Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia

Transkrypt

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia
Nr sprawy – 273/07
Gda sk, 16.11.2007 r
Cp – 2137/07
................................................
............. wg rozdzielnika ...........
................................................
dotyczy: post powania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprz tu
komputerowego dla KWP w Gda sku
BZP NR 213449-2007z dnia 06.11.2007 r
Zamawiaj cy - Komenda Wojewódzka Policji w Gda sku, działaj c na podstawie art. 38 ust.
1 i 2 Ustawy – Prawo zamówie publicznych informuje, e od potencjalnego Wykonawcy wpłyn ło
nw. pytania, na które poni ej udziela odpowiedzi:
PYTANIA:
1. W poz. nr 3 – monitor LCD 17’’ podany jest monitor Belinea LCD 101728, który jest ju
wycofany z produkcji. Czy Zamawiaj cy mo e zmieni model monitora?
2. Czy Zamawiaj cy mo e zmieni przy monitorze LCD 17’’ parametr jasno :
320 cd/m2 na 300 cd/m2, poniewa utrudnia to znalezienie odpowiedniego monitora zamiennego oraz
podwy sza cen monitora.
3. Do poz. nr 2 – drukarka laserowa mono:
ostatnio zauwa yli my, e niektóre firmy nie dostarczaj rozszerzonej gwarancji producenta na 3 lata
do oferowanych drukarek i daj własn gwarancj .
To z pewno ci nie jest korzystne dla Pa stwa, poniewa gdy firma Wykonawcy nagle zostanie
zlikwidowana, to nie b d mogli Pa stwo zwróci si do nich
o napraw urz dzenia, ani tak e do producenta drukarek bez udokumentowanej oryginalnej gwarancji
producenta rozszerzaj cej gwarancje z 1 roku do 3 lat.
Czy Zamawiaj cy b dzie dał udokumentowania rozszerzonej gwarancji producenta na 3 lata do
drukarek?
ODPOWIEDZI:
Ad. 1
Podany model monitora jest tylko przykładem. Dopuszcza si ka dy inny model spełniaj cy
parametry zawarte w SIWZ.
Ad. 2
Zamawiaj cy dopuszcza monitor o jasno ci min. 300 cd/m2. Pozostałe parametry monitora opisanego
w zał. nr 1 poz. 3 pozostaj bez zmian.
Ad. 3
Zamawiaj cy wymaga 3 letniej gwarancji. Nie wymaga udokumentowania rozszerzonej gwarancji
producenta.
Jednocze nie Zamawiaj cy - Komenda Wojewódzka Policji w Gda sku, działaj c na
podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy – Prawo zamówie publicznych, informuje, e przedłu a:
- termin składania ofert do dnia 20.11.2007r. do godz. 09.50.
- termin otwarcia ofert – 20.11.2007r. o godz. 10.00.
Pozostałe zapisy specyfikacji pozostaj bez zmian
STARSZY SPECJALISTA
Sekcji Zamówie Publicznych
KWP w Gda sku
Ewa Samulak-Augustyn
Wyk. w 3 egz.
Egz. nr 1 -2 potencjalni Wykonawcy – Internet: www.pomorska.policja.gov.pl
Egz. nr 3 - a/a