Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Komentarze

Transkrypt

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
do lat 7 lub osobą zależną
Anita Woźniak 26.01.2015
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy w celu
ubiegania się o refundację kosztów opieki nad
dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, należy złożyć:
• wniosek,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych,
• dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie),
• dokument potwierdzający sprawowanie opieki (np. akt urodzenia dziecka,
orzeczenie o niepełnosprawności osoby zależnej wraz z dokumentem
potwierdzającym stopień pokrewieństwa lub powinowactwa),
• dokumenty potwierdzające poniesione koszty.
Refundacja przysługuje wyłącznie w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej
Zasady przyznawania i wypłaty refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7
roku życia lub osobą zależną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy określa
załącznik.
Szczegółowe informacje: Stanowisko obsługi instrumentów rynku pracy II.
Załączniki
Zasady przyznawania i wypłaty refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi)
do 7 roku życia lub osobą zależną.pdf
Wniosek osoby bezrobotnej o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem
(dziećmi) do 7 roku życia (osobą zależną).pdf
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf
Oświadczenie dotyczące refundacji kosztów opieki nad dzieckiem (dziećmi) do 7
roku życia (osobą zależną).pdf

Podobne dokumenty