rekrutacja do publicznych przedszkoli na terenie gminy komorniki na

Transkrypt

rekrutacja do publicznych przedszkoli na terenie gminy komorniki na
REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KOMORNIKI
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
KRYTERIA REKRUTACYJNE
Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Nowe zasady rekrutacji dzieci do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na
stronie internetowej lub w siedzibie danej placówki.
Rekrutacja odbywa się od 1 marca do 31 marca wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę
internetową www.hekate.edu.pl
W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, wskazane
w ustawie oraz, jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, kryteria ustalone przez
Dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
W roku szkolnym 2014/2015:
Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dziecko w wieku 5 lat
jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Dziecko sześcioletnie urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które w
tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie
przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego – art. 13d ust. 3 ustawie z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.).
Ważne terminy:
Od 1 marca do 31 marca – trwa rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny.
W tym okresie trwa składanie kart zgłoszenia dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola w
systemie naboru, za pośrednictwem strony internetowej oraz składanie papierowej wersji kart
zgłoszeniowych wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w
przedszkolu pierwszego wyboru.
10 -21 lutego – składanie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola.
Do 14 kwietnia trwają prace komisji.
15 kwietnia, godz. 12:00 - ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
Od 1 do 15 czerwca – podpisywanie umów z przedszkolem na usługi wychowania przedszkolnego.
Do 31 sierpnia – w przypadku pojawienia się wolnych miejsc w przedszkolu , nabór uzupełniający ,
rozpatrywanie wniosków odwoławczych
W postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria:
Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego) i punkty:
Kryterium
Punkty1)
Wielodzietność rodziny kandydata2)
10
Niepełnosprawność kandydata
10
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
10
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
10
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
10
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3)
10
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
10
Kryteria dodatkowe (II etap postepowania rekrutacyjnego)
Kryterium
Punkty
Dzieci obojga rodziców pracujących
8
Dzieci, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie
przedszkolne w danym przedszkolu
Zadeklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 8
h dziennie
Dzieci z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji
rodzinnej lub materialnej, pozostające pod opieką OPS
lub pobierający zasiłek rodzinny
9
6
8
1) punkty uzyskane w I i II etapie postępowania rekrutacyjnego sumują się
2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3) samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem
4) wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku
samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej
Wykaz przedszkoli publicznych na terenie Gminy Komorniki
Wykaz przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym
Karta zgłoszenia dziecka d przedszkola
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Podobne dokumenty