
Tematyka do wyboru
Razem godziny/punkty obowiązkowe
Standardy kształcenia nauczycieli uzupełnienie treści kształcenia dla osób,
które nie posiadają kwalifikacji
nauczycielskich (od 2014/15)
Zajęcia ze studium uzupełniającego***
3
I lub II
Emisja głosu
Edukacja zdrowotna3
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Psychologia rozwojowa
Pierwsza pomoc
I lub II
Tematyka do wyboru
ZO
Razem godyiny/punkty
1290
129
*Moduł dydaktyczny realizują w pełni studenci, którzy nie uzyskali przygotowania pedagogicznego na studiach I stopnia i zmieniają specjalność. Osoby posiadające
kwalifikacje pedagogiczne nie realizują przedmiotów Podstawy dydaktyki ogólnej, Metodyka działań pedagogicznych i Praktyka pedagogiczna szkolna.
***Studium uzupełniające
Kurs
Fakultety
Wykład monograficzny
„Komputer w pracy pedagoga”
Praktyki indywidualne
Projekt badawczy
Projekt samokształceniowy
Łącznie
Kursy zalecane
Zajęcia wydziałowe
Liczba
punktów w
ECTS
2
3
2
1
10
6
2
Forma
zaliczenia
30
30
30
15
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
Zajęcia ogólnouniwersyteckie – 6 ECTS
ECTS
Zajęcia z zakresu filozofii, logiki, socjologii i
1
Godz.
Forma
zaliczenia
6
od roku 2013/14 Moduł dydaktyczny został podzielony na dwa Moduły: Moduł dydaktyczny i Moduł metodyczny
od roku 2013/14 zamiast KJO obowiązuje Moduł: Kształcenie językowe dla celów akademickich (program
zamieszczony jest nad programami studiów II stopnia
ZO

Podobne dokumenty