Regulamin i zalecenia_2011

Transkrypt

Regulamin i zalecenia_2011
AEROKLUB POLSKI
REGULAMIN
UWAGI I ZALECENIA ORGANIZATORA:
Za zgodą sędziego głównego zawodów, modele balonów mogą być opisane jedynie
inicjałami zawodnika o wysokości liter nie mniejszej niŜ 25 mm, bez obowiązku
oznaczania ich dodatkowym numerem startowym.
Organizator przeprowadzi klasyfikację indywidualną – ogólną, na podstawie której
wyłoniona zostanie oficjalna reprezentacja Warszawy na Krajowy Festiwal Modeli
Balonów i w miarę moŜliwości dwie dodatkowe klasyfikacje, tj. w kategorii wiekowej
do 10 lat oraz 11–14 lat.
do klasyfikacji zespołowej bierze się pod uwagę sumę miejsc dwóch
najlepszych zawodników danej ekipy (w przypadku ekip 1-osobowych, suma ta
wynosić będzie: miejsce zajęte przez zawodnika + liczba sklasyfikowanych
zawodników powiększona o 1).
wyniki druŜynowe ustalane są na podstawie klasyfikacji indywidualnej - ogólnej
(tj. bez podziału na grupy wiekowe).
W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości odnośnie
przebiegu zawodów, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny z prawem ostatecznej
decyzji.
Ewentualne uzasadnione regulaminowo protesty zgłaszają opiekunowie zespołów
uczestniczących w zawodach, a w przypadku zawodników nie zrzeszonych ich rodzice
bądź opiekunowie. Ostateczny termin zgłaszania protestów upływa w momencie
zakończenia startu ostatniego zawodnika.
W zawodach „Sport Balonowy dla Dzieci” mogą uczestniczyć dzieci i młodzieŜ – w
wieku do 14 lat włącznie, przy czym bierze się pod uwagę tylko rok urodzenia.
Organizator w ramach działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zawodników
prosi o pełne zdyscyplinowanie i współdziałanie wszystkich uczestników zawodów,
szczególnie opiekunów. Ponadto, w ramach przeznaczonych środków na organizację
zawodów organizator dołoŜy wszelkich starań celem zapewnienia ubezpieczenia
zawodów i zabezpieczenia opieki medycznej.
UWAGA: organizator zapewni wszystkim startującym zawodnikom jednakowe źródło
ciepła do napełniania balonów ogrzanym powietrzem celem wyrównania szans startu
zawodników (w szczególności tych niezrzeszonych) i uniknięcia tzw. „wyścigu
zbrojeń” prowadzonego przez instruktorów.
(opracował – Wojciech Lesiuk, sędzia AP kl. I tel. kontaktowy 0-601-611-460)
PRZEPISY AEROKLUBU POLSKIEGO
dotyczące organizacji zawodów, określone w „Systemie współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieŜy w modelarstwie lotniczym i kosmicznym”
Organizatorzy zawodów
System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieŜy w modelarstwie lotniczym i kosmicznym realizowany jest
przez Aeroklub Polski.
Ogólne kierownictwo nad systemem sprawuje Zarząd Aeroklubu Polskiego.
Bezpośredni nadzór nad realizacją systemu sprawuje Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego.
Organizatorami zawodów na poszczególnych szczeblach są Komitety Organizacyjne powoływane przez bezpośrednich
organizatorów.
Cele realizowane poprzez organizację zawodów
Głównym celem realizowania systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieŜy w modelarstwie lotniczym i
kosmicznym jest:
Popularyzacja i upowszechnianie wśród ogółu dzieci i młodzieŜy uprawiania jednej z dyscyplin sportów lotniczych jaką
jest modelarstwo lotnicze i kosmiczne będące skuteczną formą wychowania oraz etapem wstępnego szkolenia
lotniczego.
Kontynuowanie wieloletnich tradycji rozgrywania w Polsce dla dzieci i młodzieŜy zawodów modeli latających.
Równomierny rozwój poszczególnych konkurencji (klas) modelarstwa lotniczego i kosmicznego we wszystkich
regionach kraju.
Systematyczne rozszerzanie zasięgu uprawiania sportu modelarskiego.
Objęcie zawodników wieloletnim, usystematyzowanym procesem szkolenia, począwszy od kategorii wiekowej młodzika,
juniora młodszego, do juniora, mającym doprowadzić najbardziej utalentowanych do mistrzostwa sportowego i
powiększenia stanu osobowego zawodników seniorów.
Coroczne wielostopniowe współzawodnictwo sportowe umoŜliwiające dokonanie oceny działalności poszczególnych
klubów modelarskich, zainteresowanych szkół oraz aeroklubów regionalnych w zakresie sportu modelarskiego.
UmoŜliwienie zawodnikom zdobywania klas sportowych i odznak modelarskich.
Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologicznym przez popularyzację modelarstwa wśród dzieci i młodzieŜy, tj.
uczestnictwo w zajęciach praktycznych (budowa modeli) i teoretycznych prowadzonych w klubach modelarskich, udział
w zajęciach lotno - treningowych oraz zawodach sportowych.
Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieŜy w treningach i zawodach sportowych stanowiące uzupełnienie zadań
wychowania fizycznego i zdrowotnego.
Szerzenie wśród dzieci i młodzieŜy kultury technicznej oraz rozbudzanie zainteresowań wszystkimi rodzajami lotnictwa
sportowego, cywilnego i wojskowego.
Wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami i instruktorami.
Patronat zawodów
System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieŜy realizowany jest pod patronatem:
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
Zainteresowanych samorządów gmin, powiatów i województw, na terenie których odbywają się zawody
Uczestnicy zawodów
1.
2.
3.
4.
Kluby modelarskie będące członkami (wspierającymi) aeroklubu regionalnego / stowarzyszenia modelarskiego.
Zainteresowane szkolne kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, domy kultury, świetlice i inne.
W mistrzostwach mogą brać udział równieŜ zawodnicy nie zrzeszeni w klubach.
Kluby wymienione w punktach 1 i 2 biorą udział w klasyfikacji zespołowej.
PRZEPISY TECHNICZNE
KLASA FB - modele balonów na ogrzane powietrze (przepisy
tymczasowe Aeroklubu Polskiego).
1. Definicja
Model balonu na ogrzane powietrze, to model lŜejszy od powietrza, bez napędu,
uzyskujący swoją wyporność wyłącznie na skutek ogrzewania powietrza. W powłoce
nie moŜe znajdować się inny gaz poza powietrzem i normalne produkty spalania
paliwa niezbędnego do jego podgrzania.
2. Charakterystyka techniczna
2.1. Średnica powłoki nie większa niŜ 1,5 metra.
2.2. Maksymalny obwód na "równiku" - 4,7 metra.
2.3. Wysokość nie większa niŜ 2,6 metra (rozłoŜonego brytu z kołnierzem).
2.4. Powłoka musi być wykonana z bibułki prasowanej.
2.5. KaŜdy zawodnik moŜe zgłosić dwa modele oznakowane numerem startowym
otrzymanym od organizatora.
2.6. W modelu balonu nie wolno umieszczać jakiegokolwiek źródła ciepła.
2.7. Dolny otwór lecącego balonu musi pozostać otwarty a jego średnica nie moŜe
być mniejsza niŜ 25 cm. Podana wielkość wynika z geometrii standardowego brytu i
jest podyktowana względami bezpieczeństwa przy napełnianiu modelu.
3. Organizacja startów
3.1. Starty balonów odbywają się z linii startów wyznaczonej przez głównego
sędziego.
3.2. Loty naleŜy wykonać w wyznaczonym okresie czasu. Kolejność startów zaleŜna
jest od kolejności zgłoszeń zawodników w danej komisji sędziowskiej.
3.3. Do ogrzania powietrza niezbędnego do napełnienia balonu moŜna uŜywać
własnego podgrzewacza, paliwo dostarcza organizator.
3.4. W przypadku zapalenia się balonu, zawodnik ma prawo wykonać drugą próbę.
4. Pomiar czasu
4.1. Czas lotu mierzy się od momentu ostatniego kontaktu zawodnika z balonem do
momentu zetknięcia się balonu z ziemią lub przeszkodą, bądź teŜ zniknięcia balonu
z pola widzenia chronometraŜystów.
4.2. JeŜeli balon zniknie z pola widzenia lub zetknie się albo zniknie za przeszkodą,
lecz przed upływem 10 sekund pojawi się ponownie lub rozpocznie kontynuację lotu,
to pomiaru czasu nie przerywa się.
4.3 Maksymalny czas pomiaru lotu wynosi 10 minut.
4.4 Komisja sędziowska misi posiadać lornetkę do obserwacji modelu.
5. Ilość lotów i klasyfikacja
5.1. KaŜdy zawodnik ma prawo wykonać 3 loty.
5.2. Do końcowej klasyfikacji bierze się pod uwagę czas jednego, lepszego lotu. W
przypadku większej ilości lotów maksymalnych, dla ustalenia wyników, bierze się pod
uwagę kolejne loty.
5.3. Gdy więcej niŜ jeden zawodnik osiągnie trzy loty maksymalne zarządza się
dogrywkę bez limitu czasu. Do dogrywki zawodnik ma prawo wprowadzić dodatkowy
model.
Opracowano na podstawie: Biuletynu Aeroklubu Polskiego „Sport Modelarski” Nr 2/2002 i
strony internetowej www.aeroklubpolski.pl