DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA

Transkrypt

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA
Załącznik nr 5
do Regulaminu Rekrutacji
dziecka do przedszkola
…..............................................
imię i nazwisko rodzica
….....................................................
data
….............................................
adres do korespondencji
Dyrektor
Przedszkola Miejskiego nr 2
w Złotoryi
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
My niżej podpisani rodzica ( prawni opiekunowie) dziecka...............................................................
urodzonego …........................................................................................................
zamieszkałego …....................................................................................................
deklaruje chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego
w tutejszym przedszkolu
w roku szkolnym ….............................................
Podpis rodziców ( prawnych opiekunów)
…....................................................
…...............................................
Zarejestrowano dnia …....................................................
* Zgodnie z art.20w ust 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572) rodzice dzieci przyjętych do
danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego.

Podobne dokumenty