IX.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna IX

Transkrypt

IX.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna IX
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku w 2012 roku
IX.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna
BRE Bank Hipoteczny SA (BBH)
Przedmiotem działalności BRE Banku Hipotecznego SA jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie
nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Spółka jest emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za
pośrednictwem których refinansuje swoją działalność kredytową.
Portfel kredytowy brutto BBH utrzymał się na
poziomie zbliżonym do poziomu z końca 2011
roku i wyniósł 4,2 mld zł (spadek o 0,7%).
Wartość
nominalna
listów
zastawnych
wyemitowanych przez BBH na koniec 2012 roku
wyniosła 2,2 mld zł.
W 2012 roku BBH odnotował zysk brutto w
wysokości 14,5 mln zł (spadek o 47,4% rok do
roku). Spadek wyniku brutto spowodowany był
wyższymi o 11,8 mln zł odpisami aktualizującymi
należności.
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA (DI BRE)
DI BRE jest firmą świadczącą usługi maklerskie dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych
(fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami), funduszy zagranicznych oraz
klientów detalicznych aktywnych na GPW.
Na koniec 2012 roku liczba klientów DI BRE wyniosła 291,6 tys. i pozostała na niezmienionym poziomie w
porównaniu z 2011 rokiem.
DI BRE (jako oferujący) przeprowadził IPO spółki Solar Company SA o wartości 156 mln zł, a także organizował
emisję długu w formule przyspieszonej książki popytu dla Work Service SA, Zetkama SA
i Seco/Warwick SA oraz dla PKO BP (jako członek konsorcjum). Udział DI BRE w obrocie na rynku akcji wyniósł
4,9%, co zagwarantowało mu siódme miejsce na rynku. Na rynku transakcji terminowych DI BRE zajął pierwszą
pozycję, z udziałem na poziomie 15,5%. Obroty na rynku opcji przyniosły 16,8% udział
z trzecią lokatą.
W 2012 roku DI BRE osiągnął zysk brutto w wysokości 20,4 mln zł, który był o 12,8 mln zł, tj. 38,6% niższy
w porównaniu do 2011 roku (33,2 mln zł), co było spowodowane znaczącym spadkiem obrotów na rynkach
finansowych w 2012 roku.
BRE Finance France SA (BFF)
Jest to spółka, której przedmiotem działalności jest pozyskiwanie dla BRE Banku środków finansowych
z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W 2012 roku dokonano aktualizacji programu emisji
euroobligacji. Spółka wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu w 2015
roku.
W 2012 roku BFF osiągnęła stratę brutto w wysokości 8 tys. zł wobec 94 tys. straty w roku 2011 roku.