02 Administracja i zarządzanie rolnictwem

Transkrypt

02 Administracja i zarządzanie rolnictwem
WyŜsza Szkoła
Prawa i Administracji
w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział
Prawa i Administracji
w Rzeszowie
SYLABUS
1.
Kierunek: „ADMINISTRACJA”
2.
Nazwa przedmiotu:
3.
Rok studiów: I
4.
rok akademicki 2008/09
Administracja i zarządzaniem rolnictwem
Semestr: I
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne
Podstawy zarządzania-wiadomości podstawowe
Niestacjonarne
5.
Liczba godzin:
20
6.
Wykład:
20
7.
Ćwiczenia:
-
8.
Punkty ECTS:
4
9.
ZałoŜenia i cele przedmiotu
Przekazanie wiedzy studentom z zakresu obecnego kształtu rolnictwa w Unii Europejskiej. Zapoznanie
studentów z procedurami i formami zarządzania rolnictwem oraz Wspólną Polityką Rolną a takŜe
finansowaniem obszarów wiejskich. Porównanie polskiego rolnictwa z wybranymi krajami Unii Europejskiej.
Urzędy i agendy administracji rządowej, jako integralny system zarządczy w rolnictwie. Przedmiot powiązany z
tematyką integracji europejskiej a w szczególności Wspólną Polityką Rolną i rozwojem regionalnym.
10.
Metody dydaktyczne
Wykład z uŜyciem technik audiowizualnych
11.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja pisemnej pracy zaliczeniowej
12.
Lp.
I
II
Treści programowe
Tematyka zajęć
Charakterystyka polskich obszarów wiejskich na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.
Potencjał produkcyjnych, zasoby ziemi w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Powierzchnia uŜytkowa, formy uŜytkowania ziemi.
Struktura obszarowa.
Produkcja roślinna i zwierzęca.
Działy produkcji upraw specjalnych.
Zasoby pracy, poziom zatrudnienia w polskim rolnictwie, czynniki decydujące o poziomie
zatrudnienia, mechanizacja w rolnictwie, koncentracja produkcji rolnej, zatrudnienie w
działach gospodarki narodowej.
Problematyka koncentracji ziemi w Polsce, programy scalania
i wymiany gruntów.
Dokumentacja własnościowa, księgi wieczyste, wypisy, wyrysy, działki ewidencyjne,
dokumentacja kartograficzna.
wykład
2
2
1
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
13.
Kapitał, podział kapitału, stopa zwrotna kapitału w rolnictwie. System finansowania i
dopłat do produkcji rolnej w Unii Europejskiej.
Finansowanie gospodarstw rolnych, płatności bezpośrednie (obszarowe) i produkcyjne.
Sektorowy program operacyjny „Restrukturyzacja
i Modernizacja
Sektora śywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich” (Plan).
Alternatywne źródła dochodów gospodarstw wiejskich.
Działalność pozarolnicza, agroturystyka jako przykład dywersyfikacji działalności na
obszarach wiejskich.
Pozyskiwanie funduszy unijnych na modernizację gospodarstw rolnych i obszarów
wiejskich.
Plan rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006.
Rządowe dokumenty strategiczne.
ZałoŜenia polityki społeczno gospodarczej dla wsi, rolnictwa
i gospodarki
Ŝywnościowej.
Urzędy centralne i system instytucjonalno-zarządczy w rolnictwie Unii Europejskiej.
Komisja Europejska, agendy unijne, budŜet Unii Europejskiej, jego podział i finansowanie
obszarów rolnych.
Wspólna Polityka Rolna, cele i zasady funkcjonowania, Wspólny Rynek Rolny.
Fundusze strukturalne, Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnej.
Agenda 2000.
Nowe spojrzenie na obszary wiejskie.
Polskie instytucje zarządcze w sektorze rolnictwa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Działalność Agencji Rynku Rolnego.
Działalność Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa (System Identyfikacji
Działek Rolnych i Zwierząt).
Działalność Agencji Nieruchomości Rolnych. Prywatyzacja
w rolnictwie.
Plan rozwoju obszarów wiejskich .
ZałoŜenia polityki społeczno – gospodarczej dla wsi rolnictwa
i gospodarki
Ŝywnościowej.
Krajowy Program Zwiększenia Lesistości.
Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich.
Spójna Polityka Strukturalna Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Rolnictwa.
Polityka ekologiczna państwa w rolnictwie.
Krajowa Strategia Ochrony i ZrównowaŜonego UŜytkowania RóŜnorodności
Biologicznej.
Plan rozwoju obszarów wiejskich c.d.
Omówienie priorytetów działań:
priorytet I: poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych,
renty strukturalne,
wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych,
osiąganie standardów w gospodarstwach rolnych,
wsparcie powstawania grup producentów rolnych
priorytet II : wyrównywanie szans rozwoju obszarów wiejskich,
obszary o mniej korzystnych warunkach gospodarowania (ONW – ang. LFA),
program rolnośrodowiskowy i zalesianie gruntów,
pomoc techniczna
Rola samorządu terytorialnego w restrukturyzacji i aktywizacji obszarów wiejskich.
Prezentacja ustawodawstwa w rolnictwie związanego z akcesją Polski do Unii
Europejskiej.
Synchronizacja prawodawstwa polskiego z prawem Unii Europejskiej.
Okresy przejściowe.
2
2
2
2
2
2
2
2
Literatura podstawowa
W. Guba, J. Czapla, J. Dąbrowski, W. Chmielewska - Gill, Wspólna Polityka Rolna – zasady funkcjonowania
oraz ich reforma, Warszawa 2003
Z.W. Puślecki, M. Walkowski, Rolnictwo Polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, Poznań 2004
2
D. Czykier – Wierzba, Pomoc Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach
programu SAPARD, Warszawa 2003
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Polska w Unii Europejskiej, Warszawa 2004
W. Poczta, Ekonomiczne skutki warunków integracji Polski z UE dla sektora rolnego, Warszawa 2003
14.
Literatura uzupełniająca
J. Rowiński, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej-Dostosowania Polski, Warszawa 2000
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Integracja polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998
B. Tryfan, Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie, Warszawa 2000
J. Siekierski, Rolnictwo i wieś wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integralnych, Tarnów 2002
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Rolnictwo, Polska – Unia Europejska, marzec 2003
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez
ARiMR w latach 2004 – 2006, Informator dla beneficjentów, Warszawa 2004,
15.
Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia:
- wykład: dr inŜ. Edward Warzecha
3