protokół nr xviii/07

Transkrypt

protokół nr xviii/07
PROTOKÓŁ NR XVIII/07
z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 21 grudnia roku, początek godzina 10.00
miejsce – sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. od 3 do 20 grudnia br..
4. Budżet gminy na 2008 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,
d) dyskusja,
e) głosowanie.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie na 2007 rok,
b) wyrażenia zgody na połączenie MSP ZOZ w Szprotawie z SP ZOZ w Żaganiu,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym,
d) planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na I półrocze 2008 roku,
e) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na I
półrocze
2008 roku.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wnioski.
9. Informacje.
10. Oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
Ad. 1
OTWARCIE OBRAD XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram XVIII sesję Rady Miejskiej
w Szprotawie. Witam na dzisiejszej sesji radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, Panią
sekretarz, Pana skarbnika, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów i
kierowników jednostek podległych, sołtysów i przewodniczącego KO, radnych Rady
Powiatu, komendanta Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Janka Zdunka, zaproszonych
gości, mieszkańców gminy, prasę. Stwierdzam, że na stan 21 radnych obecnych na dzisiejszej
sesji jest 20 radnych, w związku z tym Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał,
wniosków, oświadczeń, stanowisk. Oddaję głos harcerzom .
Harcerze ZHP w Szprotawie wręczyli przewodniczącemu Rady i burmistrzowi
Betlejemskie Światło Pokoju. (Wystąpienie harcerzy stanowi załącznik do protokołu)
Brawami podziękowano harcerzom za przekazane Betlejemskie Światło Pokoju
Ad. 2
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
1
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: czy ktoś z Państwa ma uwagi do
przedstawionego porządku obrad.
GŁOS ZABIERAJĄ:
r. Marek Kruszewski: w imieniu klubów radnych Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Szprotawskiej, Lewica i Demokraci oraz Platformy Obywatelskiej składam wniosek o
wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie łączenia szpitala w Szprotawie ze
szpitalem w Żaganiu. Uważamy że ten projekt uchwały jest trochę za wcześnie . Mamy mało
informacji ze strony partnera ; jak on to widzi , jaką formę ma to łączenie . Uważamy, że
radni powinni wiedzieć dużo, dużo więcej jeżeli mają podnieść rękę za taką uchwałą i takim
połączeniem. Rozmawialiśmy długo z grupą jaka jest powołana w sprawie naszego szpitala
jak uzdrowić ten szpital jak ma dalej funkcjonować , są czynione pewne działania dalej ; nie
mamy jeszcze pewnych odpowiedzi . Rozmawialiśmy z burmistrzem, który podobnie jak my
uważa, że nie musimy się wcale spieszyć.
Franciszek Sitko – burmistrz: proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej Rady
projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2007. Przepraszam, że teraz to wnoszę, ale projekt tej uchwały można
było dopiero przedstawić po rozstrzygnięciu wielu, wielu spraw , które dotyczą roku 2007
jak również roku 2008 . Proszę o przyjęcie tego projektu uchwały do porządku dzisiejszych
obrad.
Więcej propozycji do porządku obrad nie zgłoszono
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: przystępujemy do głosowania zgłoszonych
wniosków:
1) wniosek radnego Marka Kruszewskiego o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie MSP ZOZ w Szprotawie z SP ZOZ w Żaganiu.
Rada w wyniku głosowania 16”za”, 0”przeciw”, 4”wstrz.” wniosek radnego przyjęła.
2) wniosek burmistrza Franciszka Sitko w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
dzisiejszej Rady projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z końcem roku budżetowego 2007
Rada w wyniku głosowania 12”za”, 0”przeciw”, 2”wstrz.” projekt uchwały przyjęła do
porządku obrad.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: porządek posiedzenia z uwzględnieniem
zmian, które zostały przegłosowane poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania jednomyślnie przyjęła porządek obrad.
Przyszła radna Grażyna Chmielewska
Rada obraduje w pełnym składzie 21 - osobowym
Ad. 3
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ
TJ. OD 3 DO 20 GRUDNIA BR..
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
2
Franciszek Sitko – burmistrz: Wysoka Rado! W minionym okresie międzysesyjnym
wydałem 4 zarządzenia, dotyczące:
przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Szprotawie na rzecz
najemców w drodze bezprzetargowej (2 zarządzenia),
sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w
Szprotawie,
zmian w budżecie na 2007 rok,
W okresie od 30 listopada do 20 grudnia sprzedano niżej wymienione nieruchomości
stanowiące własność gminy Szprotawa:
- 1 działka w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za
kwotę – 2.190,72zł.
- 1 działka budowlana położona w Wiechlicach przy ul. Różanej za kwotę
– 40.817,54zł,
- 7 działek położonych w Szprotawie przy ul. Chrobrego za łączną kwotę – 2.464.400,00zł,
- 3 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę – 5.451,90zł
Ogółem wpływy ze sprzedaży wynoszą - 2.512.860,16 zł.
Rozstrzygnięto następujące postępowania przetargowe:
1. Na usługę: „Utrzymanie zieleni, gospodarki leśnej i zadrzewieniowej dla potrzeb Urzędu
Miejskiego w Szprotawie na lata 2008 - 2010”. Do realizacji zamówienia została wybrana
oferta Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Dubiel” ze Szprotawy.
2. Na usługę: „Dowozy młodzieży szkolnej z terenu gminy Szprotawa do szkół w roku
2008”. Do realizacji zamówienia wybrano 6 oferentów, każdego z nich na część
zamówienia, na którą złożyli ofertę.
27 listopada odbył się odbiór prac budowlanych i przywrócenie ruchu drogowego na
mostach w Lesznie Górnym. W ramach zadania został wykonany most na rzece Bóbr o
konstrukcji żelbetowej długości 43m oraz most na kanale energetycznym o dł. ok. 19 m.
Zostały również przebudowane drogi dojazdowe do obydwu mostów. Wykonawcą prac
było Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTAR” ze Stargardu Szczecińskiego.
Ostateczny koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim wyniósł: 3.296.239,64
zł.
Inwestycje realizowane:
1. Poprawa infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim 8grudnia dokonano odbioru
robót przy remoncie stadionu miejskiego. W ramach prac wykonano trybuny, roboty
ziemne i podbudowy pod nawierzchnię bieżni i kortów, oświetlenie i ogrodzenie
kortów, drogi dojazdowe, termomodernizację pawilonu. Wykonawcą tej części zadania
było PHU „DUBIEL” ze Szprotawy. Przesunięciu terminu uległo natomiast wykonanie
wszystkich nawierzchni, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (temp.
powietrza poniżej 150 C oraz duża wilgotność powietrza). Planowany termin
zakończenia prac upływa 15 maja 2008r. Wykonawcą nawierzchni jest Firma
Wielobranżowa POLCOURT – Marek Piotrowicz z Gostynina. Wartość całkowita
zadania wynosi 1.665.613,73 zł.
2. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wiechlicach – Etap
I wymiana pokrycia papowego. 7 listopada przekazano plac budowy pod realizację
zadania. Do dnia dzisiejszego wykonano remont pokrycia na budynku Szkoły
Podstawowej. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zakończenie prac nastąpi
do końca grudnia. Wykonawcą prac jest: Zakład Ogólnobudowlany „Profil” Jarosław
Konior z Żagania. Wartość zadania wynosi 150.934,43 zł.
3. Gospodarka wodno – ściekowa dla aglomeracji Szprotawa. Na dzień 12 grudnia
konsorcjum EIG z Wrocławia oraz POZPROJEKT z Poznania zaproponowali przekazanie
dokumentacji technicznej wraz z dokumentacją przetargową na Rozbudowę Stacji
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
3
Uzdatniania Wody. Gmina odmówiła przyjęcia dokumentacji z powodu braków
formalnych, które polegały na niezgodności wydanej decyzji środowiskowej z
dokumentacją techniczną. Przyjęcie dokumentacji będzie możliwe po złożeniu nowego
raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wznowieniu procedury wydania decyzji
środowiskowej i uzyskaniu ostatecznej decyzji zgodnej z dokumentacją techniczną.
Prezydent RP przyznał medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 33 parom
obchodzącym jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wręczenia dokonałem wraz z
przewodniczącym rady na uroczystości, która odbyła się 7 grudnia na sali posiedzeń w
ratuszu. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu młodzieży ze szkoły muzycznej, a
skromny poczęstunek przygotowała młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych
W grudniu odbyłem spotkanie w Starostwie Powiatowym w Żaganiu z członkiem
zarządu Markiem Janasem i dyrektorem SP ZOZ w Żaganiu Robertem Myckiem, na którym
omawialiśmy sprawę ewentualnego połączenia szpitali w Szprotawie i Żaganiu. Rozmowy
na ten temat będą kontynuowane.
Również w grudniu, na zaproszenie burmistrza Klausa Petera Schulze wraz z
zastępcą złożyłem wizytę w zaprzyjaźnionym mieście Spremberg. Celem naszej wizyty było
omówienie wspólnych programów, które będą realizowane przez nasze miasta przy
wsparciu środków z Euroregionu.
13 grudnia wziąłem udział w szkoleniu na temat możliwości aplikowania o środki w
ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Departament Lubuskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żaganiu.
5 grudnia w sali posiedzeń odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące IX edycję
konkursu „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. W konkursie wzięło udział 16
uczestników. Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – panowie Zbigniew i Edward
Greczyn z Długiego, II miejsce – pan Janusz Biliński z Siecieborzyc, III miejsce – pani Halina
Osińska z Dziećmiarowic, IV miejsce – pani Maria Hoć z Dziećmiarowic, V miejsce - pani
Zofia Wilczyńska–Mazurek z Witkowa oraz pani Maria Czuchta z Dziećmiarowic. Komisja
konkursowa przyznała również wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu. Laureaci i
wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody.
14 grudnia odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom konkursu
przyrodniczego „Przyrodnicze skarby Gminy Szprotawa”. Celem konkursu było
odnalezienie na terenie gminy miejsc cennych przyrodniczo, które następnie będzie można
wypromować bądź objąć ochroną. Wzięły w nim udział 64 prace, m. in. prezentacja
multimedialna, makiety, albumy oraz rysunki. Uczestnikami konkursu były dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie, Szkoła Podstawowej z Długiego,
Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach. Najlepsze prace zostaną umieszczone na stronie
internetowej Urzędu, natomiast plakaty i rysunki posłużą jako pomoce do tworzenia
materiałów promocyjnych.
W związku z wydaniem decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, do 20 grudnia
rozliczyło się 265 świadczeniobiorców. Ostateczny termin rozliczenia upływa 21 grudnia.
Pracownicy interwencyjni wykonali na terenie gminy wiele prac remontowych np.:
malowanie pomieszczeń, przebrukowywanie kostki granitowej na ulicy Koszarowej,
dekoracja świąteczna ulic miasta. Na bieżąco na terenie gminy wykonywane są prace
porządkowe, m. in. wykaszanie poboczy dróg, placów i skwerów, naprawa placów zabaw.
W listopadzie zatrudnialiśmy 85 pracowników interwencyjnych.
10 grudnia przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielem inwestora w sprawie
lokalizacji licznych wiatrowni energetycznych na terenie naszej gminy.
14 grudnia wraz z zastępcą uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym w miejscowości
Długie zorganizowanym przez panią radną Monikę Zarzecką, sołtysa i Koło Gospodyń
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
4
Wiejskich. Natomiast 16 grudnia wraz z przewodniczącym i zastępcą rady wziąłem udział w
wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych, która odbyła się w Szprotawskim Domu Kultury.
W wyniku otwartego naboru na stanowisko dyrektora MSP ZOZ nie dokonałem
wyboru kandydata na stanowisko dyrektora. Na 3 zgłoszenia, 2 nie spełniały wymogów
kryterium. Z uwagi na to, że od 23 bm. szpital nie miałby dyrektora, z dniem dzisiejszym
powołałem na p.o. dyrektora pana Franciszka Misiopeckiego.
Oprócz spraw wymienionych w sprawozdaniu, na bieżąco załatwiałem sprawy
związane z funkcjonowaniem gminy.
Ad. 3
BUDŻET GMINY NA 2008 ROK
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: oddaję głos panu skarbnikowi
Jan Suchowacki – skarbnik gminy: dla uproszczenia projekt uchwały budżetowej streszczę
ponieważ ona była kilkakrotnie omawiana na Komisji Budżetu i pozostałych Komisjach stąd
też sądzę , że czytanie literalnie zajęłoby dużo czasu, a nic to nie zmieni ponieważ projekt
uchwały jest znany wszystkim radnym . Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok została
sporządzona w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz o finansach
publicznych. Wynika , że po stronie dochodów zamknie się ona kwotą 52 791 346 zł. z tego
8 374 923 stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .
Również 2 152 800 gmina otrzyma dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na
realizację zadań własnych bieżących. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł m.in.
z UE i innych instytucji stanowią kwotę 4 918 063 zł.. Po stronie dochodów również
odnotowujemy dochody z podatku od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej i
wyrównawczej na kwotę 22 579 514 zł. . Dochody z podatków i opłat lokalnych na kwotę
7 177 126 zł.. Dochody z majątku gminy i dzierżaw na kwotę 5 197 247 zł.. Pozostałe
dochody, rekompensaty i pozyskane z innych źródeł na kwotę 2 061 673 zł.. Wpływy z opłat
za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 330 000 zł. . Po stronie wydatków określono
je na kwotę 55 705 563 zł, z tego wydatki bieżące a kwotę 44 919 011 zł. i jeśli chodzi o
dynamikę zmian w tym zakresie to prawie utrzymają się na poziomie roku ubiegłego i nie
wynika to z jakichś radykalnych cięć wydatków , ale z poprawy efektywności i racjonalności
wydatkowania. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 18 653 434 zł. i w
tej kwocie również mieści się waloryzacja przyszłych podwyżek ; realnie płace wzrosną
zgodnie z założeniami uchwały budżetowej w granicach 3,7% po uwzględnieniu wskaźnika
inflacji jaki przewiduje się w uchwale budżetowej na 2008 rok. Dotacje dla jednostek
podległych i innych zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosą 2 221 349 zł,.
wydatki związane z obsługą długu gminy wynoszą 452 433 zł. i na wydatki majątkowe
przeznacza się kwotę 10 786 552 zł. i tutaj mamy wyraźny wzrost w stosunku do lat
poprzednich i do roku ubiegłego . W strukturze wydatki te wzrosną o prawie 6 pkt.
procentowych, czyli z 13 z ułamkiem do prawie 20 , a w dynamice prawie o 50% będą
wyższe niż w roku 2007. Z dotacji o której mówiłem przeznacza się dla niepublicznej
jednostki oświatowej kwotę 560 000, dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych kwotę 410 500 zł. (szpital) , dla zakładu budżetowego 75 000 zł., dla instytucji
kultury kwotę 1 175 849 zł.. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone zawarte są
szczegółowo – specyfikacja w załączniku nr 3 do projektu budżetu . Wydatki związane z
problemami alkoholowymi zgodnie z zał. nr 3 i dla jednostek pomocniczych gminy; czyli
sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 przeznacza się 162 950 zł. . Zakłada się że z Unii
Europejskiej jak już wspomniałem na realizację zadań inwestycyjnych otrzymamy 4 068 063
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
5
zł. , 750 tyś. zł. przewidujemy uzyskać z budżetu państwa i 100 tyś. zł. z funduszy celowych,
czyli z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Udział własny na współfinansowanie
zadań dofinansowanych z UE przewiduje się na kwotę 4 912 537 zł.. Deficyt budżetu gminy
na 2008 rok określono na poziomie 2 914 217, który planuje się pokryć z kredytem
długoterminowym, zaciągniętym w bankach bądź w formie innych instrumentów
finansowych przewidzianych w ustawie o finansach publicznych , albo jelito będzie
korzystniejsze wypuszczenie obligacji gminnych w kwocie 2 914 217 zł. . Na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań przewidziano kwotę 2 068 988 zł. Łącznie deficyt plus środki na
pokrycie zobowiązań szacuje się w kwocie 4 912 537 zł. i w takiej wysokości tych środków
trzeba będzie szukać na rynku finansowym. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że mimo
prawie 50% wzrostu wydatków inwestycyjnych przy bardzo ustabilizowanym wzroście
wydatków bieżących mamy wyraźny spadek wzrostu zadłużenia ponieważ ponad 5 mln. w
roku 2007 jaki przewidujemy , że się ukształtuje w przyszłym roku będzie to kwota 2 914 217
zł. i ten deficyt stanowi około 29% wydatków inwestycyjnych, a łącznie dobór środków nie
przekroczy 50% wydatków inwestycyjnych; czyli jakbyśmy chcieli zaprezentować budżet
zrównoważony to należałoby obniżyć wydatki inwestycyjne do poziomu 50% i wtedy nie
byłoby ani deficytu, ani potrzeby szukania środków na pokrycie zobowiązań z lat
poprzednich i kredytów bankowych bądź innych instrumentów finansowych.
W
pozostałych załącznikach nr 6 stanowią przychody i wydatki zakładu budżetowego . W
załączniku nr 9 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Rezerwa w stosunku do pierwotnej wersji budżetu uległa zmniejszeniu
po wprowadzeniu i przyjęciu przez Komisję Budżetu autopoprawki do budżetu. Ogólna
wynosi teraz 241 018 zł., a celowa 432 000 zł. w tym 200 000 zł. zakładamy na inwestycje,
które nie są przewidziane, a które mogą w trakcie roku budżetowego wejść do realizacji i
232 000 na zarządzanie kryzysowe i jest to dodatkowe obciążenie budżetu po raz pierwszy
od czasu funkcjonowania jednostek samorządów gminnych ponieważ wynika to z ustawy
kryzysowej, która została przyjęta w 2007 roku . Ta kwota nie jest skompensowana mimo że
jest to zadanie dodatkowe nie uwzględniające w dotychczasowych systemach dochodów
budżetowych gmin. W związku z tym zmniejsza możliwości realizacyjne na bieżące wydatki
bądź inwestycyjne gminy własne. Limit zobowiązań wyniesie 4 983 205, z tego 2 914 217 zł
deficyt i 2 068 988 zł. spłata zobowiązań wcześniej zaciągniętych . Projekt uchwały zawiera
również upoważnienie dla burmistrza Szprotawy do zaciągania kredytów i pożyczek
krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w
wysokości 1 000 000 zł., do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami, upoważnienia, w drodze zarządzenia Burmistrza
Szprotawy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie
wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału, klasyfikacji budżetowej, za
wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wydatków majątkowych, lokowania
wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący
obsługę budżetu gminy, zaciągania zobowiązań z tytułu umów przez burmistrza i
kierowników jednostek organizacyjnych które ze względu na zachowanie płynności
wykonywania zadań bieżących nie mieszczą się już w uchwale budżetowej, a dotyczą
zobowiązań roku 2009 ; dotyczy głównie umów dostawy energii , ciepła itp. . Również do
zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków inwestycyjnych z tytułu limitów na
wieloletnie programy inwestycyjne . Projekt uchwały budżetowej ustala również limit
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne , na programy realizowane ze środków UE
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi
na kwotę 150 065 600 zł. na lata 2007-2013. Główne uderzenie inwestycyjne zgodnie z
prognozą przypadną na lata 2009-2010 i wówczas w budżecie gminy wydatki inwestycyjne
będą się plasowały na poziomie 50% budżetu gminy, będą prawie równe wydatkom
bieżącym. Na 1/3 wydatków zapisanych w WPI trzeba będzie zabezpieczyć środki w
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
6
budżecie gminy , a pozostałe gmina będzie się starała pozyskać z budżetu UE bądź z innych
źródeł . Inne źródła określa się na niecałe 20%. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Województwa Lubuskiego. W stosunku do pierwotnego projektu uchwały
została wprowadzona autopoprawka, która została już uwzględniona jak również
wprowadzono trzy takie kosmetyczne zmiany wynikające z opinii RIO, a mianowicie
wykreślony został dotychczasowy § 11, który mówił że do budżetu dołącza się prognozę
długu. Zmieniono kwalifikację rezerwy na działania kryzysowe, która była zapisana w
rezerwie ogólnej, a wedle RIO powinna być w rezerwie celowej i to zamieszczono również.
Wykreślono w § 7 ogólnego limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie ,
teraz jest 4 983.000, a było 5 983 205, czyli uwzględniający również kredyt na rachunku
bieżący. W poprzednich latach te dwie pozycje były ujmowane, obecnie na podstawie
wytycznych prezydium RIO w Warszawie, które ukazały się w Finansach Komunalnych nr
11 z tego roku i tam są wskazania, że te dwie pozycje o których mówiłem nie powinny się
znajdować w uchwale budżetowej i to zostało uwzględnione. Proszę w imieniu burmistrz o
przyjęcie tej uchwały.
b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
r. Jan Suchowacki – skarbnik gminy: odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
r. Jan Suchowacki – skarbnik gminy: odczytał również uchwałę nr 583/2007 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii
o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozie kształtowania się długu
publicznego (opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
c) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę pana skarbnika o przedstawienie
stanowiska w sprawie wniosków komisji Rady.
Jan Suchowacki – skarbnik gminy: dwie komisje złożyły wnioski o zmianę budżetu . Po
szczegółowej analizie tych wniosków burmistrz zajął następujące stanowisko: inwestycja
wodociągowa w miejscowości Biernatów została ujęta w projekcie budżetu na 2008 rok w
zakresie opracowania projektu technicznego 20 00 zł. zaplanowano na ten cel. Po
opracowaniu takiej dokumentacji istnieje możliwość wprowadzenia tej inwestycji do
budżetu w 2008 roku przy czym finansowanie będzie zapewnione z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w związku z tym w tej chwili nie ma potrzeby
dokonywania autopoprawki do projektu budżetu na 2008 rok. Wniosek dotyczący
zwiększenia zatrudnienia do pozyskiwania środków pozabudżetowych został już
uwzględniony w autopoprawce, którą wcześniej rozpatrywała Komisja Budżetu . Następne
zapytanie z jakim się zwrócono do burmistrza , a mianowicie co się stało ze środkami
Agencji Nieruchomości Rolnych – środki w kwocie 270 tyś. zł. były przeznaczone na budowę
wodociągów Cieciszów – Wiechlice . Ponieważ finalizacja porozumienia pomiędzy ANR, a
burmistrzem Szprotawy nastąpiła dopiero w listopadzie i też żeby nie zwlekać z realizacją
zadania inwestycje te wstępnie były realizowane z budżetu gminy . Z chwilą kiedy zostało
podpisane porozumienie i środki zostały przekazane na rachunek nastąpiła refundacja tych
środków, czyli przeniesienie ze środków gminnych na środki dotacji z ANR i w ten sposób
powstała pula wolnych środków ; uwolniły się te środki budżetowe i przeznaczone one
zostały na poprawę infrastruktury wiejskiej na trzy wsie tj. Siecieborzyce, Dzikowice i
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
7
Leszno Górne na remont świetlic wiejskich w tych wsiach. Natomiast wniosek o wycofanie
zadania – oświetlenia parku nad rzeką Szprotawa burmistrz odniósł się do tego negatywnie
ponieważ program tego oświetlenia jest wpisany w program poprawy standardów życia
mieszkańców wcześniej przyjętych przez Radę . Gdyby w ciągu roku zaistniała taka
okoliczność, że środki te nie będą w pełni wykorzystane np. w wyniku przetargu zmniejszy
się wartość tego zadania to wówczas w ciągu roku 2008 będzie można dokonywać dalszych
dywersyfikacji tych środków na pilne zadania gminy.
d) dyskusja
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję nad projektem uchwały
budżetowej.
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Grażyna Bator : jak wiadomo budżet mówiąc kolokwialnie jest organizmem żywym i
zmiennym i nie raz jeszcze na sesji będziemy wprowadzać różne poprawki ponieważ jest to
konieczne i nie uchronne. Każda złotówka zmieniająca stronę dochodową i wydatkową
będzie musiała mieć odzwierciedlenie w postaci projektu uchwały wprowadzającej zmiany
w budżecie. Chciałam powiedzieć, że w moim odczuciu , moim zdaniem projekt budżetu w
sferze inwestycji budżet ten jest bardzo ambitny i tojeści chodzi zarówno o zadania
inwestycyjne zarówno w mieście jak i na terenie gminy i ich realizacja z pewnością zmieni
obraz i wizerunek miasta i wsi . W związku z tym że cały ciężar realizacji tego budżetu
spadnie na burmistrza należałoby życzyć żeby bez większych zakłóceń udało się zrealizować
te zadania , a będzie to z pewnością wielkie osiągnięcie na miarę naszego wieku.
r. Władysław Sobczak: klub Lewica i Demokraci jest za przyjęciem budżetu na 2008 rok.
r. Zbigniew Migas: mam takie trzy zapytania. Porównując wydatki na wynagrodzenia w
roku 2007 z wydatkami planowanymi na 2008 rok bez autopoprawki planuje się wzrost w
wysokości 1 200 000. Jest to suma na nasze warunki dosyć poważna. Czym to jest
spowodowane. Drugie zapytanie – niepokoi mnie fakt, że nie zauważyłem funduszy na
remont SP nr 1, który został wstrzymany z wiadomych przyczyn; nie zgodził się
konserwator , ministerstwo nie udzieliło zgody i automatycznie te pieniądze zostały
przesunięte na inny termin. Czy to oznacza, że nic się nie będzie robiło w tym kierunku. Po
trzecie – zabrakło funduszy na wymianę rura azbestowocementowych. Wiadomo, że od razu
tego isę nie wykonana, ale należałoby to zacząć. Wiadomo, że jak się zacznie coś robić to jest
szansa że się skończy. Prosiłbym o wyjaśnienie tych wątpliwości.
r. Andrzej Skawiński: klub radnych „Szansa dla Szprotawy” przeanalizowała ten projekt
budżetu i chciałbym się podzielić tymi uwagami. Nasza ocena jest mniej entuzjastyczna niż
radnej Bator. Oprócz tych uwag, które przedstawił już radny Migas dostrzegamy inne
zjawiska, czy tendencje , które brzmią trochę niepokojąco. Żeby zaopiniować ten projekt
budżetu zwróciliśmy uwagę nie tylko na te cele, na te zadania które są przewidziane na ten
rok, ale umiejscowienie tego budżetu na dalsze lata bo wiadomo, że budżet jest tylko
elementem, elementem układanki, która rzutuje na to jak będą wyglądały finanse gminy w
latach przyszłych. W uzasadnieniu do tego budżetu są bardzo korzystne wskaźniki np. takie.
że wydatki majątkowe wyniosą 19% ogółu wydatków, że zmniejsza się wskaźnik wydatków
bieżących. Musimy pamiętać, że te wskaźniki teraz żeby były na takim poziomie to
potrzebna była kilkuletnia bardzo ciężka praca nad poprzednimi budżetami. Wskaźnik,
który był w poprzedniej kadencji bardzo krytykowany, czyli wskaźnik wydatków na płace
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
8
w stosunku do ogółu wydatków w budżecie najwyższy był w latach 1999-2003 i jeśli to
prześledzimy to widać, że ten udział procentowy przewyższał nawet w niektórych latach
50% - tyle szło na płace w stosunku do całości wydatków budżetu. Dopiero w 2003 roku ten
wskaźnik został zmniejszony do 33% i taki też wskaźnik planuje się na rok 2008 , ale jest to
wskaźnik , a procentowo, kwotowo ten wzrost wynosi jak to powiedział dr Migas aż
1 200 000. Jest to bardzo duży skok i warto poinformować czym on jest uzasadniony.
Rozumiemy , że w tym czasie odbywają się awanse zawodowe nauczycieli ; wiadomo że
wtedy ten wskaźnik płacowy wzrasta , ale czy rzeczywiście aż o taką kwotę. Autopoprawki
burmistrza zgłoszone do projektu budżetu pokazują niestety tendencję, że niestety kieruje
się tym mówiąc kolokwialnie były przejadane ; czyli inwestycje zaprojektowane ambitnie
owszem, ale co do tego jakie są to ambicje to za chwilę też się wypowiemy . Natomiast
przekazanie z rezerwy kwoty 200 tyś. zł. z przeznaczeniem na tworzenie nowych etatów w
Urzędzie Miejskim to chyba nie jest właściwy kierunek działania. Tym bardziej, że w
Urzędzie tym burmistrz na początku kadencji zwalniał pracowników tłumacząc
usprawnieniem pracy Urzędu, potrzeba zrobienia oszczędności, a teraz się okazuje, że
odtwarzamy ten jak gdyby zasób , a nawet go powiększając przeznaczając coraz większe
kwoty, wydatki na właśnie ten element płacowy. Niepokój również budzą takie zapisy jak
76 280 na wynagrodzenia bezosobowe . Wydaje mi się, że radni powinni wiedzieć w jaki
sposób te kwoty są wydatkowane , czy aby nie są to umowy – zlecenia których efektywność
wykorzystania tych pieniędzy może być wątpliwa czy dyskusyjna. Osiąganie wysokich
wskaźników finansowych przez zaciąganie kredytów długoterminowych to jest tylko
doraźny efekt. Pamiętać należy, że te kredyty trzeba spłacać . Spłata tych zobowiązań
przypadnie na kolejne kadencje, kolejny samorząd. Kolejny samorząd nie będzie mógł się
popisać efektownymi działaniami ponieważ jego zadaniem będzie spłacanie kredytów, które
zaciągane są długoterminowo teraz . Z przykrością stwierdzamy, że budżet na 2008 rok nie
zawiera zmiany nastawienia władzy gminy w oświacie gminnej . Zadania, które zostały
wycofane z budżetu na 2007 rok nie pojawiły się w tym budżecie bo tylko szczątkowo i są to
tylko remonty dachów . Krótko mówiąc zabezpiecza się te obiekty w taki sposób żeby mogły
funkcjonować, ale nie widać takiej długofalowej polityki, która zaczętą inwestycję w sposób
szybki i planowy i przynoszący w przyszłości oszczędności kończyły. Komisja Społeczna z
tego co słyszałem składała wniosek, aby dokończyć remont Przedszkola nr 2 przy ulicy
Parkowej. Wiele dzieci w Szprotawie nie zostaje zapisanych do przedszkola ponieważ
brakuje miejsc , a tam gdzie mamy możliwość dokończenia inwestycji i utworzenia tych
miejsc to tego nie robimy . Jak usłyszeliśmy w uzasadnieniu burmistrz uznał, że oświetlenie
alejki jest istotniejszym zadaniem na 2008 rok niż dokończenie remontu przedszkola i
stworzenie miejsc dla dzieci , które chciałyby uczęszczać do przedszkola . Wyraźnemu
zahamowaniu uległy też inwestycje w obiektach szkolnych. Warto zwrócić uwagę na środki
przeznaczone na zakupy inwestycyjne. We wszystkich szkołach tj. w gimnazjach i w
podstawowych na zakupy inwestycyjne zaplanowano 15 552 zł. i to jest o 3 644 mniej niż w
roku ubiegłym ; czyli wszystko dookoła drożeje, potrzeby rosną, a kwota na zakupy
inwestycyjne w szkołach się zmniejsza. Jeśli do tego zestawimy, że zakupy inwestycyjne
Urzędu Miejskiego zaplanowano na poziomie 115 tyś. zł. to brzmi to ciekawiej; czyli 100 tys.
zł. więcej Urząd Miejski wyda za zakupy inwestycyjne niż wszystkie placówki oświatowe
(szkoły i gimnazja) w naszej gminie wszystkie wzięte. W tej kwocie 115 tyś. zawarty jest
zakup jak widać nowego samochodu osobowego dla Urzędu . Tamten poprzedni nie wiem
ile ma 3,4 czy 5 lat ; czyli jak widać bardzo stary i niewygodny i koniecznie trzeba kupić w
ratach leasingowych za 25 tys. zł. nowy samochód. Komfort jazdy burmistrzów w tym roku
będzie nas kosztować o 10 tyś. więcej niż wszystkie zakupy w placówkach oświatowych. W
autopoprawkach do budżetu na 2008 rok tak jak usłyszeliśmy burmistrz nie uwzględnił
wniosków stałych komisji rady , ani klubów radnych, a pan skarbnik nawet nie przytoczył
czy kluby radnych składały wnioski do budżetu i jakie to były wnioski. Widocznie tylko trzy
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
9
kluby radnych funkcjonują w tej radzie i są uznawane i one występują z wnioskami które są
postrzegane. Trudno jako klub radnych żebyśmy się utożsamiali z tym budżetem . Tak jak
powiedziałem te zadania są krótkoterminowe , często są nastawione na taki tani efekt
wizualny . Nie widać takich zadań, które gwarantowałyby w przyszłości dochody gminy.
Wielokrotnie o tym mówiłem, że w poprzedniej kadencji inwestowano w to co mogło
przynieść dochód w przyszłości i jak słyszymy w sprawozdaniach – przynosi. Natomiast w
tych zadaniach nie widać takiego inwestowania gminy, które nie tylko poprawiałoby
wizualny wizerunek miasta , ale sprawiało że w przyszłości gmina będzie mogła czerpać z
tego korzyści, będzie miała zapewniony, zagwarantowany pewny dochód.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: małe sprostowanie do radnego Skawińskiego,
że to nie kluby radnych tylko komisje .
r. Paweł Chylak: analizując materiały dotyczące budżetu na 2008 rok chciałbym zadać kilka
pytań i podzielić się kilkoma refleksjami . Na początek mamy autopoprawki, które zostały
dołączone już po przygotowaniu budżetu i chce się odnieść do zakupu samochodu dla
Urzędu Miejskiego. Pytanie będzie takie – po co nam ten samochód, a w rozwinięciu chcę się
dowiedzieć że jeżeli mamy jeden samochód , czy to jest za mało. Ile ten samochód przejeżdża
kilometrów w skali roku , w skali miesiąca , czy naprawdę istnieją takie możliwości, że ten
samochód jest za mało i musimy mieć drugi. Proszę o informację na ten temat i czy
rzeczywiście nie da się pogodzić takiej sytuacji że nam wystarczy jeden samochód . Czy
rzeczywiście są takie wyjazdy, w których sobie nie poradzimy , nie możemy tego
zaplanować . Może wystarczyłoby dobre , albo bardzo dobre obciążenie tego samochodu i
dałoby to się pogodzić z jednym samochodem. Będą koszty utrzymania, będzie potrzeby
kierowca do tego samochodu, opłaty wniesione – czy rzeczywiście jest to potrzebne ?.
Następna sprawa dotyczy stanowiska kontroli wewnętrznej. Odeszła Pani audytor, a w tym
samym czasie nastąpiła zmiana skarbnika . Wydawało mi się że Pani Nowak przechodziła
na stanowisko audytora , ale okazuje się że jest to stanowisko wakujące . Burmistrz
poszukiwał już audytora. Pamiętam z poprzedniej kadencji , że były bardzo duże problemy
żeby ktoś się zgłosił na stanowisko audytora . Jest to takie bardzo niewdzięczne stanowisko
ponieważ audytor i tego nie będę ukrywał ze audytor mówi o pewnych rzeczach, które są
nieprzychylne władzy . Jest to stanowisko bardzo trudne i mogą być problemy z
pozyskaniem pracownika na to stanowisko. Oczywiście pozytywnie przyjmujemy
propozycję zwiększenia obsady w Urzędzie o stanowisko pozyskiwania środków
pozabudżetowych – jest to jak najbardziej wskazane. Będą pieniądze z Unii Europejskiej i na
pewno będzie dużo pracy , ale pytanie dotyczy trzech osób w wydziale finansowym . We
wstępnie przygotowanym budżecie tego nie było . W autopoprawkach wnosi się o
zwiększenie obsady o 3 osoby – dlaczego i czym to jest spowodowane , czy będzie aż o tyle
więcej pracy że muszą zostać zatrudnione dodatkowo trzy osoby. Jeżeli chodzi o sprawę
deficytu budżetowego to deficyt rzeczywiście na poziomie 2 914 217 zł. jest na niskim
poziomie porównując te, które były wcześniejsze i tutaj byśmy gratulowali i życzyli
burmistrzowi żeby w takiej wysokości został utrzymany i w autopoprawkach nie było to
zmieniane. Do pana skarbnika chciałbym się zapytać – w uzasadnieniu jest napisane że „
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wzrósł z 17% do 19% i obecnie
zbliżony jest do średniego wskaźnika z roku 2006 w gminach miejskich województwa
lubuskiego. O dwa pkt. procentowe, w porównaniu do roku 2007 zmniejszył się udział
wydatków bieżących , który aktualnie jest najniższy w porównaniu do ostatnich 4 lat. W
wyniku takich relacji nadwyżka operacyjna, to zobaczy ta pula wolnych środków, która
pozostaje w dyspozycji jednostki po pokryciu wydatków bieżących i pozwala na
inwestowanie wynosi 7 727 tys. zł.. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku
2007 nastąpił prawie czterokrotny wzrost tej nadwyżki (388%), żeby skarbnik to rozwinął, że
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
10
tu wzrósł o 2 % , tutaj też o 2%, a efekt jest taki że…, co to za mechanizm zadziałał, że jest
taki wzrost – 388%. Następną rzecz o którą chciałbym spytać, a mówił o tym już dr Migas tj.
rur azbestowo-cementowych w wodociągach wiejskich. Pracowałem w zespole, który
opracował WPI w 2005 roku , który zakładał wymianę tych rur w 2007, później zostało to
przesunięte na 2008 rok , a teraz się okazuje że w WPI mamy to zadanie na 2011 rok .
Rozmawialiśmy z kierownikiem wydziału rolnictwa – mamy opracowany program
dotyczący likwidacji materiałów azbestowych – gminny , ale chciałem się spytać dlaczego na
temat naszego programu nic nie wiedzą w województwie ?, ponieważ w grudniu 2006 roku
został opracowany wojewódzki program likwidacji materiałów azbestowych . Okazuje się,
że gminy miały obowiązek zgłoszenia się do 31 października 2006 roku. Na 83 gminy w
województwie lubuskim zgłosiło się tylko 20 , które posiadają problemy z materiałami
azbestowymi -nasza gmina swojego programu nie zgłosiła . W naszej gminie program taki
posiada tylko Nadleśnictwo, które zgłosiło że ma taki problem i chce likwidacji materiałów,
a w tym programie możemy się dowiedzieć że w ramach rozwoju obszarów wiejskich w osi
I – dotyczącej modernizacji gospodarstw rolnych rolnicy mogą pozyskać na likwidacji
materiałów azbestowych na pokryciach dachowych dofinansowanie 55% muszą pokrywać
ze środków własnych. Można się dowiedzieć że z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska
można również pozyskać pieniądze na likwidacje materiałów azbestowych m.in. w
rurociągach i w budynkach użyteczności w takich w których gmina po prostu mogłaby to
zrobić . W Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym w priorytecie III dotyczącym
ochrony zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego jest działanie na rzecz ochrony
środowiska i zabezpieczania ryzyku. Tam też można pozyskać pieniądze na likwidację
materiałów azbestowych . W priorytecie 5 dotyczącym rewitalizacji zdegradowanych
obszarów miejskich i wiejskich można pozyskać pieniądze na likwidację materiałów
azbestowych . Nie wiem dlaczego gmina nasza nie zgłosiła tego do programu
wojewódzkiego i odsunęliśmy to aż na 2011 rok. Gdybyśmy to chcieli zrobić w 2008 roku to
myślę że udałoby się coś uzyskać. Następna rzecz o której chciałbym powiedzieć i podzielić
się z tym to to , że na przyszły rok zaplanowano diety radnych na poziomie 257 tyś. 566 zł..
Pozwolę sobie przypomnieć, że proponowałem , wnioskowałem żeby te diety były obniżone,
ale okazuje się że głosami większości radnych mój wniosek nawet nie był podjęty pod
dyskusję i niestety i przyszły rok planuje się bardzo dużo. Jako Rada w porównaniu do
innych jesteśmy bardzo drodzy , mamy bardzo wysokie koszty utrzymania. Następna
sprawa o którą chciałbym się zapytać to jest : co z przystąpieniem gminy do Fundacji Bory
Dolnośląskie . Była sesja, na której była mocna dyskusja na temat przystąpienia gminy do
Fundacji Bory Dolnośląskie i była również uchwała o przystąpieniu gminy do Porozumienia
Wzgórz Dalkowskich . Wiem, że została przeforsowana uchwała, w której to Rada chce
przystąpienia do Fundacji Bory Dolnośląskie . Prezes Porozumienia Wzgórz Dalkowskich
otrzymał informację od burmistrza, że nie będziemy przystępować jako gmina , a
przystąpienie do Fundacji daje możliwość Lokalnej Grupie Działania możliwość pozyskania
środków z programów obszarów wiejskich w ramach osie 4 – Liedera. Są tam też duże
pieniądze, ale żeby przystąpić do tj grupy to w budżecie niegdzie nie ma zapisanych
kosztów dotyczących tego przystąpienia i pytam burmistrza jakie będą czynione dalsze
kroki i czy przystąpimy do tego i czy są przewidziane na to środki w projekcie budżetu na
2008 rok.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: ogłaszam 1 minut przerwy.
PRZERWA – 10 MINUT
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wznawiam obrady.
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
11
GŁOS ZABIERAJĄ
r. Maciej Boryna: budżet deficytu, a z takim budżetem mamy do czynienia siłą rzeczy nazwę
że on daje i zabiera i taki budżet nie może zadowolić wszystkich. Jednakże moim zdaniem w
obecnej sytuacji jest to budżet mądry i bądź co bądź odważny i w imieniu radnych klubu
radnych Platformy Obywatelskiej wyrażamy poparcie dla tego budżetu.
r. Jan Kaniuk: chciałbym osobiście tutaj do budżetu zgłosić kilka uwag. Te wnioski, które
były składane do Urzędu dotyczące poszczególnych środowisk składane przez Komitety
Osiedlowe przez klubu partyjne, przez indywidualne osoby, przez sołtysów – nie wszystkie
mogły zostać ujęte w budżecie na 2008 rok jak również w budżetach wieloletnich. Cieszy to,
że te wszystkie wnioski, które były składane jednak zostały w budżecie ujęte tak na 2008 rok
jak i na lata następne. Na pewno budzi kontrowersje to, że niektóre inwestycje wieloletnie są
umieszczone w latach po upływie kadencji i na pewno te osoby które mają pretensje do tego
budżetu mogą mówić w ten sposób . Więc tutaj należało w jakiś sposób ustanowić
priorytety. Myślę, że najważniejszym priorytetem dla nas na dzień dzisiejszy jest
oczyszczalnia ścieków . Jeżeli tego nie zrobimy w 2008, 2009 i 2010 roku to następne lata
mogą doprowadzić do tego że tego już nigdy nie zrobimy. Będziemy musieli wówczas
wchodzić w układy z innymi gminami , a chciałoby się żeby ta inwestycja byłą nasza. Myślę ,
że co do tego radni nie mają jakichś uwag. Inne inwestycje są po to żeby Szprotawa
postrzegana była jako miasto, w którym coś się dzieje . Miasto do którego warto przyjechać .
Miasto w które warto inwestować. Mieszkamy niedaleko Berlina. Niedaleko granicy i dzisiaj
nie wiemy czy Niemcy będą chcieli przyjechać do Szprotawy, czy będą chcieli nas
odwiedzać , czy nie będą. Czy my nie będziemy chcieli mieć kontakt z większym miastem
żeby coś zobaczyć za nieduże pieniądze i być za granicą . Możemy pojechać do Berlina ,
Czech i jako mieszkańcy Szprotawy nawiążemy jakieś kontakty . Niekoniecznie muszą to
być kontakty towarzyskie, ale mogą to być kontakty jeden przedsiębiorca z drugim
przedsiębiorcą. Inwestycje będą robione w tych miastach, w których jest chęć wszystkich
mieszkańców, chęć chwalenia Szprotawy. Mówienia, że Szprotawa jest miastem dobrym,
rozwojowym , obywatele są przyjaźni, są ludzie, którzy się szanują . Ludzie , którzy chcą
żeby w Szprotawie coś się działo. Uważam, że ten budżet z tymi informacjami o
inwestycjach, o tym kiedy będą spłacane i w jaki sposób będzie to spłacane myślę że jest to
zasługa urzędników . Komisja , która tworzyła WPI – myślę że burmistrz powinien być z
nich zadowolony. Widać w tym budżecie udział nowego człowieka, który zawiaduje
pieniędzmi. Myślę, że pan skarbnik szczególnie przyłożył się do tego budżetu i myślę że jego
wiedza przyczyni się do tego, że ten budżet będzie zrealizowany. Zwracam się do
burmistrza – Pan zna warunki pracy swoich pracowników , widzę to i znam warunki pracy
w innych Urzędach gdzie te warunki pracy są lepsze. Chciałbym również żeby przyjrzano
się tym pomieszczeniom bo w jednym pomieszczeniu pracuje 3 osoby (malutkie
pomieszczenie) gdzie nie można pracować. Pomieszczenia jest przechodnie, a tam robi się
wyliczenia i chciałbym żeby o tym burmistrz pomyślał niezależnie od tego, że ktoś na
zewnątrz będzie mówił że się porządkuje sprawy pracy urzędników. Na koniec chciałbym
powiedzieć jedną rzecz , że dla mnie jest niepokojące to, że są ludzie którzy są
przedstawicielami w Radzie w innym mieście i nie dbają o sprawy Szprotawy. Mam prośbę
kilku mieszkańców Szprotawy żeby zapytać się dlaczego radni Szprotawy będąc radnymi w
powiecie nie dbają o interesy Szprotawy. Chciałbym żebyśmy wszyscy mieszkańcy
Szprotawy starali się myśleć o Szprotawie jako tym naszym mieście. Ja się tutaj urodziłem i
myślę że do końca swoich dni w Szprotawie będę i chciałbym na co dzień ( możemy się
targować na komisjach i sesji), ale naszym interesem jest to żeby o Szprotawa była tym
miastem o którym się dobrze mówi . Popieram również te wnioski, które ma opozycja .
Szanuję te uwagi te które mobilizują władzę do działania. Pan Skawiński mówił o wielu
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
12
sprawach, niektórzy mogą mówić że są to sprawy upierdliwe, ale ja uważam że jest to
potrzebne. To co mówił radny Chylak również. Szczególnie cenię radnego Chylaka za to , że
jest takim pedantem w pewnych sprawach takich, że jak coś ucieknie uwadze urzędników
to wyłapie to. Chciałbym , żebyśmy dzisiaj myśleli już o tym że idąc na sesję szli z tą myślą
że na pewno uchwalimy coś dobrego i na pewno to co my uchwalimy będzie szło do przodu.
Może nie mamy takich możliwości jak inne gminy, ale myślę że to działalnie które burmistrz
robi w zwiększeniu osób, które będą zajmowały się pozyskiwaniem osób środków z
zewnątrz jest to działalnie, które przyniesie w przyszłości efekty. Chciałbym życzyć
Państwu, żeby te moje słowa nikogo nie dotknęły, żeby stanowiły jakieś takie pojednanie
między osobami które są przeciwne, które „za”. Żeby nie było, że my jesteśmy opozycja, a
my koalicja tylko że my jesteśmy radni i my działamy na rzecz naszego środowiska, na rzecz
Szprotawy.
r. Zdzisław Paprocki – wiceprzewodniczący Rady: chciałbym również ustosunkować się do
tego budżetu bo jest to zbiór przepisów praw wydatków, które będą rządzić całym
przyszłym rokiem . Uważam, że budżet jest budżetem ambitnym , zmierzającym do
wyraźnie nakreślonego celu , którym jest zrównoważenie dochodów i wydatków . Jest to
sprawa niezwykle ważna. Zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich
wydatków , które moglibyśmy zaplanować. Wniosków jest bardzo dużo z każdej
miejscowości mając do dyspozycji takie środki wszystko to zrealizować. Zdaję sobie sprawę
z tego , że burmistrz gdyby miał do dyspozycji 3 razy więcej środków to i tak tych zadań,
które my chcielibyśmy żeby były zrobione nie zrealizowałby bo po prostu nie ma na to
pieniędzy. Burmistrz musiał dokonać selekcji. Uznać zadania bardzo ważne i pewne za
mniej ważne, które można odsunąć w czasie i na pewno tak przypuszczam tymi zasadami
kierował się burmistrz przy tworzeniu tego budżetu . Ja jestem zadowolony z tego budżetu
mimo że mógłbym mieć swoje własne środki dotyczącego mojego środowiska ; bo każdy w
swoim środowisku chciałby coś zrobić co jest dla nas bardzo ważne jak również dla tej
społeczności, a czego nie da się po prostu zrobić i trzeba to przesunąć w czasie bo nie starcza
na to pieniędzy. Myślę, że jeśli będziemy tak traktować budżety przez całą naszą kadencję to
ostatni budżet naszej kadencji będzie budżetem który o wiele bardziej będzie nas zadawalał.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że budżet ten wprowadza, planuje wprowadzenie coraz
większej ilości zadań , które mają udział zewnętrzny i jest to niezwykle dla nas ważne i
pociągnięcie burmistrza zmierzające do tego żeby powiększyć liczbę osób, które pracować
będą na pozyskiwaniu środków z zewnątrz jest niezwykle ważne . Zgadzam się z tym
istotnie, że te osoby które dotychczas pozyskiwały środki z zewnątrz nie zawsze były w
stanie objąć całości zadania. Niektóre małe programy , które są rozpisane mogą dla pewnych
społeczności być bardzo ważne by pozyskiwać pewne środki wiele społeczności mogą
zadowolić. Dlatego bardzo ważne jest to żeby mieć pewne rozeznanie w zadaniach i w
pozyskiwaniu środków. Trzeba stworzyć taką komórkę w gminie żeby tych środków jak
najwięcej wyciągnąć . Zgadzam się ze stwierdzeniem kolegi Kaniuka, że jest to nasz budżet
wspólny, przeznaczony dla naszej gminy, dla naszego miasta i naszych wsi. Musimy robić
wszystko, żeby ten budżet zrealizować , żeby pomóc w realizacji tego budżetu bo przecież
do tego jesteśmy zobowiązani. Jednocześnie chciałbym na pewne sprawy zwrócić uwagę, a
mianowicie ja nie dyskutuję ze sprawą , w której chodzi o bezpieczeństwo , a w przypadku
samochodu chodzi o bezpieczeństwo . To się wyeksploatowało i trzeba to odsunąć i
wprowadzić nowy . Tam gdzie jest bezpieczeństwo to tego nie dyskutuję. Następna sprawa
to sprawa zwiększających się wydatków urzędowych. Jest to trend ogólnopolski. Ludzie
żądają coraz większego wynagrodzenia bo grożą odejściem, a my nie możemy sobie
pozwolić żeby pozbywać się ludzi, którzy siedzą w pewnych zadaniach i są dla nas
niezwykle ważni . Dlatego wydatki osobowe niestety ciągle będą rosły bo i zwiększają się
zadania, oddziaływanie Urzędu Miejskiego i musimy lepiej wynagradzać ludzi po to żeby
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
13
więcej od nich wymagać. Jestem przekonany, że te wydatki będą ciągle rosły . Są pewne
sprawy, których nie jesteśmy w stanie uniknąć , ale wydaje mi się, że te wydatki które
zostały zaplanowane na ten rok budżetowy 2008 to są wydatki, które nie są aż tak ogromne
tym bardziej że są uzasadnione konkretnymi potrzebami. Burmistrz i jego ekipa będą
realizować zadania budżetowe . Ja życzę powodzenia.
r. Elżbieta Czerniawska: w związku z tym, że w porządku obrad dzisiejszej sesji usunięto
punkt dotyczący szpitala , a działalność szpitala jest również wpisana do naszego budżetu w
dziale 8501 – ochrona zdrowia , pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka spraw ponieważ
uważa, że należy zamknąć pewien etap działalności szpitala i pomimo wszystko należy
powrócić do kilku spraw ponieważ ostatnio niechlubne były informacje dotyczące tej
instytucji, tej placówki. W poprzedniej kadencji uczestniczyłam w komisji rewizyjnej i
budżetu i pozwolę sobie króciutko przypomnieć na co mniej więcej wydawane były
pieniążki i z czego korzystał szpital uzyskując dotację . Zakończę tych kilka uwag taką
krótką informacją dotycząca kontroli działalności szpitala i działalności finansowej szpitala.
Z analizy przeprowadzonych sprawozdań jakie otrzymaliśmy ze szpitala wynikało, że
dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia nie zapewniały pokrycia bieżących wydatków
co oznaczało, że bez ich ograniczenia zmniejszone zostały straty i zobowiązania i właściwie
było to niemożliwe pomimo znacznych nakładów remontowych, a finanse gminy dotyczy
inwestycji w szpitalu i widocznych efektów malały dochody ZOZ-u. W okresie ostatniej
działalności szpitala skradziono sprzęt kosztowny , medyczny i wnosiliśmy również o
informację w temacie zabezpieczenia tego sprzętu i nie otrzymaliśmy takiej informacji i w
trosce o prawidłowe funkcjonowanie tejże placówki dla dobra mieszkańców naszej gminy
proszono burmistrza o zwiększenie nadzoru nie tylko nad finansami ZOZ-u, ale również
wynikającego z § 17 Statutu ZOZ-u. Miałabym taką prośbę, aby do tych spraw wrócić .
Chciałem również poprosić o informację w związku z tym, że zwiększyły się wpływy d
budżetu w dziale profilaktyka i zwalczanie problemów alkoholowych do kwoty 330 tyś. zł.,
poprzednia była 270 tyś. zł. O ile zwiększyły się punkty sprzedaży alkoholowej na terenie
naszej gminy – chciałabym uzyskać informację na ten temat.
r. Adam Machnij: przypatrując się temu budżetowi widzi się bardzo wielką dysproporcję .
Chodzi mi o podział środków na poszczególnych mieszkańców, na wsie i na miasto. Na
wsiach mieszka koło 50% ludności gminy , a przypatrując się budżetowi podział tych
środków na inwestycje na terenie wiejskim jest diametralnie mniejszy. Ja rozumiem, że
miasto to jest priorytet, że teraz mamy oczyszczalnię ścieków , ale takie sprawy jak
wykreślenie termoizolacji szkoły podstawowej w Siecieborzycach i przeniesienie na 2008
rok, a teraz wykreślenie całkiem i nawet w WPI tego zadania nie znalazłem to jest to coś
strasznego. Mówimy , że dbamy o dzieci a tak ważne zadanie się wykreśla. Dostajemy
odpowiedź od burmistrza, w którym burmistrz pisze że oświetlenie drogi będzie zrobione z
budżetu 2008 roku, a w tym budżecie nie ma nic na temat tego zadania, To są nasi wyborcy ,
oni nas wybrali i tych spraw my radni tym ludziom musimy pilnować żeby były
realizowane . Nie możemy dopuścić do tego, żeby te sprawy były pomijane . Remont drogi
dojazdowej do cmentarza – to nie są wielkie nakłady finansowe . W porównaniu do budżetu
55 mln. przeznaczenie parę złotych na tą drogę i zrobienie parkingu to są grosze i tego w
budżecie nie znalazłem . Odstawienie wymiany rur azbestowych – my z tych rur pijemy
wszyscy wodę , trujemy się wszyscy, produkujemy żywiec i zwierzęta tym również się trują,
a przez te zwierzęta trują się wszyscy ludzie, którzy spożywają mięso , które jest karmione z
takich kanalizacji. Jeżeli ktoś sobie zada trochę trudu to znajdzie w internecie to , że azbest
nie tylko pyli i szkodzi na płuca – on się wypłukuje systematycznie i one pozostają w
organizmie i wchłaniają się i to szkodzi nam wszystkich. Na zachodzie nie ma już rur
azbestowo – cementowych, a my musimy pić z tego i po prostu to nikogo nie interesuje i
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
14
odsuwamy to na 2011 rok. Myślę, że burmistrz chce tylko tą kadencję przetrzymać, a
najważniejsze sprawy pozostawić przyszłym – niech oni się martwią , a oni też będą
odsuwać na następne lata , a my będziemy się truć – tak nie można !. Jeśli dzielimy środki z
budżetu to róbmy to sprawiedliwie. Ja rozumiem, że miasto jest priorytetem, ale są wsie
które dostały takie grosze a im też są potrzebne pieniądze na inwestycje potrzebne tylko na
utrzymanie majątku gminnego takiego jak świetlice wiejskie bo to jest majątek gminy.
Wyborcy zweryfikują to za cztery lata. Bardzo się cieszę, że wyszedł ten biuletyn koalicji bo
wówczas będzie można zapytać jak żeście dzielili ten budżet , jak żeście je planowali, jak
żeście je rozplanowywali , gdzie one szły i wtedy będzie można popatrzeć. Ja z miłą chęcią
wezmę sobie wtedy ten biuletyn i popatrzę na radnego z piękną fotografią i pięknym
życiorysem jak on głosował, co on zrobił dla danego środowiska. Radni koalicji i tak
przegłosują budżet niezależnie od tego czy on jest dobry czy zły, ale nie pomijajcie ludzi
którzy mieszkają na wsiach , którzy nie mają możliwości oddziaływania na ten budżet . Tutaj
faktycznie tak jak powiedział radny Kaniuk (bardzo go cenię) nie jest jednakowy dla
wszystkich; no może jednemu da – taka kurtyzana. Komu zechce to da, komu nie zechce to
nie da !. Próbujmy to podzielić na wszystkich, żeby wszyscy z tego coś mieli po trochę, a ni
jednym wszystko , a innym nic – czy to jest sprawiedliwe ?. Mówmy o tym, że dbamy o
dzieci, ale termoizolacja szkoły podstawowej w Siecieborzycach został wykreślony – czy tam
nie chodzą dzieci ?. W 2007 roku też głosowałem za tym żeby to wykreślić bo miałem
nadzieję że z tej koalicji może będzie coś innego i można to przetrzymać, a teraz wykreślone
jest całkiem . Pole, które jest koło drogi o której wspominałem jest władnością Agencji
Skarbu Państwa i można je przejąć nieodpłatnie, ale w przyszłym roku będzie własnością
prywatną i wtedy będzie ciężko go wydzielić bo trzeba będzie wykupić ten kawałek od
właściciela i zrobić parking koło cmentarza bo on musi być zrobiony. Przy większych
okazjach tam przyjeżdża masa ludzi, ale o tym nikt nie pamięta. Pismo się wysłało ,
podpisane przez burmistrza i na tym sprawa się kończy. Skarbnik powiedział, że to zadanie
można zrobić z rezerwy, ale dlaczego tego zadania nie ma w budżecie ? , czy o to się trzeba
upominać. Tak samo jest z rurami azbestowymi – czy to jest aż tak wiele ? , ale wiadomo tam
mieszkają ludzie którzy nie mają siły przebicia. Na Sowinach również jest kawałek takiego
wodociągu, ale to nie jest w centrum miasta i co niech się trują – takie jest myślenie koalicji !.
Radny A. Skawiński opuścił obrady
usprawiedliwiając swoją dalszą nieobecność u przewodniczącego Rady.
Rada obraduje w gronie 20 radnych.
Franciszek Sitko – burmistrz: ja będąc przed świętami adwencie się wyciszam dlatego nie
zamierzam wdawać się tutaj w bójki jakie kolwiek ostre wymiany zdań. Odniosę się tylko do
niektórych wypowiedzi, ale chcę to zrobić bardzo spokojnie i rzeczowo. Nie będę się odnosił
do niektórych stwierdzeń takich jak komfort jazdy burmistrza i od tego samochodu
nieszczęsnego zacznę odpowiadając jednocześnie panu radnemu Skawińskiemu i
Chylakowi, przy czym uprzedzam ten fakt następującą informacją . Na jednej sesji Rady
Miejskiej padł wniosek o powołanie Straży Miejskiej i ten wniosek przewodniczący Rady
skierował do burmistrza i ja się odnoszę do tego wniosku z szacunkiem. W miesiącu
styczniu przedstawię Radzie projekt uchwały w sprawie powołania Straży Miejskiej . Myślę
o dwóch osobach. Straż Miejska jest potrzebna i to z wielu powodów, ale o tym będziemy
mówić na sesji styczniowej. Odpowiem na pytania: jaki jest przebieg miesięczny samochodu
i jakim celom on służy. Proszę nie traktować samochodu służbowego jakim jest w ratuszu
jako samochód burmistrza i wyłącznie do jego potrzeb. Ja korzystam tylko z niego podczas
wyjazdów poza gminę. Powszechnie z samochodu korzystają pracownicy Urzędu i są to
sprawy związane z pracą Urzędu, funkcjonowaniem Urzędu. Przebieg miesięczny jest 2 800
km., czyli rocznie ponad 30 tys. km. Ten samochód, który w tej chwili służy Urzędowi został
kupiony w 2003 roku za cenę 46 342 zł. , więc po czterech latach jest mocno
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
15
wyeksploatowany. Chcę od razu powiedzieć, że nie zamierzam utrzymywać dwóch
samochodów na te cele na jakie w tej chwili jest wykorzystywany, ja po prostu wyprzedzam
fakty i jeżeli Wysoka Rada zadecyduje że powstanie w Szprotawie Straż Miejska to
zamierzam obecny samochód przeznaczyć na potrzeby Straży Miejskiej bo trudno sobie
wyobrazić żeby gmina licząca 232 km 2 żeby Straż Miejska była bez pojazdu. Jest to już
samochód mocno wyeksploatowany, ale jeśli się mówi o komforcie jazdy dla burmistrza to
muszę przypomnieć pewne fakty. W 2002 roku skasowano Skodę Octavię kupioną w 2001
roku. Ta Skoda kosztowała 45 tyś. zł., po wypadku sprzedano ją za 11 450 zł. . Nie mogę w
tak krótkim czasie podać ile się zużywa paliwa bo to wymagałoby przygotowania, ale myślę
że dla większości radnych wyjaśnienie, że ten samochód w przypadku powołania Straży
Miejskiej powinna być wystarczająca. Założyliśmy w budżecie 25 tyś. zł. co wcale nie
oznacza, że tyle będzie wydatkowanie. Zależy to od przeprowadzenia przetargu. Mówię o
lisingu. Nie chciałbym obciążać budżetu 2008 roku całością zakupionego samochodu. Na
temat spraw finansowych będzie odpowiadał skarbnik. Natomiast co do niektórych pytań
np. dr Migasowi chcę odpowiedzieć, że modernizacja szkoły podstawowej nr 1 w
najbliższym czasie nie będzie realizowana . Dokumentacja, którą zrobiono i dzisiaj
dostarczono nie odebrałem tej dokumentacji ponieważ ona jest do niczego nie przydatna .
Wcześniej zaliczkowo zapłacono za tą dokumentację 80 tys. zł. , ja odmawiam przyjęcia tej
dokumentacji i odmawiam zapłaty ponieważ projektant tej dokumentacji nie spełnił
warunków i oczekiwań tej dokumentacji. Bez sensu było robienie dokumentacji skoro nie
było zgody konserwatora . Oceniam to jako wyrzucanie środków gminnych na coś co jest
nie użyteczne w sumie. Jestem przekonany, że projektant wystąpi do Sądu z roszczeniami,
ale to niech rozstrzyga Sąd. Nie tylko nie zamierzam zapłacić tej różnicy , ale będziemy
dochodzić tej kwoty którą wcześniej zapłacono. Padło stwierdzenie , że pieniądze są
przejadane . Starałem się w tym budżecie do takich sytuacji nie doprowadzać i myślę że to
się nam udało . Ja rozumiem przejadanie pieniędzy samorządowych , podatników - są to
wydatki bieżące , ale te wydatki bieżące zaczęły rosnąc od 2004 roku o ile w 2002 roku
wydatki bieżące wynosiły 24 mln. 408 tyś. zł. to już w roku 2004 wynosiły 28 mln. 506 tyś. zł.
i sukcesywnie rosły przy czym ja tutaj do roku 2007 odnoszę się do budżetu który nie był
sporządzany przez mój zespół , ale proszę zwrócić uwagę , że 2008 rok do 2007 rosną tylko
wydatki o 200 tyś. zł., kiedy tam rosły o 4 mln. zł. , a nawet 6 mln. zł., zatem mówienie o
przejadaniu budżetu jest nie na miejscu. Staraliśmy się opracować budżet, który pozwoli na
stworzenie warunków do dużych wydatków inwestycyjnych i jest to kwota 10 mln. 780 tyś.
zł. to spowoduje jak to ktoś już powiedział , że jest to budżet ambitny ponieważ jest
opracowany przez moich współpracowników to mnie to obliguje, jeśli Rada zatwierdzi do
jego realizacji. Wymiana rur azbestowych musze powiedzieć, że rury azbestowe nie są tak
szkodliwe jak to się potocznie wydaje. Azbest jest szkodliwy jeśli pyli. Są to rury –
cementowo – azbestowe i nie ma tam miejsca na pylenie poza tym w miarę eksploatacji tych
rur one obrastają kamieniem to nie znaczy że ja chcę powiedzieć i nie ma potrzeby wymiany
– jest taka potrzeba . Rozpoczęliśmy to w 1994 roku i kontynuowaliśmy przez następne lata .
Nie mam w tej chwili materiału i informacji , czy wymieniano w latach 2003 – 2006 , ale przy
tej okazji chcę powiedzieć że potrzeby społeczne, potrzeby gminy są wysokie i niektóre
wnioski , niektóre potrzeby zgłaszane przez ludność, przez organizacje, sołectwa z
konieczności muszą być przesunięte na okres późniejszy. Nie zgadzam się z radnym
Machnijem , że ludność wiejska to jest 50% i to jest oczywiście nieprawda ; jest duża różnica
w mieście jest ponad 13 tyś. mieszkańców, ale to jest bez znaczenia. Chcę przypomnieć, że
ogromne środki inwestycyjne szły w latach 1994-2002 , z których społeczeństwo wiejskie
korzysta i o których się nie pamięta bo to cię zakopuje w ziemię jest niewidoczne . Proszę
zwrócić uwagę – do roku 2006 wodociągów wiejskich nie było w Cieciszowie, Wiechlicach i
w przysiółkach. W 1997 roku wybudowano oczyszczalnię ścieków, wykonano kanalizację
Wiechlic, Dziećmiarowic, Leszna Górnego, Leszna Dolnego – przecież tego nie widać, ale
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
16
trzeba sobie powiedzieć że są to znaczące, duże nakłady finansowe . Przy okazji przypomnę,
że w tym programie kanalizacji wiejskich nie została do dzisiaj zrobiona kanalizacja
Sierakowa i Bobrowic aczkolwiek te wsie są dzisiaj zwodociągowanie i w roku 2003
zrezygnowano z 1 mln. 750 tys. zł. dotacji na kanalizację tych miejscowości. Jeżeli chodzi o
parking przy cmentarzu to podjęliśmy działania w tym temacie. Nie ma obaw, że ktoś
prywatnie przejmie ta działkę a gmina będzie musiała to odkupywać. W podobnej sytuacji
są nie tylko Siecieborzyce, ale również i inne miejscowości. Podjęto w tym kierunku
działania i to działania skutecznie. 27 grudnia po półrocznych rozmowach naciskaniu z
naszej strony przyjeżdża prezes ENEA S.A. żeby przeprosić za niepodjęcie w roku 2007
modernizacji oświetlenia na terenie całej gminy. Jednocześnie mnie poinformowano, że
Zarząd ENEA podjął uchwałę o modernizacji naszej sieci i w 2008 roku przystąpi się do
modernizacji sieci oświetlenia całej gminy. Dlaczego o tym mówię. Mówię o tym dlatego, że
prowadząc rozmowy z ENEĄ sugerowaliśmy przy okazji uzupełnienie oświetleń , a
jednocześnie muszę powiedzieć, że nawet w ten sposób gdyby to nie było zrealizowane to
potrzeby w zakresie oświetlenia są znaczne, one również występują w mieście. Sprawa
zatrudnienia – jest to wymóg ustawowy, musi być audytor. Ogłosiliśmy nabór na to
stanowisko niestety nikt się nie zgłosił. Są to szczególne wymagania i szczególne
uprawnienia i nie wielu jest audytorów tak przygotowanych. Zamiana skarbniczki na
audytora nie była możliwa ponieważ trzeba mieć uprawienia w tym zakresie. Oczywiście w
dalszym ciągu poszukujemy kandydata na audytora. Jeśli chodzi o zatrudnienie w wydziale
finansowym i tu przy okazji odpowiem radnemu Kaniukowi – musimy zwiększyć o 3 osoby,
mam tu na myśli księgowych do szkół. Panu Kaniukowi – jeśli chodzi o poprawę warunków
pracy musze powiedzieć, że mi również na tym zależy; chodzi głównie o zagęszczenie –
niestety mało pomieszczeń, aczkolwiek jest tu ogromny gmach stąd po malowaniu
pomieszczeń przy ulicy Krasińskiego 23 zostanie przeprowadzony Wydział Edukacji. W
pierwszych dniach 2008 roku przystąpimy do pomalowania pomieszczeń i przeprowadzimy
pracowników i nastąpi rozluźnienie i w związku tym będą lepsze warunki, ale nie takie jakie
byśmy sobie życzyli. Osoby takie które pracują w finansach powinny mieć szczególne
warunki pracy żeby mieli komfort i żeby im nie utrudniać pracy, ale jedynie w ten sposób
będę mógł to załatwić. Wymóg ustawowy jest taki, że w szkole musi być księgowy który
będzie prowadził finanse szkolne. W zależności od tego jak duża jest szkoła, będzie to
księgowy albo na jedną szkołę, albo jeden na dwie szkoły. Jeśli chodzi o zgłoszenie w
sprawie azbestu, o którym mówił radny Chylak ja nie mogę ponosić odpowiedzialności
ponieważ był tam termin do końca października 2006 roku. Bory Dolnośląskie –
prowadzimy w tej kwestii , czym to się zakończy w tej chwili jeszcze nie wiem. Ja sam nie
jestem zadowolony z tego budżetu, a to się wiąże i mam świadomość jeśli chodzi o potrzeby
na terenie gminy, ale z tym budżetem ja sam musze się pogodzić ponieważ mam
świadomość , że są tu ograniczenia finansowe. Jeżeli w trakcie roku zaistnieją jakie kolwiek
warunki pozyskania środków finansowych to na pewno przeznaczymy je na potrzeby
społeczeństwa, a nie na konsumpcję. Panie przewodniczący proszę o udzielenie głosu panu
skarbnikowi, który odniesie się do wszystkich spraw finansowych poruszonych w dyskusji.
Jan Suchowacki - skarbnik gminy: odniosę się zapytań radnych. Jeśli chodzi o wątpliwości
radnego Migasa odnośnie zwiększenia kwot na wynagrodzenia w granicach 1 mln. 200 tyś.
zł.. Ja jako osoba zajmująca się finansami, ekonomista to dla mnie cyfry bezwzględne nie
mają znaczenia bo w zależności do czego się to odniesie. Jeśli 1 mln. 200 tyś. zł. odniesie się
do 100 mln. zł. to jest to żaden wskaźnik, natomiast istotą porównywania są wskaźniki
dynamiki względnie jakieś proporcje. Jeśli odniesiemy się do wskaźników dynamiki o czym
informowałem przedstawiając uchwałę budżetową to na wynagrodzenia założono wzrost na
poziomie 6% w stosunku do relacji przewidywanego wykonania 2007. Czy wskaźnik ten jest
wysoki ? - powiem, że jeśli Państwo zapytają się dyrektorów szkół to powiedzą że im
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
17
potrzeba nie 6, tylko w granicach 15% . Niektórzy zgłaszali nawet 20 kilka procent. Na
dzisiaj wskaźnik 6% jest możliwy do zrealizowania z budżetu gminy mając na względzie , że
chcemy zrezygnować lub ją częściowo ograniczyć sensownych rozmiarów z konsumpcji po
to żeby wygospodarować więcej pieniędzy na inwestycje, czyli tworzenie trwałych
elementów infrastruktury społecznej i technicznej gminy Szprotawa. Mówiłem również, że
w budżecie państwa w ustawie zakłada się wzrost inflacji na poziomie 2 ,7% w stosunku do
roku ubiegłego , przy czym ekonomiści różnie się do tego odnoszą , niektórzy już
prognozują że będzie to w granicach od 4,5 , a nawet do 6% i byłoby to złe gdyby to się
sprawdziło, a z reguły jest tak że złe prognozy się sprawdzają. W związku z tym realny
wzrost płac wszystkich pracowników wyniesie 6 – 2,7% tj. 3,3%. W odniesieniu do tempa
wzrostu płac jaki obserwujemy w kraju , ale w naszym województwie w szczególności
ponieważ nasze województwo generalnie nigdy nie było w czołówce płacowej, plasowało się
na 10,11, a były lata że na 14 miejscu w kraju. Obserwujemy w tym województwie
gwałtowny wzrost płac wynoszący w miesiącu listopadzie i grudniu na poziomie 11-12% w
stosunku do poprzednich miesięcy. Bardzo będziemy szczęśliwi jeśli uda się spacyfikować
dążenia i oczekiwania pracowników do dalszych oczekiwań wzrostu płac. Oczekiwania są
coraz większe i w związku z tym mówiąc jeśli chodzi o pracowników oświaty to tam wprost
będą wynikały obciążenia z ustaw i prawdopodobnie w ciągu roku jeśli nie zmieścimy się w
tym wskaźniku to będziemy musieli dokonywać korekty . W ustawie jest zapisane, że
nauczyciel z takiej pozycji, a takiej awansuje na taką i należy się tyle, a tyle pieniędzy i to jest
niezależne od woli decydentów burmistrza , czy dyrektora szkoły bo to uchwalili posłowie i
z tym musimy się liczyć. Druga wątpliwość dotyczyła braku zapisu wydatków na remont
szkoły nr 1. W budżecie są skonsolidowane jednostki . Generalnie na remonty w szkołach
przewidziano 300 tyś. zł., jest to więcej o wskaźnik waloryzacji przystąpił przyrost środków.
To tyle jeśli chodzi o zapytania radnego Migasa. Pan radny Skawiński – mówiłem o tym
przy pierwszym czytaniu budżetu. Komentowałem to . Uwzględniam tą uwagę i w
przyszłości bardziej szczegółowo odniesiemy się do pewnych trendów. Przyjmuję
propozycję i uwzględnię to jeśli jeszcze będę przygotowywał budżet. Jeszcze jeśli chodzi o
uwagi radnego Skawińskiego , że autopoprawki idą w kierunku przejadania pieniędzy. Tak
jest rzeczywiście, że zmienia się , następuje dywersyfikacja z rezerwy, częściowo z
wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, ale wynika to z tego powodu, że to co
zauważył burmistrz w swojej wypowiedzi rzeczywiście zgodnie z przepisami ustaw o
finansach publicznych, a także i oświaty należałoby inaczej zorganizować obsługę finansową
szkół i w pierwszej kolejności zamierzenia kierownictwa Urzędu były takie, aby zmiany w
obsłudze finansowej wprowadzić w przyszłym roku; gdzieś od miesiąca kwietnia ponieważ
na tym etapie nie było jeszcze uszczegółowionych wydatków z tymi zmianami będą
konieczne dlatego też zapisano je w rezerwie ogólnej jak i w rezerwie celowej. Ponieważ jak
się później okazało doszliśmy do wniosku zbyt radykalne zmiany w obsłudze finansowej w
szkołach bez przygotowania technicznego i osobowego zamiast korzyści przynieść szkody to
uznaliśmy , że rok 2008 trzeba przeznaczyć na przygotowanie i kadrowe i techniczne i
organizacyjne żeby zapewnić zgodność obsługi finansowej z ustawami. Ponieważ w tej
chwili obsługa finansowa szkół jest w tej chwili scentralizowana i na dzień dzisiejszy
możemy powiedzieć, że stricte ze szkołami z wydziałem oświaty i naszym pracuje 5 osób ,
ale według wszelkich standardów i także enuncjacje jakie ukazują się w artykułach prasy
fachowej to na ilość zatrudnionych uczniów w finansach powinno pracować 12 osób.
Zakładaliśmy, że edukując 4 osoby, 4 osoby zatrudnimy z zewnątrz to będzie 8 osób; czyli
idziemy i patrzymy cały czas pod kątem efektywności i pewnych działań po to żeby nie
maksymalizować pewnych wydatków bieżących , a przeciwnie – je ograniczać. Ponieważ
każda czynność także ta w przeszłości mówiona umysłowa ma ograniczoną percepcję i nie
da się nawet prostym machaniem ręki zrobić 1000 tych machnięć bo wysiłek fizyczny na to
nie pozwoli. Również w obsłudze finansowej, w obsłudze administracyjnej jest ograniczona
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
18
ilość percepcji zapisów , czy to księgowych, czy innych analitycznych i one się wyczerpały.
Ta ilość zatrudnienia w tym stanie jest niewystarczająca żeby na bieżąco wypełniać na
bieżąco funkcje związane z obsługą finansową co m.in. ma miejsce że pewne prace wykonuje
się z opóźnieniem nawet do dwóch miesięcy ponieważ w normalnym czasie nie stosują
godzina nadliczbowych , nie jest to możliwe do wykonania w związku tym jest to efekt
decyzji , która dzisiaj nie zapadła, że decentralizujemy na szkoły. Jeszcze w tym roku
będziemy to testować przygotowywać kadry bo jak się okazuje znalezienie głównego
księgowego do obsługi oświatowej nie jest taki proste i od 1 stycznia 2009 roku nastąpi
prawdopodobnie przeniesienie tej obsługi do szkół i wówczas nastąpi również redukcja
łącznie z tymi 3 osobami zatrudnienia w Urzędzie Miasta , a przeniesiona zostanie do
jednostek oświatowych; chyba że ta struktura będzie tak sprawna że nie trzeba będzie
mieszać dalszej organizacji obsługi finansowej . W związku z tym nie mogę się zgodzić z
tym stwierdzeniem , że następuje przejadanie pieniędzy. Do budżetu jest załączona tabelka i
jeśli popatrzymy na dynamikę wzrostu wydatków bieżących w przeciągu ostatnich 6 lat to
się okazuje, że od roku 2003 do 2007 średnie tempo wzrostu wydatków bieżących
związanych nie z konsumpcją – związanych z funkcjonowaniem instytucji i wykonywaniem
zadań bieżących gminy rosła średnio o 13%. W tym roku porównując do roku 2007 jest
wzrost wydatków bieżących zaledwie o 0,5%, czyli rośnie o 05, punktu procentowego i jeśli
zważymy że mamy do czynienia z inflacją na poziomie 2-3% to nawet ten wzrost nie
pokrywa tej inflacji, a jeśli mamy do czynienia ze wzrostem płac na poziomie 6 punktów
procentowych to również widać , że nastąpiła istotna zmiana w racjonalizowaniu wydatków
na pozostałą działalność. Wydatki bieżące mają też swoje odniesienie w jakości usług i także
w zadowoleniu mieszkańców bo wiele tych wydatków bieżących przeznaczona jest na
działania związane z obsługą mieszkańców choćby także i z naszą edukacją od której
oczekujemy że wychodzący uczniowie – absolwenci tych szkół będą prymusami, będą
zdobywać laury i możliwości dalszego awansu w szkołach średnich , a następnie wyższych
w kraju i może za granicą z czego byśmy się bardzo cieszyli. Następna sprawa dotyczy
bezosobowego funduszu płac. Jest to zapisane w budżecie i jest to porównywalne z rokiem
ubiegłym i jest to normalnie kontrolowany wydatek i nie jest to tak, że gdzieś tam pod
stołem podpisuje się zlecenia – po prostu wynika to z potrzeb, ale i także że jeżeli będziemy
korzystać z funduszy unijnych to trzeba i również zlecić i pewne opracowania i ekspertyzy i
na to trzeba zabezpieczyć pieniądze. Troska wynika zapewne z tego, że zadłużanie się w
moim odczuciu nie jest najlepszym rozwiązaniem , ale kilka razy już o tym mówiłem, że
jeżeli chcemy faktycznie realizować inwestycje to nie da się wygospodarować takiej
nadwyżki operacyjnej w ramach której można by było realizować te cele, które zostały
zapisane w WPI, stąd też istnieje takie pojęcie skłonności do inwestowania i skłonności do
obciążeń finansowych . Skłonność to inwestowania to jest taka ile , czy w jakim zakresie
jesteśmy skłonni zrezygnować z wydatków bieżących , czy z konsumpcji przeznaczając je na
tworzenie dóbr kapitałowych, które będą trwale poprawiać standard życia mieszkańców
gminy. Tutaj skoro przyjęliśmy, że chcemy zrealizować program, którego w latach 20082013 , który został oszacowany na 150 mln. zł. i na te 150 mln. zł. tylko parę przypadałoby z
budżetu gminy , a reszta to fundusze zewnętrzne to byłoby zbrodnią żeby nie sięgać po te
pieniądze wobec mieszkańców; czy to się będzie działo dzisiaj czy jutro . Pewne inwestycje
nie da się zrobić jednego dnia , one wymagają czasu i takim realnym czasie zostały one
rozpisane , że powinny być zrealizowane, wykonane dla dobra wszystkich, stąd też trzeba
sięgać po środki , które będą stymulować wykorzystanie tych środków zewnętrznych , czyli
po środki kredytu . Rzeczywiście tak się zawsze ma, że zarówno życiu prywatnym jak i w
życiu firm , że jeśli się zainwestuje dzisiaj to jutro te inwestowania trzeba będzie ograniczyć
tylko do tych kierunków i tych potrzeb , które unowocześniają dzisiejszą inwestycję w
przyszłości. Na to nie ma rady, takie jest życie. Tak te procesy przebiegają nie tylko na
poziomie finansów publicznych , ale także wśród przedsiębiorców . Wedle teoretyków
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
19
finansów publicznych ( nie naszych – zagranicznych) mówi się o złotej regule budżetowej ,
czyli takiej, że budżet powinien być zrównoważony , ale ta złota reguła zawsze odnosi się do
wydatków bieżących . Natomiast wszyscy rozgrzeszają jeśli to są racjonalne , a takie są
zaciąganie kredytów pod przyszłe inwestycje choćby z tego powodu że niemoralnie byłoby
żebyśmy dzisiaj zaciągali pasa po to żebyśmy wybudowali oczyszczalnię , która będzie
funkcjonowała 20 – 30 – 50 lat i będą z niej korzystać także inni. Więc to też musi być
rozłożone równomiernie w czasie i także do przyszłych użytkowników tej inwestycji .
Odnośnie wysokiego wzrostu, prawie trzykrotnego nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka
wynika z prostego wyliczenia . W tamtym roku przy prawie 6 mln 950 tyś. zł. inwestycji
prawie 5 mln. 312 tyś. zł. na to był zaciągnięty kredyt , czyli mamy tutaj prawie 80%
finansowania inwestycji z kredytów , środków zewnętrznych ta nadwyżka operacyjna
wynosiła 1 mln. 991 tyś.. Teraz mamy tę nadwyżkę ponieważ nastąpiła dywersyfikacja
wewnętrzna wydatków bieżących pomiędzy bieżącymi i majątkowymi i ta nadwyżka
operacyjna wzrosła do 7 mln. 872 tj. tak jak jest napisane i jeśli podzielimy to przez 2 to
wychodzi 3 888%, przy czym te 2 punkty procentowe odnoszą się do struktury ; mają to
odniesienie że przy porównywaniu wydatków bieżących z wydatkami ogółem nie eliminuje
środków zewnętrznych . Kredyt ten jest potraktowany jako środki zewnętrzne stąd ta
bardzo korzystna, ale szokująca liczba . W roku 2007 na inwestycje w szkołach zaplanowano
360 tyś. zł. (10,4 na zakupy inwestycyjne). Również jest tak zwana pozycja zakup materiałów
i wyposażenia w wydatkach bieżących i jeśli to nie przekracza to 3,5 tyś. zł. , a często tak jest
to nie liczy się to do inwestycji . W roku 2008 na inwestycje w szkołach zaplanowano 505 tyś.
zł., czyli jest to prawie 50% więcej niż w roku 2007 . To że się zmniejszyło nie jest zgodne z
tym co jest zapisane w budżecie.
WIĘCEJ GŁOSU W DYSKUSJI NIE ZGŁOSZONO
r. Zbigniew Migas: proszę o 5 minut przerwy przed głosowaniem.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: ogłaszam 5 minut przerwy.
PRZERWA – 5 MINUT
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wznawiam obrady.
e) głosowanie
Rada w wyniku głosowania 13”za”, 0”przeciw”, 7”wstrz.” przyjęła uchwałę budżetową na
2008 rok.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: gratuluję burmistrzowi i życzyć powodzenia w
realizacji budżetu w roku 2008.
Ad. 4
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
a) zmian w budżecie na 2007 rok
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę Komisję Budżetu o przedstawienie
opinii.
r. Jan Kaniuk: opinia Komisji Budżetu do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
20
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 14”za”, 0”przeciw”, 6”wstrz.” przyjęła uchwałę budżetową na
2008 rok.
b) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
2007
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę Komisję Budżetu o przedstawienie
opinii.
r. Jan Kaniuk: opinia Komisji Budżetu do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 17”za”, 0”przeciw”, 3”wstrz.” przyjęła uchwałę budżetową na
2008 rok.
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę Komisję Gospodarki o przedstawienie
opinii.
r. Maciej Boryna: opinia Komisji Gospodarki do przedstawionego projektu uchwały jest
pozytywna.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otwieram dyskusję w temacie.
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” przyjęła uchwałę budżetową na
2008 rok.
d) planu pracy Rady Miejskiej w Szprotawie na I półrocze 2008 roku
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: wszystkie propozycje przedstawione do planu
pracy Rady zostały ujęte. Czy ktoś ma uwagi do propozycji planu pracy rady na I półrocze
2008 roku. Otwieram dyskusję w temacie.
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
21
BRAK DYSKUSJI
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: projekt uchwały poddaję pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.” przyjęła uchwałę budżetową na
2008 rok.
e) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szprotawie na I
półrocze 2008 roku
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: do planów pracy Komisji zostały również
uwzględnione wszystkie propozycje zgłoszone przez radnych i przez kluby. Czy ktoś chce
zabrać głos w tej sprawie.
GŁOS ZABIERAJĄ:
r. Zdzisław Paprocki – wiceprzewodniczący Rady: zgłaszam wniosek o umieszczenie w
planie Komisji Rewizyjnej najpóźniej w miesiącu lutym, a najlepiej w miesiącu styczniu
sprawdzenia gospodarki szpitala. Proponuję na miesiąc styczeń.
r. Paweł Chylak – odnośnie uwagi zgłoszonej przez Pana radnego Paprockiego uważam że
Komisja Rewizyjna nie jest komisją stałą dlatego jej plan powinien być głosowany odrębną
uchwałą. Stałe komisje to te pozostałe.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: plan pracy Komisji Rewizyjnej będzie
głosowany osobno.
WIĘCEJ PROPOZYCJI NIE ZGŁOSZONO
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: do planu Komisji Rewizyjnej zgłoszono
wniosek , aby w miesiącu styczniu wprowadzić kontrolę finansową , wydatków szpitala. Kto
z radnych jest za tym wnioskiem
Rada wniosek radnego przyjęła w głosowaniu 19”za”, 0”przeciw”, 1”wstrz.”.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: proszę o przegłosowanie planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
Rada wniosek radnego przyjęła w głosowaniu 19”za”, 0”przeciw”, 1”wstrz.”.
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: do planów pracy pozostałych Komisji nie
zgłoszono uwag. Kto z radnych jest za przyjęcie planów pracy Komisji na I półrocze 2008
roku.
Rada wniosek radnego przyjęła w głosowaniu 20”za”, 0”przeciw”, 0”wstrz.”.
Ad. 5
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GŁOS ZABIERAJĄ:
r. Maciej Boryna
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
22
1. Jakie jest obowiązujące ograniczenie prędkości na ul. Świerczewskiego w Szprotawie
i dlaczego tylko na tej ulicy w centrum miasta nie ma przedmiotowego znaku
drogowego ?. Stosownie proszę o uzupełnienie tego oznakowania.
2. W ostatnich latach na terenie miasta i gminy Szprotawa przeprowadzono wiele prac
ziemnych związanych z różnymi inwestycjami, przy których fizycznie nie było
wymaganego nadzoru archeologicznego, stosownie do obowiązujących przepisów
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Doszło przy tym do sytuacji, kiedy
prace te dewastowały zarejestrowane stanowiska archeologiczne jak też niszczyły
przedmioty odkryte, co do których istniało przypuszczenie, że są zabytkami. Stosownie
do art. 32, 33 oraz 36 wymienionej ustawy zwracam się do Pana Burmistrza o dołożenie
wszelkich starań, by wspomniane sytuacje już się nie powtarzały.
3. Pragnę poinformować Pana Burmistrza o fatalnym stanie nawierzchni ulicy Przejazdowej
w Szprotawie na odcinku od zjazdu z obwodnicy do zakładów zbożowych (około 200 –
300 m). Ponadto jako jedna z ulic wjazdowych do miasta stanowi ona wizytówkę.
Zwracam się o podjęcie działań zmierzających do właściwego polepszenia stanu
nawierzchni tej ulicy.
r. Grażyna Sęp: interpelację chciałabym złożyć w imieniu radnego Skawińskiego
1. Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2007 roku burmistrz Franciszek Sitko
zapytany o Oświadczenie Rady Miasta i Gminy z 1999 roku, w którym stwierdzono, że
odpady na wysypisko pochodzić będą wyłącznie z gminy Szprotawa i Niegosławice,
odpowiedział, że (cyt.) „Były takie ustalenia pierwotnie, kiedy realizowano inwestycję,
ale ten okres minął”. W związku z powyższym, proszę o informację: Jaki okres
obejmowały te ustalenia” W jakim dokumencie znajduj ą się zapisy tych ustaleń ? Proszę
ponadto o kserokopię, bądź wypis z dokumentu z wspomnianymi przez pana
burmistrza ustaleniami.
2. W ostatnim numerze „Biuletynu Urzędu Miejskiego” znalazł się dodatek promujący
radnych koalicji rządzącej w gminie. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na
następujące pytania:
▪ Kto finansuje wydawanie tego dodatku ?Z jakiej podstawy prawnej, bądź
czyjej zgody , wynika możliwość rozprowadzania dodatku wraz z
„Biuletynem UM” ?
▪ Kto redaguje i kto ponosi odpowiedzialność prawną, za treści tam
zamieszczane ?
▪ Jakie warunki muszą spełnić inne kluby radnych, bądź radni niezrzeszeni,
aby ich publikacje również były rozprowadzane wraz z Biuletynem UM” ?.
r. Elżbieta Czerniawska: kilka miesięcy temu składałam interpelację dotyczącą składania
informacji na sesji przez radnych Sejmiku Wojewódzkiego oraz radnych powiatu; konkretnie
chodziło mi o to co zrobiono na rzecz naszego miasta i powiatu. Jak mi wiadomo od pana
przewodniczącego do tej pory nie została złożona żadna informacja . Proszę o ponowne
wystosowanie takiego pisma do radnych powiatu i Urzędu Marszałkowskiego.
r. Zbigniew Migas: mieszkam przy ulicy Chrobrego , która to ulica staje się jedną z
centralnych ulic naszego miasta. Ulica ta jest jak żadna inna zanieczyszczona psimi
odchodami . Najbardziej widać to po nocy i nie będę o tym mówił bo nie jest to przyjemne.
Moje indywidualne śledztwa nie dały żadnego wyniku bo osoby posiadające psy
wypuszczają je w nocy bądź wczesnym rankiem. Zwracam się z prośbą o zobligowanie
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej do częstszego sprzątania bo jak tak dalej
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
23
będzie to za trzy miesiące złoże wniosek do Urzędu Miejskiego o zmianę nazwy ulicy z
Bolesława Chrobrego na Zasraną.
Ad. 6
ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA
r. Jan Chmielewski: przewodniczący Rady: odnośnie interpelacji radnej Czerniawskiej to
ponownie prośbę. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że co jakiś czas radny Teler informuje
nas co się dzieje na sesji Powiatu. Na ostatniej sesji radny woj. lubuskiego Ireneusz Ganczar
przekazał nam informację o realizacji zadań, które nas interesują. Nie mniej jednak do Biura
Rady nic nie wpłynęło od tych radnych o których mówiła radna Czerniawska.
Franciszek Sitko – burmistrz : chcę odpowiedzieć tylko na niektóre sprawy. Na pozostałe
odpowiem, kiedy otrzymam na piśmie interpelacje. Panu radnemu Borynie odpowiadam, że
odcinek drogi od obwodnicy do zakładów zbożowych jest droga powiatową i w tej sprawie
kilkakrotnie występowałem do starosty – bezskutecznie. Pani radnej Sęp – nie widzę
przeszkód żeby każdy klub zamieszczał swoje informacje w Biuletynie Urzędu. Ostatecznie
kluby radnych są częścią samorządu. Nie widzę żadnych przeszkód żeby kluby tam się
publikowały. Natomiast kto finansuje ? – odpowiedzi nie udzielę , jedno jest pewne nie
finansuje tego Urząd . Jeżeli jest to wkładka klubu to znaczy, że finansują kluby i jest to tak
oczywiste, że nie wymaga komentarza. Jeśli chodzi o interpelację radnego Migasa to nie jest
to tylko kwestia ulicy Chrobrego to jest kwestia całego miasta , a jednocześnie jest to sprawa
kultury mieszkańców Szprotawy . Ja uważam, że każdy mieszkaniec wyprowadzający psa,
puszczający psa na ulicę powinien po sobie sprzątnąć i tak robi wielu mieszkańców
Szprotawy. Jest to prosta sprawa, wystarczy mieć woreczek foliowy i posprzątać po psie, ale
jest to sprawa nie tylko kultury i ochrony środowiska , ale również sprawa troski o
pozostałych mieszkańców gminy. Niestety jest to taka sytuacja. Osoby sprzątające ulice
sprzątają te odchody i dzisiaj były na ulicy Chrobrego , a po przemianowaniu ulicy to
decyduje Wysoka Rada.
Ad. 7
WNIOSKI
WNIOSKÓW NIE ZGŁOSZONO
Ad. 8
INFORMACJE
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: chciałem powiedzieć, że na dzisiejszej sesji
zgodnie z planem pracy Rady mieliśmy zapisaną informację nt. gospodarki ściekami
prowadzonej przez firmy garbarskie w Lesznie Górnym . Otrzymałem pismo od burmistrza,
że w związku z podjęciem przez Woj. Inspektorat Ochrony Środowiska kontroli pod
względem przestrzegania przepisów ochrony środowiska i jeżeli będą już wyniki tej kontroli
to wtedy ten temat wpłynie na sesję żeby było nad czym dyskutować . Jak nie ma materiału
to trudno o tym mówić. Materiał zostanie przedstawiony jak będą wyniki z Woj.
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Ad. 9
OŚWIADCZENIA
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: otrzymałem oświadczenie od radnego
Skawińskiego, który powinien sam odczytać je, ale musiał wcześniej wyjść dlatego też to
czynię. „ Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 6 lipca 2005 roku jednym z punktów obrad
byłą kwestia rozwiązania problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy
Szprotawa. Polemika, którą prowadziłem z radnym Tadeuszem Kosmatką, mój rozmówca
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
24
poczuł się dotknięty. W związku z tym przepraszam Tadeusza Kosmatkę oraz innych
członków zarządu, którzy mogli poczuć się dotknięcie, ze wspomnianą polemikę.
WIĘCEJ OŚWIADCZEŃ NIE ZŁOŻONO
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: w imieniu własnym jak i burmistrza
Franciszka Sitko chciałbym złożyć wszystkim Państwu radnym, kierownictwu Urzędu
Miejskiego, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorom szkół i
przedszkoli, sołtysom, przewodniczącym Zarządów Osiedli, rodzinom, wszystkim
Mieszkańcom życzenia zdrowych, wesołych świąt oraz z okazji zbliżającego się 2008 roku
najserdeczniejsze życzenia , powodzenia w życiu prywatnym i z działalności zawodowej i
społecznej
Franciszek Sitko – burmistrz: korzystając z okazji w imieniu kierownictwa Urzędu
Miejskiego składam wszystkim radnym serdeczne i gorące podziękowania za wspieranie
działań Urzędu, za życzliwość, za zrozumienie trudnych nieraz sytuacji. Korzystając z tej
okazji, że na Sali obecni są sołtysi również im dziękuję za dotychczasową współpracę .
podziękowania również kieruję do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Wszystkim gorąco i serdecznie dziękuję.
Ad. 10
ZAMKNIĘCIE
OBRAD
W SZPROTAWIE
XVIII
SESJI
RADY
MIEJSKIEJ
r. Jan Chmielewski – przewodniczący Rady: zamykam obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w
Szprotawie , godzina 13.40.
NA TYM ZAKOŃCZONO PROTOKÓŁ
Przewodniczący Rady Miejskiej
JAN CHMIELEWSKI
Protokół sporządziła:
Małgorzata Pachurka
Protokół nr XVIII/07 z posiedzenia RM w Szprotawie z dnia 21 grudnia 2007 roku
25