VIII.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna

Transkrypt

VIII.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku
VIII.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna
BRE Bank Hipoteczny SA (BBH)
Przedmiotem działalności BRE Banku Hipotecznego SA jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie
nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Spółka jest emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za pośrednictwem których
refinansuje swoją działalność kredytową.
Portfel kredytowy brutto BBH wzrósł w stosunku do końca 2010 roku o 10,4% i wyniósł 4,2 mld zł. Wartość nominalna
listów zastawnych wyemitowanych przez BBH na koniec 2011 roku wyniosła 1,9 mld zł.
W 2011 roku BBH odnotował zysk brutto w wysokości 27,6 mln zł (o 27,0% mniej, niż przed rokiem). Spadek wyniku brutto
spowodowany jest wyższymi o 9,4 mln zł odpisami aktualizującymi należności.
Portfel kredytowy BBH (brutto)
mln zł
4 183
4 123
3 790
2009
2010
2011
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA (DI BRE)
DI BRE świadczy usługi dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, fundusze
inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami) oraz niektórych funduszy zagranicznych, wielu klientów detalicznych
aktywnych na GPW.
W 2011 roku DI BRE otworzył 11,0 tysięcy nowych rachunków, dzięki czemu liczba rachunków wzrosła do 294,3 tys.
DI BRE (jako oferujący) przeprowadził IPO spółki Kruk, specjalizującej się w windykacji należności, na łączną kwotę 369
mln zł., był współmenedżerem oferty JSW SA o wartości 5,4 mld zł, a także przeprowadził pierwszą ofertę publiczną spółki
VOXEL SA o wartości 19,0 mln zł. Udział DI BRE w obrocie na rynku akcji wyniósł 5,3%, co zagwarantowało siódme miejsce
na rynku. Na rynku transakcji terminowych DI BRE zajął drugą pozycję, z udziałem na poziomie 14,1%. Obroty na rynku
opcji przyniosły 5,7% udział w rynku z ósmą lokatą.
W 2011 roku DI BRE osiągnął zysk brutto w wysokości 33,2 mln zł w porównaniu do 37,1 mln zł w 2010 roku.
BRE Finance France SA
Jest to spółka SPV, której przedmiotem działalności jest pozyskiwanie dla BRE Banku środków finansowych z rynków
międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W 2011 roku nie emitowała nowych obligacji.