IT Romis FC 13

Transkrypt

IT Romis FC 13
Informacja Techniczna
Data sporządzenia: 03.2010 / 07.2016
Nazwa preparatu:
Przeznaczenie:
ROMIS FC-13
silikonowy preparat przeciwpieniący I odpieniajacy do układów wodnych
Skład preparatu
Emulsja na bazie polidimetylosiloksanów z dodatkiem emulgatora niejonowego.
Parametry fizyko-chemiczne
Wygląd
0
3
Gęstość w temp.20 C , g/cm
Rozpuszczalność w wodzie:
pH:
Charakter jonowy:
jednorodna, biała emulsja
około 1,0
emulguje się w wodzie
zbliżony do obojętnego
niejonowy
Właściwości i zastosowanie
ROMIS FC-13 jest bardzo skutecznym i wydajnym preparatem przeciwpieniącym w kąpielach i roztworach
wodnych, w których czynniki pianotwórcze mogą być pochodzenia syntetycznego (surfaktanty anionowe,
kationowe, niejonowe) lub naturalnego. Ze względu na szerokie spektrum działania preparat znajduje
zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Najlepsze rezultaty wykazuje w następującym zastosowaniu:
•
Chemia gospodarcza, detergenty
•
Technologiczne
kąpiele
odtłuszczające, myjące.
obróbkowe,
D a w k ow a n i e o r a z m e t o d a w p r o w a d z a n i a
Preparat można stosować zarówno w postaci handlowej bez rozcieńczenia jak i w postaci rozcieńczonej.
Rozcieńczoną wersję należy przygotować poprzez stopniowe dodawanie zimnej wody do preparatu
handlowego podczas ciągłego mieszania. Najlepsze rezultaty uzyskujemy dodając odpieniacz do
środowiska wodnego przed wytworzeniem piany – wykazuje wówczas działanie przeciwpieniące. ROMIS
FC-13 tłumi także skutecznie już powstałą pianę i zapobiega jej dalszemu powstawaniu.
Wielkość skutecznej dawki ściśle zależy od rodzaju układu, który poddajemy odpienianiu lub zabezpieczamy
przed pienieniem. W każdym przypadku dawkę należy dobrać na drodze testów. Oczekiwane rezultaty
zwykle uzyskuje się już przy dawkach 0,05 - 0,10%.
O p a k o w a n i a o r a z p r z e c h o w yw a n i e
ROMIS FC-13 pakowany jest do opakowań jednostkowych wykonanych z tworzyw sztucznych ( bębnów,
3
hoboków PE o poj. 25, 200 l lub do kontenerów poj. 1m ). Zaleca się przechowywanie preparatu pod
o
zadaszeniem w temperaturze od 5 do 30 C w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Dostanie się obcych
zanieczyszczeń do opakowania oraz przechowywanie w zbyt wysokich temperaturach (np. na słońcu)
może doprowadzić do destabilizacji oraz zanieczyszczenia mikrobiologicznego emulsji. W przypadku
wystąpienia rozwarstwienia produkt nie traci swoich własności użytkowych i po wymieszaniu nadaje się do
dalszego stosowania.
Okres ważności wynosi 12 miesięcy i obejmuje parametry zawarte w Wymaganiach Technicznych dla wyrobu oraz
na świadectwie jakości wystawianym dla każdej partii wyrobu. Po tym okresie produkt może być nadal stosowany po
sprawdzeniu jego parametrów użytkowych.
Z a s z e r e g o w a n i e , t o k s yc z n o ś ć , ś r o d k i o c h r o n y
Wytyczne w tym zakresie znajdują się w naszych Kartach Charakterystyki Preparatu
Informacje zawarte w dokumencie podano w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie.
Podane informacje na temat produktu określają jego parametry użytkowe oraz fizyko-chemiczne jedynie w przybliżeniu i nie
Informacja Techniczna
Data sporządzenia: 03.2010 / 07.2016
Nazwa preparatu:
Przeznaczenie:
ROMIS FC-13
silikonowy preparat przeciwpieniący I odpieniajacy do układów wodnych
mogą stanowić podstawy do reklamacji. Szczegółowe dane dotyczące parametrów oraz ich dopuszczalnych zakresów znajdują
się w Wymaganiach Technicznych dla wyrobu .
Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian do niniejszej informacji technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania
produktu przez producenta.