Do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Transkrypt

Do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ZAŁĄCZNIK nr 4
Do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO (ZAKUP I TANKOWANIE)
ogłoszonym przez Chełmskie Linie Autobusowe sp. z o.o. w Chełmie ul. Okszowska 41
............................ dnia: ....................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pełna nazwa Wykonawcy i adres
Dokumenty w sprawie spełnienia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu:
1.
Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia.
2.
Oświadczenie wraz z informacjami na temat kwalifikacji osób niezbędnych
do wykonania Zamówienia.
3.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4.
Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem";
5.
Aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.
Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
7.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
1
ZAŁĄCZNIK nr 4
8.
Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
....................................................................
Podpisy osób uprawnionych
Załączniki:
2