Zał. Nr 2 - Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

Transkrypt

Zał. Nr 2 - Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
Załącznik Nr 2
UMOWA TA …./….
zawarta w dniu ……………… r. w Biłgoraju
pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Biłgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj, NIP: 918-17-18-845,
reprezentowanym przez:
Maria Góralska – p.o. Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym",
a
…………………………………………………….
…………………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
§1
Podstawę zawarcia Umowy jest art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm).
§2
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i demontaż opartego na technologii GPS
systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów wraz z użyczeniem urządzeń niezbędnych do
jego funkcjonowania w 8 pojazdach:
- 1 pojazd należący do Zamawiającego – usługa na pełny okres trwania umowy,
- 7 pojazdów wynajętych przez Zamawiającego do zimowego utrzymania dróg – usługa
na okres od 1 lutego 2015r. do 15 kwietnia 2015r. i od 15 października 2015r. do 31
grudnia 2015r. oraz 1 stycznia 2016r. do 15 kwietnia 2016r. - w pozostałych
miesiącach zawieszenie usługi bez zachowania płatności.
2. System lokalizacji i monitorowania pojazdów obejmuje trzy elementy:
- Moduł GPS wraz z niezbędnymi czujnikami tj. urządzenie pokładowe
zainstalowane w monitorowanym pojeździe zawierające we wspólnej obudowie
odbiornik GPS oraz modem GSM /GPRS wraz z aktywną kartą SIM,
- Program wizualizacyjny zawierający cyfrową mapę Polski - szczegółową, aktualną
dla powiatu biłgorajskiego, uruchamianą jako aplikacja zainstalowana na komputerach
Zamawiającego lub jako dostęp do aplikacji internetowej operatora systemu,
- Serwer danych - funkcjonujący w systemie informatycznym Wykonawcy,
przetwarzający i udostępniający dane Zamawiającemu, zapewniający odpowiednią
moc obliczeniową tak, aby czas oczekiwania na zestawienie danych pojedynczego
pojazdu po stronie Zamawiającego nie przekraczał 60 sekund. Archiwalne dane
- dostępne w czasie trwania umowy oraz w okresie 1 roku po zakończeniu umowy.
3. Za pośrednictwem systemu rejestrowane i udostępniane on-line oraz dostępne w postaci
raportów w formacie Excel oraz PDF są następujące dane:
3.1.Identyfikacja jednostki tj. numeru rejestracyjnego pojazdu.
3.2.Informacje o położeniu pojazdu:
- lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym,
- ustalenie lokalizacji z zapisów archiwalnych,
- śledzenie pojazdu na mapie powiatu.
3.3.Planowanie i przebieg przejechanych tras w tym:
- załączenie i wyłączenie silnika pojazdu,
- początek i koniec trasy,
- punkty przebytej trasy,
- długość przebytej trasy w kilometrach,
- długość poszczególnych odcinków w kilometrach,
- czas przejazdu,
- prędkość uzyskana na trasie przejazdu.
§3
Warunki realizacji zamówienia
1.Strony ustaliły, że moduły oraz inne elementy systemu lokalizacji i monitorowania
pojazdów wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania zostały udostępnione na
czas trwania umowy na zasadzie użyczenia (dzierżawy), a ich koszt został wliczony
w miesięczną opłatę abonamentową za korzystanie z systemu.
2.Zamontowane urządzenia pozostają własnością Wykonawcy.
3.Koszty instalacji oprogramowania na stanowiskach komputerowych oraz szkolenie
pracowników Zamawiającego (min 3 osób) z zakresu obsługi systemu obciążą Wykonawcę.
4. Telemetryczne karty SIM zainstalowane w urządzeniach rejestrujących muszą posiadać
zdolność transmisji (zasięg) bez zakłóceń na terenie objętym działaniem Zamawiającego,
tj. powiatu biłgorajskiego. Nie dopuszcza się zaniku sygnału i braku transmisji w polskiej
sieci GSM z rejestratorem powyżej 15 minut.
5. Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w układ elektryczny fabrycznych czujników
pojazdów chyba, że Wykonawca uzyska zgodę producenta.
6. Termin instalacji i uruchomienia systemu do 7 dni od daty podpisania umowy.
7.Czas montażu i demontażu w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
8. Po zakończeniu okresu korzystania z systemu Wykonawca w terminie nie dłuższym niż
7 dni zobowiązany jest do demontażu swoich urządzeń w uzgodnionym przez strony terminie
oraz do przekazania Zamawiającemu materiałów archiwalnych wraz z narzędziami
umożliwiającymi ich przeglądanie przez okres 1 roku po zakończeniu umowy.
9.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wcześniejszego demontażu urządzeń
z powodu likwidacji, sprzedaży pojazdu lub innej przyczyny Wykonawca przestaje naliczać
opłatę abonamentową.
11.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości urządzeń
działających w systemie z zachowaniem tych samych warunków finansowych.
12.Zamawiający poniesie koszty za uszkodzenia mechaniczne w systemie wyłącznie na
podstawie protokołu z oględzin sporządzonego w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
13.Dane rejestrowane i zapisywane w pamięci podczas awarii systemu, zostaną przesłane
Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu naprawy.
§4
Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres od………….. do ……….. .
§5
Wynagrodzenie
1. Miesięczna opłata abonamentowa wynosi: …………………………………..
2.Należności z tytułu realizacji umowy regulowane będą do 15 dnia każdego miesiąca
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3.Za zamontowanie i demontaż urządzeń w pojazdach Wykonawca obciąży Zamawiającego
odrębną fakturą.
4.Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT (NIP 918-17-18845).
§6
Gwarancja
1. Wykonawca na czas trwania umowy obejmuje gwarancją użyczone urządzenia
i zobowiązuje się do usuwania usterek w ciągu 24 godzin od powiadomienia a w przypadku
wadliwej pracy jakiegoś urządzenia – do wymiany go w ramach reklamacji.
§7
Kary
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary pieniężne:
- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 200 zł brutto
za każdy dzień zwłoki.
- za odstąpienia od realizacji umowy w okresie jej obowiązywania, rozwiązanie jej z przyczyn
zależnych od Wykonawcy - w wysokości jednokrotnej miesięcznej opłaty abonamentowej.
- za nie usunięcie przez Wykonawcę usterki przez okres dłuższy niż 2 dni robocze od
powiadomienia - obniżenie opłaty abonamentowej w kolejnym miesiącu o kwotę naliczoną
proporcjonalnie do liczby dni w których nastąpił brak dostępu do systemu.
§8
Odstąpienie od umowy
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania
z 14 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków wynikających z umowy.
§9
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2.Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA